Person Image

  Education

  • Ph.D.(Animal Science), Massey University , นิวซแลนด์
  • M.Agr.Sci.(Tropical Animal Production), University of Melbourne , ออสเตรเลีย
  • วท.บ.(สัตวศาสตร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 1 4 1 1
  2011 การใช้ประโยชน์จากข้าวโพดสุวรรณ 5 และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์จากข้าวฟ่างอาหารสัตว์แก่เกษตรกรในการผลิตสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยจากกานพลูและใบพลูในลูกสุกรก่อนและหลังหย่านม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การใช้ประโยชน์จากข้าวโพดสุวรรณ 5 และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์จากข้าวฟ่างอาหารสัตว์แก่เกษตรกรในการผลิตสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การใช้กากสบู่ดำเป็นการอาหารเคี้ยงเอื้อง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การศึกษาการจัดการเพื่อการผลิตสบู่ดำให้ได้ผลผลิตสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณลักษณะทางด้านรูปร่างของอสุจิสุกร ในฟาร์มที่จัดการระบบผสมเทียม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 การปรับปรุงพันธุกรรมและสมรรถภาพการผลิตโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 1
  2006 การศึกษาการจัดการเพื่อการผลิตสบู่ดำให้ได้ผลผลิตสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนมและรูปแบบการผลิตนมในฟาร์มโคนมร่วมกับการใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 1 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 1 8 1 0
  2017 การจัดกลุ่มโคสาวเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์และคุณภาพผลผลิต ผู้ร่วมวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย มก. 1 3 1 0
  2015 อิทธิพลของการให้ขึ้นคอนในกรงของไก่ไข่ต่อการตอบสนองผลการทดสอบด้านพฤติกรรม กิจกรรมในข่วงวัน การให้ผลผลิต และสภาพกระดูก หัวหน้าโครงการ ภาควิชาสัตวบาล 0 0 0 0
  2010 โครงการการวิจัยพัฒนาไก่เคยูเบตงให้เป็นธุรกิจ ผู้ร่วมวิจัย โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 2 0 0
  2009 การใช้ประโยชน์จากข้าวฟ่างอาหารสัตว์เพื่อผลิตพืชอาหารหมักสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การศึกษาสรีรวิทยาการหลั่ง และการทดสอบกลไกการกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติโซลจากต่อมหมวกไต ในแม่โครีดนมที่เลี้ยงแบบปล่อยในคอกพื้นคอนกรีต และพื้นปูแผ่นยาง หัวหน้าโครงการ
  ผู้ประสานงาน
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 การศึกษาข้อมูลด้านการให้ผลผลิตไข่ การเจริญเติบโต และลักษณะซากของไก่เบตง ในประชากรฝูงของฟาร์มไก่หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้ร่วมวิจัย คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 0 1 0 0
  2019 นวัตกรรมสำหรับแยกเพศน้ำเชื้อปศุสัตว์ ที่ปรึกษาโครงการ CU Innovation Hub and 100 Siam Innovative District (100 SID) 0 0 0 0
  2017 นวัตกรรมสำหรับแยกเพศน้ำเชื้อโคนม ที่ปรึกษาโครงการ CU Innovation Hub and 100 Siam Innovative District (100 SID) 0 0 0 0
  2017 การปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อมิยาซากิเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีสำหรับการเลี้ยงในภูมิอากาศร้อนชื้น ผู้ร่วมวิจัย University of Miyazaki Research Grant 0 0 0 0
  2015 อิทธิพลขององค์ประกอบของกลุ่มแพะรุ่น-ขุน หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (ความร่วมมือกับเกษตรกร) 0 0 0 0
  2015 การให้ใบกล้วยแห้งก่อนคลอดเป็นวัสดุเสริมต่อพฤติกรรมก่อนและขณะคลอด และการเลี้ยงลูกในแม่สุกรนางลูกผสมแลนด์เรซ x ลาร์จไวท์ หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (ความร่วมมือกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร จำกัด) 0 0 0 0
  2008 กระถินเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องในจังหวัดสระบุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 0 0 0 0
  2007 การศึกษาผลการใช้สารสกัดหยาบจากต้นตะไคร้ในแม่โคหลังคลอดเพื่อแก้ปัญหาการติดเชื้อและการผสมติดต่อ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน) 0 0 0 0
  2006 การศึกษาการใช้สารสกัดจากต้นตะไคร้ในการควบคุมเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของมดลูกอักเสบ (meteritis) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 0 1 0 0