Conference

Article
การศึกษาสารเก็บรักษาเชื้อไวรัส PRRSV สายพันธุ์ US โดยวิธีการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563
Class
ชาติ
Date
28 พฤศจิกายน 2020
Location
อำเภอเมือง สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การวิจัยพัฒนาการตรวจสอบภูมิคุ้มกันหลังการติดเชื้อพีอาร์เอสและพีอีดี โดยตรวจวิธี SN Titer

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิจัยพัฒนาการตรวจสอบภูมิคุ้มกันหลังการติดเชื้อพีอาร์อาร์เอสและพีอีดี โดยตรวจวิธี SN titer แหล่งทุน :ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร,1 พ.ย. 2015 - 1 ต.ค. 2020