Expertise Cloud

artificial neural networkcarcassdrinking yogurtGoat milkmeat qualityphase separationQualityquality chicken meat Fresh markets คุณภาพ เนื้อไก่ ตลาดสดRAPD-PCRraw cow milkrheological propertiesrice floursafe cleaning methodssausagescaldingSDS-PAGESeed transmissionSensory Characteristicssensory testshelf lifeshelf-life predictionSmall Slaughter Housesodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresissodium hydroxideSodium nitrite mixtureStaphylococcus aureusSterilizationSterilized MilkTanawsri chickenTBARsTEMกระเพาะโคกระเพาะโค วิธีล้างทำความสะอาด โคพื้นเมืองกระเพาะโค ไส้โค ความปลอดภัย เพิ่มมูลค่ากระเพาะโคแช่แข็ง การลวกด้วยน้ำร้อน โซดาไฟ สี frozen tripeกวางลูกผสม , กวางม้า , กวางรูซ่ากวาวเครือขาวกวาวเครือขาว ไก่ไข่ปลด คุณภาพเนื้อการขับเคลื่อนการเข้าทำลายการควบคุมโรคการใช้ประโยชน์เห็ดการถ่ายทอดเชื้อผ่านทางเมล็ดการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทดสอบทางประสาทสัมผัสการทำนาย (Prediction)การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งการบริหารจัดการโซ่การปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหารการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์พืชการแปรรูปปลาสลิดการยอมรับการล้างไข่ว ไข่เปลือกสกปรกว ATP Bioluminescence การสร้างตลาดกุนเชียงไก่ตะนาวศรีไก่บ้านตะนาวศรี ไก่กระทง เส้นใยกล้ามเนื้อไก่พ่อพันธุ์แก่ไข่ไก่ไข่นกกระทาบุบ/แตก คุณภาพกายภาพ-เคมี และจุลินทรีย์ไข่นกกระทาร้าวความคงตัวต่อความร้อนความปลอดภัยความปลอดภัย อาหารปลอดภัยคำสำคัญ : เต้าหู้ไข่คำสำคัญ: นมแพะ โยเกิร์ต แป้ง แยมรสสตรอเบอร์รี่ แยมรสบลูเบอร์รี่ แยมรสส้ม Key words: Goat’s milk yoghurt flour strawberry jam blueberry jam orange jamคุณค่าโปรตีนคุณภาพคุณภาพ อายุการเก็บรักษา เนื้อโคขุนพันธุ์กำแพงแสน ตุ๋นน้ำเกลือ รีทอร์ทเพาซ์คุณภาพความปลอดภัยคุณภาพซากคุณภาพเนื้อซัลโมเนลลาซุปชนิดผงโซดาไฟโซมาติกโซ่อุปทานฐานเห็ดถั่งเช่าสีทองดาวเรืองต้นแบบธุรกิจเต้าหู้ไข่เต้าหู้ไข่นกระทาท่าม่วงเทคนิค Duplex PCRน ้านมแพะดิบแช่แข็งน้ านมแพะดิบแช่แข็งนกกระทานกกระทาเนื้อนมเปรี้ยว (Drinking Yogurt)นมผงขาดมันเนยนมแพะโยเกิร์ตนมแพะสารต้านอนุมูลอิสระสุกรไส้กรอกเห็ดเห็ดถังเช่า(ถั่งเฉ้า)สีทองออกซิเดชันอาหารอินซิตู

Interest


Administrative Profile


Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 20 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 62 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 45 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (เครื่องหมายการค้า 3 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 15 เรื่อง (เชิงวิชาการ 13 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก