การปรับปรุงรูปร่างหน้าตาของปืนตรวจวัดสารปนเปื้อนฟอร์มาลินในอาหารแบบพกพาได้

  • ทุนสนับสนุนของเงินโครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพฯ เพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560

  • โครงการเดี่ยว

  • 2560 (2560-2561)

  • inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์

  • inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year International Conference 1
2017 exSarun Arunragsa, exOnsuda Arayawut, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Study of Gas Molecule Adsorption on Edge-Functionalized Graphene Quantum Dots", The First Materials Research Society of Thailand International Conference, 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2017, The Empress Convention Center, Chiang Mai เชียงใหม่ ประเทศไทย