Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2512
  • M.Agr. Sci.(Agronomy), The University of Queensland , ออสเตรเลีย, 2519
  • Ph.D.(Agronomy and Physiology), Massey University , นิวซแลนด์, 2529

  Expertise Cloud

  bioenergyBiomass yieldchemical compositionCorn silagecrop residuecrop yieldCropping systemcultivarcutting heightCutting intervalcutting regimesdairy cowDairy productionEthiopiaevapotranspirationField cornforage sorghumGoatsgrowthlablab legumelandfill coverleachateLeucaenaLeucaena leucocephalaNapiergrassNutritional valueP. repensPangola grassPerformance testPhon phisai soil seriesplant cultivationplant growthPlant spacingProsopis julifl oratropical grasswaxy cornweight gainwhole cottonseedWoyto-Guji goatsYield componentกระถินกระถินพืชพลังงาน อาหารสัตว์กระถินยักษ์กลุ่มประเทศ ACMECSการคัดเลือกการงอกการเจริญเติบโตการเตรียมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกกินนี่สีม่วงข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดที่มีลักษณะสองฝักข้าวโพดไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดหมักข้าวโพดหวานค่าการผสมพันธุ์คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของดินคุณสมบัติทางชีวภาพของดินเครือข่ายโคเนื้อชั้นดินกลบทับมูลฝอยชีวมวลชีวมวลอัดแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลดินลูกรังถั่วคาวาลเคดถั่วเซนโตรถั่วเซอราโตรถั่วท่าพระสไตโลถั่วอาหารสัตว์ถั่วฮามาต้าทดสอบสมรรถภาพท่อนพันธุ์บูรณาการปุ๋ยหมักพลังงานพลังงานทดแทนพันธุกรรมพันธุ์กำแพงแสนพืชพลังงานพืชอาหารสัตว์พื้นที่นาดอนเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเทนออกซิเดชันไม้โตเร็ว:พลังงานไม้พื้นเมืองโตเร็วรูซี่สถานภาพสบู่ดำหญ้าหญ้าทนเค็มหญ้าธรรมชาติหญ้าเนเปียร์หญ้าแพงโกล่าหญ้าหมักจากต้นข้าวโพดอาหารสัตว์เอทานอล

  Interest

  พืชอาหารสัตว์

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 3 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 41 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 30 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)
   • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 9 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 6 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Effects of inter-cutting interval on biomass yield, growth components and chemical composition of napiergrass (Pennisetum purpureum Schumach) cultivars as bioenergy crops in ThailandRengsirikul K., Ishii Y., Kangvansaichol K., Pripanapong P., Sripichitt P., Punsuvon V., Vaithanomsat P., Nakamanee G., Tudsri S.2011Grassland Science
   57(3),pp. 135-141
   34
   2Effect of cutting height and dry season closing date on yield and quality of five napier grass cultivars in ThailandTudsri S., Jorgensen S.T., Riddach P., Pookpakdi A.2002Tropical Grasslands
   36(4),pp. 248-252
   31
   3Methane oxidation in compost-based landfill cover with vegetation during wet and dry conditions in the tropicsTanthachoon N., Chiemchaisri C., Chiemchaisri W., Tudsri S., Kumar S.2008Journal of the Air and Waste Management Association
   58(5),pp. 603-612
   24
   4Dry matter productivity and overwintering ability of the dwarf and normal napiergrasses as affected by the planting density and cutting frequencyMukhtar M., Ishii Y., Tudsri S., Idota S., Sonoda T.2003Plant Production Science
   6(1),pp. 65-73
   22
   5Effects of sulfur and phosphorus application on the growth, biomass yield and fuel properties of leucaena (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.) as bioenergy crop on sandy infertile soilChotchutima S., Tudsri S., Kangvansaichol K., Sripichitt P.2016Agriculture and Natural Resources
   50(1),pp. 54-59
   17
   6Maximising seed yield and seed quality of Paspalum atratum through choice of harvest methodPhaikaew C., Pholsen P., Tudsri S., Tsuzuki E., Numaguchi H., Ishii Y.2001Tropical Grasslands
   35(1),pp. 11-18
   14
   7Potential forage and biomass production of newly introduced varieties of leucaena (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.) in ThailandRengsirikul K., Kanjanakuha A., Ishii Y., Kangvansaichol K., Sripichitt P., Punsuvon V., Vaithanomsat P., Nakamanee G., Tudsri S.2011Grassland Science
   57(2),pp. 94-100
   12
   8Effect of feeding Prosopis juliflora pods and leaves on performance and carcass characteristics of Afar sheepAli A., Tudsri S., Rungmekarat S., Kaewtrakulpong K.2012Kasetsart Journal - Natural Science
   46(6),pp. 871-881
   11
   9Purposes of keeping goats, breed preferences and selection criteria in pastoral and agro-pastoral districts of South Omo ZoneBerhanu T., Thiengtham J., Tudsri S., Abebe G., Tera A., Prasanpanich S.2012Livestock Research for Rural Development
   24(12)
   10
   10Cultivar-by-cutting height interactions in Napier grass (Pennisetum purpureum Schumach) grown in a tropical rain-fed environmentJørgensen S., Pookpakdi A., Tudsri S., Stölen O., Ortiz R., Christiansen J.2010Acta Agriculturae Scandinavica Section B: Soil and Plant Science
   60(3),pp. 199-210
   9
   11Effect of leucaena row spacing and cutting intensity on the growth of leucaena and three associated grasses in ThailandTudsri S., Kaewkunya C.2002Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
   15(7),pp. 986-991
   9
   12Effect of pasture production systems on milk production in the central plains of ThailandTudsri S., Prasanpanich S., Sawadipanich S., Jaripakorn P., Iswilanons S.2001Tropical Grasslands
   35(4),pp. 246-253
   7
   13Effects of plant spacing and sowing time on seed yield and seed quality of Paspalum atratum in ThailandPhaikaew C., Khemsawat C., Tudsri S., Ishii Y., Numaguchi H., Tsuzuki E.2001Tropical Grasslands
   35(3),pp. 129-138
   7
   14The effect of cutting interval on the growth of Leucaena leucocephala and three associated grasses in ThailandTudsri S., Ishii Y., Numaguchi H., Prasanpanich S.2002Tropical Grasslands
   36(2),pp. 90-96
   6
   15Production of salt tolerance dwarf Napier grass (Pennisetum purpureum cv. Mott) using tissue culture and gamma irradiationPongtongkam P., Peyachoknagul S., Arananant J., Thongpan A., Tudsri S.2006Kasetsart Journal - Natural Science
   40(3),pp. 625-633
   6
   16Waterlogging tolerance of some tropical pasture grassesHare M.D., Saengkham M., Tatsapong P., Wongpichet K., Tudsri S.2004Tropical Grasslands
   38(4),pp. 227-233
   4
   17Effect of cutting on yield and quality of Paspalum atratum in ThailandHare M.D., Saengkham M., Kaewkunya C., Tudsri S., Suriyajantratong W., Thummasaeng K., Wongpichet K.2001Tropical Grasslands
   35(3),pp. 144-150
   4
   18Effect of temperature on seedling growth characteristics of Panicum maximumTudsri S., Matsuoka H., Kobashi K.2002Tropical Grasslands
   36(3),pp. 165-171
   4
   19Supplementation of forage sorghum with meal concentrate and leucaena leucocephala on goat performance with particular reference to meat essential fatty acid contentsMaksiri W., Tudsri S., Thiengtham J., Prasanpanich S.2017Walailak Journal of Science and Technology
   14(11),pp. 855-864
   3
   20Dual use of leucaena for bioenergy and animal feed in ThailandTudsri S., Chotchutima S., Nakamanee K., Kangwansaichol K.2019Tropical Grasslands-Forrajes Tropicales
   7(2),pp. 193-199
   2
   21Supplementation of meal concentrate on growth and subsequent reproductive performances of Woyto-Guji goatsBerhanu T., Thiengtham J., Tudsri S., Abebe G., Prasanpanich S.2013Kasetsart Journal - Natural Science
   47(1),pp. 74-84
   2
   22Milk production and eating patterns of lactating cows under grazing and indoor feeding conditions in central ThailandPrasanpanich S., Sukpituksakul P., Tudsri S., Mikled C., Thwaites C., Vajrabukka C.2002Tropical Grasslands
   36(2),pp. 107-115
   2
   23Effect on milk production in Thailand of silage from forage sorghum and forage sorghum with Lablab purpureusJuntanam T., Juntanam T., Thiengtham J., Sawanon S., Tudsri S., Siwichai S., Prasanpanich S.2013Kasetsart Journal - Natural Science
   47(1),pp. 53-59
   2
   24Survey of goat feed sources and supplements in central rift valley of EthiopiaLemecha F., Thiengtham J., Tudsri S., Prasanpanich S.2013Kasetsart Journal - Natural Science
   47(5),pp. 712-719
   2
   25Macro mineral status of feds in the central and western parts of EthiopiaTsegahun A., Chairatanayuth P., Vijchulata P., Tudsri S.2006Kasetsart Journal - Natural Science
   40(2),pp. 410-419
   1
   26Production and utilization of crop residues in three agro ecological zones of eastern Shoa Zone, EthiopiaAlemu T., Chairatanayuth P., Vijchulata P., Tudsri S.2006Kasetsart Journal - Natural Science
   40(3),pp. 643-651
   1
   27Effects of time of final closing cut on seed yield and seed quality of Paspalum atratum in ThailandPhaikaew C., Intarit S., Tudsri S., Tsuzuki E., Numaguchi H., Ishii Y.2002Tropical Grasslands
   36(3),pp. 150-158
   1
   28Effects of soil fertility and fertiliser nitrogen rate on seed yield and seed quality of Paspalum atratum in ThailandPhaikaew C., Nakamanee G., Intarit S., Tudsri S., Ishii Y., Numaguchi H., Tsuzuki E.2002Tropical Grasslands
   36(3),pp. 138-149
   1
   29Factors affecting the adoption of improved sorghum varieties in Awbare district of Somali regional state, EthiopiaEgge M., Tongdeelert P., Rangsipaht S., Tudsri S.2012Kasetsart Journal - Social Sciences
   33(1),pp. 152-160
   1
   30Effects of feeding graded levels of whole cottonseed on blood serum parameters of Arsi-Bale growing male goatsLemecha F., Thiengtham J., Tudsri S., Ebro A., Prasanpanich S.2013Kasetsart Journal - Natural Science
   47(6),pp. 835-843
   1
   31Grazing suitability of various Napier grass varieties in paddocks of different agesIshii Y., Mukhtar M., Tudsri S., Idota S., Nakamura Y., Fukuyama K.2005Pastoral Systems in Marginal Environments: Proceedings of a Satellite Workshop of the XXth International Grassland Congress, July 2005, Glasgow, Scotland
   ,pp. 151
   0
   32Collective actions and the management of collectively provided rangeland resources and activities in Awbere district of Somali Regional state, EthiopiaEgge M., Tongdeelert P., Rangsipaht S., Tudsri S.2011Kasetsart Journal - Social Sciences
   32(3),pp. 516-525
   0
   33Preferred Sources of Information among Sorghum Farmers in Awbere District of Somali Regional State, EthiopiaEgge M., Tongdeelert P., Rangsipaht S., Tudsri S.2011Contemporary Ob/Gyn
   56(12),pp. 319-326
   0
   34Production of salt tolerant Ruzi grass (Brachiaria ruziziensis) by tissue culturePongtongkam P., Peyachoknagul S., Manawiboon D., Arananant J., Thongpan A., Tudsri S.2006Kasetsart Journal - Natural Science
   40(2),pp. 449-455
   0
   35The effects of intercropping with four tropical legume species on the yield and quality of Napier grass in ThailandAnantawiroon P., Tudsri S., Ishii Y., Sawadihpanich S., Tachaboonyapiwat S.2006Kasetsart Journal - Natural Science
   40(3),pp. 616-624
   0
   36Growth, biomass productivity and energy characteristics of Prosopis juliflora (Sw.) DC. and Leucaena leucocephala (Lam.) De Wit in Afar Region, EthiopiaAli A., Tudsri S., Rungmekarat S., Kaewtrakulpong K.2013Kasetsart Journal - Natural Science
   47(5),pp. 663-674
   0
   37Plant spacing and variety of field corn (Zea mays l.) affecting yield, yield components and silage qualityChayanont N., Jenweerawat S., Chaugool J., Tudsri S., Chaisan T., Chotchutima S.2021Walailak Journal of Science and Technology
   18(6)
   0