Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563
ชาติ
28 พฤศจิกายน 2020
อำเภอเมือง สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การวิจัยพัฒนาการตรวจสอบภูมิคุ้มกันหลังการติดเชื้อพีอาร์เอสและพีอีดี โดยตรวจวิธี SN Titer

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิจัยพัฒนาการตรวจสอบภูมิคุ้มกันหลังการติดเชื้อพีอาร์อาร์เอสและพีอีดี โดยตรวจวิธี SN titer แหล่งทุน :ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร,1 พ.ย. 2015 - 1 ต.ค. 2020