การปรับปรุงพันธุกรรมและสมรรถภาพการผลิตโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน

Publish Year National Journal 1
2008 exอารยา เจียรมาศ, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, inนายปรีชา อินนุรักษ์, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, "การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมสำหรับน้ำหนักแรกเกิด และน้ำหนักหย่านม ของประชากรโคเนื้อลูกผสมระหว่างพันธุ์พื้นเมืองไทย บราห์มัน และชาร์โรเลส์ ", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มกราคม 2008
Publish Year International Conference 2
2012 inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inนายปรีชา อินนุรักษ์, inนางผกาพรรณ สกุลมั่น (บุณยะเวชชีวิน), inนายริเชษฐ์ พึ่งชัย, inนายเกรียงศักดิ์ แก้วสมประสงค์, exนางสาวสุธิษา มาเจริญ, exนายวิสูตร ไมตรีจิตต์ , "Performance Testing of Kamphaengsaen Synthetic Thai Beef Cattle Breed", The 15 AAAP Animal Science Congress (On Improving Smallholder and Industrial Livestock Production for Enhancing Food Security,Environment and Human Welfare), 26 - 30 พฤศจิกายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายปรีชา อินนุรักษ์, inนายริเชษฐ์ พึ่งชัย, inนางผกาพรรณ สกุลมั่น (บุณยะเวชชีวิน), "การเปรียบเทียบความกำหนัดและคุณภาพน้ำเชื้อของโคกำแพงแสนกับโคพื้นเมืองไทย", The 13th Animal Science Congress of the Asia-Autralasian Association of Animal Production Societies , 24 กันยายน 2008, ฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Publish Year National Plant & Animal Regis. and Cert. / KU Invention 1
2008 inนายปรีชา อินนุรักษ์, inดร.สมชัย จันทร์สว่าง, รองศาสตราจารย์, inนายสุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง, รองศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชัยวัฒนสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์, รองศาสตราจารย์, inนายชาญวิทย์ วัชรพุกก์, ศาสตราจารย์, inดร.กัญจนะ มากวิจิตร์, ศาสตราจารย์, inดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.สุเจตน์ ชื่นชม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, inดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.ประวีร์ วิชชุลตา, รองศาสตราจารย์, inดร.พรศรี ชัยรัตนายุทธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์, รองศาสตราจารย์, inนายวรเทพ ชมภูนิตย์, inนายปรารถนา พฤกษะศรี, ศาสตราจารย์, inดร.สมิต ยิ้มมงคล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, inนางผกาพรรณ สกุลมั่น (บุณยะเวชชีวิน), inนายเกรียงศักดิ์ แก้วสมประสงค์, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inนายริเชษฐ์ พึ่งชัย, inนายสมทบ ขันทอง, inดร.ชัยณรงค์ คันธพนิต, รองศาสตราจารย์, inนางเสาวลักษณ์ ผ่องลำเจียก, inนายคงปฐม กาญจนเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศรเทพ ธัมวาสร, ศาสตราจารย์, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, exศักดิ์ชัย โตภานุรักษ์, exน.สพ.ภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง, exน.สพ.จีรุฒม์ รัตนเทพ, "โคเนื้อพันธ์กำแพงแสน", Kasetsart University, 2008