การจำแนกสายพันธ์ุยีโนไทป์ของแบคทีเรีย Vibrio vulnificus ในปลากะรังเสือเพื่อการพัฒนาวัคซีนชนิดเชื้อตายและดีเอ็นเอวัคซีน