ผลงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2020

129

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

19

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

5

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

27

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

6

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (276 คน)
ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2020

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (276 คน)
ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2020

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2020

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (276 คน)
ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2020

Publish Year International Journal 110
2020 inนายณัฏฐ์ธน ฐิติชญาพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอรรถพล กำลังดี, อาจารย์, inนางสาวธีราภรณ์ พูลพิพัฒน์, อาจารย์, inนางสาวปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์, inนางสาวนิรชรา โรจนแพทย์, inนางภัทรา มูลจิตร, inนายระวี อยู่สำราญ, exนาถนภิส ประทีป ณ ถลาง, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "Comparison of the pathogenicity of Francisella orientalis in Nile tilapia (Oreochromis niloticus), Asian seabass (Lates calcarifer) and largemouth bass (Micropterus salmoides) through experimental intraperitoneal infection.", Journal of Fish Diseases, ปีที่ 43, ฉบับที่ 9, มิถุนายน - กรกฎาคม 2020, หน้า 1097-1106
2020 exPanchiwa Komol, exSawitri Sommanosak, exParima Jaroensrisuwat, exAnuwat Wiratsudakul, inดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Spread of Rabies Among Dogs in Pranburi District, Thailand: A Metapopulation Modeling Approach", Frontiers in Veterinary Science , ปีที่ 7, ฉบับที่ 570504, พฤศจิกายน 2020
2020 exPamela Nicholson, exNatthawadee Mon-on, exPhitchaya Jaemwimol, exPuntanat Tattiyapong, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Coinfection of tilapia lake virus and Aeromonas hydrophila synergistically increased mortality and worsened the disease severity in tilapia (Oreochromis spp.)", Aquaculture, ปีที่ 520, ฉบับที่ -, เมษายน 2020, หน้า 1-734746-12
2020 inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, รองศาสตราจารย์, exMasaru Usui, exHidetoshi Higuchi, exToshihiko Takahashi, exTomomi Sato, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, exYutaka Tamura, "Prevalence and characterization of Staphylococcus aureus isolated in raw milk from cows in Hokkaido, Japan", Tropical Animal Health and Production, ปีที่ 52, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2020, หน้า 1631-1637
2020 inดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, รองศาสตราจารย์, exChih-Jung Kuo, exนันทวรรณ เพชรรัตน์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "In silico and in vitro analysis of small molecules and natural compounds targeting the 3CL protease of feline infectious peritonitis virus", Antiviral Research, ปีที่ 174, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 1-104697-9
2020 inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exProf. Mario Giorgi, exศ.ดร.ณรงศักดิ์ ชัยบุตร, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, exน.สพ.ธารา ว่องไวไพโรจน์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Pharmacokinetics of enrofloxacin and its metabolite ciprofloxacin in freshwater crocodiles (Crocodylus siamensis) after intravenous and intramuscular administration", Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 19-25
2020 exPaweena Aendo, exRamnaree Netvichian, exSutha Khaodhiar, inนางสาวศุภร ทองยวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Pb, Cd, and Cu Play a Major Role in Health Risk from Contamination in Duck Meat and Offal for Food Production in Thailand", Biological Trace Element Research, ปีที่ 198, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2020, หน้า 243-252
2020 exMohammad Shamim Ahasan, exWilliam Keleher, exCem Giray, exBrenda Perry, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exPamela Nicholson, exLowia Al-Hussinee, ex Kuttichantran Subramaniam, exThomas B. Waltzek, "Genomic Characterization of Tilapia Lake Virus Isolates Recovered from Moribund Nile Tilapia (Oreochromis niloticus)on a Farm in the United States", Microbiology Resourse Annoucements, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, มกราคม 2020, หน้า 1-2
2020 inดร.พรรณวิมล ตันหัน, รองศาสตราจารย์, exNannaphat Apipongrattanasuk, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exProf. Dr. Maleeya Kruatrachue, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Heavy metal concentrations in duck eggs and potential human health risk via consumption", Japanese Journal of Veterinary Research, ปีที่ 68, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 21-33
2020 inนางสาวณัฐวรรณ นิยติวัฒน์ชาญชัย, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Clinical assessment of the efficacy of supraglottic airway devices compared with endotracheal tubes in cats during volume-controlled ventilation", Journal of Veterinary Science, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2020, หน้า 1-10
2020 exNguyen T. T. Dung , exBao D. Truong , exNguyen V. Cuong , exNguyen T. B. Van , exDoan H. Phu, exBach T. Kiet, inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exVo B. Hien, exGuy Thwaites, exJonathan Rushton, exJuan Carrique-Mas , "A survey of retail prices of antimicrobial products used in small-scale chicken farms in the Mekong Delta of Vietnam", Globalization and Health, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2020, หน้า 8-8
2020 inดร.อุสุมา เจิมนาค, รองศาสตราจารย์, inดร.ชมพูเนกข์ ยุรญาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรรณวิมล ตันหัน, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอรวรรณ ลิ้มศิวิลัย, "Evaluation of Aflatoxin Concentrations and Occurrence of Potentially Toxigenic Fungi in Imported Chia Seeds Consumed in Thailand", Journal of Food Protection, ปีที่ 83, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 497-502
2020 inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exน.สพ.วีรพงษ์ เหล่าเวชประสิทธิ์, exProf.Dr. Mario Giorgi, exนายสมชาย มันอนันต์ทรัพย์, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, exนายเพชรรัตน์ กองจันทร์ดี, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Pharmacokinetics of marbofloxacin in Green sea turtles (Chelonia mydas) following intravenous and intramuscular administration at two dosage rates", Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2020, หน้า 215-221
2020 inดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, "Longitudinal survey of Campylobacter and Salmonella isolates from free-grazing, laying duck flocks in lower central provinces, Thailand.", Agriculture and Natural Resources., ปีที่ 54, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 17-24
2020 inนางสาวณัฐนรี อินทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, รองศาสตราจารย์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "Dynamic evolution of canine parvovirus in Thailand", Veterinary World, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 245-255
2020 exนางสาวณัฐสุดา ระวีวรรณ, exน.สพ.วีรพงษ์ เหล่าเวชประสิทธิ์, exProf. Dr. Mario Giorgi, exน.สพ.ธนพรรณ ชมชื่น, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Pharmacokinetics of tolfenamic acid in Hawksbill turtles (Eretmochelys imbricata) after single intravenous and intramuscular administration", Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2020, หน้า 135-140
2020 inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exProf. Dr. Mario Giorgi, exศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. นสพ.ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, exน.สพ. ธารา ว่องไวไพโรจน์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Pharmacokinetics of ceftriaxone in freshwater crocodiles (Crocodylus siamensis) after intramuscular administration at two dosages", Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2020, หน้า 141-146
2020 inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inนายเกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ, รองศาสตราจารย์, exอณัศยา ใจดี, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inนางสาวนิธิดา บุญวิทยา, inนางสาวณัฐวรรณ นิยติวัฒน์ชาญชัย, exวิจิตร สุดธิประพภา, "Detection of c-kit Mutations in Canine Mast Cell Tumors Using The Polymerase Chain Reaction Technique", Veterinary Integrative Sciences, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 1-11
2020 exLucas G. Huggins, exAnson V. Koehler, exBettina Schunack, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exRebecca J. Traub, "A Host-Specific Blocking Primer Combined with Optimal DNA Extraction Improves the Detection Capability of a Metabarcoding Protocol for Canine Vector-Borne Bacteria", Pathogens, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, เมษายน 2020, หน้า 1-20
2020 exสพ.ญ.วิมลเทียน แสงลับ, exดร.ทิพวัลย์ จันทฟอง, exนายฉัตรพล มุ่งกานดา, exน.สพ.นรินทร์ ร่มลำดวน, inดร.สุนันท์ พินิตเกียรติสกุล, อาจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "Genetic signatures of the immune-escaping type 2 porcine reproductive and respiratory syndrome virus in farms with a robust vaccination program", Microbial Pathogenesis, ปีที่ 144, ฉบับที่ -, มีนาคม 2020, หน้า 104166-1-10
2020 exKrzysztof Rakus, exMiriam Mojzesz, exMagdalena Widziolek, exNiedharsan Pooranachandran, exFelix Teitge, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exMagdalena Chadzinska, exDieter Steinhagen, exMikolaj Adamek, "Antiviral response of adult zebrafish (Danio rerio) during tilapia lake virus (TiLV) infection", Fish and Shellfish Immunology, ปีที่ 2020, ฉบับที่ 101, เมษายน 2020, หน้า 1-8
2020 exนายไกรวุฒิ นวลขาว, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exProf. Dr. Zhaowei Zhang, exProf. Dr. Qi ZHANG, exProf. Dr. Mario Giorgi, exProf. Dr. Peiwu LI, exProf. Dr. Antonio Francesco LOGRIECO, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Simultaneous determination of multiple mycotoxins in swine, poultry and dairy feeds using ultra high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry", Toxins, ปีที่ 12, ฉบับที่ 4, เมษายน 2020, หน้า 1-253-18
2020 inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, inดร.วันเพ็ญ เหล่าศรีไพบูลย์, อาจารย์, inดร.นงพงา จรัสโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSARAWUT KUMPHUNE, "Cardio-protective effects of germinated brown rice extract against myocardial ischemia reperfusion injury", High Blood Pressure and Cardiovascular Protection, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2020, หน้า 251-258
2020 inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, exSuruk Udomsom, exKittiya Thunsiri, "Dental pulp stem cells for tissue-engineered heart valve", Indian Journal of Animal Research, ปีที่ 54, ฉบับที่ 12, เมษายน - ธันวาคม 2020, หน้า 1554-1557
2020 exUmaporn Thathaisong, exSuradej Siripattanapipong, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exSaovanee Leelayoova, exMathirut Mungthin, "High prevalence of Cryptosporidium infection caused by C. scrofarum and C. suis among pigs in Thailand", Parasitology International, ปีที่ 77, ฉบับที่ -, เมษายน 2020, หน้า 1-4
2020 exAdthakorn Madapong, exKepalee Saeng-chuto, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAngkanaTantituvanont, ex Dachrit Nilubol, "Cell-mediated immune response and protective efficacy of porcine reproductive and respiratory syndrome virus modified-live vaccines against co-challenge with PRRSV-1 and PRRSV-2", Scientific Report, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 1649-1-13
2020 exMelba G. Bondad-Reantaso, ex BRETT MACKINNON, exHAO BIN, exHUANG JIE, exKATHY TANG-NELSON, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exVICTORIA ALDAY-SANZ, exMO SALMAN, exEDGAR BRUN, exIDDYA KARUNASAGAR, exLARRY HANSON, exKEITH SUMPTION, exMANUEL BARANGE, exALESSANDRO LOVATELLI, exAGUS SUNARTO, exNIHAD FEJZIC, exROHANA SUBASINGHE, ex?RNI M. MATHIESEN, exMOHAMED SHARIFF, "Viewpoint: SARS-CoV-2 (The Cause of COVID-19 in Humans) is Not Known to Infect Aquatic Food Animals Nor Contaminate Their Products", Asian Fisheries Science, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, เมษายน 2020, หน้า 74-78
2020 inดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSchukken, YH, exSrithanasuwan, A, exSuriyasathaporn, W, "Molecular epidemiology of Streptococcus uberis intramammary infections: Persistent and transient patterns of infection in a dairy herd", JOURNAL OF DAIRY SCIENCE, ปีที่ 103, ฉบับที่ 4, เมษายน 2020, หน้า 3565-3576
2020 exReamtong, O, exIndrawattana, N, exRungruengkitkun, A, exThiangtrongjit, T, inนางสาวทักษอร ดวงอุไร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChongsa-nguan, M, exPumirat, P, "Altered proteome of a Burkholderia pseudomallei mutant defective in short-chain dehydrogenase affects cell adhesion, biofilm formation and heat stress tolerance", PEERJ, ปีที่ 8, มีนาคม 2020
2020 exJutarat Apakupakul, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, exPhongsak Chanloinapha, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Optimization of a rapid one-step platelet-rich plasma preparation method using syringe centrifugation with and without carprofen", BMC Veterinary Research, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2020, หน้า 124-1-8
2020 exMs. Piriyaporn Thiendedsakul, inนางประภัสสร บุญสูงเนิน (จงมีพรศิริโสภา), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายประกรณ์ จาละ, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Comparative liver metabolic enzyme activity of cytochrome P450 and glutathione-S-transferase in crocodile (Crocodylus siamensis) and livestock", Comparative Biochemistry and Physiology, Part C, ปีที่ 235, ฉบับที่ -, กันยายน 2020 - สิงหาคม 2021, หน้า 1-108784-6
2020 exJutamas Wongwigkan, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Semi-domesticated dogs as a potential reservoir for zoonotic hookworms in Bangkok, Thailand", Veterinary World, ปีที่ 13, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2020, หน้า 909-915
2020 exWantida Horpiencharoen, inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, รองศาสตราจารย์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, "Risk factors associated with environmental mastitis in clinical cases at small dairies in western Thailand", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 54, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2020, หน้า 190-196
2020 exTheerawut Phusantisampan, exPattarasuda Rawiwan, exSri Rajiv Kumar Roy, exMalinee Sriariyanun, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Reverse Transcription Loop-Mediated Isothermal Amplification (RT-LAMP) Assay for the Specific and Rapid Detection of Tilapia Lake Virus", Journal of Visualized Experiments, ปีที่ 159, ฉบับที่ e61025, พฤษภาคม 2020, หน้า 1-6
2020 exThom Do, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, exLinh Khanh Bui, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Genetic characterization and risk factors for feline hemoplasma infection in semi-domesticated cats in Bangkok, Thailand", Veterinary World, ปีที่ 13, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2020, หน้า 975-980
2020 exPatrick J. Venta, exAnthony K. Nguyen, exMarie-Claude Senut, exWilliam Poulos, inดร.สุขุมาล พฤกษ์อุดม, อาจารย์, exJose Cibelli, "A 13-plex of tetra- and penta-STRs to identify zebrafish", Scientific Reports, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, หน้า 3851-1-7
2020 exPratch Sukumolanan, inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, "Feline hypertrophic cardiomyopathy: genetics, current diagnosis and management", Veterinary Integrative Sciences, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 61-73
2020 exผศ.นสพ. สมเกียรติ ห้วยจันทึก, inนายวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์, inนายนิรุตติ์ สุวรรณา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธนพงษ์ ทองประพันธ์, exรุจพร ชนะชัย, inดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม, รองศาสตราจารย์, "Localization of cerebral hypoperfusion in dogs with refractory and non-refractory epilepsy using [99mTc] ethyl cysteinate dimer and single photon emission computed tomography", ่Journal of Veterinary Medical Science, ปีที่ 82, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2020, หน้า 553-558
2020 inนางสาวนิอร รัตนภพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางวันดี เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, inนายสมิต ศรีสำราญ, inดร.ศุภชาติ ปานเนียม, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, "The relationship between lameness and reproductive performance in dairy cows raised in small holder farms, Thailand", Songklanakarin Journal Science and Technology, ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 766-770
2020 inนายชัยกร ฐิติญาณพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exสมฃาย สมไพศาล์ศิลป์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Comparison of canine stifle kinematic analysis after two types of total knee arthroplasty: A cadaveric study", Veterinary World, ปีที่ 13, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2020, หน้า 956-962
2020 exสพ.ญ.ชนิกานต์ พ่วงทอง, inนางสาวรติกร บุตรชา, inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธา จันดา, รองศาสตราจารย์, "Chronic Atlantoaxial Luxation Imaging Features in a Pony with Intermittent Neck Stiffness", Journal of Equine Veterinary Science, ปีที่ 91, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2020, หน้า 103128-1-5
2020 inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, inดร.วันเพ็ญ เหล่าศรีไพบูลย์, อาจารย์, inดร.นงพงา จรัสโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Cardiac protection of germinated brown rice extract in rabbit model of chronic myocardial infarction", Translational Animal Science, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, เมษายน 2020, หน้า 1-7
2020 exKongsurakan, P, exChaiyarat, R, exNakbun, S, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exAnuracpreeda, P, "Monitoring body condition score of reintroduced banteng (Bos javanicus D'Alton, 1923) into Salakphra Wildlife Sanctuary, Thailand", PEERJ, ปีที่ 8, ฉบับที่ -, เมษายน 2020
2020 inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKanoklada Koomgun, exSuchanan Singtoniwet, exNapattra Wongsutthawart, exNapass Nontakanun, exWipasitnee Wanmad, inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, "Assessment of cardiac variables using a new electrocardiography lead system in horses", Veterinary World, ปีที่ 13, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2020, หน้า 1229-1233
2020 exFilipe Dantas-Torresa, exJennifer Ketzis, exAndrei D. Mihalca, exGad Baneth, exDomenico Otranto, exGabriela Perez Tort, exMalaika Watanabe, exBui Khanh Linh, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exPablo D. Jimenez Castro, exPablo Borr?s, exSangaran Arumugam, exBarend L. Penzhorn, exAdrian Patalinghug Yba?ez, exPeter Irwin, exRebecca J. Traub, "TroCCAP recommendations for the diagnosis, prevention and treatment of parasitic infections in dogs and cats in the tropics", Veterinary Parasitology, ปีที่ 283, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2020, หน้า 109167-1-9
2020 exElshafae, SM, exDirksen, WP, exAlasonyalilar-Demirer, A, exBreitbach, J, exYuan, SY, exKantake, N, inดร.วชิราพรรณ ทรัพย์สวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHassan, BB, exAttia, Z, exAlstadt, LB, exRosol, TJ, "Canine prostatic cancer cell line (LuMa) with osteoblastic bone metastasis", PROSTATE, ปีที่ 80, ฉบับที่ 9, มิถุนายน 2020, หน้า 698-714
2020 exPanthiphaporn Chankuang, exAchira Linlawan, exKawisara Junda, exChittikan Kuditthalerd, exTuksaorn Suwanprateep, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, exPipatpong Chundang, inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChaowaphan Yinharnmingmongkol, "Comparison of Rabbit, Kitten and Mammal Milk Replacer Efficiencies in Early Weaning Rabbits", Animals, ปีที่ 10, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2020, หน้า 1-12
2020 exนางสาวเมธาวี พงษ์พระเกตุ, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรรณวิมล ตันหัน, รองศาสตราจารย์, exProf. Dr. Mario Giorgi, exProf. Dr. Zhaowei Zhang, exProf. Dr. Peiwu LI, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Exposure Assessment of Multiple Mycotoxins in Black and White Sesame Seeds Consumed in Thailand", Journal of Food Protection, ปีที่ 83, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2020, หน้า 1198-1207
2020 inนางสาวณัฐเนตร ศรีตระกูล, inนายภูดิท มณีสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุปรียา ศรีสัมพันธ์, inนางสาวจารุวรรณ วงษาลี, inดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อารีย์ ทยานานุภัทร์, รองศาสตราจารย์, "Intraocular transmissible venereal tumors in dogs: A retrospective review of 21 cases", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2020, หน้า 608-614
2020 inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, exNicha Lakhana, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, exProfessor Stanley G. Fenwick, inนายกัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์, "Investigation of hemotropic Mycoplasma spp. genotypes in client-owned cats in Thailand", Veterinary Microbiology, ปีที่ 247, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2020, หน้า 108765-1
2020 inนางสาวนิอร รัตนภพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJ. VanLeeuwen, exS. McKenna, exM. Wichtel, exH. Stryhn, exJ.C. Rodriguez-Lecompte, exP. Menzies, exJ. Wichtel, "Management factors associated with perinatal lamb mortality in Prince Edward Island flocks", Preventive Veterinary Medicine, ปีที่ 180, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2020, หน้า 105035-1-9
2020 exน.ส. ดารกา ทองไทยนันท์, exNanthanida Mongkol, exKultida Jiamsomboon, exSarocha Suthisawat, inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, exYong Poovorawan, exGittiyaporn Ieamsaard, exBencharong Sangkharak, exKanokwan Taruyanon, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, รองศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, exผ.ศ. ดร. กอบพร บุญนาค, "Seroprevalence of Dengue, Zika, and Chikungunya Viruses in Wild Monkeys in Thailand", The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, ปีที่ 103, ฉบับที่ 3, กันยายน 2020, หน้า 1228-1233
2020 inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exProf. Dr. Mario Giorgi, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, exศ.ดร. ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร, exน.สพ. ธารา ว่องไวไพโรจน์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Pharmacokinetic profiles of amoxicillin trihydrate in freshwater crocodiles (Crocodylus siamensis) after intramuscular administration at two doses", Jouernal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics , ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2020, หน้า 307-312
2020 inนางสาวสถิตภัค อัศวราชันย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภูดิท มณีสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "A descriptive study of the histopathologic and biochemical liver test abnormalities in dogs with liver disease in Thailand", Canadian Journal of Veterinary Research, ปีที่ 84, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2020, หน้า 217-224
2020 inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, "Airborne bacteria and affordable air purifiers in small-animal hospital, Thailand", เวชชสารสัตวแพทย์, ปีที่ 50, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2020, หน้า 479-486
2020 inนางสาวสุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพัชริดา ดิษฐวงศ์, exPhawaran Meetipkit, exWalaipan Songsuwankit, exAnassaya Jaidee, exNeeranoot Detcharoenyos, inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exWeerapongse Tangjitjaroen, "Asian elephant (Elephas maximus) suffering from lightning strike successfully treated by integrative veterinary medicine", Journal of Zoo and Wildlife Medicine, ปีที่ 51, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2020, หน้า 1067-1071
2020 exPajitra HENGTRAKUL, exPasinee SUDLAPA, ex Nattawan CHAISURAT, exSasawat SODSAENGTHIEN, exChonchayan CHAMNANKIJ, exSakhon Noimoon, exChainarong Punkong, inนางสาวสกุณา พัฒนกุลอนันต์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Biological and environmental factors associated with the detection of elephant endotheliotropic herpesvirus in Asian elephants (Elephas maximus) in Thailand", The Journal of Veterinary Medical Science, ปีที่ 82, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2020, หน้า 1808-1815
2020 exณฐพรรษ มั่นคง, inนายชัยกร ฐิติญาณพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวณัฐวรรณ นิยติวัฒน์ชาญชัย, inดร.ทัศนีย์ เจริญทรง, รองศาสตราจารย์, "Investigation of serum interleukin-8 level and clinicopathological parameters in canine mammary gland tumors", Veterinary Integrative Sciences , ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 173-182
2020 exAnutian Suklek, inดร.อัจฉรา ขยัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ, "Isolation of peripheral blood mononuclear cells and the expression of toll-like receptors in Betong chickens", Veterinary World, ปีที่ 13, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2020, หน้า 1372-1375
2020 inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inดร.อุโฆษ สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exStanley Gordon Fenwick, inนายกัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์, "Detection of specific IgM and IgG antibodies in acute canine monocytic ehrlichiosis that recognize recombinant gp36 antigens", Heliyon, ปีที่ 6, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2020, หน้า 1-6
2020 inดร.ยลยง วุ้นวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDuy Do Tien, exRoongroje Thanawongnuwech , "The Future of the Pig Industry After the Introduction of African Swine Fever into Asia", Animal Frontiers, ปีที่ 10, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2020, หน้า 30-37
2020 exChalisa Jaturapaktrarak, exPenpan Payattikul, exTassanee Lohnoo, exYothin Kumsang, inนางสาวอารีย์ ไหลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวัชรพล ปฐมสกุลวงศ์, inดร.ชมพูเนกข์ ยุรญาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWalaiporn Tonpitak, exTheerapong Krajaejun, "Protein A/G-based enzyme-linked immunosorbent assay for detection of anti-Pythium insidiosum antibodies in human and animal subjects", BMC Research Notes, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, หน้า 1-6
2020 exZin Mar Htun, exTiwa Rotchanapreeda, exThidarat Rujirawat, exTassanee Lohnoo, exWanta Yingyong, exYothin Kumsang, exPattarana Sae-Chew, exPenpan Payattikul, inดร.ชมพูเนกข์ ยุรญาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอรวรรณ ลิ้มศิวิลัย, exPiengchan Sonthayanon, exSuthee Mangmee, exPiriyaporn Chongtrakool, exTheerapong Krajaejun, "Loop-mediated Isothermal Amplification (LAMP) for Identification of Pythium insidiosum", International Journal of Infectious Diseases, ปีที่ 101, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 149-159
2020 exYazavinder Singh, exMarco Cullere, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, exPipatpong Chundang, exAntonella Dalle Zotte, "Effect of different killing methods on physicochemical traits, nutritional characteristics, in vitro human digestibility and oxidative stability during storage of the house cricket (Acheta domesticus L.)", Innovative Food Science and Emerging Technologies, ปีที่ 65, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2020, หน้า 102444-102455
2020 exรศ.ดร. ดวงใจ บุญกุศล, inนางสาวศุภร ทองยวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.นันทนา แจ้งสุวรรณ์, inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antimicrobial resistance profiles in bacterial species isolated from fecal samples of free-ranging long-tailed macaques (Macaca fascicularis) living in Lopburi Old Town, Thailand", Veterinary World, ปีที่ 13, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2020, หน้า 1397-1403
2020 exน.ส. อลิสรา ลีลานุพัฒน์, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, รองศาสตราจารย์, "Prevalence of Tritrichomonas foetus infection in cats in Bangkok metropolitan area and in vitro drug sensitivity testing", Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports, ปีที่ 21, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2020, หน้า 100440-1-6
2020 exจีระศักดิ์ สมบุญ, inนายวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์, inดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม, รองศาสตราจารย์, exสมเกียรติ ห้วยจันทึก, inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "In vivo uptake and localization of 99mTc-pertechnetate in pigs using single-photon emission computed tomography", agriculture and natural resources, ปีที่ 54, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2020, หน้า 339-342
2020 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exSri Rajiv Kumar Roy, exPamela Nicholson, "Tilapia lake virus: The story so far", Journal of Fish Diseases, ปีที่ 43, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2020, หน้า 1115-1132
2020 exJirapat Ninsuwon, exPitchaporn Waiyamitra, exAtthaporn Roongsitthichai, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Expressions of miR-155 and miR-181 and predictions of their structures and targets in pigs (Sus scrofa)", Veterinary World, ปีที่ 13, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2020, หน้า 1667-1673
2020 inดร.สุปภาดา คณานับ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปพิชญา เพ็ชรเกิด, exJohn VanLeeuwen, exHenrik Stryhn, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of influence of milk urea nitrogen on reproductive performance in smallholder dairy farms", Australian Veterinary Journal, ปีที่ 98, ฉบับที่ 8, เมษายน 2020, หน้า 375-379
2020 inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, exน.สพ.ธารา ว่องไวไพโรจน์, exProf.Dr. Mario Giorgi, exศ.น.สพ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร, exProf.Dr. Darren J Trott, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Pharmacokinetics of a Long-Acting Formulation of Oxytetracycline in Freshwater Crocodiles (Crocodylus siamensis) after Intramuscular Administration at Three Different Dosages", Animals, ปีที่ 10, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2020, หน้า 1-8
2020 exRyusei Kuwata, exShun Torii, exHiroshi Shimoda, ex Supriyono, inดร.ธรรมาพร พิจิตราศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนพดล ประเสริฐสินเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Hitoshi Takemae, ex Reu Caesar James Taga Bautista, exValeen Drex Bendette Mendio Ebora, ex Jose Alexander Cabiling Abella, exAlan Payot Dargantes, ex Upik Kesumawati Hadi, exAgus Setiyono, exEmmanuel Tugbang Baltazar, exLuzviminda Tadeja Simborio, ex Srihadi Agungpriyono, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, ex Eiichi Hondo, exKen Maeda, "Distribution of Japanese Encephalitis Virus, Japan and Southeast Asia, 2016–2018", emerging infectious diseases, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 125-128
2020 exPuntanat Tattiyapong, exWorawan Dechavichitlead, exThomas B. Waltzek, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Tilapia develop protective immunity including a humoral response following exposure to tilapia lake virus", Fish and Shellfish Immunology, ปีที่ 106, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2020, หน้า 666-674
2020 exYongkang Zhen, ex Pipatpong Chundang, exYu Zhang, exMengzhi Wang, inนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, inดร.จันทิมา พฤกษากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, "Impacts of Killing Process on the Nutrient Content,Product Stability and In Vitro Digestibility of Black Soldier Fly (Hermetia illucens) Larvae Meals", Applied Sciences, ปีที่ 10, ฉบับที่ 17, สิงหาคม - กันยายน 2020, หน้า 6099-6112
2020 inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, รองศาสตราจารย์, exสุดารัตน์ ประเสริฐสังข์, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inดร.อารีย์ ทยานานุภัทร์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวพัชรพร กรมขันธ์, อาจารย์, "Characterization of serum protein fractions of dogs naturally infected with Ehrlichia canis or Anaplasma platys associated with uveitis", Tropical Biomedicine, ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 551-559
2020 exNeeranoot Detcharoenyos, inนางสาวศจิกา สีงาม, inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, "Therapeutic approach and management of generalized tetanus in dog", Veterinary Practitioner, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มิถุนายน - ธันวาคม 2020, หน้า 80-83
2020 inดร.เมธา จันดา, รองศาสตราจารย์, exDr. Chanikarn Puangthong, exMiss Kanokpan Sanigavatee, exMiss Ratsamin kiawwan , exMiss Watsachon Krungthongpatthana , "ผลของการใส่เกือกซีบาร์ชูต่อพื้นที่หน้าตัดพื้นกีบในม้าและระยะเวลาที่ใช้ในการใส่เกือกเพื่อรักษาม้าที่มีภาวะเชียร์ฮิลจำนวนสามตัว", ๋Journal of applied animal research, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, กันยายน 2020, หน้า 406-412
2020 exนส. พิชญา สัตติวงศ์ชัย, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, รองศาสตราจารย์, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Comparison of Physicochemical Properties and Fatty Acid Composition of Crocodile Oil (Crocodylus siamensis) Extracted by Using Various Extraction Methods", International Journal of Food Properties, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, กันยายน 2020, หน้า 1465-1474
2020 exNagai, K, exManawatthana, S, exTokita, K, exNualsri, C, exPierce, AJ, inนายเกษตร สุเตชะ, exSribuarod, K, exTakehara, K, exRound, PD, exHiguchi, H, "Genetic Structure in Japanese and Thai Populations of the Japanese Sparrowhawk Accipiter gularis", ZOOLOGICAL SCIENCE, ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2020, หน้า 232-239
2020 inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, exPiangjai Chalermwong, ex Vannarat Saechan, exDomechai Kaewnoi, exMarc Desquesnes, exRuttayaporn Ngasaman, "Investigation of Trypanosoma evansi infection in bullfighting cattle in Southern Thailand", Veterinary World, ปีที่ 13, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2020, หน้า 1674-1678
2020 exPipatpong Chundang, exKarun Thongprajukaew, inดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, exBanthari Chotimanothum, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, "Improving the nutritive value of mulberry leaves, Morus spp. (Rosales: Moraceae) for silkworm larvae, Bombyx mori (Lepidoptera: Bombycidae) using gamma irradiation", JOURNAL OF RADIATION RESEARCH AND APPLIED SCIENCES, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, กันยายน 2020, หน้า 629-641
2020 inดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, รองศาสตราจารย์, exChih-Jung Kuo, exนันทวรรณ เพชรรัตน์, exจุลลดา ชูทิพย์, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "Structural-based virtual screening and in vitro assays for small molecules inhibiting the feline coronavirus 3CL protease as a surrogate platform for coronaviruses", Antiviral Research, ปีที่ 182, ฉบับที่ -, ตุลาคม - พฤศจิกายน 2020, หน้า 104927
2020 inดร.สุปภาดา คณานับ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนายิกา ปิ่นเนียม, inนายสิทธิพร โพธิธีรบุตร, inนางสาวประภาพรรณ กระจ่างลิขิต, "Contamination factors associated with surviving bacteria in Thai commercial raw pet foods", Veterinary World, ปีที่ 13, ฉบับที่ 9, กันยายน 2020, หน้า 1988-1991
2020 exKandel, S, inนางสาวสุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJenjaroenpun, P, exUssery, DW, exNookaew, I, exRobeson, MS, exWongsurawat, T, "16S rRNA Gene Amplicon Profiling of Baby and Adult Captive Elephants in Thailand", MICROBIOLOGY RESOURCE ANNOUNCEMENTS, ปีที่ 9, ฉบับที่ 24, มิถุนายน 2020, หน้า e00248-20
2020 inนางสาวทักษอร ดวงอุไร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exReamtong, O, exRungruengkitkun, A, exSrinon, V, exBoonyuen, U, exLimmathurotsakul, D, exChantratita, N, exPumirat, P, "In vitro passage alters virulence, immune activation and proteomic profiles of Burkholderia pseudomallei", SCIENTIFIC REPORTS, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2020
2020 exChaiyarat, R., exSakchan, P., exPanprayun, G., inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exNakbun, S., "Monitoring of forage and nutrition before and after reintroduction of banteng (Bos javanicus d’ Alton, 1823) to Salakphra Wildlife Sanctuary, Thailand", Scientific Reports, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2020
2020 exสพ.ญ.ชนิกานต์ พ่วงทอง, inนายพรรษกฤช สุขหงษ์, inนายภัทราวุธ แสงนวล, exผศ.รัชกฤต ศรีเกื้อ, inดร.เมธา จันดา, รองศาสตราจารย์, "การออกกำลังกายอย่างหนักหน่วงในหนึงชุดการออกกำลังกายส่งผลต่อการแสดงออกของตัวรับสัญญาณวิตามินดีและเอนไซม์ทีเ่กี่ยวข้องกันกระบวนการเมแทบอลิซึมของวิตามินดีในกล้ามเนื้อลายของม้า", Equine veterinary journal, ปีที่ 53, ฉบับที่ 4, กันยายน 2020, หน้า 1-10
2020 exCan, H., exChanumolu, S.K., exGonzalez-Muรฑoz, E., inดร.สุขุมาล พฤกษ์อุดม, อาจารย์, exOtu, H.H., exCibelli, J.B., "Comparative analysis of single-cell transcriptomics in human and Zebrafish oocytes", BMC genomics, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2020, หน้า 471
2020 exChuaychoo, B., exKositanont, U., exNiyomthong, P., exRittayamai, N., exSrisuma, S., exRattanasaengloet, K., exWongsrisakunkaew, W., exThongam, J., inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, "Comparison of immunogenicity between intradermal and intramuscular injections of repeated annual identical influenza virus strains post-pandemic (2011-2012) in COPD patients", Human Vaccines and Immunotherapeutics, ปีที่ 16, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2020, หน้า 1371-1379
2020 inดร.สุภารักษ์ คำพุฒ, inดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, รองศาสตราจารย์, "Behavior, egg production, and bone strength of commercial laying hens at various cage densities and different cage types", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2020, หน้า 1113-1116
2020 exสุภาพร สีทะหะ, exศิริรักษ์ รัตนบันยงศ์, exฤชา ทับทิมใหม่, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, exกัญญารัตน์ ช่วงปัญญา, "Anti-feline immunodeficiency virus reverse transcriptase properties of some medicinal and edible mushrooms", Veterinary World, ปีที่ 13, ฉบับที่ 9, กันยายน 2020, หน้า 1798-1806
2020 exPachanon, R., exKoide, K., inนางสาวศิริพร คงสร้อย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNakajima, C., exKapalamula, T.F., exSuthienkul, O., exSuzuki, Y., "Interaction of the plasmid-encoded quinolone resistance protein QnrB19 with Salmonella Typhimurium DNA gyrase", Journal of Infection and Chemotherapy, ปีที่ 26, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2020, หน้า 1139-1145
2020 exFelipe Pierezan, exSusan Yun, exChutchai Piewbang, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exEsteban Soto, "Pathogenesis and immune response of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) exposed to Tilapia lake virus by intragastric route", Fish and Shellfish Immunology, ปีที่ 107, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 289-300
2020 exPitchaporn Waiyamitra, exMehmet Arif Zoral, inนางอักษร แสงเทียนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAmorn Luengnaruemitchai, exOlivier Decamp, exBartolomeo Gorgoglione, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Probiotics Modulate Tilapia Resistance and Immune Response against Tilapia Lake Virus Infection", Pathogens, ปีที่ 9, ฉบับที่ 919, พฤศจิกายน 2020, หน้า 1-15
2020 exนางสาวณัฐสุดา ระวีวรรณ, exน.สพ. ธนพรรณ ชมชื่น, exน.สพ. วีระพงษ์ เหล่าเวชประสิทธิ์, exสพ.ญ. อรณี จงกลพัฒน์, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, exProf. Dr. Mario Giorgi, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Pharmacokinetics of tolfenamic acid in green sea turtles (Chelonia mydas) after intravenous and intramuscular administration", Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, ปีที่ 43, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2020, หน้า 527-532
2020 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, inนายชัยกร ฐิติญาณพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSiriporn Tanodekaew, "Repairing of rabbit calvarial defects by rapid prototyping BisGMA and hydroxy-appatite incorporated BisGMA", เวชชสารสัตวแพทย์, ปีที่ 50, ฉบับที่ 3, กันยายน 2020, หน้า 389-395
2020 inดร.ศุฐฐิวีร์ เจิมประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPojnicha Chuayjuljit Anukkul, exTeerawat Kritsadasima, inนางสาวพัชรพร กรมขันธ์, อาจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Comparing the results of intradermal skin tests for four dust mite allergens in dogs with atopic dermatitis in Thailand", Veterinary World, ปีที่ 13, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2020, หน้า 2381-2387
2020 exKongpol, K., inดร.รุ่งเรือง ยอดชีวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNernpermpisooth, N., exKumphune, S., "Recombinant human secretory leukocyte protease inhibitor ameliorated vessel preservation in experimentally isolated rat arteries", Journal of Applied Pharmaceutical Science, ปีที่ 10, ฉบับที่ 9, กันยายน 2020, หน้า 107-114
2020 exNuangmek, A., exRojanasthien, S., exYamsakul, P., exTadee, P., exThamlikitkul, V., inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, exSuwan, M., exChotinun, S., exPrasertsee, T., exPatchanee, P., "Factors associated with irrational antimicrobial use on pig and layer farms in chiang mai-lamphun and chon buri provinces, thailand", Veterinary Integrative Sciences, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, กันยายน 2020, หน้า 217-243
2020 exWaratida Sangrat, exWeerapong Thanapongtharm, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, "Identification of risk areas for foot and mouth disease in Thailand using a geographic information system-based multi-criteria decision analysis", Preventive Veterinary Medicine, ปีที่ 185, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 105183-1-8
2020 inดร.ศุฐฐิวีร์ เจิมประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "A descriptive study of allergen-specific IgE serological tests for canine atopic dermatitis in Thailand", BMC Veterinary Research, ปีที่ 16, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 1-7
2020 inนางสาวศิริพร คงสร้อย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, exDarunee Satorn, exPanisa Noourai, "Serotypes and antimicrobial resistance profiles of Salmonella enterica recovered from clinical swine samples", Veterinary World, ปีที่ 13, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2020, หน้า 2312-2318
2020 exนายแมนเมือง มะลิซ้อน, inนางภคอร อัครมธุรากุล, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inนางสิริพร วรรณชาติ, inดร.นวลจันทร์ พารักษา, รองศาสตราจารย์, "Effects of dietary mixed herbal extracts product supplementation on fatty liver hemorrhagic syndrome protection and productive performances of broilers", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 54, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2020, หน้า 485-490
2020 exJidapa Yamkasem , exPuntanat Tattiyapong, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Comparison of reverse transcription polymerase chain reaction methods for the detection of tilapia lake virus", Bulletin of the European Association of Fish Pathologists, ปีที่ 40, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2020, หน้า 229-239
2020 inดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนู ภิญโญภูมิมินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, exParinya Phawaphutayanchai, exNirut Aiyara, exKatharina Bobe, exAd Vos, exVirginia Friedrichs, exThomas M?ller, exConrad M. Freuling, exKaroon Chanachai, "Humoral Immune Response of Thai Dogs after Oral Vaccination against Rabies with the SPBN GASGAS Vaccine Strain", Vaccines , ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2020, หน้า 1-14
2020 exManaporn Kosornsri, inนางสาววรัฏฐา บุญทุบุญ, inนางสาวรติกร บุตรชา, inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, "The Surgical Treatment of an Ectopic Ureter in a Dog", Scholars Journal of Agriculture and Veterinary Sciences, ปีที่ 7, ฉบับที่ 11, ธันวาคม 2020, หน้า 240-243
2020 inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, exChunyapat Bamrungpun, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Comparison of subclinical dermatophyte infection in short- and long-haired cats", Veterinary World, ปีที่ 13, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2020, หน้า 2798-2805
2020 inดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exทวีโภค อังควานิช, ex อ.น.สพ.วีระพันธ์ นกแก้ว, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Serological study on brucellosis in captive elephants (Elephas maximus) and stray dogs in North Thailand", Veterinary world, ปีที่ 13, ฉบับที่ 9, กันยายน 2020, หน้า 1992-1997
2020 exปัญจพร ประสพสม, inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพรชัย พรพนม, "Hematological and phylogenetic studies of Leucocytozoon spp. in backyard chickens and fighting cocks around Kamphaeng Saen, Thailand", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 54, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2020, หน้า 595-602
2020 exNoratat Prachom, exKittaporn Rumjuankiat, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBoonyoung, exKomkhae Pilasombut, "In vitro screening of potential probiotic lactic acid bacteria isolated from intestinal contents and gills of Nile tilapia", International Journal of Agricultural Technology, ปีที่ 16, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2020, หน้า 937-948
Publish Year National Journal 19
2020 inดร.เจดีย์ เต็มวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณัฏฐิกา โกฏแสง, exปิยธิดา อาจอ่ำ, "Posture comparison between supine and sternal recumbency for endotracheal intubation in dogs undergoing surgery", Veterinary Integrative Sciences, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 13-21
2020 exรศ.ดร. พัชรินทร์ สิรสุนทร, exวัชรวุฒิ ซื่อสัตว์, inนางสาวศุภร ทองยวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนู ภิญโญภูมิมินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แผนชุมชนเพื่อการจัดการสุนัขเลี้ยงปล่อยและสุนัขจรจัดในเขตชุมชนเมือง กรณีศึกษาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์", วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 90-108
2020 exอำภารัตน์ พัสว่าง, inนางภคอร อัครมธุรากุล, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inดร.นวลจันทร์ พารักษา, รองศาสตราจารย์, "ผลของเกลือบิวทิเรตต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต ลักษณะสัณฐานวิทยาของลำไส้ และปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในไส้ตันของไก่เนื้อ", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 733-742
2020 exทีปกร อดุลย์เกษม, inนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "ภาวะเครียดจากความร้อนรบกวนหน้าที่ของภูมิคุ้มกันในโคนม", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 47-60
2020 exกษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร, inดร.สุเจตน์ ชื่นชม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "การเสริมไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ต่อจุลชีพก่อประโยชน์ในลำไส้สัณฐานวิทยาของลำไล้เล็ก และประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนในลำไล้เล็กส่วนปลายของไก่ไข่", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 23-34
2020 exภาสวัฎ ทำมาหากิน, inนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของภาวะความเครียดจากความร้อนต่อประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ของโคนมที่เลี้ยงภายใต้สภาพอากาศร้อนชื้น:บทความทบทวนวรรณกรรม", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 111-132
2020 exภัทราพรรณ สุคนธรัตน์, inนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความเข้มข้นของเบต้าไฮดรอกซีบิวทิเรต ในซีรัมของโคนมด้วยวิธีเนียร์อินฟาเรดสเปคโตรสโกป", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, มกราคม 2020 - เมษายน 2022, หน้า 61-78
2020 inดร.เออวดี เปรมัษเฐียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพล พจนาประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงการผลิต มูลค่า และส่วนเหลื่อมทางการตลาดของอุตสาหกรรมสุกรไทย", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 5, ตุลาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 1142-1161
2020 exวนัชพร อมรองอาจ, inนางสิริลักษณ์ จาละ, inนางสาวนันทวัน ญาติบรรทุง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภชาติ ปานเนียม, inนายสมิต ศรีสำราญ, inนายณัฐพล เมืองทอง, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความชุกทางซีรัมและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโบวายไวรัลไดอะเรียในโคนมจังหวัดกาญจนบุรีและนครปฐม ประเทศไทย", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 11-22
2020 exนาย อิสรภาพ มณีเล็ก, exนายปรีดา เลิศวัชระสารกุล, exนางสิริลักษณ์ จาละ, exอารีย์ ไหลกุล, exวีรวัฒน์ ปัญคิวจณาณ์, inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาระดับความชุกทางซีรัมของโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด เอ ของสัตว์ตระกูลม้าในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดกาญจนบุรี", สัตวแพทย์มหานครสาร, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 57-68
2020 inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, exKrairoek Phanto, ex Rachanan Seawsakul, exSeksun Charoenjaruwong, ex Nutsuda Klinkeaw, inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "รายงานสัตว์ป่วย : โลหิตจางรุนแรงเฉียบพลัน ในแมวพื้นเมืองขนสั้นจากการติดเชื้อ ‘Candidatus Mycoplasma haemominutum’", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 133-140
2020 inนายณัฏฐ์ธน ฐิติชญาพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปริญทิพย์ วงศ์ไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาในระดับห้องปฏิบัติการถึงคุณสมบัติทางเคมีของนาโนคอปเปอร์และฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในสัตว์น้ำ", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 79-90
2020 inนางสาวปริญทิพย์ วงศ์ไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายพงศ์ลักษณ์ ยุกตะทัต, exวรินทร์พร ศรีอภิพันธ์, exนายศรัณย์ ทิพน์ถิระพงศ์, inนายณัฏฐ์ธน ฐิติชญาพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเป็นพิษเฉียบพลันและค่า LC50 ของนาโนคอปเปอร์ในสัตว์น้ำและผลกระทบต่อพืชน้ำ", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 141-150
2020 inนายณัฏฐ์ธน ฐิติชญาพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวุฒิกิจ เรืองภูงา, exฉัตรชัย ตังวงค์ประเสริฐ, exชานนท์ สุริยะพรหมชัย, exธรรมสิทธิ์ เตชะศรีอมรรัตน์, exบัณฑิต ลภัสบุญทวี, "ผลของการเสริมรางจืด (Thunbergia laurifolia Linn) ในอาหารต่อลิปิดเปอร์ออกซิเดชันในเนื้อปลานิล", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 91-100
2020 exฐิติวิชญ์ ช้างเทศ, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "บทความทบทวนวรรณกรรม: ปัจจัยด้านโภชนาการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ของแม่โคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชียนในประเทศไทย", วารสารสัตวแพทย์ , ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 171-188
2020 inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, exอตถพร รุ่งสิทธิชัย, "ค่าความดันซิสโทลิกในแมวสุขภาพดีเปรียบเทียบระหว่างที่บ้านกับที่โรงพยาบาลสัตว์ โดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงชนิด Doppler", สัตวแพทย์มหานครสาร, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 179-188
2020 exศิริวรรณ อดุลย์กุล, inดร.สุเจตน์ ชื่นชม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเพิ่มมูลค่าของไข่เปลือกสกปรกด้วยเครื่องล้างไข่อัตโนมัติ", วิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 5-12
2020 inนายธีรภัทร์ รุ่งนิรันดร, inนางนภาภรณ์ เสนารัตน์, "ผลการใช้ PCSO-524 (Antinol) ในการรักษาอาการปวดจากภาวะฝ่าเท้าอักเสบเรื้อรัง (Chronic pododermatitis หรือ Bumble foot) ในไก่ชน", วารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 32, ฉบับที่ 1-2, มกราคม - ธันวาคม 2020, หน้า 88-98
2020 inนายจักรินทร์ สัทธาธรรม, inดร.มนชนก วิจารสรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม, รองศาสตราจารย์, exnaruporn monmaturapoj, exkatanchalee nampuksa, "The use of biphasic calcium phosphate ceramic in the treatment of vertical bone loss in canine periodontitis: a preliminary study", เวชชสารสัตวแพทย์, ปีที่ 50, ฉบับที่ Supplement, เมษายน 2020, หน้า 161-163

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 17
2020 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exPuntanat Tattiyapong, ex๋Jidapa Yamkasem, "Outbreak of Tilapia Lake Virus Disease (TiLVD) in central Thailand: A case report", The 19th Chulalongkorn University Veterinary Conference CUVC 2020, 22 - 24 เมษายน 2020, อื่นๆ ประเทศไทย
2020 exSathita Areerat, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, "Do biologically appropriate raw food diets meet the requirement on macronutrients, calcium and phosphorus concentration for maintenance adult dogs?", The joint congress of the 2nd Kasetsart University Veterinary International Conference and the 10th Asian Society of Veterinary Surgery Conference (KUVIC-AiSVS 2020), 23 - 25 พฤศจิกายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exPitpatpong Chundang, exKanockwan Saisongkroh, exNatamon Waiwaree, exNicha Rawiwanpong, inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, "The study on in vitro digestibility efficiency of different raw materials and milk replacers in early weaning rabbit at 18 days old", The joint congress of the 2nd Kasetsart University Veterinary International Conference and the 10th Asian Society of Veterinary Surgery Conference (KUVIC-AiSVS 2020), 23 - 25 พฤศจิกายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exWatcharadol Yeohsakul, exDamissara Aungkanukulvit, exChatyahorn Poemsap, exRattapong Sukkheewan, exChayanid Prasanwong, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, exPipatpong Chundang, inนางสาวสุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Different concentrations of arabic, guar, and xanthan gums to the palatibility of captive slow loris (Nycticebus spp.)", The joint congress of the 2nd Kasetsart University Veterinary International Conference and the 10th Asian Society of Veterinary Surgery Conference (KUVIC-AiSVS 2020), 23 - 25 พฤศจิกายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exPhacharaphat Seemuang, exPipatpong Chundang, inดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, "Screening possibility insects as an alternative sustainable protein sources for nile tilapia (Oreochromis niloticus) using in vitro digestibility technique", The joint congress of the 2nd Kasetsart University Veterinary International Conference and the 10th Asian Society of Veterinary Surgery Conference (KUVIC-AiSVS 2020), 23 - 25 พฤศจิกายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exPenpicha Kongsup, exPipatpong Chundang, inนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, inดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, "Screening insects as an alternative sustainable protein source for whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei) based on in vitro digestibility technique", The joint congress of the 2nd Kasetsart University Veterinary International Conference and the 10th Asian Society of Veterinary Surgery Conference (KUVIC-AiSVS 2020), 23 - 25 พฤศจิกายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exAlisara Leelanupat, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, exNutsuda Klinkeaw, inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, รองศาสตราจารย์, inนายคัมภีร์ พัตนะธนัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, "DETECTION OF GASTROINTESTINAL PARASITES IN DOGS AND CATS EMPLOYED IN THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PROJECT OF 2017", The joint congress of the 2nd Kasetsart University Veterinary International Conference and the 10th Asian Society of Veterinary Surgery Conference (KUVIC-AiSVS 2020), 23 - 25 พฤศจิกายน 2020, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exPornkamol Phoosangwalthong, "Prevalence of canine vector borne pathogens in blood donor candidate dogs in Bangkok", The joint congress of the 2nd Kasetsart University Veterinary International Conference and the 10th Asian Society of Veterinary Surgery Conference (KUVIC-AiSVS 2020), 23 - 25 พฤศจิกายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exPhirabhat Saengsawang, inนายกัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Detection of Bartonella spp. in fleas (Ctenocephalides spp. ) infesting domestic cats and dogs from Bangkok, Thailand", The joint congress of the 2nd Kasetsart University Veterinary International Conference and the 10th Asian Society of Veterinary Surgery Conference (KUVIC-AiSVS 2020), 23 - 25 พฤศจิกายน 2020, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exPornkamol Phoosangwalthong, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Prevalence and genetic characterization of Giadia and hookworm infections among semi-domesticated cats residing in Bangkok temple, Thailand", The joint congress of the 2nd Kasetsart University Veterinary International Conference and the 10th Asian Society of Veterinary Surgery Conference (KUVIC-AiSVS 2020), 23 - 25 พฤศจิกายน 2020, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.เมธา จันดา, รองศาสตราจารย์, exDr. Chanikarn Puangthong, "ภาวะสูงอายุส่งผลลดระดับของปริมาณวิตามินดีในกระแสโลหิตและลดการแสดงออกของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเมแทบอลิซึมในกล้ามเนื้อม้าชรา", The joint congress of the 2nd Kasetsart University Veterinary International Conference and the 10th Asian Society of Veterinary Surgery Conference (KUVIC-AiSVS 2020), 25 พฤศจิกายน 2020, จตุจักร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "STRUCTURAL-BASED VIRTUAL SCREENING FOR POTENTIAL SMALL MOLECULES AGAINST PICORNAVIRUS-LIKE PROTEASE SUPERCLUSTER", The Joint Congress of the 2nd Kasetsart University Veterinary International Conference & the 10th Asian Society of Veterinary Surgery Conference, 23 - 25 พฤศจิกายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exนส. ปวีณา เอ็นดู, exนส. รามนรี เนตรวิเชียร, exรศ.ดร. สุธา ขาวเธียร, inนางสาวศุภร ทองยวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Carcinogenic risk in lead and cadmium contaminated and the potential ecological risk assessment in ground water and soil aroundmunicipal solid waste open landfill at Lop-buri Province, Thailand", 6th World One Health Congress 2020, 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2020, Edinburgh, Scotland ไอร์แลนด์
2020 inดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, รองศาสตราจารย์, exAssoc.Prof.Chih-Jung Kuo, exจุลลดา ชูทิพย์, exนันทวัน เพ็ชรรัตน์, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "In silico and in vitro analysis of small molecules and natural compounds targeting feline coronavirus (CoV) main protease, a surrogate platform for CoVs", Joint International Tropical Medicine Meeting 2020 (JITMM Virtual 2020), 15 - 16 ธันวาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inนางอักษร แสงเทียนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุสุมา เจิมนาค, รองศาสตราจารย์, inดร.ชมพูเนกข์ ยุรญาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วชิราพรรณ ทรัพย์สวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, "IN VITRO ANTIMICROBIAL AND ANTI-PATHOGENIC ACTIVITY OF SYZYGIUM CUMINI CRUDE EXTRACTS", The Joint Congress of the 2nd Kasetsart University Veterinary International Conference & the 10th Asian Society of Veterinary Surgery Conference, 25 พฤศจิกายน 2020, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.สโรช แก้วมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนิธิดา บุญวิทยา, exอ.น.สพ.ดร.มาโนชญ์ ยินดี, exAsst.Prof.Birendra Mishra , inดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, รองศาสตราจารย์, "NEW NORMAL SMART FOOD PRODUCTION AS THE KITCHEN OF THE WORLD", NARO-KU-FFTC International Symposium, 29 ตุลาคม 2020, Tokyo ญี่ปุ่น
2020 exประภาศิริ พิกุลขาว, inดร.วิราวรรณ นุชนารถ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "LAMP Specific Primer Design to Detection Specific Region of Salmonella Enteritidis, IAMBEST 2020", The 1st International Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business administration, Engineering, Science and Technology, 28 - 29 พฤษภาคม 2020, ชุมพร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2020 inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inนางภัทรา มูลจิตร, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนายสุธี รัตนภิรมย์, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาสารเก็บรักษาเชื้อไวรัส PRRSV สายพันธุ์ US โดยวิธีการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง", การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563, 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมือง สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exปฏิญญา ปะทิเก, exเตชภณ ทรงผาสุข, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, exนภาขวัญ อิ่มกลิ่น, exรุจิกาญจน์ นาสนิท, inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการใช้แบคเทอริโอเฟจเพื่อควบคุมเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคเต้านมอักเสบในโค", The 17th National Kasetsart University Kamphaeng Saen Conference, 2 - 3 ธันวาคม 2020, นครปฐม นครปฐม ประเทศไทย

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2003 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 4
2020 inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, รองศาสตราจารย์, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการการเก็บรักษาตับจระเข้เพื่อลดการเสื่อมคุณภาพโปรตีน", มหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 75% และบริษัทปัญญาฟาร์มกำแพงแสน จำกัด 25%, 2020
2020 inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, รองศาสตราจารย์, exนส. พิชญา สันตติวงศ์ไทย, exนส. วรัญญา อัจฉริยะชาญวณิช, "กรรมวิธีการสกัดน้ำมันจระเข้ด้วยวิธีการสกัดเย็นแบบแห้ง", Kasetsart University, 2020
2020 inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, รองศาสตราจารย์, exนส. พิชญา สันตติวงศ์ไทย, exนส. วรัญญา อัจฉริยะชาญวณิช, "กรรมวิธีการสกัดน้ำมันจระเข้ด้วยวิธีการสกัดเย็นแบบเปียก", Kasetsart University, 2020
2020 inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสพ.ญ. สมใจ กมลศิริพิชัยพร, exสพ.ญ. ปราณี รอดเทียน, "โปรตีนดัดแปลงพร้อมชุดตรวจและกรรมวิธีการตรวจการติดเชื้อในสัตว์", Kasetsart University, 2020

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2008 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=10&BudgetYear=2020]