การศึกษาสรีรวิทยาการหลั่ง และการทดสอบกลไกการกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติโซลจากต่อมหมวกไต ในแม่โครีดนมที่เลี้ยงแบบปล่อยในคอกพื้นคอนกรีต และพื้นปูแผ่นยาง

Publish Year National Conference 1
2007 exชลลดา ปวะบุตร, inดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของพื้นคอกต่อการแสดงพฤติกรรมการเป็นสัดโดยการกระตุ้นในโคนม", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 4 - 5 เมษายน 2007, สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย