Person Image

  Education

  • วท.ด.(สัตวศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • M.Agr.St.(Tropical Animal Production), University of Queensland, ออสเตรเลีย
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  Expertise Cloud

  Adaptationadoption of innovationAgricultural technologyanimal feedCassava leafcattlecompensatory growthConcentratecrude fibercrude proteincyanidedairy farmingdigestibilityEconomic valueGastrointestinal parasitesGoatgoatslactating dairy cowsLeucaena leucocephalalow-proteinmajor feed ingredientMeal concentratemeat goatMETABOLISMmethioninemilk productionmilk production traitsmilk yieldmonosodium glutamateMonosodium glutamate by-productNatural rubber matsNong Sua Districtnutrient digestibilityovulation synchronizationPangolaPercentage of white coat colorPERINATAL PERIOD Physical characteristicsPhysiological responsespineapplePMRPrevalenceProteinRoughagerumen fermentationsoybean mealSoybean oilspent mushroom substratesupplementSupplementationsurveyswamp buffalosweet cornsynchronizationTerengganu stateTraitstropicvaginal electrical resistancewhole cottonseedWoyto-Guji goatsกระถินกระถิน อาหารแพะกระถินแห้งกระบือปลักการจัดการฟาร์มโคนมการเจริญเติบโตการใช้เครื่องรีดนมการใช้ประโยชน์จากทุ่งหญ้าการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับตัวการผลิตข้าวโพดหมักการย่อยได้การเลี้ยงการเลี้ยงโคนมการให้อาหารเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไก่กระทงข้าวโพดข้าวโพดสุวรรณ5ข้าวฟ่างหมัก ผลผลิตนมข้าวฟ่างอาหารสัตว์ความเครียด แม่โครีดนม พื้นคอก แผ่นยางปูพความชื้นสัมพัทธ์ความพึงพอใจคุณภาพหญ้าเขตร้อน ช่วงเวลาที่ตโคโคนมโคนม หญ้าเนเปียร์มวกเหล็กโคเนื้อโคระยะให้นมงานบริการจังหวัดสระบุรีจุลินทรีย์เซลส์โซมาติกไซยาไนต์น้ำกากผงชูรสใบมันสำปะหลังโปรตีนผลผลิตน้ำนมอาหารสัตว์

  Interest

  การจัดการฟาร์มโคนม, การใช้ประโยชน์จากทุ่งหญ้า, การใช้เครื่องรีดนม

  Administrative Profile

  • เม.ย. 2556 - เม.ย. 2560 หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
  • ก.ย. 2553 - ก.พ. 2556 รองหัวหน้าภาควิชาสัตวบาลฝ่ายวิชาการ คณะเกษตร
  • ก.ย. 2551 - ส.ค. 2553 รองหัวหน้าภาควิชาสัตวบาลฝ่ายบริหาร คณะเกษตร
  • ม.ค. 2547 - ม.ค. 2551 หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตนม สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 55 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 33 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 22 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Productive and reproductive performance of holstein friesian dairy cows in EthiopiaTadesse M., Thiengtham J., Pinyopummin A., Prasanpanich S.2010Livestock Research for Rural Development
  22(2),pp. 34
  33
  2Evaluating agro-industrial by-products as dietary roughage source on growth performance of fattening steersManeerat W., Prasanpanich S., Tumwasorn S., Laudadio V., Tufarelli V.2015Saudi Journal of Biological Sciences
  22(5),pp. 580-584
  18
  3Effects of methionine supplementation in low-protein diets and subsequent re-feeding on growth performance, liver and serum lipid profile, body composition and carcass quality of broiler chickens at 42 days of ageNukreaw R., Bunchasak C., Markvichitr K., Choothesa A., Prasanpanich S., Loongyai W.2011Journal of Poultry Science
  48(4),pp. 229-238
  17
  4Purposes of keeping goats, breed preferences and selection criteria in pastoral and agro-pastoral districts of South Omo ZoneBerhanu T., Thiengtham J., Tudsri S., Abebe G., Tera A., Prasanpanich S.2012Livestock Research for Rural Development
  24(12)
  12
  5The effect of cutting interval on the growth of Leucaena leucocephala and three associated grasses in ThailandTudsri S., Ishii Y., Numaguchi H., Prasanpanich S.2002Tropical Grasslands
  36(2),pp. 90-96
  8
  6Effect of pasture production systems on milk production in the central plains of ThailandTudsri S., Prasanpanich S., Sawadipanich S., Jaripakorn P., Iswilanons S.2001Tropical Grasslands
  35(4),pp. 246-253
  7
  7Effect of feeding total mixed fiber on feed intake and milk production in mid-lactating dairy cowsManeerat W., Prasanpanich S., Kongmun P., Sinsmut W., Tumwasorn S.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(4),pp. 571-580
  7
  8Physiological responses of lactating cows under grazing and indoor feeding conditions in the tropicsPrasanpanich S., Siwichai S., Tunsaringkarn K., Thwaites C.J., Vajrabukka C.2002Journal of Agricultural Science
  138(3),pp. 341-344
  6
  9Genotype by region interaction on milk production traits of holstein crossbred dairy cows in ThailandEndris M., Endris M., Tumwasorn S., Sopannarath P., Prasanpanich S.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(2),pp. 228-237
  5
  10Use of monosodium glutamate by-product in cow diet on performance of lactating dairy cowsPadunglerk A., Prasanpanich S., Kongmun P.2017Animal Science Journal
  88(1),pp. 86-93
  4
  11Descriptive prevalence of gastrointestinal parasites in goats from small farms in Bangkok and vicinity and the associated risk factorsAzrul L., Azrul L., Poungpong K., Jittapalapong S., Prasanpanich S.2017Annual Research and Review in Biology
  16(2)
  4
  12The use of vaginal electrical resistance to diagnose estrus and early pregnancy and its relation with size of the dominant follicle in dairy cattleTadesse M., Thiengtham J., Pinyopummin A., Prasanpanich S., Tegegne A.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(3),pp. 435-443
  4
  13Supplementation of meal concentrate on growth and subsequent reproductive performances of Woyto-Guji goatsBerhanu T., Thiengtham J., Tudsri S., Abebe G., Prasanpanich S.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(1),pp. 74-84
  3
  14Supplementation of forage sorghum with meal concentrate and leucaena leucocephala on goat performance with particular reference to meat essential fatty acid contentsMaksiri W., Tudsri S., Thiengtham J., Prasanpanich S.2017Walailak Journal of Science and Technology
  14(11),pp. 855-864
  3
  15Estimation of direct genetic effects on milk yield and lactation length in the Aownoi dairy cooperativeEndris M., Endris M., Tumwasorn S., Wongwan C., Sopannarath P., Prasanpanich S.2012Kasetsart Journal - Natural Science
  46(4),pp. 546-553
  3
  16Effect of fermented by-product and rice straw on milk yield and fatty acid composition in dairy cowsKraiprom T., Prasanpanich S., Kungmun P., Sivijchai S., Tumwasorn S.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(2),pp. 217-227
  3
  17Survey of goat feed sources and supplements in central rift valley of EthiopiaLemecha F., Thiengtham J., Tudsri S., Prasanpanich S.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(5),pp. 712-719
  2
  18Milk production and eating patterns of lactating cows under grazing and indoor feeding conditions in central ThailandPrasanpanich S., Sukpituksakul P., Tudsri S., Mikled C., Thwaites C., Vajrabukka C.2002Tropical Grasslands
  36(2),pp. 107-115
  2
  19Effect on milk production in Thailand of silage from forage sorghum and forage sorghum with Lablab purpureusJuntanam T., Juntanam T., Thiengtham J., Sawanon S., Tudsri S., Siwichai S., Prasanpanich S.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(1),pp. 53-59
  2
  20Preliminary observation on feeding behaviour and physical characteristics of goats following supplementation of Sesbania grandiflora leavesAzrul-Lokman M., Azrul-Lokman M., Poungpong K., Jittapalapong S., Prasanpanich S.2018Malaysian Applied Biology
  47(4),pp. 89-93
  1
  21Effects of feeding graded levels of whole cottonseed on blood serum parameters of Arsi-Bale growing male goatsLemecha F., Thiengtham J., Tudsri S., Ebro A., Prasanpanich S.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(6),pp. 835-843
  1
  22Estrus performance of boran and boran × holstein friesian crossbred cattle synchronized with a protocol based on estradiol benzoate or gonadotrophin-releasing hormoneTadesse M., Thiengtham J., Pinyopummin A., Prasanpanich S., Tegegne A.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(2),pp. 221-232
  1
  23Costs and Returns in Raising Male Calves from Smallholder Dairy Farms for Beef ProductionBuaphun S., Skunmun P., Prasanpanich S., Buathong And N., Chantalakhana C.2000Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
  13(10),pp. 1461-1466
  1
  24Effects of cassava pulp mixed with monosodium glutamate by-product (CPMSG) as a protein source in goat concentrate dietRukboon P., Prasanpanich S., Kongmun P.2019Indian Journal of Animal Research
  53(6),pp. 774-779
  1
  25Effects of different levels of rain tree (Samanea Saman) pods in meal concentrate on in vitro fermentation by a gas production techniqueSemae S., Kongmun P., Vajrabukka C., Chanpongsang S., Prasanphanich S.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(5),pp. 704-711
  1
  26Potential of leucaena (Leucaena leucocephala) for compensatory growth on Anglo-Nubian crossbred male goatsPrasetianti D., Prasetianti D., Chotchutima S., Kongmun P., Prasanpanich S.2019Walailak Journal of Science and Technology
  16(7),pp. 487-497
  0
  27Effect of hair coat clipping on some physiological changes of dairy bullsPrasanpanich S., Prasanpanich S., Uechiewcharnkit K., Theingtham J., Theingtham J.2006Songklanakarin Journal of Science and Technology
  28(2),pp. 305-310
  0
  28Farmers adoption on the application of natural rubber mats for dairy farmingPhonglertrit T., Thaipakdee S., Rangsipaht S., Prasanpanich S.2009Kasetsart Journal - Social Sciences
  30(1),pp. 39-47
  0
  29Study on environmental status of dairy farms and waste management with integrated recycling model for small holder farms in the lower northern region of thailand : Dairy wastewater treatment with modified covered lagoon digesterKaewpratum N., Sarin C., Tartrakoon W., Prasanpanich S.2011European Journal of Scientific Research
  53(2),pp. 199-209
  0
  30Vaginal electrical resistance and size of dominant follicle in beef cows subjected to synchronization of ovulation protocolTadesse M., Thiengtham J., Pinyopummin A., Prasanpanich S.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(4),pp. 613-621
  0
  31Prevalence and characterization of gastrointestinal parasites infection in goats from small-scale farms in northern part of Terengganu State, peninsular MalaysiaAzrul L., Azrul L., Noor C., Noor C., Poungpong K., Prasanpanich S., Jittapalapong S.2017Journal of Science and Technology in the Tropics
  13(2),pp. 54-62
  0