Journal

Antiviral Research (ISSN: 01663542)
182
-
104927
ตุลาคม - พฤศจิกายน 2020
นานาชาติ
Open Access
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนาชีวภัณฑ์ในการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในสัตว์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01508596 ชื่อวิชา Selected Topics in Veterinary Microbiology,14 ธ.ค. 2020 - 15 มี.ค. 2021
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Research and Development of Veterinary Biologics Center แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก.,1 ต.ค. 2020 - 30 ก.ย. 2021