Search Result of "estrus"

About 72 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใชกล้องอินฟราเรดในการตรวจการเป็นสัดในโค (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยเเละพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Association among serum insulin-like growth factor-I, backfat thickness, and age at first observed estrus in gilts

ผู้แต่ง:ImgRoongsitthichai, A., ImgDr.Seri Koonjaenak, Assistant Professor, ImgTummaruk, P.,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234