Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2512
  • M.Agr. Sci.(Agronomy), The University of Queensland , ออสเตรเลีย, 2519
  • Ph.D.(Agronomy and Physiology), Massey University , นิวซแลนด์, 2529

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 1 4 1 1
  2012 ผลของชนิดและพันธุ์ข้าวโพดต่อคุณภาพข้าวโพดหมัก ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การศึกษาการจัดการเพื่อการผลิตสบู่ดำให้ได้ผลผลิตสูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การศึกษาการจัดการเพื่อการผลิตสบู่ดำให้ได้ผลผลิตสูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การปรับปรุงพันธุ์หญ้าแพงโกล่าโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่เกษตรกรในเขตอีสานตอนบน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การปรับปรุงพันธุ์หญ้าแพงโกล่าโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การศึกษาการตัดแต่งกิ่งและระยะปลูกที่เหมาะสมในการจัดการสบู่ดำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การศึกษาการจัดการเพื่อการผลิตสบู่ดำให้ได้ผลผลิตสูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การปรับปรุงพันธุกรรมและสมรรถภาพการผลิตโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 1
  2006 โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่เกษตรกรในเขตอีสานตอนบน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนมและรูปแบบการผลิตนมในฟาร์มโคนมร่วมกับการใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 1 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2019 ศักยภาพและการคัดเลือกชนิดไม้พื้นเมืองโตเร็ว เพื่อปลูกเป็นแปล่งเชื้อเพลิงชีวมวล ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 0 0 0 0
  2018 การศึกษาความเป็นไปได้ของการปลูกข้าวโพดที่มีลักษณะสองฝักเพื่อผลิตข้าวโพดหมักคุณภาพดีบนพื้นที่นาดอนของจังหวัดลพบุรี ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การปรับปรุงพันธุ์หญ้าแพงโกล่าโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 18 Project 3 3 0 0
  2017 ผลของการจัดการท่อนพันธุ์เนเปียร์ต่อการงอกของท่อนพันธุ์และผลผลิตของหญ้าเนเปียร์พันธุ์ปากช่อง 1 เพื่อลดต้นทุนการผลิตหญ้าเลี้ยงสัตว์ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2016 Research of Fly Ash Soil Conditioner ผู้ร่วมวิจัย Sumitomo Forestry Co., Ltd. 0 0 0 0
  2015 โครงการที่ปรึกษาทางการเกษตรเพื่อประเมินการปลูกและการจัดการกระถินยักษ์สำหรับใช้ผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท ไพร์ม วู้ด แพลนเตชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2014 โครงการประมวลกลยุทธ์การสร้างพันธุ์หญ้าของโอกินาวาเพื่อขยายการผลิตโคเนื้อ ที่ปรึกษาโครงการ มหาวิทยาลัยมิยาซากิ ประเทศญี่ปุ่น 0 0 0 0
  2014 ระบบการผลิตไม้โตเร็วหมุนเวียนเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ ปุ๋ย และผลิตพลังงานแบบบูรณาการ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและเทคโนโลยีปตท. บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) 0 0 0 0
  2014 โครงการการศึกษาสถานภาพ (Positioning) และแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชีวมวลเพื่อพลังงานในกลุ่มประเทศ ACMECS (ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1 2 0 0
  2014 การจัดการระบบการผลิตกระถินหมุนเวียนเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ ปุ๋ย และผลิตพลังงานแบบบูรณาการ ผู้ร่วมวิจัย ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเชื้อเพลิงทางเลือกสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 1 0 0 0
  2011 การผลิตหญ้าเนเปียร์เพื่อใช้เป็นพืชพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาฯ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2011 การจัดการกระถินในพื้นที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำและสูงเพื่อใช้เป้นพลังงาน หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2010 การผลิตกระถินอย่างยั่งยืนเพื่อใช้เป็นพลังงาน หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2010 โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตพลังงาน ประจำปี 2553 ผู้ร่วมวิจัย บริษัทสหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) 1 0 0 0
  2009 การศึกษาการจัดการเพื่อการผลิตสบู่ดำให้ได้ผลผลิตสูง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2008 การศึกษาศักยภาพของหญ้าเนเปียร์เพื่อการผลิตเอทานอลอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2008 การศึกษาอิทธิพลของระระยะเวลาการเก็บรักษาเมล็ดสบู่ดำและน้ำมันสบู่ดำภายหลังการบีบสกัดที่มีต่อปริมาณกรดไขมันอิสระในน้ำมันสบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 1 0 0
  2007 การศึกษามวลชีวภาพของกระถินเพื่อใช้เป็นแหล่งทดแทนพลังงานอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2006 การถ่ายทอดเทคโนโลยีหญ้าทนเค็ม (รูซี่และกินนี่สีม่วง) หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2006 การศึกษามวลชีวภาพของกระถินเพื่อใช้เป็นแหล่งทดแทนพลังงานอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2004 การทดสอบและประเมินสายพันธุ์หญ้ารูซี่ กินนี่สีม่วง และเนเปียร์และภายใต้สภาพดินเค็ม ปีที่1 หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 0 0 0 0