Person Image

  Education

  • Ph.D.(Animal Science), Massey University , นิวซแลนด์
  • M.Agr.Sci.(Tropical Animal Production), University of Melbourne , ออสเตรเลีย
  • วท.บ.(สัตวศาสตร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย

  Expertise Cloud

  AdaptationAgricultureAnimalAnimal welfareBeef cattleBehaviorBehavior activity time budgetBiosecurityBone IntegrityBone strengthBoran cattleBovineBreedingBreeding valueBroken riceCage densitycalving intervalcalving to first service intervalcattleCommercial Layerscompensatory growthconcentrateCornDaily Time Budgetdairy cattledairy cowDairy productiondays opendiameters of largest folliclesDual purposeearly pregnancyegg productionegg qualityegg shellestrusestrus behaviorestrus durationEthiopiae-UniversityExtensionExternal egg qualityFatty acidfeather peckingFeed shortagefeed sourceFlow cytometryFollicleforage sorghumgoatsLablab legumelaying henL-carnitineLeucaena leucocephalamale goatmanagementMeal concentratemethionineMicrofluidicsmilk productionmilk replacerModified cageMultiparous cowsNesting box padovulation synchronizationPerch AccessPerformancePerformance testpigletsPMRPostpartum periodPreference testPrimiparous cowsRegroupingReproductionseed yieldSelectionserum parametersSilageSouth Omo zonesow dietstocking density.supplementSupplementationsurveySustainableTechnologyvaginal electrical resistancewhole cottonseedการจัดกลุ่มการจัดการผสมพันธุ์โค-สุกรคุณภาพน้ำเชื้อและการผสมเทียมโค-สุกรการฉายรังสีแกมมาการถ่ายทอดเทคโนโลยีความเครียดโคนมโคเนื้อพฤติกรรมในช่วงวันแพะระบบคอกขังเดี่ยวระบบสืบพันธุ์ฮอร์โมน

  Interest

  สรีรวิทยาและระบบฮอร์โมนการสืบพันธุ์ของสัตว์, สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อม, การจัดการผสมพันธุ์โค-สุกรคุณภาพน้ำเชื้อและการผสมเทียมโค-สุกร, สรีรวิทยาการผลิตสัตว์

  Administrative Profile

  • ก.ย. 2553 - ก.พ. 2556 รองหัวหน้าภาควิชาสัตวบาลฝ่ายบริหาร คณะเกษตร
  • ต.ค. 2550 - ก.ค. 2551 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตร
  • ส.ค. 2549 - ต.ค. 2550 รองหัวหน้าภาควิชาสัตวบาลฝ่ายวิจัยและบริการทางวิชาการ คณะเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 30 ชั้น 2 อาคารฟาร์มโคนมสายพันธุ์ Tropical Holstein
   • ห้อง 50 ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 38 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 21 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 17 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Productive and reproductive performance of holstein friesian dairy cows in EthiopiaTadesse M., Thiengtham J., Pinyopummin A., Prasanpanich S.2010Livestock Research for Rural Development
  22(2),pp. 34
  35
  2Purposes of keeping goats, breed preferences and selection criteria in pastoral and agro-pastoral districts of South Omo ZoneBerhanu T., Thiengtham J., Tudsri S., Abebe G., Tera A., Prasanpanich S.2012Livestock Research for Rural Development
  24(12)
  13
  3Effect of source of methionine in broken rice-soybean diet on production performance, blood chemistry, and fermentation characteristics in weaned pigsKrutthai N., Vajrabukka C., Markvichitr K., Choothesa A., Thiengtham J., Sawanon S., Kaewtapee C., Bunchasak C.2015Czech Journal of Animal Science
  60(3),pp. 123-131
  10
  4Comparative effects of supplemental dl-2-hydroxy-4-[methylthio] butanoic acid and dl-methionine in diet on egg production and quality in laying hensBunchasak C., Ratchadapornvanitch Y., Thiengtham J.2012Journal of Poultry Science
  49(4),pp. 260-267
  8
  5The use of vaginal electrical resistance to diagnose estrus and early pregnancy and its relation with size of the dominant follicle in dairy cattleTadesse M., Thiengtham J., Pinyopummin A., Prasanpanich S., Tegegne A.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(3),pp. 435-443
  4
  6Supplementation of forage sorghum with meal concentrate and leucaena leucocephala on goat performance with particular reference to meat essential fatty acid contentsMaksiri W., Tudsri S., Thiengtham J., Prasanpanich S.2017Walailak Journal of Science and Technology
  14(11),pp. 855-864
  4
  7Supplementation of meal concentrate on growth and subsequent reproductive performances of Woyto-Guji goatsBerhanu T., Thiengtham J., Tudsri S., Abebe G., Prasanpanich S.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(1),pp. 74-84
  3
  8Postpartum follicular and luteal activity in holstein-friesian cows genetically selected for high or low mature bodyweight: Relationships with follicle stimulating hormone, insulin, insulin-like growth factor-1 and growth hormoneThiengtham J., Thiengtham J., Parkinson T.J., Holmes C.W.2008New Zealand Veterinary Journal
  56(6),pp. 310-318
  3
  9Feather pecking of laying hens in different stocking density and type of cageKhumput S., Muangchum S., Yodprom S., Panyasak A., Thiengtham J.2020Iranian Journal of Applied Animal Science
  9(3),pp. 549-556
  3
  10Effect on milk production in Thailand of silage from forage sorghum and forage sorghum with Lablab purpureusJuntanam T., Juntanam T., Thiengtham J., Sawanon S., Tudsri S., Siwichai S., Prasanpanich S.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(1),pp. 53-59
  2
  11Survey of goat feed sources and supplements in central rift valley of EthiopiaLemecha F., Thiengtham J., Tudsri S., Prasanpanich S.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(5),pp. 712-719
  2
  12Estrus performance of boran and boran × holstein friesian crossbred cattle synchronized with a protocol based on estradiol benzoate or gonadotrophin-releasing hormoneTadesse M., Thiengtham J., Pinyopummin A., Prasanpanich S., Tegegne A.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(2),pp. 221-232
  2
  13Effects of feeding graded levels of whole cottonseed on blood serum parameters of Arsi-Bale growing male goatsLemecha F., Thiengtham J., Tudsri S., Ebro A., Prasanpanich S.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(6),pp. 835-843
  1
  14Behavior, egg production, and bone strength of commercial laying hens at various cage densities and different cage typesKhumput S., Thiengtham J.2020Songklanakarin Journal of Science and Technology
  42(5),pp. 1113-1116
  0
  15Vaginal electrical resistance and size of dominant follicle in beef cows subjected to synchronization of ovulation protocolTadesse M., Thiengtham J., Pinyopummin A., Prasanpanich S.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(4),pp. 613-621
  0
  16Effects of varying levels of liquid DL-methionine hydroxy analog free acid in drinking water on production performance and gastrointestinal tract of broiler chickens at 42 days of agePoosuwan K., Bunchasak C., Thiengtham J., Markvichitr K., Chansawarng S., Chutesa A.2015Thai Journal of Veterinary Medicine
  45(4),pp. 581-591
  0
  17Effect of L-carnitine supplementation in gestating and lactating diets on sow performancesTimsina M., Thiengtham J.2007Kasetsart Journal - Natural Science
  41(3),pp. 467-477
  0