โครงการการวิจัยพัฒนาไก่เคยูเบตงให้เป็นธุรกิจ

Publish Year International Conference 1
2016 inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, exดร. อารยา เจียรมาศ, "Estimation of Growth Curve Parameters in Betong Chicken (KU Lines)", The 17th Asian-Australasian Association of Animal Production Societies Animal Science Congress, 22 - 25 สิงหาคม 2016, Fukuoka ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 1
2013 exนัฐพงษ์ หวังทวีสุขกมล, inดร.วิริยา ลุ้งใหญ่, รองศาสตราจารย์, inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, "พารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะน้ำหนักตัวในไก่เบตง (สายเคยู)", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 , 11 - 13 มีนาคม 2013, กรุงเทพฯ อื่นๆ ประเทศไทย