ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

1antioxidantbroilerbuffalocarcassCarcass qualitycarcass traitcoliform bacteriadairy cowsdescriptive sensory analysisE.coliegg productionegg qualityFiber digestionFibrolytic bacteriaGoat milkgrowth performancegut healthGut histologyKamphaeng Saen beef cattlelayerlaying henLimiting factormastitismeat qualitymushroompathogenic bacteriaperformanceporkproteaseQualityRumen bacteriaRuminococcus flavefacienssalmonellasssStaphylococcus aureusSwamp buffalothresholdTropicsกระถินกระบือกระเพาะโคกระเพาะรูเมนกลีเซอรอลดิบคุณภาพสูงกวาวเครือขาวกากตะกอนจากบ่อหมักก๊าซชีวภาพการขุนการเจริญเติบโตการผลิตสัตว์การย่อยได้ปรากฎการเลี้ยงระบบปล่อยกุนเชียงไก่ไก่ไข่ไก่ตะนาวศรีไก่ตะเภาทองไก่เนื้อไก่ประดู่หางดำไก่พื้นเมืองไก่สามเหลืองไก่อินทรีย์ขมิ้นชันไข่ไก่ความเครียดคุณค่าทางโภชนะคุณภาพไข่คุณภาพซากคุณภาพน้ำเชื้อคุณภาพเนื้อคุณสมบัติทางกายภาพคุณสมบัติทางเคมีคุณสมบัติทางชีวภาพโคนมโคนมเพศผู้โคเนื้อซัลโมเนลลานกกระทาน้ำนมดิบเนื้อโคปลานิลพลังงานใช้ประโยชน์ได้พ่อพันธุ์สุกรพืชอาหารสัตว์ฟาร์มสุกรโภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยวแม่สุกรวัตถุดิบสมรรถภาพการเจริญเติบโตสมรรถภาพการผลิตสมรรถภาพการให้ไข่สมุนไพรสัตว์เคี้ยวเอื้องสัตว์ปีกสุกรอาหารอาหารปลอดภัยอาหารสัตว์อาหารสุกรอาหารอัดเม็ดไอโอดีน

Executives

รองคณบดี

ดร. ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail: agrsas@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-1892

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. สุริยะ สะวานนท์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร

E-Mail: agrsusa@ku.ac.th

Tel.: (034)351-892

ดร. ยุวเรศ เรืองพานิช, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail: agryos@ku.ac.th

Tel.: (034)351-892

นาย คงปฐม กาญจนเสริม, อาจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: agrkpk@ku.ac.th

Tel.: (034)351-892


Persons (ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 29 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน, อาจารย์ 10 คน, นักวิชาการสัตวบาล 2 คน, นักวิจัย 3 คน, นักวิชาการเกษตร 5 คน, นักวิชาการเงินและบัญชี 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 4 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 1,400.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 30 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 19.24 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 59 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 25 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 48 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 154 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 88 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 99 โครงการ)
 • ทุนนอก 232 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 183 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 135 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 493 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 172 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 321 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 9 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 3 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 3 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 132 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 104 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 23 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 46 รางวัล (เกียรติบัตร 5 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 9 รางวัล, ประชุมวิชาการ 32 รางวัล)