Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคนิคการแพทย์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2529
  • M.Sc.(Water and Waste water Engineering ), Asian Institute of Technology , ไทย, 2536
  • D.Tech.Sc.( Environmental Technology and Management ), Asian Institute of Technology , ไทย, 2543

  Expertise Cloud

  activated sludgeacute toxicityAnaerobicanoxic reactorAntibiotic resistanceAntibioticsbioaugmentationBiodegradationBiofilmsBioremediationbio-toxicityBTEXChemical cleaningco-digestioncoliformscomet assaycompostConstructed wetlandcover soildissolved organic matterDNAdomestic wastewaterevapotranspirationFecal sterolFood processing wastewaterfoulingfractionationgenotoxicityGeno-toxicityHospitalhospital wastewaterHRTLandfilllandfill coverlandfill gasLandfill leachateleachateleachate treatmentLivestocklivestock wastewaterlysimeterMaterial flow analysisMBRMembrane bioreactorMembrane foulingMethane emissionmicro-pollutantsparticle sizePharmaceutical compoundsPhenolic compoundsphoto-bioreactorPhthalic acid estersplantplasticsPseudomonas putidaPurple Non-sulfur BacteriaReactive mediareverse osmosisROScenedesmus sp.Semi-aerobic landfillsewagesewage treatmentsludge agesolid wasteSolid waste leachatesorptionSRTsulfamethoxazolesurface watertoxic organic compoundstoxicityTreatmenttrimethoprimtropical climatetropical grasstropical landfillWastewaterWater reuseก๊าซจากการฝังกลบมูลฝอยก๊าซชีวภาพการกำจัดมูลฝอยการดื้อยาปฏิชีวนะการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่การบำบัดน้ำเสียการฝังกลบมูลฝอยการวิเคราะห์โดยโคเมทความเป็นพิษต่อยีนคุณภาพน้ำถังปฏิกรณ์เยื่อกรองน้ำชะขยะมูลฝอยน้ำชะมูลฝอยพืชมีเทนเมทาโนโทรฟยาปฏิชีวนะระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลสารอินทรีย์ระเหยอีโคไล

  Interest

  การเร่งการย่อยสลายขยะพลาสติกในหลุมฝังกลบแบบกึ่งเติมอากาศผ่านกระบวนการมีเทนออกซิเดชั่น, การจัดการขยะและของเสีย, การบำบัดน้ำเสียและตะกอนโดยวิธีวิศวกรรมธรรมชาติบำบัด, เชื้อดื้อยาปฏิชีวนะในกระบวนการบำบัดน้ำเสียและหลุมฝังกลบมูลฝอย, การบำบัดของเสียทางชีวภาพและการเติมเชื้อเพื่อช่วยบำบัด

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน หัวหน้าศูนย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 179 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 106 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 73 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 126 เรื่อง (เชิงวิชาการ 116 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 10 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 10 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 8 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Toxic organic micro-pollutants removal mechanisms in long-term operated membrane bioreactor treating municipal solid waste leachateBoonyaroj V., Chiemchaisri C., Chiemchaisri W., Theepharaksapan S., Yamamoto K.2012Bioresource Technology
  113,pp. 174-180
  94
  2Carbon dioxide capture and nutrients removal utilizing treated sewage by concentrated microalgae cultivation in a membrane photobioreactorHonda R., Boonnorat J., Chiemchaisri C., Chiemchaisri W., Yamamoto K.2012Bioresource Technology
  125,pp. 59-64
  89
  3Organic carbon recovery and photosynthetic bacteria population in an anaerobic membrane photo-bioreactor treating food processing wastewaterChitapornpan S., Chiemchaisri C., Chiemchaisri W., Honda R., Honda R., Yamamoto K.2013Bioresource Technology
  141,pp. 65-74
  73
  4Removals of phenolic compounds and phthalic acid esters in landfill leachate by microbial sludge of two-stage membrane bioreactorBoonnorat J., Chiemchaisri C., Chiemchaisri W., Yamamoto K.2014Journal of Hazardous Materials
  277,pp. 93-101
  69
  5Leachate treatment and greenhouse gas emission in subsurface horizontal flow constructed wetlandChiemchaisri C., Chiemchaisri W., Junsod J., Threedeach S., Wicranarachchi P.2009Bioresource Technology
  100(16),pp. 3808-3814
  67
  6Antibiotic resistance of Escherichia coli in leachates from municipal solid waste landfills: Comparison between semi-aerobic and anaerobic operationsThreedeach S., Chiemchaisri W., Watanabe T., Chiemchaisri C., Honda R., Yamamoto K.2012Bioresource Technology
  113,pp. 253-258
  66
  7Removals of pharmaceutical compounds from hospital wastewater in membrane bioreactor operated under short hydraulic retention timePrasertkulsak S., Chiemchaisri C., Chiemchaisri W., Itonaga T., Yamamoto K.2016Chemosphere
  150,pp. 624-631
  64
  8Removal of pollutants and reduction of bio-toxicity in a full scale chemical coagulation and reverse osmosis leachate treatment systemTheepharaksapan S., Chiemchaisri C., Chiemchaisri W., Yamamoto K.2011Bioresource Technology
  102(9),pp. 5381-5388
  61
  9Biomass production from fermented starch wastewater in photo-bioreactor with internal overflow recirculationPrachanurak P., Chiemchaisri C., Chiemchaisri W., Yamamotob K.2014Bioresource Technology
  165(C),pp. 129-136
  49
  10Enhancement of biodegradation of plastic wastes via methane oxidation in semi-aerobic landfillMuenmee S., Chiemchaisri W., Chiemchaisri C.2016International Biodeterioration and Biodegradation
  113,pp. 244-255
  49
  11Microbial consortium involving biological methane oxidation in relation to the biodegradation of waste plastics in a solid waste disposal open dump siteMuenmee S., Chiemchaisri W., Chiemchaisri C.2015International Biodeterioration and Biodegradation
  102,pp. 172-181
  45
  12Influence of operating pH on biodegradation performance and fouling propensity in membrane bioreactors for landfill leachate treatmentSanguanpak S., Chiemchaisri C., Chiemchaisri W., Yamamoto K.2015International Biodeterioration and Biodegradation
  102,pp. 64-72
  41
  13Microbial adaptation to biodegrade toxic organic micro-pollutants in membrane bioreactor using different sludge sourcesBoonnorat J., Chiemchaisri C., Chiemchaisri W., Yamamoto K.2014Bioresource Technology
  165(C),pp. 50-59
  41
  14Enhanced biodegradation of phenolic compounds in landfill leachate by enriched nitrifying membrane bioreactor sludgeBoonyaroj V., Chiemchaisri C., Chiemchaisri W., Yamamoto K.2017Journal of Hazardous Materials
  323,pp. 311-318
  38
  15Photosynthetic bacteria production from food processing wastewater in sequencing batch and membrane photo-bioreactorsChitapornpan S., Chiemchaisri C., Chiemchaisri W., Honda R., Yamamoto K.2012Water Science and Technology
  65(3),pp. 504-512
  31
  16Treatment performance and microbial characteristics in two-stage membrane bioreactor applied to partially stabilized leachateChiemchaisri C., Chiemchaisri W., Nindee P., Chang C., Yamamoto K.2011Water Science and Technology
  64(5),pp. 1064-1072
  30
  17Methane oxidation in compost-based landfill cover with vegetation during wet and dry conditions in the tropicsTanthachoon N., Chiemchaisri C., Chiemchaisri W., Tudsri S., Kumar S.2008Journal of the Air and Waste Management Association
  58(5),pp. 603-612
  30
  18Methanotrophic production of extracellular polysaccharide in landfill cover soilsChiemchaisri W., Wu J.S., Visvanathan C.2001Water Science and Technology
  43(6),pp. 151-158
  28
  19Kinetics of phenolic and phthalic acid esters biodegradation in membrane bioreactor (MBR) treating municipal landfill leachateBoonnorat J., Chiemchaisri C., Chiemchaisri W., Yamamoto K.2016Chemosphere
  150,pp. 639-649
  26
  20Effect of hydraulic retention time and sludge recirculation on greenhouse gas emission and related microbial communities in two-stage membrane bioreactor treating solid waste leachateNuansawan N., Boonnorat J., Chiemchaisri W., Chiemchaisri C.2016Bioresource Technology
  210,pp. 35-42
  26
  21Upgrading two-stage membrane bioreactor by bioaugmentation of Pseudomonas putida entrapment in PVA/SA gel beads in treatment of ciprofloxacinHamjinda N., Chiemchaisri W., Chiemchaisri C.2017International Biodeterioration and Biodegradation
  119,pp. 595-604
  25
  22Solid waste characteristics and their relationship to gas production in tropical landfillChiemchaisri C., Chiemchaisri W., Kumar S., Hettiaratchi J.P.A.2007Environmental Monitoring and Assessment
  135(1-3),pp. 41-48
  25
  23Impacts of urbanization on the prevalence of antibioticresistant Escherichia coli in the Chaophraya River and its tributariesHonda R., Watanabe T., Sawaittayotin V., Masago Y., Chulasak R., Tanong K., Tushara Chaminda G., Wongsila K., Sienglum C., Sunthonwatthanaphong V., Poonnotok A., Chiemchaisri W., Chiemchaisri C., Furumai H., Yamamoto K.2016Water Science and Technology
  73(2),pp. 362-374
  23
  24Short- and long-term fouling characteristics of reverse osmosis membrane at full scale leachate treatment plantRukapan W., Khananthai B., Chiemchaisri C., Chiemchaisri W., Srisukphun T.2012Water Science and Technology
  65(1),pp. 127-134
  23
  25Toxicological assessment of hospital wastewater in different treatment processesHamjinda N., Chiemchaisri W., Watanabe T., Honda R., Chiemchaisri C.2018Environmental Science and Pollution Research
  25(8),pp. 7271-7279
  23
  26Removals of pharmaceutical compounds at different sludge particle size fractions in membrane bioreactors operated under different solid retention timesPrasertkulsak S., Chiemchaisri C., Chiemchaisri W., Yamamoto K., Yamamoto K.2019Journal of Hazardous Materials
  368,pp. 124-132
  22
  27Conversion of organic carbon in food processing wastewater to photosynthetic biomass in photo-bioreactors using different light sourcesSuwan D., Chitapornpan S., Chiemchaisri W., Chiemchaisri W., Chiemchaisri C.2014Environmental Engineering Research
  19(3),pp. 293-298
  20
  28Comparison of reverse osmosis membrane fouling characteristics in full-scale leachate treatment systems with chemical coagulation and microfiltration pre-treatmentsRukapan W., Khananthai B., Srisukphun T., Chiemchaisri W., Chiemchaisri C.2015Water Science and Technology
  71(4),pp. 580-587
  16
  29Removal of water-borne microorganisms in floating media filter-microfiltration system for water treatmentChiemchaisri W., Chiemchaisri C., Dumrongsukit C., Threedeach S., Ngo H., Vigneswaran S.2011Bioresource Technology
  102(9),pp. 5438-5443
  16
  30Membrane fouling and micro-pollutant removal of membrane bioreactor treating landfill leachateSanguanpak S., Chiemchaisri W., Chiemchaisri C.2019Reviews in Environmental Science and Biotechnology
  18(4),pp. 715-740
  15
  31Effects of trace volatile organic compounds on methane oxidationChiemchaisri W., Visvanathan C., Visvanathan C., Wu Shing J., Wu Shing J.2001Brazilian Archives of Biology and Technology
  44(2),pp. 135-140
  15
  32Contamination by antibiotic-resistant bacteria in selected environments in ThailandThamlikitkul V., Tiengrim S., Thamthaweechok N., Buranapakdee P., Chiemchaisri W.2019International Journal of Environmental Research and Public Health
  16(19)
  13
  33Effect of leachate irrigation on methane oxidation in tropical landfill cover soilChiemchaisri C., Chiemchaisri W., Chittanukul K., Soontornlerdwanich W., Tanthachoon N.2010Journal of Material Cycles and Waste Management
  12(2),pp. 161-168
  13
  34Removal of organic micro-pollutants from solid waste landfill leachate in membrane bioreactor operated without excess sludge dischargeBoonyaroj V., Chiemchaisri C., Chiemchaisri W., Yamamoto K.2012Water Science and Technology
  66(8),pp. 1774-1780
  12
  35Removal and transformation of dissolved organic matter (DOM) during the treatment of partially stabilized leachate in membrane bioreactorSanguanpak S., Chiemchaisri C., Chiemchaisri W., Yamamoto K.2013Water Science and Technology
  68(5),pp. 1091-1099
  12
  36Fate, transport and ecological risk of antibiotics from pig farms along the bang pakong River, ThailandChan R., Chan R., Wandee S., Wang M., Chiemchaisri W., Chiemchaisri C., Yoshimura C.2020Agriculture, Ecosystems and Environment
  304
  12
  37Influence of high doses of antibiotics on anoxic-aerobic membrane bioreactor in treating solid waste leachateKaewmanee A., Chiemchaisri W., Chiemchaisri C.2019International Biodeterioration and Biodegradation
  138,pp. 15-22
  12
  38Porous metakaolin-based geopolymer granules for removal of ammonium in aqueous solution and anaerobically pretreated piggery wastewaterSanguanpak S., Wannagon A., Saengam C., Chiemchaisri W., Chiemchaisri C.2021Journal of Cleaner Production
  297
  12
  39Utilization of stabilized wastes for reducing methane emission from municipal solid waste disposalChiemchaisri W., Chiemchaisri C., Boonchaiyuttasak J.2013Bioresource Technology
  141,pp. 199-204
  11
  40Comparison of solid waste stabilization and methane emission from anaerobic and semi-aerobic landfills operated in tropical conditionSutthasil N., Chiemchaisri C., Chiemchaisri W., Wangyao K., Towprayoon S., Endo K., Yamada M.2014Environmental Engineering Research
  19(3),pp. 261-268
  10
  41Long-term removals of organic micro-pollutants in reactive media of horizontal subsurface flow constructed wetland treating landfill leachateWitthayaphirom C., Chiemchaisri C., Chiemchaisri W., Ogata Y., Ebie Y., Ishigaki T.2020Bioresource Technology
  312
  9
  42Treatment performance and membrane fouling characteristics of inclined-tube anoxic/aerobic membrane bioreactor applied to municipal solid waste leachateKaewmanee A., Chiemchaisri W., Chiemchaisri C., Yamamoto K.2016Desalination and Water Treatment
  57(60),pp. 29201-29211
  9
  43Biological activities of methane oxidation in tropical landfill cover soilsChiemchaisri W., Visvanathan C., Wu J.2001Journal of Solid Waste Technology and Management
  27(3-4),pp. 129-136
  9
  44Fate of antibiotic resistant E. coli in anoxic/aerobic membrane bioreactor treating municipal solid waste leachateThreedeach S., Chiemchaisri W., Chiemchaisri C.2016International Biodeterioration and Biodegradation
  113,pp. 57-65
  8
  45Optimization of reactive media for removing organic micro-pollutants in constructed wetland treating municipal landfill leachateWitthayaphirom C., Chiemchaisri C., Chiemchaisri W.2020Environmental Science and Pollution Research
  27(20),pp. 24627-24638
  8
  46Effect of organic fouling on micro-pollutant rejection in membrane bioreactor treating municipal solid waste landfill leachateSanguanpak S., Chiemchaisri C., Chiemchaisri W., Yamamoto K.2015Water Science and Technology
  72(4),pp. 561-571
  8
  47Effects of mixed liquor pH on membrane fouling and micro-pollutant removals in membrane bioreactors for municipal landfill leachate treatmentSanguanpak S., Sanguanpak S., Chiemchaisri C., Chiemchaisri W., Yamamoto K.2015Water Science and Technology
  72(5),pp. 770-778
  8
  48Chemical characterization in correlation to toxicity evaluation for water reuse of solid waste leachates in the itMBR-RO systemPolngam P., Chiemchaisri W., Kaewmanee A., Chiemchaisri C., Yamamoto K.2015Journal of Material Cycles and Waste Management
  17(2),pp. 237-248
  7
  49Particle and microorganism removal in floating plastic media coupled with microfiltration membrane for surface water treatmentChiemchaisri C., Chiemchaisri W., Kornboonraksa T., Dumrongsukit C., Threedeach S., Ngo H.H., Vigneswaran S.2005Water Science and Technology
  51(10),pp. 93-100
  7
  50Alteration of antibiotic-resistant phenotypes and minimal inhibitory concentration of Escherichia coli in pig farming: Comparison between closed and open farming systemsWandee S., Chan R., Chiemchaisri W., Chiemchaisri C.2021Science of the Total Environment
  781
  7
  51Occurrence of antibiotics in typical pig farming and its wastewater treatment in ThailandChan R., Chiemchaisri C., Chiemchaisri W., Boonsoongnern A., Tulayakul P.2022Emerging Contaminants
  8,pp. 21-29
  6
  52Organic micro-pollutant removals from landfill leachate in horizontal subsurface flow constructed wetland operated in the tropical climateWitthayaphirom C., Chiemchaisri C., Chiemchaisri W., Ogata Y., Ebie Y., Ishigaki T.2020Journal of Water Process Engineering
  38
  6
  53Treatment of municipal landfill leachate at different stabilization stages in two-stage membrane bioreactor bioaugmented with Alcaligenes faecalis no. 4Heang N.H., Chiemchaisri C., Chiemchaisri W., Shoda M.2020Bioresource Technology Reports
  11
  6
  54Application of partially submerged bioreactor landfill for leachate management in the tropicsChiemchaisri C., Chiemchaisri W., Sittichoktam S., Tantichantakarun T.2009International Journal of Environment and Waste Management
  3(1-2),pp. 78-90
  6
  55Remediation of MSW landfill leachate by permeable reactive barrier with vegetationChiemchaisri C., Chiemchaisri W., Witthayapirom C.2015Water Science and Technology
  71(9),pp. 1389-1397
  5
  56Utilisation of Municipal Solid Waste Compost as landfill cover soil for reducing greenhouse gas emissionTanthachoon N., Chiemchaisri C., Chiemchaisri W.2007International Journal of Environmental Technology and Management
  7(3-4),pp. 286-297
  5
  57Diversity of N-acyl homoserine lactones in activated sludge detected by Fourier transform mass spectrometryHonda R., Phan P.T., Tobino T., Prasertkulsak S., Panchavinin S., Hong P.N., Taing C., Noguchi M., Chiemchaisri W., Chiemchaisri C.2019npj Clean Water
  2(1)
  5
  58Modelling of biofilm growth for photosynthetic biomass production in a pipe-overflow recirculation bioreactorPrachanurak P., Chiemchaisri C., Chiemchaisri W., Yamamoto K.2019Biochemical Engineering Journal
  142,pp. 50-57
  5
  59Fouling and cleaning of reverse osmosis membrane applied to membrane bioreactor effluent treating textile wastewaterSrisukphun T., Chiemchaisri C., Chiemchaisri W., Thanuttamavong M.2016Environmental Engineering Research
  21(1),pp. 45-51
  5
  60Evaluation of treated sewage reuse potential and membrane-Based water reuse technology for the Bangkok metropolitan areaChiemchaisri C., Chiemchaisri W., Prasertkulsak S., Hamjinda N., Kootatep T., Itonaga T., Yamamoto K.2015Water Science and Technology
  72(11),pp. 1954-1961
  5
  61Treatment of concentrated leachate with low greenhouse gas emission in two-stage membrane bioreactor bio-augmented with Alcaligenes faecalis no. 4Nuansawan N., Chiemchaisri C., Chiemchaisri W., Shoda M.2018Journal of the Air and Waste Management Association
  68(12),pp. 1378-1390
  5
  62Genotoxicity Assessment of Volatile Organic Compounds in Landfill Gas Emission Using Comet Assay in Higher Terrestrial PlantNa roi-et V., Chiemchaisri W., Chiemchaisri C.2017Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology
  98(2),pp. 283-289
  5
  63Wastewater from instant noodle factory as the whole nutrients source for the microalga Scenedesmus sp. cultivationWhangchenchom W., Chiemchaisri W., Tapaneeyaworawong P., Tapaneeyaworawong P., Powtongsook S., Powtongsook S.2014Environmental Engineering Research
  19(3),pp. 283-287
  5
  64Greenhouse gas emission from windrow pile for mechanical biological treatment of municipal solid wastes in tropical climateSutthasil N., Sutthasil N., Chiemchaisri C., Chiemchaisri W., Ishigaki T., Ochiai S., Yamada M.2020Journal of Material Cycles and Waste Management
  22(2),pp. 383-395
  5
  65The effectiveness of passive gas ventilation on methane emission reduction in a semi-aerobic test cell operated in the tropicsSutthasil N., Chiemchaisri C., Chiemchaisri W., Wangyao K., Endo K., Ishigaki T., Yamada M.2019Waste Management
  87,pp. 954-964
  4
  66Greenhouse gas emission from horizontal and vertical subsurface flow constructed wetlands in tropical climateNutanong S., Nutanong S., Chiemchaisri C., Chiemchaisri W., Kantawanichkul S.2019Journal of Water and Climate Change
  10(1),pp. 43-52
  3
  67Methane and nitrous oxide emissions from a two-stage membrane bioreactor applied in municipal landfill leachate treatmentChiemchaisri C., Chiemchaisri W., Manochai N.2020Journal of Material Cycles and Waste Management
  22(2),pp. 365-374
  3
  68Pharmaceutical compound removal during mixed liquor filtration in membrane bioreactor operated under long sludge agePrasertkulsak S., Chiemchaisri C., Chiemchaisri W.2018Jurnal Teknologi
  80(3-2),pp. 45-50
  3
  69Role of final cover soil in regulating Volatile Organic Compounds: Emissions from solid waste disposal sites in developing countriesChiemchaisri W., Chiemchaisri C., Khananthai U., Kumar S., Bharti A., Fan M.2010International Journal of Environment and Pollution
  43(1-3),pp. 3-15
  3
  70Effect of sludge recirculation on removal of antibiotics in two-stage membrane bioreactor (MBR) treating livestock wastewaterChan R., Chiemchaisri C., Chiemchaisri W.2020Journal of Environmental Health Science and Engineering
  18(2),pp. 1541-1553
  3
  71TiO2-immobilized porous geopolymer composite membrane for removal of antibiotics in hospital wastewaterSanguanpak S., Shongkittikul W., Saengam C., Chiemchaisri W., Chiemchaisri C.2022Chemosphere
  307
  3
  72Circular economy approach for wastewater treatment farming in Bangpakong River basinSurinkul N., Threedeach S., Chiemchaisri W., Chiemchaisri C.2020IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
  612(1)
  2
  73Colonization of microbial biofilms in pipeline of water reuseKumjaroen T., Chiemchaisri W., Chiemchaisri C.2014Environmental Engineering Research
  19(3),pp. 275-281
  2
  74Fouling of reverse osmosis membrane applied to membrane bioreactor effluent treating landfill leachate treatment under various pH conditionsSanguanpak S., Rukapan W., Chiemchaisri W., Chiemchaisri C.2018Desalination and Water Treatment
  130,pp. 17-27
  2
  75Source identification of fecal contamination in the canals in Bangkok using fecal sterol compoundsSrijew S., Chiemchaisri W., Chiemchaisri C., Satoh H.2016Journal of Water Sanitation and Hygiene for Development
  6(1),pp. 13-22
  1
  76Reduction of waterborne microorganisms in treated domestic wastewater for reuse in agriculture: Comparison between floating media filter and sand filterSemsayun C., Chiemchaisri W., Chiemchaisri C., Patchanee N.2015Environmental Engineering Research
  20(4),pp. 403-409
  1
  77Assessment of genotoxicity of landfill leachate by comet assay using golden pothos (Epipremnum aureum)Na Roi-Et V., Chiemchaisri W., Chiemchaisri C., Yamamoto K.2012International Journal of Environmental Technology and Management
  15(3-6),pp. 247-260
  1
  78Effects of chemical coagulation and particle cut-off on reverse osmosis membrane fouling during municipal solid waste leachate filtrationRukapan W., Chiemchaisri C., Chiemchaisri W.2020Desalination and Water Treatment
  200,pp. 14-22
  1
  79Digestion of settleable solids from recirculating fish tank as nutrients source for the microalga scenedesmus sp. CultivationRotthong M., Chiemchaisri W., Tapaneeyaworawong P., Tapaneeyaworawong P., Powtongsook S., Powtongsook S.2015Environmental Engineering Research
  20(4),pp. 377-382
  1
  80Environmental risk quotient of the antibiotic, phenotypic, and genotypic profiles for antibiotic resistance of Escherichia coli collected from manure and wastewater at swine farms in Prachinburi Province, ThailandRueanghiran C., Dawanpa A., Pinneum N., Sanguankiat A., Chiemchaisri C., Chiemchaisri W., Sritumpawa W., Kijpreedaborisuthi O., Jeon B., Tulayakul P.2022Emerging Contaminants
  8,pp. 340-350
  1
  81Emissions of Volatile Organic Compounds from Solid Wastes and Leachate at a Municipal Solid Waste Dumpsite in ThailandChiemchaisri C., Chiemchaisri W., Boocha M.2019Energy, Environment, and Sustainability
  ,pp. 357-367
  1
  82Purification of polluted surface water by sponge moving bed membrane bioreactor with short hydraulic retention time operationSang D., Sang D., Chiemchaisri C., Chiemchaisri W.2022Water and Environment Journal
  0
  83Coliform Removal in Membrane Bioreactor and Disinfection during Hospital Wastewater TreatmentChiemchaisri C., Chiemchaisri W., Dachsrijan S., Saengam C.2022Journal of Engineering and Technological Sciences
  54(4 na)
  0
  84Field investigation of antibiotic removal efficacies in different hospital wastewater treatment processes in ThailandChiemchaisri W., Chiemchaisri C., Hamjinda N.S., Jeensalute C., Buranapakdee P., Thamlikitkul V.2022Emerging Contaminants
  8,pp. 329-339
  0
  85Biological activities of methane oxidation in landfill cover soilsChiemchaisri W., Visavanathan C., Wu J.1999Proceedings of the International Conference on Solid Waste Technology and Management
  ,pp. 114-121
  0
  86Treatment of aquaculture farm effluent containing antibiotics in high-ramembrane bioreactorChan R., Chan R., Chiemchaisri W., Chiemchaisri C.2021Desalination and Water Treatment
  221,pp. 56-63
  0
  87Application of membrane bioreactor with sponge media in aquaculture wastewater treatmentChan R., Chiemchaisri C., Chiemchaisri W.2021Journal of Fisheries and Environment
  45(2),pp. 106-118
  0
  88Co-digestion of greasy waste and MBR sludge using Bio-augmented pseudomonas putida: Effect of buffering agentsPhommachanh V., Chiemchaisri W., Chiemchaisri C.2021ASEAN Engineering Journal
  11(4),pp. 1-15
  0
  89Reduction of antibiotic-resistant-E. coli, -K. pneumoniae, -A. baumannii in aged-sludge of membrane bioreactor treating hospital wastewaterChiemchaisri W., Chiemchaisri C., Witthayaphirom C., Saengam C., Mahavee K.2022Science of the Total Environment
  812
  0
  90Performance of soil and compost mixture in leachate purification at intermediate cover soil of tropical landfillChiemchaisri C., Chiemchaisri W., Srisukphun T.2010International Journal of Environmental Technology and Management
  13(3-4),pp. 269-280
  0
  91Influence of solid waste disposal conditions on organic pollutants discharged from tropical landfillWeerasekara R., Chiemchaisri C., Chiemchaisri W.2015Surface and Sub-surface Water in Asia - Issues and Perspectives
  ,pp. 99-108
  0
  92Determination of landfill operation factors affecting leachate characteristics in tropical climatic conditionsWeerasekara R., Chiemchaisri C., Chiemchaisri W.20146th International Conference on Environmental Informatics, ISEIS 2007
  0
  93Health and ecological risk of methane and volatile organic compounds emission from solid waste disposal: A case study in ThailandThianpopirug S., Kucamau S., Chiemchaisri W., Chiemchaisri C.2015Landfills and Recycling Centers: Processing Systems, Impact on the Environment and Adverse Health Effects
  ,pp. 147-165
  0
  94Effect of plant harvesting on greenhouse gas emission from vertical subsurface flow constructed wetlands treating low-strength sewageNutanong S., Chiemchaisri C., Chiemchaisri W., Kantawanichkul S.2018Desalination and Water Treatment
  127,pp. 297-308
  0