โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 0 0 0
2012 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน (ฟักทอง ฝรั่ง และดาวเรือง) เพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การปรับปรุงพันธุ์ดาวเรืองเพื่อเพิ่มปริมาณสารแซนโทฟิลในดอก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การปรับปรุงพันธุ์ฝรั่งเพื่อเพิ่มปริมาณสารสำคัญในผล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การเพิ่มมูลค่าเนื้อไก่ไข่จากการผลิตไส้กรอกเวียนนา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การศึกษาการปนเปื้อนของสารเบต้าอะโกนิสท์ของเนื้อโคขุน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 17 Project 7 6 0 0
2022 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และสินค้าทางการเกษตร วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนื้อสัตว์ตำบลห้วยพระชื่อสถานประกอบการ: วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนื้อสัตว์ตำบลห้วยพระ หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 0 0 0 0
2022 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่นกกระทาพร้อมรับประทาน หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 0 0 0 0
2021 การเพิ่มคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไก่สกัดสีทอง (Golden Soup) จากไก่พื้นเมือง โดยสารสื่อประสาท Carnosine, Anserine และ Creatine หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2021 โครงการการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในการจัดการฟาร์มจิ้งหรีดและการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2019 กลไกและมาตรการในการขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารในจังหวัดสุพรรณบุรีสู่ความยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 0 0 0 0
2019 การบริหารจัดการโซ่คุณค่าโปรตีนคุณภาพ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2019 ระบบการจัดการผลิตผลจากสัตว์ (เนื้อ, นม และไข่) ครบวงจร เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของชุมชน เศรษฐกิจ และสังคม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2019 โครงการการสร้างระบบศูนย์น้ำนมแพะดิบต้นแบบและห้องผลิตนม, ผลิตภัณฑ์จากน้ำนมแพะต้นแบบมาตรฐาน GMP หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 โครงการการสร้างความมั่นคงของอาหารโปรตีน (เนื้อ, นม และไข่) ด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืน หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2017 การผลิตนมแพะสเตอริไลส์คุณภาพดี เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับสัตว์เลี้ยง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2011 การศึกษาคุณภาพ ความปลอดภัย และอายุการเก็บรักษาของนมแพะ แช่แข็งจากการรีดด้วยมือและเครื่องรีดนม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
2011 เนื้อสัมผัสและสมบัติทางวิทยากระแสของไส้กรอกที่มีส่วนผสมของเนื้อไก่พ่อพันธุ์แก่ภายใต้สภาวะปรุงสุก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 การศึกษาคุณภาพของแหนมที่แปรรูปจากเนื้อสุกรขุนโดยการเสริมสีแดงจากน้ำครั่ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การศึกษาผลการให้ความร้อนแบบสเตอริไรซ์ต่อนมแพะในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การทำนายอายุของนมเปรี้ยวพร้อมดื่มด้วยวิธีการปั่นเหวี่ยงตกตะกอน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2007 การศึกษาการเลี้ยงกวางลูกผสม(กวางม้า X กวางรูซ่า) ในเชิงธุรกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การใช้นำสับปะรด และยางมะละกอ ปรับปรุงคุณภาพหมูสวรรค์ที่แปรรูปจากแม่สุกรคัดทิ้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 26 Project 13 37 3 0
2019 กลไกและมาตรการในการขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร ในจังหวัดสุพรรณบุรีสู่ความยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 2 0 0
2019 โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยอาหารของสินค้ากลุ่มเนื้อสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2018 การจัดการองค์ความรู้งานวิจัยนมแพะครบวงจร เพื่อการใช้ประโยชน์ในชุมชนและสังคม ตามแนวพระราชดำริของชุมชนอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2018 การศึกษาคุณภาพ อายุการเก็บรักษา และความปลอดภัยของเนื้อโคขุนพันธุ์กำแพงแสนตุ๋นน้ำเกลือพร้อมทานในบรรจุภัณฑ์รีทอร์ทเพาซ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
2017 โครงการการสร้างระบบควบคุมความปลอดภัยในอาหาร (เนื้อสัตว์) หัวหน้าโครงการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด 1 1 0 0
2017 การพัฒนาเครื่องดื่มพาสเจอร์ไรส์เนื้ออกไก่ตะนาวศรี และเครื่องดื่มพาสเจอร์ไรส์เนื้อสันในไก่ตะนาวศรีพร้อมบริโภค (Chick Shake) หัวหน้าโครงการ บริษัท ตะนาวศรี ไก่ไทย จำกัด 0 1 0 0
2017 การพัฒนาน้ำซุปและซุปชนิดผงจากกระดูกไก่ ส่วนสะโพกและโครงไก่ตะนาวศรี หัวหน้าโครงการ บริษัท ตะนาวศรี ไก่ไทย จำกัด 0 2 0 0
2015 การเพิ่มมูลค่าด้านคุณค่าโภชนาการจากผลพลอยได้ของฐานเห็ดถั่งเช่าสีทองในผลิตภัณฑ์ กุนเชียง ไส้กรอกหมู และโยเกริต์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 5 0 0
2015 การเพิ่มมูลค่าด้านคุณค่าโภชนาการจากผลพลอยได้จากฐานเห็ดถั่งเช่าสีทองในผลิตภัณฑ์กุนเชียง ไส้กรอกหมู และโยเกิร์ต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
2015 แนวทางการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าลูกโคนมเพศผู้สู่การผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพ (ระยะที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 0 0 0
2014 การศึกษาความสัมพันธ์ของเชื้อจุลินทรีย์ในระหว่างกระบวนการผลิตต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ไส้กรอกคอกเทล หัวหน้าโครงการ บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 0 0 0 0
2013 การศึกษาลักษณะทางกายภาพของเนื้อไก่ตะนาวศรีด้วย SEM หัวหน้าโครงการ บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย 0 2 0 0
2013 การผลิตเบอร์เกอร์ไก่จากเนื้อโครงติดกระดูกแลอายุการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย 0 1 0 0
2012 การนำเครื่องในโคไปใช้ประโยชน์จากอย่างปลอดภัยและเพิ่มมูลค่า หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 5 0 0
2012 การศึกษาผลกระทบต้นทุนการผลิตของเกษตรกรเนื่องจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรปในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ สวัสดิภาพสัตว์ และการผลิตอาหารปลอดภัย หัวหน้าโครงการ Centro Ricerche Produzioni Animali SpA (CRPA, Corso Garibaldi 42, Italy) 0 0 0 0
2011 แผนการพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่น้ำนมแพะในระดับชุมชน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 1 0
2011 ศึกษาแนวทางการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมแพะดิบของ ประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 1 3 0 0
2011 การเพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากการตัดแต่งเห็ดในอาหารสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 9 0 0
2010 การศึกษาเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มห่าน หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
2009 โครงการการศึกษามาตราฐานฟาร์มโคเนื้อของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
2009 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้โค หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 1 0
2009 การพัฒนาวิธีการอินซิตู"ฮบริไดเซชั่นในการตรวจหาเชื้อซัลโมเนลลาในอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสุกร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2008 การพัฒนาวิธีการอินซิตู"ฮบริไดเซชั่นในการตรวจหาเชื้อซัลโมเนลลาในอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสุกร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 0 0 0
2008 ผลการใช้สีน้ำครั่งทดแทนส่วนผสมโซเดียมไนไตรท์ในกุนเชียง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 1 0 0
2007 การประกันคุณภาพเน้อไก่จากการแปรสภาพในโรงงานขนาดเล็กสู่ตลาดจนถึงผู้บริโภค หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 2 0 0
2006 โครงการคุณลักษณะของโยเกิร์ตนมแพะที่เสริมด้วยแป้ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 1 1 0