Person Image

  Education

  • สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2552
  • วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2557

  Expertise Cloud

  Flavobacterium columnare?-Enolase16S rRNAarticleBarramundiComparative genomicsEnterococcus hiraefemalefermented vegetable wastesfetal bovine serumFishFlavobacterium columnareGenetic diversityHybrid red tilapiahydrophilaiceImmune gene expressionimmune regulationimmune responseISKNVlargemouth bass viruslarvaLates calcariderLates calcariferliverlocalizationmalematernal antibodyMaternal passive immunitymetagenomicsmouthMultivalent formalin-killed vaccinesmutationMycobacteriumneuropathogenesisNile tilapiaNile tilapia (Oreochromis niloticus)nonhumanPan-genomepassive immunizationpassive vaccinepathogenicityPCRphosphate buffered salinePhotorhabdus insect-related PirABvppolylysinepolymerase chain reactionpolysorbate 20Population geneticspotassium chloridepotassium dihydrogen phosphatePrevalenceprobioticsStreptococcus iniaetaxonomytestistetramethylbenzidinetilapiaTilapia broodstocktilapia lake virusTiLVtissue cultureTransmissionvaccinevariable lymphocyte receptor (VLR)ventriclesvertical transmissionVibrio parahaemolyticusViral concentrationvirulencevirus infectivityvirus loadVLRB antibodywater temperaturewhole genome sequencingyolk saczygoteการตรวจโรคการต้านทานโรคการติดเชื้อแบบผสมผสานการป้องกันการป้องกันโรคการแปลงเพศการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลความชุกโรคคีโมไคน์แคปซูลไทป์จุลชีววิทยาชีวสารสนเทศเชื้ออิริโดไวรัสซีโรไทป์ทรานสคริปโตมเทคโนโลยีชีวภาพแบคทีเรียไบโอฟล็อคปรับปรุงพันธุ์ปลากะพงปลากะพงขาววัคซีน

  Interest

  จุลชีววิทยา, ภูมิคุ้มกันวิทยา, พยาธิวิทยา, ชีวสารสนเทศ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 32 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 29 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (154)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Molecular characterization and virulence gene profiling of pathogenic Streptococcus agalactiae populations from tilapia (Oreochromis sp.) farms in ThailandKayansamruaj P., Pirarat N., Katagiri T., Hirono I., Rodkhum C.2014Journal of Veterinary Diagnostic Investigation
  26(4),pp. 488-495
  61
  2Effect of water temperature on susceptibility to Streptococcus agalactiae serotype ia infection in nile tilapia (Oreochromis niloticus)Rodkhum C., Kayansamruaj P., Pirarat N.2011Thai Journal of Veterinary Medicine
  41(3),pp. 309-314
  58
  3Increasing of temperature induces pathogenicity of Streptococcus agalactiae and the up-regulation of inflammatory related genes in infected Nile tilapia (Oreochromis niloticus)Kayansamruaj P., Pirarat N., Hirono I., Rodkhum C.2014Veterinary Microbiology
  172(1-2),pp. 265-271
  57
  4Comparative genome analysis of fish pathogen Flavobacterium columnare reveals extensive sequence diversity within the speciesKayansamruaj P., Kayansamruaj P., Dong H., Hirono I., Kondo H., Senapin S., Rodkhum C.2017Infection, Genetics and Evolution
  54,pp. 7-17
  31
  5Infectious spleen and kidney necrosis disease (ISKND) outbreaks in farmed barramundi (Lates calcarifer) in VietnamDong H., Dong H., Jitrakorn S., Jitrakorn S., Kayansamruaj P., Pirarat N., Rodkhum C., Rattanarojpong T., Senapin S., Senapin S., Saksmerprome V., Saksmerprome V.2017Fish and Shellfish Immunology
  68,pp. 65-73
  28
  6Development of fish vaccine in Southeast Asia: A challenge for the sustainability of SE Asia aquacultureKayansamruaj P., Areechon N., Unajak S.2020Fish and Shellfish Immunology
  103,pp. 73-87
  25
  7Genomic comparison between pathogenic Streptococcus agalactiae isolated from Nile tilapia in Thailand and fish-derived ST7 strainsKayansamruaj P., Pirarat N., Kondo H., Hirono I., Rodkhum C.2015Infection, Genetics and Evolution
  36,pp. 307-314
  24
  8Efficacy of α-enolase-based DNA vaccine against pathogenic Streptococcus iniae in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)Kayansamruaj P., Dong H., Pirarat N., Nilubol D., Rodkhum C.2017Aquaculture
  468,pp. 102-106
  23
  9Comparative genomics inferred two distinct populations of piscine pathogenic Streptococcus agalactiae, serotype Ia ST7 and serotype III ST283, in Thailand and VietnamKayansamruaj P., Soontara C., Unajak S., Dong H.T., Rodkhum C., Kondo H., Hirono I., Areechon N.2019Genomics
  111(6),pp. 1657-1667
  17
  10Susceptibility of freshwater rearing Asian seabass (Lates calcarifer) to pathogenic Streptococcus iniaeKayansamruaj P., Dong H., Nguyen V., Le H., Pirarat N., Rodkhum C.2017Aquaculture Research
  48(2),pp. 711-718
  15
  11Duplex PCR for imultaneous and unambiguous detection of Streptococcus iniae and Streptococcus agalactiae associated with streptococcosis of cultured tilapia in ThailandRodkhum C., Kayansamruaj P., Pirarat N., Wongtawatchai J.2012Thai Journal of Veterinary Medicine
  42(2),pp. 153-158
  14
  12Short- and long-term probiotic effects of Enterococcus hirae isolated from fermented vegetable wastes on the growth, immune responses, and disease resistance of hybrid catfish (Clarias gariepinus × Clarias macrocephalus)Hamid N.H., Hamid N.H., Daud H.M., Kayansamruaj P., Hassim H.A., Mohd Yusoff M.S., Abu Bakar S.N., Srisapoome P.2021Fish and Shellfish Immunology
  114,pp. 1-19
  12
  13Outbreaks of ulcerative disease associated with ranavirus infection in barcoo grunter, Scortum barcoo (McCulloch & Waite)Kayansamruaj P., Kayansamruaj P., Rangsichol A., Dong H., Rodkhum C., Maita M., Katagiri T., Pirarat N.2017Journal of Fish Diseases
  40(10),pp. 1341-1350
  10
  14Characterization and protective effects of lytic bacteriophage pAh6.2TG against a pathogenic multidrug-resistant Aeromonas hydrophila in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)Dien L.T., Dien L.T., Dien L.T., Ky L.B., Huy B.T., Mursalim M.F., Mursalim M.F., Kayansamruaj P., Senapin S., Senapin S., Rodkhum C., Dong H.T.2021Transboundary and Emerging Diseases
  9
  15Dissecting the localization of Tilapia tilapinevirus in the brain of the experimentally infected Nile tilapia, Oreochromis niloticus (L.)Dinh-Hung N., Sangpo P., Sangpo P., Kruangkum T., Kayansamruaj P., Rung-ruangkijkrai T., Senapin S., Senapin S., Rodkhum C., Dong H.T.2021Journal of Fish Diseases
  9
  16Development of a species-specific polymerase chain reaction for highly sensitive detection of Flavobacterium columnare targeting chondroitin AC lyase geneMabrok M., Mabrok M., Chokmangmeepisarn P., LaFrentz B.R., Kayansamruaj P., Dong H.T., Rodkhum C.2020Aquaculture
  521
  8
  17Draft genome sequences of Streptococcus agalactiae strains isolated from Nile tilapia (Oreochromis niloticus) farms in ThailandKayansamruaj P., Pirarat N., Kondo H., Hirono I., Rodkhum C.2014Genome Announcements
  2(6)
  8
  18Acinetobacter strain KUO11TH, a unique organism related to Acinetobacter pittii and isolated from the skin mucus of healthy bighead catfish and its efficacy against several fish pathogensBunnoy A., Na-Nakorn U., Kayansamruaj P., Srisapoome P.2019Microorganisms
  7(11)
  7
  19Synergistic infection of Ichthyophthirius multifiliis and Francisella noatunensis subsp. orientalis in hybrid red tilapia (Oreochromis sp.)Nguyen V.V., Nguyen V.V., Dong H.T., Senapin S., Senapin S., Kayansamruaj P., Pirarat N., Rung-ruangkijkrai T., Tiawsirisup S., Rodkhum C.2020Microbial Pathogenesis
  147
  6
  20Genome characterization of piscine ‘Scale drop and Muscle Necrosis syndrome’-associated strain of Vibrio harveyi focusing on bacterial virulence determinantsKayansamruaj P., Kayansamruaj P., Dong H., Hirono I., Kondo H., Senapin S., Senapin S., Rodkhum C.2018Journal of Applied Microbiology
  124(3),pp. 652-666
  6
  21Quinolone-resistant phenotype of Flavobacterium columnare isolates harbouring point mutations both in gyrA and parC but not in gyrB or parEMata W., Putita C., Dong H., Kayansamruaj P., Senapin S., Senapin S., Rodkhum C.2018Journal of Global Antimicrobial Resistance
  15,pp. 55-60
  6
  22Francisella noatunensis subsp. orientalis infects striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) and common carp (Cyprinus carpio) but does not kill the hostsDong H., Dong H., Nguyen V., Nguyen V., Kayansamruaj P., Gangnonngiw W., Gangnonngiw W., Senapin S., Senapin S., Pirarat N., Nilubol D., Rodkhum C.2016Aquaculture
  464,pp. 190-195
  6
  23Efficacy of heat-killed and formalin-killed vaccines against Tilapia tilapinevirus in juvenile Nile tilapia (Oreochromis niloticus)Mai T.T., Mai T.T., Kayansamruaj P., Taengphu S., Taengphu S., Senapin S., Senapin S., Costa J.Z., del-Pozo J., Thompson K.D., Rodkhum C., Dong H.T., Dong H.T.2021Journal of Fish Diseases
  6
  24Diversity of non-Flavobacterium columnare bacteria associated with columnaris-like diseased fishDong H., Nguyen V., Mata W., Kayansamruaj P., Senapin S., Senapin S., Nilubol D., Rodkhum C.2016Thai Journal of Veterinary Medicine
  46(2),pp. 251-259
  5
  25Draft genome sequence of scale drop disease virus (SDDV) retrieved from metagenomic investigation of infected barramundi, Lates calcarifer (Bloch, 1790)Kayansamruaj P., Soontara C., Dong H.T., Dong H.T., Phiwsaiya K., Phiwsaiya K., Senapin S., Senapin S.2020Journal of Fish Diseases
  43(10),pp. 1287-1298
  5
  26Immune regulation, but not antibacterial activity, is a crucial function of hepcidins in resistance against pathogenic bacteria in nile tilapia (Oreochromis niloticus linn.)Phan-Aram P., Mahasri G., Kayansamruaj P., Amparyup P., Srisapoome P.2020Biomolecules
  10(8),pp. 1-29
  4
  27Simultaneous detection of scale drop disease virus and Flavobacterium columnare from diseased freshwater-reared barramundi Lates calcariferKerddee P., Dong H.T., Chokmangmeepisarn P., Rodkhum C., Srisapoome P., Areechon N., Del-Pozo J., Kayansamruaj P.2020Diseases of aquatic organisms
  140,pp. 119-128
  4
  28Passive immunization with recombinant antibody vlrb-piravp /pirbvp —enriched feeds against vibrio parahaemolyticus infection in litopenaeus vannamei shrimpLazarte J.M.S., Kim Y.R., Lee J.S., Chun J.H., Kim S.W., Jung J.W., Kim J., Kayansamruaj P., Thompson K.D., Kim H., Jung T.S., Jung T.S.2021Vaccines
  9(1),pp. 1-11
  3
  29Insight Into Whole Genome of Aeromonas veronii Isolated From Freshwater Fish by Resistome Analysis Reveal Extensively Antibiotic Resistant TraitsSakulworakan R., Chokmangmeepisarn P., Dinh-Hung N., Sivaramasamy E., Hirono I., Chuanchuen R., Kayansamruaj P., Rodkhum C.2021Frontiers in Microbiology
  12
  2
  30Immunization of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) Broodstock with Tilapia Lake Virus (TiLV) Inactivated Vaccines Elicits Protective Antibody and Passive Maternal Antibody TransferMai T.T., Mai T.T., Kayansamruaj P., Soontara C., Kerddee P., Nguyen D.H., Senapin S., Senapin S., Costa J.Z., Del‐pozo J., Thompson K.D., Rodkhum C., Dong H.T.2022Vaccines
  10(2)
  2
  31Rapid genotyping of tilapia lake virus (TiLV) using Nanopore sequencingDelamare-Deboutteville J., Taengphu S., Gan H.M., Kayansamruaj P., Debnath P.P., Barnes A., Wilkinson S., Wilkinson S., Kawasaki M., Vishnumurthy Mohan C., Senapin S., Senapin S., Dong H.T.2021Journal of Fish Diseases
  2
  32Resistome characterization of Flavobacterium columnare isolated from freshwater cultured Asian sea bass (Lates calcarifer) revealed diversity of quinolone resistance associated genesChokmangmeepisarn P., Thangsunan P., Kayansamruaj P., Rodkhum C.2021Aquaculture
  544
  2
  33Molecular evidence for homologous strains of infectious spleen and kidney necrosis virus (ISKNV) genotype I infecting inland freshwater cultured Asian sea bass (Lates calcarifer) in ThailandKerddee P., Kerddee P., Dinh‐Hung N., Dong H.T., Hirono I., Soontara C., Areechon N., Srisapoome P., Kayansamruaj P.2021Archives of Virology
  1
  34Virulence properties and pathogenicity of Flavobacterium columnare in hybrid red tilapia (Oreochromis sp.)Hai L.D., Hai L.D., Chockmangmeepisan P., Sakulworakan R., Dong H.T., Kayansamruaj P., Rung-Ruangkijkrai T., Pirarat N., Rodkhum C.2020Thai Journal of Veterinary Medicine
  50(1),pp. 103-108
  1
  35Transmission of Francisella noatuensis subsp. orientalis from subclinically infected hybrid red tilapia broodstock (Oreochromis sp.) to their offspringNguyen V.V., Nguyen V.V., Dong H.T., Senapin S., Senapin S., Gangnonngiw W., Gangnonngiw W., Pirarat N., Kayansamruaj P., Rung-ruangkijkrai T., Rodkhum C.2019Microbial Pathogenesis
  136
  1
  36Concentration and quantification of Tilapia tilapinevirus from water using a simple iron flocculation coupled with probe-based RT-qPCRTaengphu S., Kayansamruaj P., Kawato Y., Delamare-Deboutteville J., Mohan C.V., Dong H.T., Senapin S., Senapin S.2022PeerJ
  10
  1
  37Non-antibiotic approaches to combat motile Aeromonas infections in aquaculture: Current state of knowledge and future perspectivesDien L.T., Ngo T.P.H., Nguyen T.V., Kayansamruaj P., Salin K.R., Mohan C.V., Rodkhum C., Dong H.T.2022Reviews in Aquaculture
  0
  38Co-infection of Candidatus Piscichlamydia Trichopodus (Order Chlamydiales) and Henneguya sp. (Myxosporea, Myxobolidae) in Snakeskin Gourami Trichopodus pectoralis (Regan 1910)Dinh-Hung N., Dong H.T., Soontara C., Rodkhum C., Nimitkul S., Srisapoome P., Kayansamruaj P., Chatchaiphan S.2022Frontiers in Veterinary Science
  9
  0