ผลงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2022

148

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

55

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

60

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

7

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (276 คน)
ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2022

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (276 คน)
ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2022

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2022

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (276 คน)
ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2022

Publish Year International Journal 135
2022 exปวีณา เอ็นดู, exรัชนีกร มิ่งขวัญ, exกมลทิพย์ เสนาชัย, exพิชญา สันตติวงศ์ชัย, exพิริยาภรณ์ เฑียรเดชสกุล, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Health significant alarms of toxic carcinogenic risk consumption of blood meal metals contamination in poultry at a gold mining neighborhood, northern Thailand", Environmental Geochemistry and Health, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2022, หน้า 783-797
2022 exPornkamol Phoosangwalthong, exLuong Hung Nam, exJutamas Wongwigkan, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, inนายคัมภีร์ พัตนะธนัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิภา ธรรมสนธิเจริญ, อาจารย์, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exPeter Odermatt, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Toxocara canis and Toxocara cati in stray dogs and cats in Bangkok, Thailand: molecular prevalence and risk factors", Parasitologia, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2022, หน้า 88-94
2022 exศุภารัตน์ ชัยพิพัฒน์, exกรกนก ศรีทับทิม, exญาณิกา ปิยะสันติ, inดร.สุขุมาล พฤกษ์อุดม, อาจารย์, exจุฑาทิพย์ จุรุฑา, exวิมลรัตน์ เพชรพิลา, exรุ่งทิวา สินศิริ, exเจนรงค์ คำมงคุณ, exอมรรัตน์ โมฬี, inดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Initiative on Avian Primordial Germ Cell Cryobanking in Thailand", Biopreservation and Biobanking, ปีที่ 21, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2022, หน้า 458-466
2022 exVannarat Saechan, exDaraka Tongthainan, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, รองศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, exGittiyaporn Ieamsaard, exRuttayaporn Ngasaman, "Natural infection of leptospirosis and melioidosis in long-tailed macaques (Macaca fascicularis) in Thailand", Journal of Veterinary Medical Science, ปีที่ 84, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2022, หน้า 700-706
2022 exKongphop Parunyakul, exKrittika Srisuksai, exPitchaya Santativongchai, inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSumate Ampawong, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, รองศาสตราจารย์, "The first study on the effect of crocodile oil from Crocodylus siamensis on hepatic mitochondrial function for energy homeostasis in rats", Veterinary World, ปีที่ 15, ฉบับที่ 4, เมษายน 2022, หน้า 986-997
2022 exAmpika THONGPHAKDEE, exSupalak Kiatsomboon, exSakhon Noimoon, exUrarikha Kongprom, exItti Boonorana, exSanthita Karoon, exJedsada Thawnern, exApichaya Sakulthai, exPetthisak Sombutputorn, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, exChainarong PUNKONG, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Semen characteristics and second successful artificial insemination of Asian elephant (Elephas maximus) in Thailand", Veterinary World, ปีที่ 15, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2022, หน้า 1246-1255
2022 exYanisa Lukkanawaraporn, exNutnicha Tiangtas, exVorapan Chaikornkij, exPatthamon Nawapakpilai, exSathita Areerat, exPipatpong Chundang, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, "Effects of environmental condition, size, coat type, and body condition score on rectal temperature prediction in dogs using infrared auricular and surface temperature", Veterinary World, ปีที่ 15, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2022, หน้า 1314-1322
2022 inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, exน.สพ.ธารา ว่องไวไพโรจน์, exศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร, exProf.Dr. Mario Giorgi, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Pharmacokinetics of danofloxacin in freshwater crocodiles (Crocodylus siamensis) after intramuscular injection", Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, ปีที่ -, ฉบับที่ -, พฤษภาคม - กรกฎาคม 2022, หน้า 1-6
2022 inนายคมสัน สัจจะสถาพร, exฉันท์ชนก ดวงศรี, exวินัย จรูญไชยพิพัฒน์ , exผศ.สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ, exดร.สุรเชษฐ์ บุรุษอาชาไนย, exดร.สรวิศ เผ่าทองศุข , inดร.ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ, อาจารย์, inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, รองศาสตราจารย์, "Enhanced production of poly-3-hydroxybutyrate and carotenoids by Arthrospira platensis under combined glycerol and phosphorus supplementation", ScienceAsia, ปีที่ 48, ฉบับที่ 5, ตุลาคม - พฤศจิกายน 2022, หน้า 509-517
2022 inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, exPiangjai Chalermwong, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exRuttayaporn Ngasaman, exMuncharee Tattiyapong, exSaruda Tiwananthagorn, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exSuchada Choocherd , inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inนางสาวณัฐสุดา กลิ่นแก้ว, exMarc Desquesnes, "Isolation and in vitro cultivation of Trypanosoma evansi Thai strains", Experimental Parasitology, ปีที่ 239, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2022, หน้า 1-10
2022 inดร.รุ่งเรือง ยอดชีวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRavisara Limsripan, inดร.เมธา จันดา, รองศาสตราจารย์, "Diagnostic imaging and hematological and cytological analyses play a vital role in clinical investigation and selection of therapeutic approaches in a polo pony with septic olecranon bursitis", เวชชสารสัตวแพทย์, ปีที่ 52, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2022, หน้า ---
2022 exWeerapong Thanapongtharm, ex Vilaiporn Wongphruksasoong, ex Waratida Sangrat, exKittin Thongsrimoung, inนายณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exAmnat Khamsiriwatchara , ex Jaranit Kaewkungwal, inดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Application of Spatial Risk Assessment Integrated With a Mobile App in Fighting Against the Introduction of African Swine Fever in Pig Farms in Thailand: Development Study", JMIR Formative Research, ปีที่ 6, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2022, หน้า 1-14
2022 exนายธนพล ลิขิตยั่งยืน, exนายรุจิกร พิมพ์สอน, inนางธนัตพร พรหมพา, inดร.มงคล พงษ์สุชาติ, อาจารย์, inดร.พนัส ธรรมกีรติวงศ์, ศาสตราจารย์, "Reproductive Morphology of the Golden Tree Snake Chrysopelea ornata (Serpentes: Colubridae) from Ao Nang, Krabi Province, Thailand", Sains Malaysiana, ปีที่ 51, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2022, หน้า 1293-1303
2022 exNisachon Uniyom, exSrinoy Chumkam, inดร.ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, อาจารย์, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, "Development of Encapsulation and Coating for Protease on Shrimp Feed.", International Journal of Aquatic Science, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 368-378
2022 exChutchai Piewbang , exSabrina Wahyu Wardhani, exWichan Dankaona, exJakarwan Yostawonkul, exSuwimon Boonrungsiman, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exTanit Kasantikul, exSomporn Techangamsuwan, "Feline morbillivirus-1 in dogs with respiratory diseases", Transboundary and Emerging Diseases, ปีที่ 69, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2022, หน้า e175-e184
2022 inนางสาวธนมน ภพพินิจ, inนางสาวชนากานต์ สังข์ทอง, "A case report of peritoneal dialysis for management of acute kidney injury caused by Russell’s viper envenomation in a dog", Veterinary Integrative Sciences, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 1-12
2022 exJidapa Yamkasem, exPuntanat Tattiyapong, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Development and application of TaqMan probe-based quantitative PCR assays for the detection of tilapia parvovirus", Journal of Fish Diseases, ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2022, หน้า 379-386
2022 inดร.อุสุมา เจิมนาค, รองศาสตราจารย์, inดร.วชิราพรรณ ทรัพย์สวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ทัศนีย์ เจริญทรง, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ปิยจิต วัชรศิษย์, exดารณี วิสิฐนนทชัย, inนายเสลภูมิ ไพเราะ, อาจารย์, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, "Anti-cancer potentials of Gynura procumbens leaves extract against two canine mammary cancer cell lines", Veterinary Medicine and Science, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 69-84
2022 inนายชัยกร ฐิติญาณพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเกตุแก้ว วาสนาสุข, exเณศรา ชมวิวัฒน์, exประไพพร แปลงงาน, exภาวินี ปานมงคล, exปวิช รวินันท์ภากร, inดร.ทัศนีย์ เจริญทรง, รองศาสตราจารย์, "Mechanical testing of paraosseouse clamp-cerclage stabilization compared to interfragmentary wiring and combination technique in L-shape acrylic plate simulate to canine mandibular fracture", veterinary integrative sciences, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 107-116
2022 exสมพิศ แย้มเกษม, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, รองศาสตราจารย์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, "Spatial and temporal patterns of white spot disease in Rayong Province, Thailand, from october 2015 to september 2018", Preventive Veterinary Medicine, ปีที่ 199, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 105560-1-6
2022 exPhirabhat Saengsawang, exDecha Pangjai, inนายกัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Detection of antibodies against three zoonotic Bartonella spp. and cross-reactivity among species and Coxiella burnetii in dogs and cats from Central Thailand", Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases, ปีที่ 81, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 101743-1-10
2022 exRathborey Chan, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Occurrence of antibiotics in typical pig farming and its wastewater treatment in Thailand", Emerging Contaminants, ปีที่ 8, ฉบับที่ -, มกราคม 2022, หน้า 21-29
2022 inนายวันชาติ ยิบประดิษฐ์, exอัญญา วัฒนางกูร, inนายดิศดนัย เพ็ญชรี, exNobuo SASAKI, "Buccal mucosal graft urethroplasty in male cats with traumatic complete urethral rupture", Journal of the American Veterinary Medical Association, ปีที่ 260, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 56-62
2022 inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, exMona Yalong, exMethawee Kaewnet, exBurasarin Ithisariyanont, exTanawat Padawong, "Assessment of right ventricular function, blood lactate levels and serum peptidomics profiles associated with mitral valve disease in dogs", Frontiers in Veterinary Science, ปีที่ 8, ฉบับที่ -, มกราคม 2022, หน้า 789137
2022 exChutchai Piewbang , exPuntanat Tattiyapong, exMatepiya Khemthong, exSitthichok Lachroje, exSuwimon Boonrungsimane, exTanit Kasantikul, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exSomporn Techangamsuwan, "Dual infections of tilapia parvovirus (TiPV) and tilapia lake virus (TiLV) in multiple tilapia farms: Their impacts, genetic diversity, viral tropism, and pathological effects", Aquaculture, ปีที่ 550, ฉบับที่ -, มีนาคม 2022, หน้า 737887-1-12
2022 exพิริยาภรณ์ เฑียรเดชสกุล, exพิชญา สันตติวงศ์ไชย, inนางประภัสสร บุญสูงเนิน (จงมีพรศิริโสภา), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รุ่งเรือง ยอดชีวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Glutathione-S-transferase activity in various organs of Crocodylussiamensis and its attenuation role in aflatoxin B1-induced cell apoptosisin human hepatocarcinoma cells", Veterinary World, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022
2022 exPratch Sukumolanan, exKanokwan Demeekul, inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, "Development of a Loop-mediated Isothermal Amplification Assay Coupled with a Lateral Flow Dipstick Test for Detection of Myosin Binding Protein C3 A31P Mutation in Maine Coon Cats", Frontiers in Veterinary Science, ปีที่ 9, ฉบับที่ -, มีนาคม 2022, หน้า 819654
2022 exSartini, I., exลebkowska-Wieruszewska, B., exGajda, A., exPietruk, K., exGbylik-Sikorska, M., exLisowski, A., exKim, T.W., inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exGiorgi, M., "Propacetamol in dogs: First description of its pharmacokinetics after intravenous and oral administration", Research in Veterinary Science, ปีที่ 144, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2022, หน้า 11-17
2022 exSarah Baillie, exJulie A. Hunt, exMirja Ruohoniemi, exVictoria L. Phillips, exMegan M. Thompson, inดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม, รองศาสตราจารย์, exManuel Boller, "Academics’ Experiences in Veterinary Educational Research: Results of an International Survey", Journal of Veterinary Medicine Education, ปีที่ 49, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2022, หน้า 650-661
2022 inนางสาวนิอร รัตนภพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณัฏฐนันท์ ท้วมสุวรรณ, inนางสาวศุภร ทองยวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Anthelmintic resistance status of goat gastrointestinal nematodes in Sing Buri Province, Thailand", Veterinary World, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 83-90
2022 inดร.ทัศนีย์ เจริญทรง, รองศาสตราจารย์, exจุฑาพร เปี่ยมวารี, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, "Effect of chemotherapy on hematological parameters and CD4+/CD8+ ratio in cats with mediastinal lymphoma and seropositive to feline leukemia virus", Animals, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 223
2022 exPoochipakorn, C, exSanigavatee, K, exWatchrarat, K, exRattanamas, K, inดร.เมธา จันดา, รองศาสตราจารย์, "Strategic shoeing adjustment is imperative in solving complicated hoof problems while managing distal phalanx rotation in a laminitic horse with sheared heels", VETERINARY RECORD CASE REPORTS, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มกราคม 2022
2022 exThi Thuy Nguyen, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Viability of Toxoplasma gondii tachyzoites in different conditions for parasite transportation", Veterinary World, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 198-204
2022 exThavorasak, T., exChulanetra, M., exGlab-Ampai, K., exTeeranitayatarn, K., inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inดร.รุ่งเรือง ยอดชีวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSae-Lim, N., inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, exSookrung, N., exChaicumpa, W., "Novel Neutralizing Epitope of PEDV S1 Protein Identified by IgM Monoclonal Antibody", Viruses, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022
2022 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนายสุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJorg M. Steiner, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, "Molecular prevalence of Dirofilaria immitis and Wolbachia infections in pet and semi-domesticated cats in Bangkok, Thailand", Veterinary World, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 239-243
2022 inดร.ชมนาด เลิศไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนุช พึ่งโพธิ์สภ (โชติช่วง), "A novel multiplex polymerase chain reaction assay for the genotypic survey of the non-homologous end-joining factor 1 gene associated with Collie eye anomaly in Thailand", VETERINARY WORLD, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 132-139
2022 exKaewpan, A., inนางสาวทักษอร ดวงอุไร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRungruengkitkun, A., exMuangkaew, W., exKanjanapruthipong, T., exJitprasutwit, N., exAmpawong, S., exSukphopetch, P., exChantratita, N., exPumirat, P., "Burkholderia pseudomallei pathogenesis in human skin fibroblasts: A Bsa type III secretion system is involved in the invasion, multinucleated giant cell formation, and cellular damage", PLoS ONE, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2022
2022 exKhunlert, P., inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.พรรณวิมล ตันหัน, รองศาสตราจารย์, "Pyrethroid and Heavy Metal Residues in Different Coffee Bean Preparation Processes and Human Health Risk Assessments via Consumption", EnvironmentAsia, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 94-108
2022 exParichart Tesena, ex Amornthep Kingkaw, exNarumon Phaonakrop, exSittiruk Roytrakul, inดร.ภวิกา ลิ้มอุดมพร, อาจารย์, inนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, "Faecal Proteomics and Functional Analysis of Equine Melanocytic Neoplasm in Grey Horses", Veterinary Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 94
2022 exN’gbocho Bernard N’Guessan, exMariline Poupaud, exIsabelle Dieuzy-Labaye, exYohannes T. Asfaw, exBarbara Wieland, exFseha Tesfu, exUlric Daniel, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, exMarisa Peyre, "Evaluation of Public–Private Partnership in the Veterinary Domain Using Impact Pathway Methodology: In-depth Case Study in the Poultry Sector in Ethiopia", Frontiers in Veterinary Science, ปีที่ 9, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 735269-1-19
2022 exจิดาภา แย้มเกษม, exTharinthon Prasartset, exPuntanat Tattiyapong, exKwanrawee Sirikanchana, exSkorn Mongkolsuk, exEsteban Soto, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Persistence of Tilapia tilapinevirus in fish rearing and environmental water and its ability to infect cell line", Journal of Fish Diseases, ปีที่ 45, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2022, หน้า 679-685
2022 exPratch Sukumolanan, inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, "Prevalence of cardiac myosin-binding protein C3 mutations in Maine Coon cats with hypertrophic cardiomyopathy", Veterinary World, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 502-508
2022 exPhromnoi, S., inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPhattanakunanan, S., "Genetic diversity and phylogenetic analysis of Khiew-Phalee chickens (Thailand) based on mitochondrial DNA cytochrome b gene sequences", Biodiversitas, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 750-756
2022 exปวีณา เอ็นดู, exรามนรี เนตรวิเชียร, exพิริยาภรณ์ เฑียรเดชสกุล, exสุธา ขาวเธียร, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Carcinogenic Risk of Pb, Cd, Ni, and Cr and Critical EcologicalRisk of Cd and Cu in Soil and Groundwater around the Municipal Solid Waste Open Dump in Central Thailand", Journal of Environmental and Public Health, ปีที่ 2022, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 3062215
2022 inนายชัยกร ฐิติญาณพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWasanasuk, K., exShomwiwat, N., exPlangngan, P., exPanmongkol, P., inนายปวิช สุรนันท์, inดร.ทัศนีย์ เจริญทรง, รองศาสตราจารย์, "Mechanical testing of paraosseous clamp-cerclage stabilization compared to interfragmentary wiring and combination technique in L-shape acrylic plate simulate to canine mandibular fracture", Veterinary Integrative Sciences, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 107-116
2022 exWimvipa Srisawat, inดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิราวรรณ นุชนารถ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of loop-mediated isothermal amplification-lateral flow dipstick as a rapid screening test for detecting Listeria monocytogenes in frozen food products using a specific region on the ferrous iron transport protein B gene", Veterinary World, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2022, หน้า 590-601
2022 exSartini, I., exลebkowska-Wieruszewska, B., exFadel, C., exLisowski, A., inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exGiorgi, M., "Single and multiple oral amoxicillin treatment in geese: a pharmacokinetic evaluation", British Poultry Science, ปีที่ -, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2022
2022 exWeerapun Nokkaew, exApiradee Intarapuk, exApichaya Sakulthai, exWorawidh Wajjwalku, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Study of fecal glucocorticoid metabolites in captive Asian elephants in Kanchanaburi Province, Thailand", Veterinary World, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2022, หน้า 647-654
2022 exสมพิศ แย้มเกษม, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, รองศาสตราจารย์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, "A longitudinal study of risk factors associated with white spot disease occurrence in marine shrimp farming in Rayong, Thailand", PeerJ, ปีที่ 10, ฉบับที่ e13182, มีนาคม 2022, หน้า 1-15
2022 inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exProf.Dr. Mario Giorgi, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, inนางสาวไกรสิริ ขีดขั้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.น.สพ.ฌรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร, exน.สพ.ธารา ว่องไวไพโรจน์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Pharmacokinetic profiles of clarithromycin in freshwater crocodiles (Crocodylus siamensis)", Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2022, หน้า 147-152
2022 exอัจฉรา ดาวังปา, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนายิกา ปิ่นเนียม, inนางสิริลักษณ์ จาละ, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Multidrug resistance problems targeting piglets and environmental health by Escherichia coli in intensive swine farms", Emerging Contaminants, ปีที่ 8, ฉบับที่ -, มีนาคม 2022, หน้า 123-133
2022 exMikolaj Adamek, exAlexander Rebl, exMarek Matras, exChristian Lodder, exSahar El Rahman, exMagdalena Stachnik, exKrzysztof Rakus, exJulia Bauer , exAlberto Falco, exVerena Jung-Schroers, exChutchai Piewbang , exSomporn Techangamsuwan, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exMichal Reichert, exJens Teten, exDieter Steinhagen, "Immunological insights into the resistance of Nile tilapia strains to an infection with tilapia lake virus", Fish and Shellfish Immunology, ปีที่ 124, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2022, หน้า 118-133
2022 inนางสาวนิธิดา บุญวิทยา, inนายภัคธร ลิ่วเฉลิมวงศ์, inนางสาวกนกวรรณ เกิดวุฒิ, "A dorsal sling technique in a dermoid sinus dog with nuchal ligament excision", เวชชสารสัตวแพทย์, ปีที่ 52, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2022, หน้า 223-228
2022 inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, exChananphat Tantikositruj, exAnyarat Thiptara, exWarangkana Kitpipit, exIttidet Wichianrat, inดร.อัจฉรา ขยัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChaiwat Boonkaewwan, "Pro-inflammatory cytokine release from chicken peripheral bloodmononuclear cells stimulated with lipopolysaccharide", Veterinary World, ปีที่ 15, ฉบับที่ 4, เมษายน 2022, หน้า 885-889
2022 exDr. Kanokpan Sanigavatee, exDr. Chanoknun Poochipakorn, exCapt. Ponlakrit Charoenchanikran, exDr. Weena Joongpan, inดร.เมธา จันดา, รองศาสตราจารย์, "Z-Bar Shoeing Demonstrates Potential for Long-Term Foot Pain Management during an Exercise Training Regimen in a Show Jumping Pony with Uniaxial Palmar Pain", Case Reports in Veterinary Medicine, ปีที่ 2022, ฉบับที่ -, เมษายน 2022, หน้า 1-8
2022 inนางสาวสุพิธาน์ สุนพงศรี, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, exวิภาวี ตรีศักดิ์ศรี, exณิชากร เจนศิริศักดิ์, inดร.ทัศนีย์ เจริญทรง, รองศาสตราจารย์, "Effectiveness and adverse events of cyclophosphamide, vincristine, and prednisolone chemotherapy in feline mediastinal lymphoma naturally infected with feline leukemia virus", Animals, ปีที่ 12, ฉบับที่ 7, มีนาคม 2022, หน้า 900
2022 exPenpicha Kongsup, exSomporn Lertjirakul, exBanthari Chotimanothum, exPipatpong Chundang, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, "Effects of eri silkworm (Samia ricini) pupae inclusion in broiler diets on growth performances, health, carcass characteristics and meat quality", Animal Bioscience, ปีที่ 35, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2022, หน้า 711-720
2022 exTuek-U, S., inนายชัยกร ฐิติญาณพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPhongwirat, P., inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Comparison of an intra-articular suture technique and a lateral suture technique in toy breed dogs with cranial cruciate ligament rupture", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 52, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2022, หน้า 127-133
2022 exSumpavong, P., inดร.วนัท ศรีเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวณัฐนรี อินทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, "Systematic evaluation of TaqMan real-time polymerase chain reaction assays targeting the dsb and gltA loci of Ehrlichia canis in recombinant plasmids and naturally infected dogs", Veterinary World, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2022, หน้า 701-706
2022 exYing-Fei Yang, exJidapa Yamkasem, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exYi-Jun Lin, exShu-Han You, exTien-Hsuan Lu, exChi-Yun Chen, exWei-Min Wang, exChung-Min Liao, "Assessing the effect of probiotics on tilapia lake virus-infected tilapia: Transmission and immune response", Journal of Fish Diseases, ปีที่ 45, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2022, หน้า 1117-1132
2022 exน.สพ. รัฐพงศ์ สุขีวรรณ์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exProf. Dr. Mario Giorgi, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, exน.สพ. ธารา ว่องไวไพโรจน์, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, exศ.ดร.น.สพ. ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Pharmacokinetic characteristics of azithromycin in freshwater crocodiles (Crocodylus siamensis) after intramuscular administration at three different dosages", Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, ปีที่ 45, ฉบับที่ 6, พฤษภาคม - มิถุนายน 2022, หน้า 501-507
2022 exRuttayaporn Ngasaman, exBaramee Chanchayanon, exDomechai Kaewnoi, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, "A Variety of Leptospira Serovar Distribution in Bullfighting Cattle in Southern of Thailand", Zoonotic diseases, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2022, หน้า 73-81
2022 inนางสาวณีรนุช เดชเจริญยศ, inนายนักรบ พัฒนผล, inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, "Management of Spinal Osteochondroma in Young Golden Retriever Dog", Advances in Animal and Veterinary Sciences, ปีที่ 10, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2022, หน้า 1513-1517
2022 exสพ.ญ. วิภาสิฐนี หวันหมัด, exน.สพ. ธนพรรณ ชมชื่น, exสพ.ญ. อรณี จงกลแพทย์, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, exน.สพ.รัฐพงศ์ สุขขีวรรณ์, exน.สพ. วีรพงษ์ เหล่าเวชประสิทธิ์, inนางสาวไกรสิริ ขีดขั้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf. Dr. Mario Giorgi, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Pharmacokinetic characteristics of danofloxacin in green sea (Chelonia mydas) and hawksbill sea (Eretmochelys imbricata) turtles", Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มีนาคม - เมษายน 2022
2022 exWannisa Meepoo, inดร.ทัศนีย์ เจริญทรง, รองศาสตราจารย์, inดร.จันทิมา พฤกษากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, "Investigation of Bacterial Isolations and Antimicrobial Susceptibility of Chronic Rhinitis in Cats", Animals, ปีที่ 12, ฉบับที่ 12, มิถุนายน 2022, หน้า 1-10
2022 inนางสกุลจิตร วิเชียรโชติ, exHongsrichan, N., exManeeruttanarungroj, C., exPinlaor, S., exIamrod, K., exPurisarn, A., exDonthaisong, P., exKaranis, P., inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.รักศักดิ์ รักษาเคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A newly developed droplet digital PCR for Ehrlichia canis detection: comparisons to conventional PCR and blood smear techniques", Journal of Veterinary Medical Science, ปีที่ 84, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2022, หน้า 831-840
2022 inดร.อุมาพร รุ่งสุริยะวิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธิติชัย จารุเดชา, อาจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exChaiwat Boonkaewwan, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, "Risk factors and clinical and laboratory findings associated with feline immunodeficiency virus and feline leukemia virus infections in Bangkok,Thailand", Veterinary world, ปีที่ 15, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2022, หน้า 1061-1609
2022 exMarie-Jeanne Guenin, exHel?ne Marie De Nys, exMarisa Peyre, exEtienne Loire, inนางสาวศุภร ทองยวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAbdoulaye Diallo, exLe?once Zogbelemou, exFlavie Luce Goutard, "A participatory epidemiological and One Health approach to explore the community’s capacity to detect emerging zoonoses andsurveillance network opportunities in the forest region of Guinea", PLoS Neglected Tropical Diseases, ปีที่ 16, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2022, หน้า 1-23
2022 exกนกวรรณ เตมีย์กุล, exPratch Sukumolanan, exฉัตรธิดา ปานพรม, exศิริวรรณ ไทยสกุล, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, "Echocardiography and MALDI-TOF Identification of Myosin-Binding Protein C3 A74T Gene Mutations Involved Healthy and Mutated Bengal Cats", animals, ปีที่ 12, ฉบับที่ 14, กรกฎาคม 2022, หน้า 1-15
2022 inดร.เมธา จันดา, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, "Cardiac morphology changes in horses as a response to various types of sports", Journal of Applied Animal Research, ปีที่ 50, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2022, หน้า 453-459
2022 exImklin, N., exSriprasong, P., inนายนรุตม์ ทะนานทอง, อาจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, exNasanit, R., "Characterization and complete genome analysis of a novel Escherichia phage, vB_EcoM-RPN242", Archives of Virology, ปีที่ 167, ฉบับที่ 8, พฤษภาคม 2022, หน้า 1675-1679
2022 exKewvaree Hommuang, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Effects of intranasal and intramuscular dexmedetomidine in cats receiving total intravenous propofol anesthesia", Veterinary World, ปีที่ 15, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2022, หน้า 1706-1713
2022 inนายจักรินทร์ สัทธาธรรม, inดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Feline inductive odontogenic tumor in a young cat", เวชชสารสัตวแพทย์, ปีที่ 52, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2022, หน้า 411-416
2022 exDr. Tanakorn Wattanapornpilom, exDr. Phreuthi Pornprasitroj, exDr. Kosin Thongsri, exDr. Sittichai Iamprapai, exDr. Phattaraphong Suan-Aoy, inดร.เมธา จันดา, รองศาสตราจารย์, "The Use of Confined Housing in Sand Bedding and Trimming to Manage Phalangeal Rotation and Hoof Malconformation Over a 20-Week Period in Two Laminitic Stallions", Journal of Equine Veterinary Science, ปีที่ 116, ฉบับที่ -, กันยายน 2022, หน้า 104062-1-6
2022 exDecha Pangjai, inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, รองศาสตราจารย์, exWimol Petkanchanapong, exWattanapong Wootta, exMaskiet Boonyareth, exWuttikon Rodkvamtook, exSumalee Boonmar, "First report of three novel Bartonella species isolated in rodents and shrews from nine provinces of Thailand", Veterinary World, ปีที่ 15, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2022, หน้า 1624-1631
2022 exJohnson, V., exChow, L., exHarrison, J., inนางสาวสิริกุล สุนทรารักษ์, อาจารย์, exDow, S., "Activated Mesenchymal Stromal Cell Therapy for Treatment of Multi-Drug Resistant Bacterial Infections in Dogs", Frontiers in Veterinary Science, ปีที่ 9, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2022
2022 inดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, รองศาสตราจารย์, exวรัญญา เหลืองอร่ามกุล, exณัฐรัติ ธรรมตั้งนิยม, exเพ็ญพิชชา จันทร์คีรี, inดร.พลอยไพลิน เสมคำ, อาจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "Andrographolide and Deoxyandrographolide Inhibit Protease and IFN-Antagonist Activities of Foot-and-Mouth Disease Virus 3Cpro", Animals, ปีที่ 12, ฉบับที่ 15, สิงหาคม 2022, หน้า 1995
2022 inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, exPornkamol Phoosangwalthong, inนางสาวณัฐสุดา กลิ่นแก้ว, exAlisara Leelanupat, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนายธีรภัทร์ รุ่งนิรันดร, inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Detection of Giardia duodenalis Zoonotic Assemblages AI and BIV in Pet Prairie Dogs (Cynomys ludovicanus) in Bangkok, Thailand", Animals, ปีที่ 12, ฉบับที่ 15, สิงหาคม 2022, หน้า 1949-1-9
2022 inนางสาวนิยดา ล้านทรัพย์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอ.ดร.พจนา วรรธนะนิตย์, exศศิ สุพรรณรัง, inดร.ชื่นสุมน ลิ้มมานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "First report on clinical aspects, blood profiles, bacterial isolation,antimicrobial susceptibility, and histopathology in canine pyometra in Thailand", Veterinary World, ปีที่ 15, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2022, หน้า 1804-1813
2022 inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอัจฉรา ดาวังปา, inนางสาวนายิกา ปิ่นเนียม, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exวัชรพงศ์ ศรีทัมพวา, exโอฬาร กิจปรีดาบริสุทธิ์, exByeonghua Jeon, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Environmental risk quotient of the antibiotic, phenotypic, andgenotypic profiles for antibiotic resistance of Escherichia coli collected from manure and wastewater at swine farms in Prachinburi Province,Thailand", Emerging Contaminants, ปีที่ 8, ฉบับที่ -, สิงหาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 340-350
2022 exWitsanu Rapichai, exWichayet Saejung, exKotchaporn Khumtong, exChaiwat Boonkaewwan, exSupansa Tuanthap, exPeter A. Lieberzeit, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, "Development of Colorimetric Reverse Transcription Loop-Mediated Isothermal Amplification Assay for Detecting Feline Coronavirus", Animals, ปีที่ 12, ฉบับที่ 16, สิงหาคม 2022, หน้า 1-15
2022 exNapakhwan Imklin, exPattaraporn Sriprasong, inนายสหธัช พุทธปฏิโมกข์, inนางสาวธันยนันท์ ขมิ้นสนสกุล, อาจารย์, inดร.ยลยง วุ้นวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพิชัย จิรวัฒนาพงศ์, อาจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, inนายนรุตม์ ทะนานทอง, อาจารย์, exRujikan Nasanit , "In vivo assessment of bacteriophages specific to multidrug resistant Escherichia coli on fecal bacterial counts and microbiome in nursery pigs", Research in Veterinary Science, ปีที่ 151, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2022, หน้า 138-148
2022 exFadel, C., exลebkowska-Wieruszewska, B., exSartini, I., exLisowski, A., inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exGiorgi, M., "Robenacoxib pharmacokinetics in sheep following oral, subcutaneous, and intravenous administration", Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, ปีที่ -, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2022
2022 exThavorasak, T., exChulanetra, M., exGlab-Ampai, K., exMahasongkram, K., exSae-Lim, N., exTeeranitayatarn, K., inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inดร.รุ่งเรือง ยอดชีวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNilubol, D., exChaicumpa, W., exSookrung, N., "Enhancing epitope of PEDV spike protein", Frontiers in Microbiology, ปีที่ 13, ฉบับที่ -, กันยายน 2022
2022 exTheerawut Phusantisampan, exJidapa Yamkasem, exPuntanat Tattiyapong, exMalinee Sriariyanun, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Specific and rapid detection of tilapia parvovirus using loop-mediated isothermal amplification (LAMP) method", Journal of Fish Diseases, ปีที่ 45, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2022, หน้า 1893-1898
2022 exสุชาดา ชูเชิด, inนายคัมภีร์ พัตนะธนัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, inดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, อาจารย์, inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, "Preliminary Study on Comparative Efficacy of Four Light Sources for Trapping Culicoides spp. (Diptera: Ceratopogonidae) in Prachuap Khiri Khan Province, Thailand", Journal of Economic Entomology, ปีที่ 115, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2022, หน้า 1719-1723
2022 exBudi, T., exPiyapattanakorn, S., exKreb, D., exYuda, P., exNinwat, S., exHardwises, P., exPrachamkhai, P., exSenanan, W., exThongsukdee, S., inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKlinsawat, W., "Mitogenomes provide insight into complex evolutionary history of freshwater and coastal Irrawaddy dolphin (Orcaella brevirostris Gray, 1866) in Thailand and Indonesia", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 56, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2022, หน้า 583-596
2022 exPornpanom, P., inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLertwatcharasalakul, P., exSalakij, C., "Hematology, Ultrastructure and Morphology of Blood Cells in Rufous-Winged Buzzards (Butastur liventer) from Thailand", Animals, ปีที่ 12, ฉบับที่ 15, สิงหาคม 2022
2022 exPaweena Aendo, exMichel de Garine-Wichatitsky, exRachaneekorn Mingkhwan, exKamonthip Senachai, exPitchaya Santativongchai, inนางสาวประภาพรรณ กระจ่างลิขิต, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Potential Health Effects of Heavy Metals and Carcinogenic Health Risk Estimation of Pb and Cd Contaminated Eggs froma Closed Gold Mine Area in Northern Thailand", Foods, ปีที่ 11, ฉบับที่ 18, กันยายน 2022, หน้า 2791
2022 exRawiwan Limwachirakhom, inดร.ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, อาจารย์, exSrinoy Chumkam, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, "Effects of Chromium-L-Methionine in Combination with a Zinc Amino Acid Complex or Selenomethionine on Growth Performance, Intestinal Morphology, and Antioxidative Enzymes in Red Tilapia Oreochromis spp.", Animals , ปีที่ 12, ฉบับที่ 17, กันยายน 2022, หน้า 21812-2181-15
2022 exPhubet Satsook, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายลักษณ์ เพียซ้าย, exPatcharapa Towiboon, exChalermchart Somgird, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, "Pueraria mirifica can modulate the ovarian activity of crossbred-Thai native does", เวชชสารสัตวแพทย์ , ปีที่ 52, ฉบับที่ 3, กันยายน 2022, หน้า 575-582
2022 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exNattakan Ariyaraphong, exWanlaya Tipkantha, exWaleemas Jairak, exSudarath Baicharoen, exDung Ho My Nguyen, exOnjira Korboon, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, exThitipong Panthum, exSyed Farhan Ahmad, exErngsiri Kaewkhunjob, exChavin Chaisonkhram, exUmaporn Maikaew, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, exGittiyaporn Ieamsaard, inนางสาวสุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPaanwaris Paansri, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAingorn Chaiyes, exSupagit Winitpornsawan, exUmphornpimon Prayoon, exThiti Sornsa, exRatchanee Chokcharoen, exAnnop Buanual, exBoripat Siriaroonrat, exYongchai Utara, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Coincidence of low genetic diversity andincreasing population size in wild gaurpopulations in the Khao Phaeng Ma Non-Hunting Area, Thailand: A challenge forconservation management under human-wildlife conflict", PLOS ONE, ปีที่ 17, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2022, หน้า 1-13
2022 exสิทธิพจน์ กระแสร์ทรัพย์, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, exพงษ์ภัค อินทรวิชัย, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนายนรุตม์ ทะนานทอง, อาจารย์, inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Effects of Feed Restriction and Fermented Potato Protein Supplementation on IGF1, GHR and Kiss1 mRNA Expression in Intact Nursery Gilts", Indian Journal of Animal Research, ปีที่ -, ฉบับที่ -, กันยายน 2022, หน้า 1-6
2022 exสพ.ญ.เรขา คณิตพันธุ์, exสพ.ญ.ดร.มนยา เอกทัตร์, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, "The Seroprevalence Rates and Approach Management of Brucellosis in Thailand", Indian Journal of Amimal Reasearch, ปีที่ 56, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2022, หน้า 1530-1536
2022 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฐพล เมืองทอง, exSuteeranun Pipitwanichtham, inนายสมิต ศรีสำราญ, inนางสาวพัชริดา ดิษฐวงศ์, exPhawaran Meetipkit, inนางสาวรติวรรณ สิทธิบุตร์, exWarangkhana Lankaphin, exPetthisak Sombutputorn, exWeerapongse Tangjitjaroen, "Surgical Removal of Urinary Bladder Urolith in Female Asian Elephant (Elephas maximus) by Episiotomy and Urinary Bladder Sphincterotomy", เวชชสารสัตวแพทย์, ปีที่ 52, ฉบับที่ 3, กันยายน 2022, หน้า 515-524
2022 exSartini, I., exลebkowska-Wieruszewska, B., exKrupa, M., exLisowski, A., inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exGiorgi, M., "Pharmacokinetics of ivermectin after oral and intravenous administration in Biล‚gorajska geese (Anser anser domesticus)", New Zealand Veterinary Journal, ปีที่ -, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2022
2022 exDankaona, W., exMongkholdej, E., inนายจักรินทร์ สัทธาธรรม, exPiewbang, C., exTechangamsuwan, S., "Epidemiology, genetic diversity, and association of canine circovirus infection in dogs with respiratory disease", Scientific Reports, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2022
2022 inนายเกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ, รองศาสตราจารย์, "Postmortem radiological imaging and autopsy of a manually strangled dog with a neck twist", Forensic Imaging, ปีที่ 31, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2022
2022 exก้องภพ ภรัณยากูล, exกฤติกา ศรีสุกใส, exPitchaya Santativongchai, exSawanya Charoenlappanit, exNarumon Phaonakrop, exSittiruk Roytrakul, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, รองศาสตราจารย์, "Serum proteomic analysis reveals the differential dose effects of crocodile oil from Crocodylus siamensis on energy metabolism in rats", Open Veterinary Journal , ปีที่ 12, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2022, หน้า 697-708
2022 exMongkolpathumrat, P., exNernpermpisooth, N., exKijtawornrat, A., exPikwong, F., exChouyratchakarn, W., inดร.รุ่งเรือง ยอดชีวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, exKumphune, S., "Adeno-associated virus 9 vector-mediated cardiac-selective expression of human secretory leukocyte protease inhibitor attenuates myocardial ischemia/reperfusion injury", Frontiers in Cardiovascular Medicine, ปีที่ 9, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2022
2022 inดร.อัจฉรา ขยัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ, ex A. Kaewkot, exM. Chanaksorn, ex C. Tantikositruj, exA. Gunawan, "Genetic Association and Expression of JHDM1A Gene Related to Meat pH in Commercial Pigs", Tropical Animal Science Journal , ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2022, หน้า 128-133
2022 exNathamon Kosoltanapiwat, exJarinee Tongshoob, exSumate Ampawong, exOnrapak Reamtong, exLuxsana Prasittichai, exMarnoch Yindee, exDaraka Tongthainan, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, exKobporn Boonnak, "Simian adenoviruses: Molecular and serological survey in monkeys and humans in Thailand", One Health, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2022, หน้า 1-10
2022 inนางสาววงศ์สุดา ยาละ, inนายปวิช สุรนันท์, exYuki FUJISAWA, inนายวันชาติ ยิบประดิษฐ์, "Application of buccal mucosal graft to establish a new urination passage in male cats with penile traumatic injury", Journal of Veterinary Medical Science, ปีที่ 84, ฉบับที่ 10, สิงหาคม 2022, หน้า 1442-1446
2022 exVanhnaly DALA, inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพิชัย จิรวัฒนาพงศ์, อาจารย์, inนางประภัสสร บุญสูงเนิน (จงมีพรศิริโสภา), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of feeding pregnant gilts fermented potato extract protein on the prenatal development and semitendinosus muscle characteristics of newborn piglets", Veterinary Integrative Sciences, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2022, หน้า 635-644
2022 exNutthakarn Suwankitwat , exTapanut Songkasupa, ex Prakit Boonpornprasert , ex Phurida Sripipattanakul , inดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, รองศาสตราจารย์, exTaweewat Deemagarn, exMinta Suwannaboon, exOrapun Arjkumpa, exNoppawan Buamithup , exAkkarapol Hongsawat, exSirima Jindajang, exNawakarn Nipaeng , exDilok Aunpomma, exLamul Molee, exKanokwan Puangjinda, exWalaiporn Lohlamoh, exBandit Nuansrichay, exRawint Narawongsanont, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "Rapid Spread and Genetic Characterisation of a Recently Emerged Recombinant Lumpy Skin Disease Virus in Thailand", Veterinary Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2022, หน้า 542
2022 inนางสาวสิริกุล สุนทรารักษ์, อาจารย์, inนางสาวปิยธิดา อาจอ่ำ, inนางนภาภรณ์ เสนารัตน์, inนายศราวุธ อย่างธารา, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอัยยรัช ภุชชงค์, inดร.นฤดี เกษมสันต์, อาจารย์, inดร.มนชนก วิจารสรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLyndah Chow, exSteven Dow , inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "In Vitro Anti-Inflammatory and Regenerative Effects of Autologous Conditioned Serum from Dogs with Osteoarthritis", Animals, ปีที่ 12, ฉบับที่ 19, ตุลาคม 2022, หน้า 2717
2022 exHieu Van Dong, exGiang Thi Huong Tran, exHuong Thi Thu Nguyen, exTuong Manh Nguyen, exDai Quang Trinh, exVan Phan Le, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, "Epidemiological Analysis and Genetic Characterization of Parvovirus in Ducks in Northern Vietnam Reveal Evidence of Recombination", Animals, ปีที่ 12, ฉบับที่ 20, ตุลาคม 2022, หน้า 1-13
2022 exWattana Pelyuntha, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, inดร.กิติญา วงษ์คำจันทร์ โอราน, รองศาสตราจารย์, "Broad lytic spectrum of novel Salmonella phages on ciprofloxacin-resistantSalmonella contaminated in the broiler production chain", Veterinary World, ปีที่ 15, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2022, หน้า 2039-2045
2022 exPayuda Hansoongnern, exNantawan Phecharat, exKetkaew Wasanasuk, exWantanee Tommeurd, exPenpitcha Chankeeree, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พลอยไพลิน เสมคำ, อาจารย์, inดร.สุนันท์ พินิตเกียรติสกุล, อาจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "Encapsidated-CpG ODN enhances immunogenicity of porcine circovirustype 2 virus-like particles", Veterinary Microbiology , ปีที่ 275, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2022, หน้า 109583
2022 exLyndah Chow, inนางสาวสิริกุล สุนทรารักษ์, อาจารย์, exWilliam Wheat, exDylan Ammons, exSteven Dow , "Canine polarized macrophages express distinct functional and transcriptomic profiles", Frontier in Veterinary Science, ปีที่ 9, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2022, หน้า 988981
2022 exPuntanat Tattiyapong, exSirikorn Kitiyodom, exTeerapong Yata, exKrittayapong Jantharadej, exMikolaj Adamek, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Chitosan nanoparticle immersion vaccine offers protection against tilapia lake virus in laboratory and field studies", Fish and Shellfish Immunology, ปีที่ 131, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2022, หน้า 972-979
2022 exChattida Panprom, inนายนักรบ พัฒนผล, exWannisa Meepoo, inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, "Anesthesia Consideration in a Dog with Degenerative Valve Disease Undergoing Soft Tissue Surgery", Advances in Animal and Veterinary Sciences, ปีที่ 10, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2022, หน้า 2533-2537
2022 exSartini, I., exLebkowska-Wieruszewsk, B., exGbylik-Sikorsk, M., exPietruk, K., exKrawczyk, A., exGajda, A., exLisowski, A., inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exGiorgi, M., "Acetaminophen pharmacokinetics in geese", Journal of the American Veterinary Medical Association, ปีที่ 260, ฉบับที่ 12, กันยายน 2022
2022 exLamtha, T., exTabtimmai, L., exSongtawee, N., inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Structural analysis of cannabinoids against EGFR-TK leads a novel target against EGFR-driven cell lines", Current Research in Pharmacology and Drug Discovery, ปีที่ 3, มกราคม 2022
2022 exRuba Chakma, exPimolpachr Sriburin, exPichamon Sittikul, exJittraporn Rattanamahaphoom, exWarisa Nuprasert, inดร.นิภา ธรรมสนธิเจริญ, อาจารย์, exPannamas Maneekan, exJanjira Thaipadungpanit, exWatcharee Arunsodsai , exChukiat Sirivichayakul, exKriengsak Limkittikul, exSupawat Chatchen, "Arbovirus Seroprevalence Study in Bangphae District, Ratchaburi Province, Thailand: Comparison between ELISA and a Multiplex Rapid Diagnostic Test (Chembio DPP? ZCD IgG)", Tropical Medicine and Infectious Disease, ปีที่ 7, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2022, หน้า 378(1-12)
2022 exพัชรพร เพ็ญศรี, exกอแก้ว ธรรมเสมา, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, exSerge Morand, inดร.จันทิมา พฤกษากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "In Vitro Antimicrobial Activity of Piper betle Leaf Extract and Some Topical Agents against Methicillin-Resistant and Methicillin-Susceptible Staphylococcus Strains from Canine Pyoderma", Animals, ปีที่ 12, ฉบับที่ 22, พฤศจิกายน 2022, หน้า 3203
2022 exSripattanakul, S., inดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอรรถพล กำลังดี, อาจารย์, exKatzenmeier, G., exHaltrich, D., inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Leptospira borgpetersenii Leucine-Rich Repeat Proteins and Derived Peptides in an Indirect ELISA Development for the Diagnosis of Canine Leptospiral Infections", Tropical Medicine and Infectious Disease, ปีที่ 7, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2022
2022 exPitchaya Santativongchai, exKrittika Srisuksai, exKongphop Parunyakul, exPiriyaporn Thiendedsakul, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, รองศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Effects of Crocodile Oil (Crocodylus siamensis) on Liver Enzymes: Cytochrome P450 and Glutathione S-Transferase Activities in High-fat DietFed Rats", Veterinary Medicine International, ปีที่ 2022, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2022
2022 inนางสาวไกรสิริ ขีดขั้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสิทธิณี กุลประเสริฐศรี, อาจารย์, exRattapong Sukkheewan, exPaphatsara Khunlert, exMario Giorgi, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของกระบวนการเมแทบอลิซึมของฟิโพรนิลในสัตว์ปีก", Journal of Veterinary Science, ปีที่ 23, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2022, หน้า 1-6
2022 inนางสาวสถิตภัค อัศวราชันย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รุ่งเรือง ยอดชีวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภูดิท มณีสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเกษม รัตนภิญโญพิทักษ์, inปิยทิพย์ ชูเฉลิมพร, exAtijit Kongchun, exBenjang Hakhen, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, "Feline Cyst-like Lymphocytic Cholangiohepatitis in a Cat: First Case Report", Animals, ปีที่ 12, ฉบับที่ 23, ธันวาคม 2022
2022 exPitchaya Santatiwongchai, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, exYinduo Ji, exByeonghwa Jeon, "Synergistic Potentiation of Antimicrobial and Antibiofilm Activities of Penicillin and Bacitracin by Octyl Gallate, a Food-Grade Antioxidant, in Staphylococcus epidermidis", antibiotics, ปีที่ 11, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2022
2022 exเตชภณ ทรงผาสุข, exนภาขวัญ อิ่มกลิ่น, exภัทราพร ศรีประสงค์, inดร.ยลยง วุ้นวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรุจิกาญจน์ นาสนิท, inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Bacteriophage efficacy in controlling swine enteric colibacillosis pathogens: An in vitro study", Veterinary World, ปีที่ 15, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2022, หน้า 2822-2829
2022 exDejyong, T., exChanachai, K., exImmak, N., exPrarakamawongsa, T., inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, exTago Pacheco, D., inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An economic analysis of high milk somatic cell counts in dairy cattle in Chiang Mai, Thailand", Frontiers in Veterinary Science, ปีที่ 9, พฤศจิกายน 2022
2022 inนางสาวทักษอร ดวงอุไร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAmporn Rungruengkitkul, exThida Kong-Ngoen, exWitawat Tunyong2, exNathamon Kosoltanapiwat, exPoom Adisakwattana, exMuthita Vanaporn, exNitaya Indrawattana, exพรพรรณ ภูมิรัตน์, "Phylogenetic analysis and antibiotic resistance of Escherichia coliisolated from wild and domestic animals at an agricultural land interface area of Salaphra wildlife sanctuary, Thailand", Veterinary World, ปีที่ 15, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2022, หน้า 2800-2809
2022 exDorothea V. Megarani , exLowia Al-Hussinee, exKuttichantran Subramaniam, exPreeyanan Sriwanayos, ex Kamonchai Imnoi, exBill Keleher, exPamela Nicholson, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exPuntanat Tattiyapong, exPaul Hick, exLori L. Gustafson, exThomas B. Waltzek, "Development of a TaqMan quantitative reverse transcription PCR assay to detect tilapia lake virus", Diseases of Aquatic Organisms, ปีที่ 152, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2022, หน้า 147-152
2022 exPirayu Rakwong, exNarissara Keawchana, exRuttayaporn Ngasaman, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, "Theileria infection in bullfighting cattle in Thailand", Veterinary World, ปีที่ 15, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2022, หน้า 2917-2921
2022 exLatt, T.N., exChaiyarat, R., exChoowaew, S., inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exStewart, T.N., "Habitat Suitability of Eastern Sarus Crane (Antigone Antigone sharpii) in Ayeyarwady Delta, the Union of Myanmar", Diversity, ปีที่ 14, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2022
2022 exLungten, L., exTenzin, T., exRinchen, S., exChedup, K., exWangchuk, S., inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exde Garine-Wichatitsky, M., "Assessment of the rabies education among middle secondary school students of southeastern Bhutan", PLoS ONE, ปีที่ 17, ฉบับที่ 12 Decembe, ธันวาคม 2022
2022 exRuenruetai Udonsom, exOnrapak Reamtong, exPoom Adisakwattana, exSupaluk Popruk, exCharoonluk Jirapattharasate, exYoshifumi Nishikawa, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exJitbanjong Toompong, exManas Kotepui, exAongart Mahittikorn, "Immunoproteomics to identify species-specific antigens in Neospora caninum recognised by infected bovine sera", Parasite, ปีที่ 29, ฉบับที่ 60, ธันวาคม 2022, หน้า 1-15
2022 exSripattanakul, S., exBoonchuay, K., inดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, exKatzenmeier, G., exHaltrich, D., inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Leptospiral Leucine-Rich Repeat Protein-Based Lateral Flow for Assessment of Canine Leptospiral Immunoglobulin G", Tropical Medicine and Infectious Disease, ปีที่ 7, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2022
2022 exShimasaki, M., exMizukawa, H., exTakaguchi, K., inนางอักษร แสงเทียนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNgamchirttakul, A., inนายดิศดนัย เพ็ญชรี, inนางสาวไกรสิริ ขีดขั้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exIkenaka, Y., exNakayama, S.M.M., exIshizuka, M., exNomiyama, K., "Contamination Status of Pet Cats in Thailand with Organohalogen Compounds (OHCs) and Their Hydroxylated and Methoxylated Derivatives and Estimation of Sources of Exposure to These Contaminants", Animals, ปีที่ 12, ฉบับที่ 24, ธันวาคม 2022
2022 exSayamon Srisuwatanasagul, exSiriluck Jantautsa, ex Sukanya Maneein, exKongkiat Srisuwatanasagul, exRungrueang Yodsheewan, inนายอมรเทพ อาชวกุลเทพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPanuwat Yamsakul, exAtthaporn Roongsitthichai, "Estrogen receptor alpha expression in fattening pig’s testes by the timing of the first injection for immunocastration", Veterinary Integrative Sciences, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2022, หน้า 547-556
2022 inดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุชัยศรี ไลออน, exทรงฤทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์, inดร.วิธวัช ตั้งตรงไพโรจน์, อาจารย์, inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, exHugo Valls-Fox, exJean Baptisteb Menassol, exDuong Hong Viet, inนางสาวสุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอนวัช แสงมาลี, อาจารย์, exJean Daniel Cesaro, exMelanie Blanchard, exMichel de Garine-Wichatitsky, "DESIGN and FIELD TEST OF A LOW-COST DEVICE FOR REAL-TIME LIVESTOCK TRACKING USING GPS/LORA COMMUNICATION", Applied Engineering in Agriculture, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2022, หน้า 885-901
2022 exKamonporn Panja, exSathita Areerat, exPipatpong Chundang, inนางสาวพรสุชา พละเสวีนันท์, อาจารย์, inดร.ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ, อาจารย์, exJaruwan Sitdhipol, exPunnathorn Thaveethaptaikul, exPennapa Chonpathompikunlert, exKanidta Niwasabutra, exPongsathon Phapugrangkul, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, "Influence of dietary supplementation with new Lactobacillus strains on hematology, serum biochemistry, nutritional status, digestibility, enzyme activities, and immunity in dogs", Veterinary World, ปีที่ 16, ฉบับที่ 4, เมษายน 2022, หน้า 834-843
2022 exCamille N. Z. Coudrat, exWanlop Chutipong, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWorata Klinsawat, "Taxonomic status of otter species in Nakai-Nam Theun National Park, Lao PDR, based on DNA evidence", Ecology and Evolution, ปีที่ 12, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2022
Publish Year National Journal 13
2022 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exOrasa Phraluk, exNeeranoot Detcharoenyos, exNawakun Krobnoparat, exPimsiri Ngow-watana, exSuchanan Chotirat, exApichaya SUDSUKH, exSakon Noimoon, exSupalak Kiatsomboon, exAmpika THONGPHAKDEE, exTakeshige Otoi, "Quality of Frozen-Thawed Spermatozoa in an Asian Elephant (Elephas maximus) Collected after the Musth Period: Short Communication", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2022, หน้า 71-78
2022 inนางสิริลักษณ์ จาละ, inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, "ความชุกทางซีรั่มวิทยาต่อ Encephalitozoon cuniculi ในกระต่ายสวยงาม ณ โรงพยาบาลสัตว์ และกระต่ายเนื้อ ณ โรงฆ่าในประเทศไทย", สัตวแพทย์มหานครสาร, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 79-90
2022 inนางสาวฐาปณีย์ ชื่นงาม, "รายงานสัตว์ป่วย : การวินิจฉัยและการรักษาการติดเรื้อนแห้งในแมวไทยอายุ 2 เดือน", วารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 113-120
2022 inดร.ณัฐพล พจนาประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เออวดี เปรมัษเฐียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของนโยบายการให้นำเข้าเนื้อสุกรที่ไม่ปลอดสารเร่งเนื้อแดง", แก่นเกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2022, หน้า 609-6024
2022 inนางสาวกนกวรรณ เกิดวุฒิ, inนางสาวนวลวรรณ รุจิเรขาสุวรรณ, exนางสาวอนัญญา พงษ์ประดิษฐ์, exนางสาวณัฐฐิกา โกฐิแสง, inนายภัคธร ลิ่วเฉลิมวงศ์, "รายงานสัตว์ป่วย: การตอบสนองต่อการมองเห็นลดลงในแมวที่มีภาวะโพรงสมองคั่งน้ำแต่กำเนิด", วารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 131-152
2022 inนางสาวฐาปณีย์ ชื่นงาม, "รายงานสัตว์ป่วย : การวินิจฉัยและการรักษาเท้าอักเสบเรื้อรังที่เกิดจากการติดเชื้อราของสุนัขพันธุ์ยอร์กไชร์เทอเรีย", วารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 91-110
2022 inดร.ชื่นสุมน ลิ้มมานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเกษกนก ศิรินฤมิตร, "การแปลผลฮอร์โมนเพศ:เพื่่อการวินิจฉัยทางคลินิกระบบสืบพันธุ์ในสุนัข", วารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย , ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 23-39
2022 inนายนิรุตติ์ สุวรรณา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รายงานสัตว์ป่วย : ผลของการใช้ Taheebo ในสุนัขที่มีเนื้องอกสมองเพื่อการรักษาแบบประคับประคองจำนวน 3 ราย", วารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 111-119
2022 inนางสาวธัญญลักษณ์ ขันธะมูล, อาจารย์, inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวศุภร ทองยวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Knowledge, Attitude, and Practices regardingRabies among Veterinary Students:A Preliminary Descriptive Study from Thailand", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 32, ฉบับที่ -, มกราคม - ธันวาคม 2022, หน้า 23-38
2022 exMr. Sysavath Syhalath, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนางภัทรา มูลจิตร, inนายปัณณ์ พนมวัลย์, อาจารย์, inนายนรินทร์ อุประกรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Detection of Serum Transferrin Level in Broilers Infected with Emeria acervulina", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 32, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2022, หน้า 11-22
2022 exSittinon Chotrattanadachdacho, exNapat Rangsom, exWorapitcha Sriwichien, exButsakornphan Saeheng, exKattaliya Tatom, inนางสาวนายิกา ปิ่นเนียม, inนางสาวประภาพรรณ กระจ่างลิขิต, inนางสาวกมลรัตน์ สอนทอง, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "The Antibacterial Activities of Turmeric (Curcuma Longa) Extract’s By-product on Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 32, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2022, หน้า 39-48
2022 inนางอภันตรี ด้วงเงิน, inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Quantitative Evaluation of Canine Stomach and Porcine Kidney Preserved with Ethanol-Glycerin Solution and Bleached with Different Concentrations of Hydrogen Peroxide", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 32, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2022, หน้า 1-10
2022 inนางสาวทักษอร ดวงอุไร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวลดาวัลย์ อารีวิจิตรตระกูล, inนางสาวชวพร ต่อศรี, exยศนันท์ สุขใหม่, inนางสาวณัฐรุรี คำชมภู, exกัญญนัฐชน์ ดุสิตกุล, inนายธีรภัทร์ รุ่งนิรันดร, "การใช้น้ำยา Polyhexamethylene biguanide และ Tris - EDTA ร่วมในการรักษาแผลติดเชื้อ: กรณีศึกษาในสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ", วารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 131-150

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 37
2022 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exJidapa Yamkasem, exPuntanat Tattiyapong, "EMERGING VIRAL DISEASES THAT THREATEN GLOBAL TILAPIA AQUACULTURE", Aquaculture Africa 2021, 26 มีนาคม 2022, สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
2022 inนางสาวนิธิดา บุญวิทยา, "The use of skin flaps for wound reconstruction", The 14th VPAT Regional Veterinary Congress 2022, 20 - 22 มิถุนายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inนายธีรภัทร์ รุ่งนิรันดร, inนายปัญญ์ ศรีบุณยาภิรัต, inนางสาววัลยา ผ่องแผ้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวทักษอร ดวงอุไร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Multicentric lymphoma in a black-tailed prairie dog (Cynomys ludovicianus): A case report", The 14th VPAT Regional Veterinary Congress 2022, 20 - 22 มิถุนายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inนางสาวณัฐเนตร ศรีตระกูล, exKanyarat Arunsri, inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, รองศาสตราจารย์, "ADIPOSE TISSUE DERIVED MESENCHYMAL STEM CELL FOR A DEEP CORNEAL ULCER IN A CAT: A CASE REPORT", การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และการประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 27 , 20 - 22 มิถุนายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inนางสาวณัฐเนตร ศรีตระกูล, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inนางสาววิณัฐภัคสินี วิบูลย์จันทร์, exวิญญู การทิพย์, inดร.อารีย์ ทยานานุภัทร์, รองศาสตราจารย์, "Palliative Radiotherapy in combination with exenteration and partial orbitectomy for orbital multilobular tumor of bone in a Cocker Spaniel", Annual Scientific Meeting of the European College of Veterinary Ophthalmologists (ECVO) 2022, 2 - 5 มิถุนายน 2022, Salzburg สาธารณรัฐออสเตรีย
2022 inดร.ศุภชาติ ปานเนียม, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, "The isolation of bacteria causing mastitis and theirs antimicrobial drug sensitivity in dairy cattle raised in western Thailand during year 2011-2020.", 16th International Symphosium of Veterinary Epidemiology and Economics, 8 สิงหาคม 2022, Halifax, Nova Scotia แคนาดา
2022 exณัฐกานต์ สุวรรณกิจวัฒน์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, exฐปณัฐ สงคสุภา, exณัฐวรรณ บัวมีธูป, exทวีวัฒน์ ดีมะการ, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, "Rapid outbreak distribution and comprehensive diagnoses of the emerged lumpy skin disease caused by the virulent vaccine-recombinant virus in dairy and beef cattle, Thailand", 16th International Symphosium of Veterinary Epidemiology and Economics., 8 สิงหาคม 2022, Halifax, Nova Scotia แคนาดา
2022 exสพ.ญ.เรขา คณิตพันธุ์, exสพ.ญ.ดร.มนยา เอกทัตร์, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, "Assessment of Genetic diversity of Brucella abortus and Brucella melitensis in Thailand with Multiple-Locus Variable-Number Tandem-Repeat Analysis", 16th International Symposium of Veterinary Epidemiology and Economics, 8 สิงหาคม 2022, Halifax, Nova Scotia แคนาดา
2022 exจิดาภา แย้มเกษม, exปุณธนาฒย์ ทัตติยพงศ์, exBartolomeo Gorgoglione, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "The First Report of Tilapia Parvovirus in Thailand and Co-infection With Tilapia Tilapinevirus in Red Hybrid Tilapia", 9th International Symposium on Aquatic Animal Health (ISAAH 9th), 5 - 8 กันยายน 2022, Santiago สาธารณรัฐชิลี
2022 exปุณธนาฒย์ ทัตติยพงศ์, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Development an indirect ELISA to measure Anti-Tilapia lake virus Antibodies in Tilapia Serum", 9th International Symposium on Aquatic Animal Health (ISAAH 9th) , 5 - 8 กันยายน 2022, Santiago สาธารณรัฐชิลี
2022 inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อวยพร ตั้งธงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมคิด ปราบภัย, อาจารย์, inดร.สุปภาดา คณานับ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "MULTI-SECTORAL ONE HEALTH EDUCATION FOR RABIES-FREE COMMUNITY", SEAOHUN 2022 International Conference, 7 กันยายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inนายสมิต ศรีสำราญ, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inนางสาวนิอร รัตนภพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Reproductive Prolapse in Cows in Western Thailand: Grades, Severity and Treatment", 31st WORLD BUIATRICS CONGRESS 2022, 5 กันยายน 2022, Madrid ราชอาณาจักรสเปน
2022 inนางสาวนันทวัน ญาติบรรทุง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสกุณา พัฒนกุลอนันต์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "Genotyping of bovine tuberculosis in buffaloes in Thailand", 31st World Buiatrics Congress 2022, 4 - 8 กันยายน 2022, madrid ราชอาณาจักรสเปน
2022 exAnawat Keeratethaweesuk , inดร.ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, อาจารย์, exSrinoy Chumkam, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, "NITROGEN AND PHOSPHORUS WASTE LOADING FROM RED TILAPIA CAGE CULTURE IN THAILAND", The 9th International Conference on Fisheries and Aquaculture (ICFA 2022), 25 - 26 สิงหาคม 2022, Jarkata สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2022 exPiyavorasakul CHONNIKARN, inดร.ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, อาจารย์, exSrinoy Chumkam, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, "Effect of Resin acid on growth performance, immunity response, and bacteria count in juvenile white leg shrimp (Litopenaeus vannamei)", The 9th International Conference on Fisheries and Aquaculture (ICFA 2022), 25 - 26 สิงหาคม 2022, Jarkata สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2022 exBootkinaree BENJAMAS, inดร.ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, อาจารย์, exSrinoy Chumkam, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, "IN VITRO DIGESTIBILITY OF COMMERCIAL PELLET SHRIMP FEED IN COMBINATION WITH ORGANIC IRON BY PACIFIC WHITE SHRIMP (LITOPANAEUS VANNAMEI) DIGESTIVE ENZYMES", The 9th International Conference on Fisheries and Aquaculture (ICFA 2022), 25 - 26 สิงหาคม 2022, Jarkata สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2022 exSuttipong Watcharin , inดร.ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, อาจารย์, exSrinoy Chumkam, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, "In vitro digestibility of pacific white shrimp (litopenaeus vannamei) diets supplemental the mixture of herb extract", The 9th International Conference on Fisheries and Aquaculture (ICFA 2022), 25 - 26 สิงหาคม 2022, Jarkata สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2022 exKhaopiw, SONTHIDEJ, inดร.ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, อาจารย์, exSrinoy Chumkam, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, "Efficacy of antioxidants on oxidative stability of low and high fat poultry byproduct meal", The 9th International Conference on Fisheries and Aquaculture (ICFA 2022), 25 - 26 สิงหาคม 2022, Jarkata สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2022 exSompaisansin YINGYOS, inดร.ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, อาจารย์, exSrinoy Chumkam, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, "EFFICACY OF BINDER IN TAPIOCA REPLACEMENT FOR WHEAT FLOUR IN SHRIMP FEED ON PHYSICAL OF PELLET", The 9th International Conference on Fisheries and Aquaculture (ICFA 2022), Jarkata, Indonesia, 25 - 26 สิงหาคม 2022, Jarkata สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2022 inนางสาวฐาปณีย์ ชื่นงาม, inดร.ศุฐฐิวีร์ เจิมประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "DIAGNOSIS AND TREATMENT OF GENERALIZE CHRONIC WOUNDSCAUSED BY MICROSPORUM GYPSEUM INFECTION IN DOG: A CASE REPORT", การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และการประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่27, 20 - 22 มิถุนายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, รองศาสตราจารย์, "Retrospective profiles of antimicrobial resistance of environmental Escherichia coli isolated in poultry farms during resting and growing period", the 21st Federation of Asian Veterinary Associations (FAVA) Congress , 11 - 13 พฤศจิกายน 2022, Fukuoka ญี่ปุ่น
2022 inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, รองศาสตราจารย์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, "Current Status and Issues of AMR in Companion Animals in Thailand: An Example in Kasetsart University Veterinary Teaching Hospital", the 21st Federation of Asian Veterinary Associations (FAVA) Congress , 12 พฤศจิกายน 2022, Fukuoka ญี่ปุ่น
2022 inดร.ศุภชาติ ปานเนียม, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, inนางสาวนิอร รัตนภพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Efficacy of condensed tannin as an alternative anthelmintic in small ruminants raised in Thailand", 31st World Buiatrics Congress, 4 กันยายน - 8 พฤศจิกายน 2022, Madrid ราชอาณาจักรสเปน
2022 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "POLYMICROBIAL INFECTIONS IN TILAPIA FARMS: MANAGEMENT AND THERAPEUTICAL POTENTIAL", World Aquaculture Singapore 2022, 1 ธันวาคม 2022, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2022 exMikolaj Adamek, exAlexander Rebl, exMarek Matras, exChristian Lodder, exSahar El Rahman, exMagdalena Stachnik, exKrzysztof Rakus, exJulia Bauer , exAlberto Falco, exVerena Jung-Schroers, exChutchai Piewbang , exSomporn Techangamsuwan, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exMichal Reichert, exJens Tetens, exDieter Steinhagen, "Nile Tilapia Strain Resistant to Tilapia Lake Virus Disease – Immunological and Implementation Considerations", 9th International Symposium on Aquatic Animal Health (ISAAH 9th), 5 - 8 กันยายน 2022, สาธารณรัฐชิลี
2022 exMikolaj Adamek, exPatricia Pereiro, exBeatriz Novoa, exJos? Antonio Encinar, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exAlberto Falco, "NK-Lysin Inhibits the Replication of Several Fish Viruses From Different Families With Low pH-Mediated Entry", 9th International Symposium on Aquatic Animal Health (ISAAH 9th), 5 - 8 กันยายน 2022, Santiago สาธารณรัฐชิลี
2022 inนางสาวสกุณา พัฒนกุลอนันต์, exชุติมา สมมาก, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Simultaneous detection and typing of Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus by multiplex double quenched TaqMan Probe Real-time RT-PCR", The 45th International Conference on Veterinary Science 2022 (ICVS Thailand 2022), 23 - 25 พฤศจิกายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exMiriam Mojzesz, exMagdalena Widziolek, exMikolaj Adamek, exPiotr Podlasz, exTomasz K. Prajsnar, exNiedharsan Pooranachandran, exAnna Peci, exAnna Michalik, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exJean-Pierre Levraud, exPierre Boudinot, exMagdalena Chadzinska, exKrzysztof Rakus, "Tilapia Lake Virus Infection in Zebrafish: a Model to Study Antiviral Immune Response and Host-Pathogen Interaction in Fish", 9th International Symposium on Aquatic Animal Health (ISAAH 9th), 5 - 8 กันยายน 2022, Santigo สาธารณรัฐชิลี
2022 inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inนางภัทรา มูลจิตร, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนายสุธี รัตนภิรมย์, inนายไพฑูรย์ มูลจิตร, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาสารเก็บรักษาเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าเทียมในสุกร (Porcine Pseudorabies Virus) โดยวิธีการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง", การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 10 “80 ปี มก. เพื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีและคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน”, 26 พฤศจิกายน 2022, สกลนคร ประเทศไทย
2022 inนายภัทราวุธ แสงนวล, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสกุณา พัฒนกุลอนันต์, inนางสาวสิทธิณี กุลประเสริฐศรี, อาจารย์, "Development of in situ hybridization for the detection of Fowl Adenovirus serotype 8b causing inclusion body hepatitis", The 45th International Conference on Veterinary Science 2022 (ICVS Thailand 2022), 23 - 25 พฤศจิกายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inดร.วนัท ศรีเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสพ.ญ.ศุภกานต์ แก้วโชติ, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Molecular prevalence of hemotropic Mycoplasma from assamese macaques in Chiang Rai province, Thailand", The 21st Federation of Asian Veterinary Associations (FAVA) Congress, 13 พฤศจิกายน 2022, Fukuoka ญี่ปุ่น
2022 inนางสาวสิทธิณี กุลประเสริฐศรี, อาจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inนางสาวสกุณา พัฒนกุลอนันต์, inนายภัทราวุธ แสงนวล, inดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายรุ่งโรจน์ แจ่มอ้น, อาจารย์, inนางนวลอนงค์ สินวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Novel detection of duck circovirus infected retarded ducks in Thailand", the 45th International Conference on Veterinary Science 2022 (ICVS 2022), 23 - 25 พฤศจิกายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inนายมนตรี ภัทรพนาวัน, อาจารย์, exอ.ดร.ดิษพล โกตถา, inนางสาวนิยดา ล้านทรัพย์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ, อาจารย์, exดร.ยุรี วันดี, "Evaluation of changes in malondialdehyde levels of breast and thigh meat in broiler chickens fed with high bioavailability feed additive", The 21st Federation of Asian Veterinary Associations Congress, 11 - 13 พฤศจิกายน 2022, Fukuoka ญี่ปุ่น
2022 exP. Aendo, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, inนางสาวศุภร ทองยวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Effect of Streptococcus Suis Autogenous Vaccine application toward 20 antimicrobial residues in Swine Farm, Thailand", 57th Congress of the European Societies of Toxicology (EUROTOX 2023) , 10 กันยายน 2022 - 13 ธันวาคม 2023, LJUBLJANA สาธารณรัฐสโลวีเนีย
2022 inดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ภญ.ดร.ปองทิพย์ สิทธิสาร, "Antimicrobial activity and mechanism of action of Oroxylum indicum (L.) Benth. ex Kurz extract against aminoglycoside and lincosamide resistant clinical strain Pasteurella multocida causing severe respiratory infection in pigs", The 74th Annual Meeting of the German Society for Hygiene and Microbiology e.V. (DGHM) , 5 - 7 กันยายน 2022, Berlin สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2022 inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWatchara Sakornwimona, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inนางสาวกาวิล นันท์กลาง, exOranee Jongkolpath, exPiyarat Khumraksa, exPimchanok Prachamkhai, exAraya Boonkasemsanti, exSunanthinee Phoonsawat, exPimphimai Tooaytajom, "Cross-species microsatellite marker for identity identification and parentage analysis in dolphin and whale on Andaman sea and Gulf of Thailand", ISSAAS-SEAPPRO_Joint International Seminar and Congress 2022, 3 - 5 พฤศจิกายน 2022, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2022 inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWatchara Sakornwimona, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inนางสาวกาวิล นันท์กลาง, exPimchanok Prachamkhai, exRachawadee Chantra, exThanaphan Chomcheun, exOranee Jongkolpath, exPiyarat Khumraksa, exWorata Klinsawat, "Quantity and quality of DNA from long-term storage samples of sea turtle", ISSAAS-SEAPPRO Joint International Seminar and Congress 2022, 3 - 5 พฤศจิกายน 2022, Bogor สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Publish Year National Conference 18
2022 exนายอุเทน พรมอริยะ, exน.ส.ฉันท์ชนก ดวงศรี, exน.ส.นาฏอนงค์ หมุดธรรม, inนายคมสัน สัจจะสถาพร, inนางสาวสุพจนา เจริญสิน, อาจารย์, inดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ, อาจารย์, inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, รองศาสตราจารย์, "Enhanced cytoplasmic polyhydroxybutyrate (PHB) granule production by recombinant Synechocystis sp. PCC 6803 overexpressing PhaP protein", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inดร.ชื่นสุมน ลิ้มมานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "กรณีศึกษา:การรักษาเต้านมขยายใหญ่ในแมวด้วยอะกลีพรีสโตน", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exตวงรัตน์ บุญคําภา, inดร.ศุฐฐิวีร์ เจิมประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรรณภัทร พรหมเพ็ญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปวริน ตันตริยานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาชุดสําหรับสุนัขทีมีภาวะผิดปกติที่ผิวหนัง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวณัฎฐธิดา นิมิตรไชยาพงศ์, inนางสาวณัฐเนตร ศรีตระกูล, "TREATMENT OF DESCEMETOCELE WITH ALLOGENEIC MESENCHYMAL STEM CELLS BY SUBCONJUNCTIVAL INJECTION IN DOG: A CASE REPORT", การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 27 (The 14th VPAT Regional Veterinary Congress-VRVC 2022), 20 - 22 มิถุนายน 2022, ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย
2022 inดร.ศุภชาติ ปานเนียม, inนายอนวัช แสงมาลี, อาจารย์, "The association of premilking routine management on the bacterial count on teat of cows raised in small dairy farms: a preliminary study", การประชุมวิชาการระดับชาติการประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ครั้งที่ 13 ประจำปี 2565, 9 - 10 พฤศจิกายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exจุมาพร โสหนองบัว, exธัญพรรธน์ ทอง, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inนางสาวรติวรรณ สิทธิบุตร์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "วงศ์วานวิวัฒนาการเชิงโมเลกุลเผยการจัดจำแนกนกนักล่าโดยอาศัยสายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ", การสัมมนาวิชาการ สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 41, 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2022, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inนางภัทรา มูลจิตร, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, inนายเบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, exMr.Sysavath Syhalath, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "การเตรียมโครโมโซมของนกแร้งสีน้ำตาลหิมาลัย (Gyps Himalayensis) จากเซลล์ ไฟโบรบลาสต์ที่เก็บรักษาโดยวิธีแช่แข็ง", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , 8 - 9 ธันวาคม 2022, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2022 exปีกาญจน์ ภูมิรัตน์, exนภาขวัญ อิ่มกลิ่น, exขวัญชนก มีสะอาด, exเตชภณ ทรงผาสุข, exภัทราพร ศรีประสงค์, exรุจิกาญจน์ นาสนิท, inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีริโอเฟจสำหรับควบคุมการติดเชื้อแบคทีเรียก่อโรคมดลูกอักเสบในแม่โคหลังคลอด", การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ครั้งที่ 13, 9 พฤศจิกายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inดร.ศุภชาติ ปานเนียม, exอธิวัฒน์ วัฒนโชติชวกิตติ์, "ผลของการเสริมไฮโดรไลเซเบอ แทนนินในอาหารโคต่อผลผลิต องค์ประกอบน้ำนมโค และผลตอบแทนในโคนม", การประชุมวิชาการคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565, 8 - 9 ธันวาคม 2022, อ.เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2022 inดร.ศุภชาติ ปานเนียม, exธีรภัทร์ แสนอินทร์, "การประยุกต์ใช้กรดไฮโปคลอรัสเพื่อการลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียบนผิวหนังของหัวนมโคนมในฟาร์มโคนม จังหวัดราชบุรี", การประชุมวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565, 8 - 9 ธันวาคม 2022, อ.เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2022 exพลอยภัสสร หอมกลิ่นแก้ว, exอุมาพร อินทะจร, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสิริลักษณ์ จาละ, "การผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีน ApxII จาก E.coli เพื่อใช้ในการทดสอบหาภูมิคุ้มกันต่อท็อกซินของ Actinobacillus pleuropneumoniae ในซีรัมสุกร", การประชุมวิชาการระดับชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60 , 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inนางสาวอรวรรณ ลิ้มศิวิลัย, inดร.ชมพูเนกข์ ยุรญาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพสารทำความสะอาดต่อไบโอฟิล์มแบคทีเรียก่อโรคในอาหารโตบนหลากหลายวัสดุ", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2022, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2022 inนางสาวกนกวรรณ คิมรัมย์, exNapat Kaewduangjai, exNaruemon Plongthong, exPakawan Asawawongsawat, exWarangkana Promsatit, "Allogenic mesenchymal stem cell therapy in canine aplastic anemia: Case report", The 14th VPAT Regional Veterinary Congress (VRVC 2022), 20 - 22 มิถุนายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม, รองศาสตราจารย์, exผศ.พญ.สหัสา หมั่นดี, exรศ. นพ. ดร.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์, exผศ.พสพ.ดร.สุชาติ วัฒนชัย, "การรับรู้ของนิสิตสัตวแพทย์ต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอนแบบกรณีศึกษา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exSudarat Wanarat, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, exKriangkrai Witoonsatian, "Molecular characterization of Avian Metapneumovirus isolated from turkey in Thailand", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2022, นครปฐม ประเทศไทย
2022 exนันทนา โสดา, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, inดร.รุ่งเรือง ยอดชีวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาววัลยา ผ่องแผ้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเบญจรงค์ สังฆรักษ, "ความชุกและความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ Trypanosoma ในตัวนิ่มซุนดาในประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2022, นครปฐม ประเทศไทย
2022 exรัชภูมิ นาคชัง, exชัญญมนต์ จิราธรอภิวัชร์, exชนิสรา รอดปรีชา, exธนาพร ช่วยพยุง, inดร.จันทิมา พฤกษากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุปภาดา คณานับ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อความไวยาต้านจุลชีพของเชื้อ Pseudomonas spp. จากปัสสาวะและบาดแผลของสุนัขและแมว", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการและดูแลลูกสุนัขและแมวแรกเกิด", The 14th VPAT Regional Veterinary Congress - VRVC 2022, 20 - 22 มิถุนายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2003 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202018 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2008 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=10&BudgetYear=2022]