แนวโน้มผลงานของศศิธร

Journal

บทความของศศิธร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในภาควิชาสัตวบาล

บทความแต่ละ Quartile ของศศิธร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในภาควิชาสัตวบาล

บทความแต่ละ TCI Group ของศศิธร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในภาควิชาสัตวบาล

Publish Year International Journal 5
2020 exYi-Hsieng Samuel Wu, exYi-Ling Lin, exChien Huang, ex Chih-Hsien Chiu, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYi-Chen Chen, "Cardiac protection of functional chicken-liver hydrolysates on the high-fat diet induced cardio-renal damages via sustaining autophagy homeostasis.", Journal of the Science of Food and Agriculture, ปีที่ 100, ฉบับที่ 6, เมษายน 2020, หน้า 2443-2452
2019 exChonnapat Hattakum, inดร.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จินตนาถ วงศ์ชวลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Piamya, P., inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, "Pineapple stem by-product as a feed source for growth performance, ruminal fermentation, carcass and meat quality of Holstein steers", South African Journal of Animal Science, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2019, หน้า 147-155
2018 exBungsrisawat, P., inดร.ศรเทพ ธัมวาสร, ศาสตราจารย์, inดร.วิริยา ลุ้งใหญ่, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, "Genetic parameters of some carcass and meat quality traits in Betong chicken (KU line)", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 52, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2018, หน้า 274-279
2017 inนายสุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Efficiency using computer simulation of Reverse Threshold Model Theory on assessing a โ€œOne Laptop Per Childโ€ computer versus desktop computer", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 51, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 131-136
2012 inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Flour on the Microstructure of Goat Milk Yoghurt", Journal of Animal and Veterinary Advances, ปีที่ 11, ฉบับที่ 23, พฤศจิกายน 2012, หน้า 4413-4416
Publish Year National Journal 12
2020 exศิริวรรณ อดุลย์กุล, inดร.สุเจตน์ ชื่นชม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเพิ่มมูลค่าของไข่เปลือกสกปรกด้วยเครื่องล้างไข่อัตโนมัติ", วิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 5-12
2019 inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exทิพมนต์ จันทร, "การศึกษาการยอมรับทางประสาทสัมผัสของนมแพะวันที่ 8 ถึงวันที่ 35 หลังคลอด", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 5-12
2019 inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ศึกษาคุณภาพทางกายภาพ-เคมี องค์ประกอบน้ำนม และประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์นมแพะสเตอริไลส์ที่ผลิตจากน้ำนมแพะดิบแช่แข็ง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 23-31
2019 inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exภาวิณี จำปาคำ, exปฐมา แทนนาค, "อายุการเก็บรักษาต่อคุณภาพและความปลอดภัยของนมผงขาดมันเนยที่ผลิตจากน้ำนมแพะดิบแช่แข็ง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ , ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 13-22
2019 inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพ และลักษณะทางประสาทสัมผัสของเนื้อโคขุนพันธุ์กำแพงแสนส่วนสะโพกนอก แช่แข็งที่เก็บรักษานาน 6 เดือน", Proceedings การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา symposium ครั้งที่ 11, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2019, หน้า 1-7
2018 inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้น้ำสกัดจากฐานเห็ดถั่งเช่าสีทองในโยเกิร์ตนมแพะต่อลักษณะทางประสาทสัมผัส", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018
2018 inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวพัชราพรรณ คำเมืองสา, "ผลของการทดแทนน้ำนมแพะ บางส่วนด้วยน้ำสกัดจากฐานเห็นถังเช่าสีทองต่อคุณสมบัติทางกายภาพ-เคมี ของโยเกิร์ตนมแพะ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, กันยายน - ธันวาคม 2018
2017 inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพและความปลอดภัยของเนยที่ผลิตจากน้ำนมแพะดิบแช่แข็งเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 เดือน.", วารสารแก่นเกษตร. , ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2017, หน้า 409-418
2014 inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, รองศาสตราจารย์, exนาย ธรรมรัตน์ ชนประเสริฐ, "การศึกษาความเหมือนทางพันธุกรรมของ Bacillus cereus ที่แยกได้จากน้ำนมดิบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำนมดิบด้วยเทคนิค RAPD-PCR", ว.วิทย.กษ, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2014, หน้า 89-97
2011 inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพของกระเพาะโคที่ได้จากการล้างทำความสะอาดด้วยวิธีต่างๆ.", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 29, ฉบับที่ 3-2, กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 1-8
2010 inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพนิตา ชัยสิทธิ์, exพรทิพย์ แต้ภักดี, exพิศักดิ์ พัดทอง, "การตรวจสอบการปลอมปนนมโคในผลิตภัณฑ์นมแพะโดยเทคนิค PCR", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 283-290
2010 exฤทัยรัตน์ ผจญไพรี, inดร.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "การใช้จำนวนเซลล์โซมาติกในการประเมินปัจจัยด้านการรีดนมและการจัดการฟาร์มในฟาร์มโคนมของสหกรณ์โคนมท่าม่วง", วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 74-79

Conference

การนำเสนอบทความของศศิธร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในภาควิชาสัตวบาล

Publish Year International Conference 11
2016 exน.ส.พนัดดา บึงศรีสวัสดิ์, inดร.ศรเทพ ธัมวาสร, ศาสตราจารย์, inดร.วิริยา ลุ้งใหญ่, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, "Variance Components and Heritability Estimates on Carcass Traits in Betong Chicken (KU Line)", The 17th Asian-Australasian Association of Animal Production Societies Animal Science Congress, 22 - 25 สิงหาคม 2016, Fukuoka ญี่ปุ่น
2015 exJanmanee. O., inดร.วิราวรรณ นุชนารถ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์, รองศาสตราจารย์, "Study of Differential Protein Composition of Raw Milk and Processed Milk by using SDS-PAGE.", The 5th International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries (SAADC 2015)., 27 - 30 ตุลาคม 2015
2015 exOrn-anong JANMANEET, inดร.วิราวรรณ นุชนารถ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์, รองศาสตราจารย์, "Proteomic Analysis of Milk Protein Component and Concentration Based on SDS-PAGE to Detect Powdered Milk in Raw Cow Milk", The conference of ISSASS 2015 International Congress and General Meeting, 7 - 9 พฤศจิกายน 2015, Tokyo ญี่ปุ่น
2014 inดร.วิราวรรณ นุชนารถ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAwassada Putchakarn1, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Application of Triplex PCR Technique for Detection of Pathogenic bacteria in Bovine and Goat Milk.", ISSAAS (International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences), 8 - 10 พฤศจิกายน 2014, Tokyo ญี่ปุ่น
2014 inนางอรทัย จินตสถาพร, exนางสาวเสาวนิต วุฒิไกรรัตน์, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอรรถวุฒิ พลายบุญ, "อิทธิพลของสารต้านอนุมูลอิสระจากเห็ดนางฟ้า ต่อการถนอมคุณภาพเนื้อไก่", การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน , 8 - 9 ธันวาคม 2014, นครปฐม ประเทศไทย
2014 exนางสาวเสาวนิต วุฒิไกรรัตน์, exนางสาวสุดา คล่องชัยภูมิ, inนางอรทัย จินตสถาพร, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ลักษณะทางกายภาพ เคมี และลักษณะทางประสาทสัมผัสของไส้กรอกไก่จากน้าสกัดจากเห็ดนางฟ้า", การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน , 8 - 9 ธันวาคม 2014, นครปฐม ประเทศไทย
2012 inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวจรีพร บุญล้อม, inดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์, "Using Ultraviolet Irradiation Combined with Pasteurization to Reduce Microorganisms and Extend Goat Milk’s Shelf Life", The 1st Asia Dairy Goat Conference, 11 เมษายน 2012, กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
2012 inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Composition and Quality of Hand-and Machine-Milked Raw Goat’s Milk", The 1st Asia Dairy Goat Conference, 11 เมษายน 2012, กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
2012 inนางอรทัย จินตสถาพร, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสำรวย มะลิถอด, "Effect of Antioxidant from Nang Fa Mushroom (Pleurotus sp.) on Meat Quality of Japanese Quail (Coturnix coturnix japonica)", The 14 th Food Innovation Asia Conference 2012 , 14 - 15 มิถุนายน 2012, Bangkok
2012 inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอรทัย จินตสถาพร, exSauwanit Wutthikrairat, "Effect of Antioxidant from Nang Fa Mushroom (Pleurotus sp.) on Sensory Characteristics of Japanese Quail (Coturnix coturnix japonica)", The 14 th Food Innovation Asia Conference 2012 , 14 - 15 มิถุนายน 2012, Bangkok
2009 inดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์, inนายฐากูร (นิสิต) กู้เกียรติกูล, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Estimation of phase separation of pasteurized drinking yogurt", Food Innovation Asia Conference 2009, 11th Agro-Industrial Conference, 18 - 19 มิถุนายน 2009, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 37
2023 exแพทริยา แสงบุญ, exภาวิณี จำปาคำ, exนริศรา ยิ่งกำแหง, inนางสาวปฐมา แทนนาค, inดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การส่งเสริมเกษตรกรและผู้ประกอบการโคนมในจังหวัดนครปฐมเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์เขตการค้าเสรี", การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15, 1 เมษายน 2023, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2023 exนฤมล จันทร์งาม, exภาวินี จำปาคำ, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ลักษณะคุณภาพของอาหารแมวแบบเปียกที่ใช้พลาสมาสุกร/โคเป็นสารยึดเกาะ", การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15, 1 เมษายน 2023, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2022 inนางวันวิสาข์ วัฒนะพันธ์ศักดิ์, inดร.พจนา สีมันตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, exกิติศักดิ์ ทองมีทิพย์, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กลไกและมาตรการในการขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารในจังหวัดสุพรรณบุรีสู่ความยั่งยืน", การประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8, 9 - 11 สิงหาคม 2022, ตรัง ประเทศไทย
2018 exนางสาวสุวาจา กระจายศรี, exณัฐนันท์ ธรรมกิจ, inนายอรรถวุฒิ พลายบุญ, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพทางกายภาพ-เคมี ของน้ําซุปไก่บ้านตะนาวศรีจากกระดูกส่วนสะโพก", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่6 MEAT PRODUCTION SUCCESS BASED ON INNOVATION TECHNOLOGY , 18 - 19 มิถุนายน 2018, อื่นๆ ประเทศไทย
2018 inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชัชชลัย กุลประฑีปัญญา, exพัชราพรรณ คาํเมืองสา, ex บุศรนิทร์ ชนะคช, "การใช้กลีเซอรอลต่อคุณภาพทางกายภาพ–เคมีของผลิตภัณฑ์สันในไก่อบแห้ง สําหรับขนมสัตว์เลี้ยง", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 6 MEAT PRODUCTION SUCCESS BASED ON INNOVATION TECHNOLOGY, 18 - 19 มิถุนายน 2018, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exสุดาพร พรมปลูก, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพและลักษณะทางประสาทสัมผัสของเครื่องดื่มนมแพะผสมอกไก่บ้านตะนาวศรี", การประชุมวิชาการสัตว์ศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6 , 22 - 23 มิถุนายน 2017, นครปฐม ประเทศไทย
2016 exทิพมนต์ จันทร, inดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพทางกายภาพ – เคมี และลักษณะทางประสาทสัมผัสของนมสเตอริไลส์ ที่ผลิตจากน้ำนมแพะดิบแช่แข็ง", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ "มสธ.วิขับ ประจำปี 2559", 8 เมษายน 2016, นครปฐม ประเทศไทย
2016 exกันต์กนิษฐ์ สังขพิทักษ์, inนางวลี สงสุวงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพ ความปลอดภัย และลักษณะทางประสาทสัมผัสของเต้าหู้ไข่ที่ผลิตจากไข่นกกระทาบุบ/แตก", ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8, 7 - 8 กรกฎาคม 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 exวรรษชล บำรุงรักษ์, exกิติศักดิ์ ทองมีทิพย์, exปนัดดา จะแจ้ง, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพ และลักษณะทางประสาทสัมผัสของไอศกรีมนมแพะอินทผลัม", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มก.กพส, 8 - 9 ธันวาคม 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกันต์กนิษฐ์ สังขพิทักษ์, "อายุการเก็บรักษาของเต้าหู้ไข่นกกระทาต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มก.กพส, 8 ธันวาคม 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 exพัชราพรรณ คำเมืองสา, inดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปิยะนุช ศรชัย, inนางอรทัย จินตสถาพร, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้น้ำสกัดจากฐานเห็ดถั่งเช่าสีทองในโยเกิร์ตนมแพะต่อคุณสมบัติทางกายภาพ-เคมี", การประชุมวิชการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มก.กพส, 8 ธันวาคม 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exภาวิณี จำปาคำ, exวราพร ลักษณลม้าย , inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพและความปลอดภัยของนมผงขาดมันเนยที่ผลิต จากน้ำนมแพะดิบแช่แข็ง", การประชุมวิชาการและการนำเสนอบทความวิจัยระดับชาติและนานชาติ ประจำปี 2558, 24 - 25 ตุลาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exปฐมา แทนนาค, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, ex*ชิตสุดา ชัยศักดานุกูล, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพ ความปลอดภัย และลักษณะทางประสาทสัมผัสของเนยนมแพะที่ผลิตจากน ้านมแพะดิบแช่แข็ง", การประชุมวิชาการ และการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ 2558, 23 - 25 ตุลาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exกันต์กนิษฐ์ สังขพิทักษ์, exศิริพร พรายทอง, exสุทธิดา เปล่งวิทยา, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพ ความปลอดภัย และลักษณะทางประสาทสัมผัสของเต้าหู้ไข่ที่ผลิตจากไข่นกกระทาร้าว", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 12, 8 - 9 ธันวาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exสุธินี ภูมรินทร์, inดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้น้ำสกัดฐานเห็ดถั่งเช่าสีทองในไส้กรอกหมูรมควันต่อลักษณะทางกายภาพ เคมีและลักษณะทางประสาทสัมผัส", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน ครั้งที่12, 8 - 9 ธันวาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 inนางอรทัย จินตสถาพร, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอรรถวุฒิ พลายบุญ, "รูปแบบการแปรสภาพนกกระทาขุนต่อคุณภาพเนื้อที่เก็บรักษาแบบแช่แย็นและแช่แข็ง", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 12, 8 - 9 ธันวาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเสาวนิต วุฒิไกรรัตน์, exพิไลพรรณ รักการเขียน, "การศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคของเนื้อไก่บ้านตะนาวศรีและไก่กระทงด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด", การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 5, 25 - 26 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exวณิชยา แพรดำ, exเสาวนิต วุฒิไกรรัตน์, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อายุการเก็บรักษาเบอร์เกอร์ไก่ผสมเนื้อไก่แยกกระดูกด้วยเครื่อง", การประชุมทางวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่5, 25 - 26 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์, exเสาวนิต วุฒิไกรรัตน์, exพีรยุทธ นิลชื่น, "การทำความสะอาดกระเพาะโคโดยใช้เครื่องล้างแบบกึ่งอัตโนมัติ", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 4, 19 กรกฎาคม 2013, สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2013 exสุวิทย์ บรรพบุตร , exอนุชิต ยวนพลอย, exพรพิมล รักยินดี, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงสีของกระเพาะโคแช่แข็งที่ได้จากการล้างอย่างปลอดภัย 2 วิธี", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่4, 19 กรกฎาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exพรพิมล รักยินดี, inนายประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การลดโซดาไฟตกค้างในกระเพาะโคจากกระบวนการล้างเพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่4, 19 กรกฎาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพรพิมล รักยินดี, exเสาวนิต วุฒิไกรรัตน์, exพีรยุทธ นิลชื่น, "คุณลักษณะทางกายภาพของกระเพาะโคพันธุ์กำแพงแสนที่ผ่านการล้างทำความสะอาดแบบปลอดภัย", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ครั้งที่ 4, 19 กรกฎาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exจงกล เพ็งปรีชา, inนายวิรัตน์ สุมน, inนายสุรชัย เปี่ยมคล้า, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาคุณภาพทางกายภาพด้านเนื้อสัมผัสของไส้โคหมักเกลือที่เก็บรักษาในอุณหภูมิและเวลาที่ต่างกัน", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่4, 19 กรกฎาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, รองศาสตราจารย์, exพิไลพรรณ รักการเขียน, exณัฐพล ฟ้าภิญโญ, "สมบัติทางกายภาพและลักษณะทางประสาทสัมผัสของเนื้อไก่บ้านตะนาวศรีและเนื้อไก่กระทง", การประชมุ วชิ าการแหง่ ชาติ มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร์ วทิ ยาเขตกำแพงแสน ครัง้ ที่ 10, 6 ธันวาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปิยวดี นาคสกุล, "ผลของการแช่แข็งนํ้านมแพะดิบระยะเวลา 4 เดือน ต่อคุณภาพนํ้านม", การประชมุ วชิ าการแหง่ ชาติ มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร์ วทิ ยาเขตกำแพงแสน ครัง้ ที่ 10, 6 ธันวาคม 2013, นครปฐม ประเทศไทย
2013 inนางอรทัย จินตสถาพร, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้น้ำสกัดเห็ดนางฟ้า ต่อคุณภาพซาก และเนื้อของนกกระทา", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม, 6 - 7 ธันวาคม 2013, อำเภอกำแพงแสน นครปฐม นครปฐม ประเทศไทย
2013 exนางสาวอวรรษดา ปุจฉาการ, inดร.วิราวรรณ นุชนารถ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาเทคนิค Duplex PCR ในการตรวจหาแบคทีเรียก่อโรคในน้ำนมแพะ", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10, 7 ธันวาคม 2013, อ.กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2012 inนางอรทัย จินตสถาพร, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมโภชน์ ทับเจริญ, "การใช้สมุนไพรกวาวเครือขาวปรับปรุงคุณภาพเนื้อไก่ไข่ปลด 1) ศึกษาคุณภาพเนื้อทางกายภาพ", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3, 21 - 22 มิถุนายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอรทัย จินตสถาพร, inนายสุรชัย เปี่ยมคล้า, "การใช้สมุนไพรกวาวเครือขาวปรับปรุงคุณภาพเนื้อแม่ไก่ไข่ปลด2) การทดสอบการยอมรับ", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 3 , 20 - 21 มิถุนายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exจรีพร บุญล้อม, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการใช้รังสีอุลตราไวโอเลตเสริมกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์เพื่อช่วยยืดอายุการเก็บรักษาน้ำนมแพะพร้อมดื่ม.", การประชุมวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 8 สาขาสัตว์และสัตวแพทย์ , 8 ธันวาคม 2011 - 9 มีนาคม 2012, นครปฐม ประเทศไทย
2010 exธีราภรณ์ ปัญญาบุญ, inดร.กัญจนะ มากวิจิตร์, ศาสตราจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, exพิพัฒน์ ชนาเทพาพร, "ผลของการเสริมกระถินสดต่อสมรรถภาพการผลิตโคขุนและองค์ประกอบทางชีวเคมีของเลือด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exวีรนุช พานทอง, exอรรถวุฒิ พลายบุญ, exอรทัย ไตรวุฒานนท์, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพบางประการของเนื้ออกไก่จากโรงฆ่าไก่ขนาดเล็ก", การประชุมทางวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่5, 28 กรกฎาคม - 29 กันยายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exพิศักดิ์ พัดทอง, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินทางประสาทสัมผัส จุลินทรีย์และคุณสมบัติทางเคมีของโยเกิร์ตนมแพะรสผลไม้ที่เสริมด้วยแป้ง", ประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่5 , 29 กรกฎาคม 2009, พิษณุโลก ประเทศไทย
2009 exธนากร จันหมะกสิต, exสุเจตน์ ชื่นชม, exเสาวลักษณ์ ผ่องลำเจียก, exสุรชัย เปี่ยมคล้า, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเนื้อไก่ที่จำหน่ายในตลาดสด", การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 5, 28 กรกฎาคม 2009, พิษณุโลก ประเทศไทย
2009 inนางสุมาลี บุญมา, รองศาสตราจารย์, inนายแสงชัย ยิ่งศักดิ์มงคล, อาจารย์, inดร.สุเจตน์ ชื่นชม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาววนิดา พัสดุรักษ์, inนางอรวรางค์ นฤนาท, "การศึกษาเชื้อ และการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Campylobacter ในฟาร์มและโรงฆ่าสัตว์ในภาคกลางของประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์, inนายฐากูร (นิสิต) กู้เกียรติกูล, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Phase separation prediction of pasteurized drinking yogurt with artificial neural network Modeling", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 10, 1 - 3 เมษายน 2009, อ. เมือง นครราชสีมา ประเทศไทย
2009 inดร.วันวิสา ชุ่มเงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกัญจนะ มากวิจิตร, exอาภัสสรา ชูเทศะ, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.พนิดา อุนะกุล, "ผลของการใช้กระถินสดทดแทนอาหารข้นในโคให้นมระยะแรกต่อผลผลิตองค์ประกอบและปริมาณ Conjugated Linoleic Acid (CLA) ในน้ำนม", The 12nd National Graduate Research Conference. CGAU and Khon Kaen University, Thailand. , 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2009, ขอนแก่น ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=400095]