ผลงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2017

114

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

62

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

94

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

7

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มผลงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (276 คน)
ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2017

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (276 คน)
ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2017

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2017

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (276 คน)
ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2017

Publish Year International Journal 99
2017 inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, exWorawit Suphamungmee, inนางสาวรติกร บุตรชา, "Therapeutic benefit of intra-articular administration of deciduous teeth stem cells in rabbit model of osteoarthritis", Asian Journal of Animal and Veterinary Advances, ปีที่ 11, ฉบับที่ 6, มีนาคม 2017 - มิถุนายน 2016, หน้า 363-370
2017 exYuttamol Muangkrama, exAkira Amano, exรศ.ดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, inดร.ธนู ภิญโญภูมิมินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exNongnid Kaolim, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, exSumate Kamolnorranath, exBoripat Siriaroonrat, exWanlaya Tipkantha, exUmaporn Maikaew, exWarisara Thomas, ex Kanda Polsrila, exKwanreaun Dongsaard, ex Saowaphang Sanannu, exAnuwat Wattananorrasate, "Genetic diversity of the captive Asian tapirpopulation in Thailand, based on mitochondrialcontrol region sequence data and the comparisonof its nucleotide structure with Brazilian tapir", Mitochondrial DNA Part A: DNA Mapping, Sequencing, and Analysis, ปีที่ 28, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2017, หน้า 597-601
2017 inดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, รองศาสตราจารย์, exนางสาวนันทวรรณ เพชรัตน์, exชัยวัฒน์ ประเวศทองโสภณ, exศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "Dynein light chain DYNLL1 subunit facilitates porcine circovirus type 2 intracellular transports along microtubules", Archives of Virology, ปีที่ 162, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2017, หน้า 677-686
2017 exเลอเพ็ญ ดวงแก้ว, inนางสาวลาวัลย์ หล้าสุพรม, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exCharles Chen, exAriya Chindaphrom, "Cutaneous blastomycosis and dermatophytic pseudomycetoma in a Persian cat from Bangkok, Thailand", Medical Mycology Case Reports, ปีที่ 15, ฉบับที่ 12-15, มีนาคม 2017, หน้า 3-13
2017 inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exPatanasatienkul, Thitiwan, exKasornchandra, Jiraporn, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, exYaemkasem, S., exHammell, Larry K., exDavidson, Jeff, "Impact of farm management on expression of earlymortality syndrome/acute hepatopancreatic necrosisdisease (EMS/AHPND) on penaeid shrimp farms in Thailand", Journal of Fish diseases, ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2017, หน้า 649-659
2017 exSihem Dabbou, exFrancesco Gai, exManuela Renna, exLuca Rotolo , exSamia Dabbou, exCarola Lussiana, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, exAlberto Brugiapaglia, exMichele De Marco, exAhmed Noureddine Helal, exIvo Zoccarato, exLaura Gasco, "Inclusion of bilberry pomace in rabbit diets: Effects on carcass characteristics and meat quality", Meat Science, ปีที่ 124, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 77-83
2017 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exJorg M. Steiner, exJan S. Suchodolski, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, "Association of gingivitis with dental calculus thickness or dental calculus coverage and subgingival bacteria in feline leukemia virus-and feline immunodeficiency virus-negative cats", Canadian Journal of Veterinary Research, ปีที่ 81, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 46-52
2017 exAdthakorn Madapong, exGun Temeeyasen, exKepalee Saeng-chuto, exThitima Tripipat, exWichian Navasakuljinda, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAngkana Tantituvanont, exDachrit Nilubol, "Humoral immune responses and viral shedding following vaccination with modified live porcine reproductive and respiratory syndrome virus vaccines.", Arch Virol, ปีที่ 162, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2017 - สิงหาคม 2018, หน้า 139-146
2017 exนางสาวสาวิณี อุปนันท์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exProf Mario GIORGI, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "An overview of the toxicology and toxicokinetics of fusarenon-X, a type B trichothecene mycotoxin", Journal of Veterinary Medical Science, ปีที่ 79, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 6-13
2017 inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exProf Mario GIORGI, exสุพรรณิกา หาญตระกูล, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Pharmacokinetics of marbofloxacin in freshwater crocodiles (Crocodylus siaensis) after intravenous and intramuscular administration", Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 57-61
2017 inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, exShinuo Cao, exBumduuren Tuvshintulga, exAkram Salama, exAhmed Abdelmoniem Mousa, exArtemis Efstratiou, exYoshifumi Nishikawa, exNaoaki Yokoyama, exIkuo Igarashi, exXuenan Xuan, "Effects of dihydroorotate dehydrogenase (DHODH) inhibitors on the growth of Theileria equi and Babesia caballi in vitro", Experimental Parasitology, ปีที่ 176, ฉบับที่ 6, พฤษภาคม 2017, หน้า 59-65
2017 exMario Giorgi, exดร.สาวิณี อุปนันท์, exHK. Lee, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exR. Rychshanova, exC. Vullo, exV. Faillace, exF. Laus, "Pharmacokinetic profiles of the active metamizole metabolites in healthy horses", Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, ปีที่ 40 , ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2017, หน้า 165-171
2017 inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรรณวิมล ตันหัน, รองศาสตราจารย์, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, exProf. Mario Giorgi, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Disposition of a long-acting oxytetracycline formulation in Thai swamp buffaloes (Bubalus bubalis)", Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2017, หน้า 206-209
2017 exJantapan K., inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.พรรณวิมล ตันหัน, รองศาสตราจารย์, exKumagai, S., inดร.อุสุมา เจิมนาค, รองศาสตราจารย์, "Inhibitory Effects of Thai Essential Oils on Potentially Aflatoxigenic Aspergillus parasiticus and Aspergillus flavus", Biocontrol Science, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 31-40
2017 exChallika Kaewborisuth, exBryan Kaplan, exMark Zanin, exDavid Finkelstein, exRichard J Webby, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "G45R on nonstructural protein 1 of influenza A virus contributes to virulence by increasing the expression of proinflammatory cytokines in mice", Archives of Virology , ปีที่ 162, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 45-55
2017 exนางสาวนิษฐ์วรัทย์ รื่นณรงค์, inดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exProf Mario GIORGI, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Pharmacokinetics of amoxicillin trihydrate in Thai swamp buffaloes (Bubalus bubalis): a pilot study", Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2017, หน้า 200-202
2017 exSompit Yaemkasem, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, ex๋Jiraporn Kasornchandra, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, "Risk factors associated with white spot syndrome virus outbreaks in marine shrimp farms in Rayong Province, Thailand", Diseases of Aquatic Organisms, ปีที่ 2017, ฉบับที่ 124, พฤษภาคม 2017, หน้า 193-199
2017 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, inนายชยกฤต สินธุสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, "Comparative serological investigation between cat and tiger blood for transfusion.", Journal of Veterinary Medical Science, ปีที่ 79, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2017, หน้า 1-5
2017 exPrangtip Phuwapattanachart, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Analgesic efficacy of oral firocoxib in ovariohysterectomized cats", Journal of Veterinary Science, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2017, หน้า 1-8
2017 exKraisiri Khidkhan, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.พรรณวิมล ตันหัน, รองศาสตราจารย์, "Potential human health risk from consumption of metallic elements-contaminated benthic mollusks from Don Hoi Lot sandbar, Thailand", Science of the Total Environment, ปีที่ 584, ฉบับที่ -, เมษายน 2017, หน้า 1239-1247
2017 inนางวันดี เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJ Thomas Schonewille, exMartin WA Verstegen, inนายสุพจน์ อาวสกุลสุทธิ, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, exWouter H Hendriks, "Response of saliva Na/K ratio to changing Na supply of lactating cows under tropical conditions", Journal of the Science of Food and Agriculture, ปีที่ 97, ฉบับที่ 8, มิถุนายน 2017, หน้า 2480-2486
2017 exHokuto Nakata, exShouta M.M. Nakayama, exBalazs Oroszlany, exYoshinori Ikenaka, exHazuki Mizukawa, exKazuyuki Tanaka, exTsunehito Harunari, exTsutomu Tanikawa, exWageh Sobhy Daewish, exYared B. Yohannes, inนางอักษร แสงเทียนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMayumi Ishizuka, "Monitoring Lead (Pb) Pollution and Identifying Pb Pollution Sources in Japan Using Stable Pb Isotope Analysis with Kidneys of Wild Rats", International Journal of Environmental Research and Public Health, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 1-13
2017 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exน.สพ.ทวีศักดิ์ เจนธนกิจ, exน.ส.ณัฐวัลย์ นนทเบญจวรรณ, exปุณธนาฒย์ ทัตติยพงศ์, exดร.ขวัญรวี สิริกาญจน, exศ.น.สพ.ดร.อลงกร อมรศิลป์, "Outbreaks of Tilapia Lake Virus Infection, Thailand, 2015-2016", Emerging Infectious Diseases, ปีที่ 2017, ฉบับที่ 23, มิถุนายน 2017, หน้า 1031-1033
2017 inดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, รองศาสตราจารย์, exนางสาวณันญรัตน์ คุ้มครอง, inดร.อัจฉรา ขยัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Intestinal barrier and mucosal immunity in broilers, Thai Betong, and native Thai Praduhangdum chickens", Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, ปีที่ 2017, ฉบับที่ 41, มิถุนายน - กรกฎาคม 2017, หน้า 357-364
2017 exวิชชุตา จันทร์ศิริ, inดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, exวิทยา ขจีรัมย์, exเดชา แปงใจ, inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, รองศาสตราจารย์, "Seroprevalence of Leishmania infection in domestic animals in Songkhla and Satun provinces, southern Thailand", Tropical Biomedicine, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - กันยายน 2017, หน้า 352-362
2017 exNozomi Shiratori, exNaoki Kobayashi, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, exYoshitsugu Sugiura, exMasahiko Takino , exOsamu Endo, exYoshiko Sugita-Konishi, "Occurrence of Penicillium brocae andPenicillium citreonigrum, which Produce a MutagenicMetabolite and a Mycotoxin Citreoviridin,Respectively, in Selected Commercially AvailableRice Grains in Thailand", Toxins, ปีที่ 9, ฉบับที่ 6, มิถุนายน - ธันวาคม 2017, หน้า 194-194
2017 inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, exWitchuta Junsiri, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inนายสินสมุทร แซ่โง้ว, อาจารย์, exKeplee Sangchuto, exWicha Kajeerum, exDecha Pangjai, inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Prevalence and risk factors associated with Dirofilaria immitis infection in dogs and cats in Songkhla and Satun provinces, Thailand", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 51, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 299-302
2017 inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, รองศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMasatoshi Okura, exMakoto Osaki, exTsutomu Sekizaki, exDaisuke Takamatsu, "Potentially hazardous Streptococcus suis strains latent in asymptomatic pigs in a major swine production area of Thailand", Journal of medical microbiology, ปีที่ 66, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2017, หน้า 662-669
2017 inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Hexavalent chromium adsorption from aqueous solution using carbon nano-onions (CNOs)", Chemosphere, ปีที่ 2017, ฉบับที่ 184, ตุลาคม 2017, หน้า 1168-1174
2017 exสุนารี นันต๊ะเครือ, exนันทวรรณ อุ่นจางวาง, inนางสาวอรวรรณ ลิ้มศิวิลัย, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Expression of miR-29a and IFN-gamma in pigs vaccinated with modified live PRRS vaccine", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2017, หน้า 273-278
2017 exปุณธนาฒย์ ทัตติยพงศ์, exวรวัลย์ เดชาวิชิตเลิศ, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Experimental infection of Tilapia Lake Virus (TiLV) in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and red tilapia (Oreochromis spp.)", Veterinary Microbiology, ปีที่ 207, ฉบับที่ "-", สิงหาคม 2017, หน้า 170-177
2017 exSihem Dabbou, exManuela Renna, exCarola Lussiana, exFrancesco Gai, exLuca Rotolo , inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, exAlberto Brugiapaglia, exAhmed Noureddine Helal, exAchille Schiavone, exIvo Zoccarato, exLaura Gasco, "Bilberry pomace in growing rabbit diets: effects onquality traits of hind leg meat", Italian Journal of Animal Science, ปีที่ 16, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2017, หน้า 371-379
2017 inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.พรรณวิมล ตันหัน, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJana Hajslova, exMario GiorgiI, exSusumu Kumagai, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Occurrence and Health Risk of Patulin and Pyrethroids in Fruit Juices Consumed in Bangkok, Thailand", Journal of Food Protection, ปีที่ 80, ฉบับที่ 9, พฤศจิกายน 2017, หน้า 1415-1421
2017 exPham, HTT, exAntoine-Moussiaux, N, exGrosbois, V, exMoula, N, exTruong, BD, exPhan, TD, exVu, TD, exTrinh, TQ, exVu, CC, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, exPeyre, M, "Financial Impacts of Priority Swine Diseases to Pig Farmers in Red River and Mekong River Delta, Vietnam", TRANSBOUNDARY AND EMERGING DISEASES, ปีที่ 64, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2017, หน้า 1168-1177
2017 inนางสาวลาวัลย์ หล้าสุพรม, exเลอเพ็ญ ดวงแก้ว, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exCharles Chen, exA. Chindamporn, exN. Worasilchai, "Feline cutaneous histoplasmosis: The first case report from Thailand", Medicial Mycology Case Reports, ปีที่ 18, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2017, หน้า 28-30
2017 exDelabouglise, A, exAntoine-Moussiaux, N, exTatong, D, exChumkaeo, A, exBinot, A, exFournie, G, exPilot, E, exPhimpraphi, W, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exPaul, MC, exDuboz, R, exSalem, G, exPeyre, M, "Cultural Practices Shaping Zoonotic Diseases Surveillance: The Case of Highly Pathogenic Avian Influenza and Thailand Native Chicken Farmers", TRANSBOUNDARY AND EMERGING DISEASES, ปีที่ 64, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2017, หน้า 1294-1305
2017 exSirinart Chaichanathong, exรศ.ดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, exBoripat Siriaroonrat, exTarasak Nipanunt, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "การหาลำดับนิวคลีโอไทด์ และการวิเคราะห์การแสดงออกของอินเตอร์เฟอรอนแกมมา (IFN-gamma)ในกวางรูซ่า (Rusa timorensis) และสัตว์ตระกูลกวางในประเทศไทย", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 117-122
2017 exApichaya SUDSUKH, exKazuyoshi Taya, exGen Watanabe, ex Kentaro Nagaoka, exรศ.ดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาตำแหน่งของอินฮิบินในอัณฑะด้วยวิธีทางอิมมูโนฮีสโตเคมีและการศึกษาเนื้อเยื่อวิทยาของท่อพักและเก็บเซลล์อสุจิในกวางรูซ่าช่วงที่มีระยะการเจริญของเขาที่แตกต่างกัน", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2017, หน้า 155-164
2017 exAlessandro Lagan?, ex Wessel P. Dirksen, inดร.วชิราพรรณ ทรัพย์สวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAyse Selen Yilmaz, exHatice G. Ozer, exJames D. Feller, exKiersten A. Vala, exCarlo M. Croce, ex Thomas J. Roso, "Discovery and characterization of the feline miRNAome", Scientific Reports, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2017
2017 exB. B. Hassan, exS. M. Elshafae, inดร.วชิราพรรณ ทรัพย์สวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJ. K. Simmons, exW. P. Dirksen, exS. M. Sokkar, exT. J. Rosol, "Feline Mammary Cancer: Novel Nude Mouse Model and Molecular Characterization of Invasion and Metastasis Genes", Veterinary Pathology, ปีที่ 54, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 32-43
2017 exOrnjira Prakhongcheep, exWatcharaporn Thapana, exAorarat Suntronpong, exWorapong Singchat, inนายคัมภีร์ พัตนะธนัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRattanin Phatcharakullawarawat, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exKazumi Matsubara, exTariq Ezaz, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Lack of satellite DNA species-specific homogenization and relationship to chromosomal rearrangements in monitor lizards (Varanidae, Squamata)", BMC Evolutionary Biology, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2017, หน้า 193
2017 inดร.อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมหมาย หอมสวาท, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, exรองเดช ตั้งตระการพงษ์, "การโคลนและวิเคราะห์เปรียบเทียบยีน zinc-finger protein บนโครโมโซม Y (ZFY) ระหว่างสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว และสัตว์วงศ์สุนัขชนิดอื่นของประเทศไทย", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ "_", ฉบับที่ "_", กรกฎาคม 2017, หน้า "_"-"_"
2017 inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, exKarin Allenspach, exRosana Lopes, exJan S. Suchodolski, exJoerg M. Steiner, "Evaluation of Serum 3-Bromotyrosine Concentrations in Dogs with Steroid-Responsive Diarrhea and Food-Responsive Diarrhea", Journal of Veterinary Internal Medicine, ปีที่ 31, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 1056-1061
2017 exSupatee Kitkha, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพิชัย จิรวัฒนาพงศ์, อาจารย์, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, "Effects of the higher parity and litter size on piglet birth weight and survival rate of later born piglets", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2017, หน้า 79-86
2017 exChandang, P., exThongprajukaew, K., exChotimanothum, B., inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, inดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, "The effects on in vitro digestibility from different developmental stages of silkworm larvae, Bombyx mori (Lepidoptera: Bombycidae) and position of mulberry leaves, Morus alba (Rosales: Moraceae)", Journal of Asia-Pacific Entomology, ปีที่ 20, ฉบับที่ 4, กันยายน 2017, หน้า 1134-1139
2017 exAmpikaThongphakdee, exDebra K. Berg, exTheerawat Tharasanit, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exWanlaya Tipkantha, ex Chainarong Punkong, exDaraka Tongthainan, exSakhon Noimoon, exUmaporn Maikeaw, exNudthakamol Kajornklin, exBoripat Siriaroonrat, exPierre Comizzoli, exSumate Kamolnorranath, "The impact of ovarian stimulation protocol on oocyte quality, subsequent in vitro embryo development, and pregnancy after transfer to recipients in Eld's deer (Rucervus eldii thamin)", Theriogenology, ปีที่ 91, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2017, หน้า 134-144
2017 exTepyuda Sritrakul, exSupachai Nitipan, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, exAnchalee La-ard, exChattip Suphatpahirapol, exWimol Petkarnjanapong, exBoonsong Ongphiphadhanakul, inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Leptospira borgpetersenii hybrid leucine-rich repeat protein: Cloning and expression, immunogenic identification and molecular docking evaluation", Journal of Microbiological Methods, ปีที่ 142, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2017, หน้า 52-62
2017 exProf. V. De Vito, exProf. M. Salvadori, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exProf. H. Owen, exProf. R. Rychshanova, exProf. M. Giorgi, "Pharmacokinetic/pharmacodynamic evaluation of grapiprant in a carrageenan-induced inflammatory pain model in the rabbit", Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, ตุลาคม - พฤศจิกายน 2017, หน้า 468-475
2017 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exProf.M Giorgi, exProf. P.L. Toutain, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exWannapat, N, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, "Sulfadimethoxine in giant freshwater prawns (Macrobrachium rosenbergii): an attempt to estimate the withdrawal time by a population pharmacokinetic approach", Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, ตุลาคม - พฤศจิกายน 2017, หน้า 476-485
2017 inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJiraporn Ruangsittichai, "Species-specific primers for the detection of lymphatic filariasis vectors: Mansonia bonneae and Mansonia dives", Tropical Biomedicine, ปีที่ 34, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2017, หน้า 615-621
2017 exน.สพ.ปวริศร์ เลี่ยมนิมิตร, exสพ.ญ.ณัฐวดี มนต์อ่อน, exสพ.ญ.พิชญา แจ่มวิมล, exW. Dachavichitlead, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Detection of Streptococcus iniae and Streptococcus agalactiae in tilapia(Oreochromis spp.) in Thailand", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 47, ฉบับที่ Suppl, มิถุนายน 2017, หน้า 285-286
2017 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "One Month Mortality Syndrome: the Paradigm Shiftto Tilapia Business in Thailand", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 47, ฉบับที่ Suppl, มิถุนายน 2017, หน้า S127-S128
2017 inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, exSugita-Konishi, Y., "Mycotoxin contamination in foodstuffs and feedshealth concerns in Thailand", Japanese Journal for Veterinary Research, ปีที่ 65, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2017, หน้า 173-183
2017 inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, exJีutamas Phakam, exSasiprapa Choochuay, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, "Toxicological evaluation of low dietary aflatoxin b1 concentrations on performance and residues in laying ducks", Livestock Research for Rural Development, ปีที่ 29, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2017, หน้า 207--
2017 exAungsuma KAEWKOT, inดร.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, inดร.อัจฉรา ขยัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Expression level of the cytochrome P450c21 (CYP21) protein correlating to drip loss in pigs", Animal Science Journal, ปีที่ 88, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2017, หน้า 1855-1859
2017 exยลยล วุ้นวงษ์, exRoongtham Kedkovid, exJirapat Arunorat, exChaitawat Sirisereewan, exTeerawut Nedumpun, exKorakrit Poonsuk, exYaowalak Panyasing, inดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRoongroje Thanawongnuwech , "Oral fluid samples used for PRRSV acclimatization program and sow performance monitoring in endemic PRRS-positive farms", Tropical Animal Health and Production, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2017, หน้า 1-8
2017 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exLebkowska-Wieruszewska, B, exDe Vito, V., exOwen, H., exGiorgi, M., "Pharmacokinetics of grapiprant, a selective EP4 prostaglandin PGE2 receptor antagonist, after 2 mg/kg oral and i.v. administrations in cats", Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, ปีที่ 40, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2017 - มกราคม 2018, หน้า 11-15
2017 exBrawek B., exChesters, R., exKlement D., exMuller, J., inดร.ชมนาด เลิศไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHermes, M., exGaraschuk O., "A bell-shaped dependence between amyloidosis and GABA accumulation in astrocytes in a mouse model of Alzheimer's disease.", NEUROBIOLOGY OF AGING , ปีที่ 61, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 187-197
2017 exDe Vito Virginia, exHelen Owen, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exMario Giorgi, "Natural Substances as New Potential Strategies for the Treatment of Leishmaniosis in Dogs", American Journal of Animal and Veterinary Sciences, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 169-175
2017 inนางสาวศิริพร คงสร้อย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChie Nakajima, exYasuhiko Suzuki, "Quinolone Resistance in Non-typhoidal Salmonella", Current Topics in Salmonella and Salmonellosis, ปีที่ 0, ฉบับที่ 0, เมษายน 2017
2017 exกนกวรรณ สิงห์อาษา, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, "Molecular and phylogenetic characterization of bovine coronavirus virus isolated from dairy cattle in Central Region, Thailand", Tropical Animal Health and Production, ปีที่ 49, ฉบับที่ 7, ตุลาคม 2017, หน้า 1523-1529
2017 exUtrarachkij, F., exNakajima, C., exChangkwanyeun, R., exSiripanichgon, K., inนางสาวศิริพร คงสร้อย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPornruangwong, S., exChangkaew, K., exTsunoda, R., exTamura, Y., exSuthienkul, O., exSuzuki, Y., "Quinolone Resistance Determinants of Clinical Salmonella Enteritidis in Thailand.", Microbial Drug Resistance, ปีที่ 23, ฉบับที่ 7, ตุลาคม 2017, หน้า 885-894
2017 inนายกัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์, exNicha Lukkana, inนายศราวุธ อย่างธารา, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exProfessor Stanley G. Fenwick, "Association of Ehrlichia canis, Hemotropic Mycoplasma spp. and Anaplasma platys and severe anemia in dogs in Thailand", Veterinary Microbiology, ปีที่ 201, ฉบับที่ -, มกราคม 2017, หน้า 195-200
2017 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exนางสาวปิยลักษณ์ สินพิทักษ์กุล, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์, inดร.อุสุมา เจิมนาค, รองศาสตราจารย์, inดร.พรรณวิมล ตันหัน, รองศาสตราจารย์, exOwen, H., exGiorgi, M., "Fate and tissue depletion of nivalenol in ducks", Japanese Journal of Veterinary Research, ปีที่ 65, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2017 - กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 185-192
2017 inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางประภัสสร บุญสูงเนิน (จงมีพรศิริโสภา), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพิชัย จิรวัฒนาพงศ์, อาจารย์, exRattanavanichroj, N, inดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Survey of quality of oils used in Thai pig farms", THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE, ปีที่ 47, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2017, หน้า 475-480
2017 inดร.ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Investigation into the effect of prostaglandin F2a, GnRH analogue and hCG on induction of ovulation in mares", THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE, ปีที่ 47, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2017, หน้า 493-499
2017 exDuangkaew, L, inนางสาวลาวัลย์ หล้าสุพรม, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChen, C, "Effect of a mixture of essential oils and a plant-based extract for the management of localized superficial pyoderma in dogs: An open-label clinical trial", THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE, ปีที่ 47, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2017, หน้า 513-522
2017 inดร.พิชนันท์ ลีฬหรัตนรักษ์, inนายภัคธร ลิ่วเฉลิมวงศ์, exKhalid, M, inดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Management of multiple intracranial granular cell tumors in a golden retiever", THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE, ปีที่ 47, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2017, หน้า 579-584
2017 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exJiyipong, T, exSunanta, C, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Prevalence and molecular characterization of bovine Cryptosporidium from dairy cows in Northern Thailand", ACTA PARASITOLOGICA, ปีที่ 62, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2017, หน้า 772-774
2017 exKamyingkird, K, exJiyipong, T, inดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, exTasker, S, exStich, RW, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "WITHDRAWN: Molecular detection of Mycoplasma haemofelis, Candidatus Mycoplasma haemominutum' and Candidatus Mycoplasma turicensis' in stray cats residing in monasteries of Bangkok, Thailand (vol 210, pg 197, 2017)", VETERINARY MICROBIOLOGY, ปีที่ 210, ตุลาคม 2017, หน้า 197-197
2017 exArunorat, J, exCharoenvisal, N, exWoonwong, Y, exKedkovid, R, exJittimanee, S, exSitthicharoenchai, P, exKesdangsakonwut, S, inดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThanawongnuwech, R, "Protection of human influenza vaccines against a reassortant swine influenza virus of pandemic H1N1 origin using a pig model", RESEARCH IN VETERINARY SCIENCE, ปีที่ 114, ตุลาคม 2017, หน้า 6-11
2017 exPuangmalai, N, exThangnipon, W, exSoi-ampornkul, R, inนายนิรุตติ์ สุวรรณา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTuchinda, P, exNobsathian, S, "Neuroprotection of N-benzylcinnamide on scopolamine-induced cholinergic dysfunction in human SH-SY5Y neuroblastoma cells", NEURAL REGENERATION RESEARCH, ปีที่ 12, ฉบับที่ 9, กันยายน 2017, หน้า 1492-+
2017 exLeklub, J, inนางสาวอารีย์ ไหลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Clinical evaluation of xylazine, lidocaine and ketamine intravenous infusion to reduce isoflurane requirement in Thai native cross-bred ponies", THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, กันยายน 2017, หน้า 311-319
2017 exThangthamniyom, N, exSangthong, P, inดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนรุตม์ ทะนานทอง, อาจารย์, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHansoongnern, P, exSemkum, P, exPetcharat, N, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "Genetic diversity of porcine circovirus type 2 (PCV2) in Thailand during 2009-2015", VETERINARY MICROBIOLOGY, ปีที่ 208, ฉบับที่ -, กันยายน 2017, หน้า 239-246
2017 exSomruethai Channasanon, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, exSurapol Chantaweroad, exPassakorn Tesavibul, exSiriporn Tanodekaew1, "Gentamicin Released from Porous Scaffolds Fabricated by Stereolithography", Journal of Healthcare Engineering, ปีที่ 2017, ฉบับที่ 9547896, สิงหาคม 2017, หน้า 1-8
2017 exFlorek, NW, inนายอรรถพล กำลังดี, อาจารย์, exMutschler, JP, exKingstad-Bakke, B, exSchultz-Darken, N, exBroman, KW, exOsorio, JE, exFriedrich, TC, "A modified vaccinia Ankara vaccine vector expressing a mosaic H5 hemagglutinin reduces viral shedding in rhesus macaques", PLOS ONE, ปีที่ 12, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2017
2017 exWatthanakaiwan, V, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, exHamarit, K, exKaolim, N, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, exMuangkram, Y, "Molecular characterization of the ribosomal DNA unit of Sarcocystis singaporensis, Sarcocystis zamani and Sarcocystis zuoi from rodents in Thailand", JOURNAL OF VETERINARY MEDICAL SCIENCE, ปีที่ 79, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2017, หน้า 1412-1418
2017 exBortey-Sam, N, exIkenaka, Y, exAkoto, O, exNakayama, SMM, exAsante, KA, exBaidoo, E, exObirikorang, C, inนางอักษร แสงเทียนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exIsoda, N, exNimako, C, exMizukawa, H, exIshizuka, M, "Oxidative stress and respiratory symptoms due to human exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in Kumasi, Ghana", ENVIRONMENTAL POLLUTION, ปีที่ 228, ฉบับที่ -, กันยายน 2017, หน้า 311-320
2017 inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, exMahasawangkul, S, exKornkaewrat, K, inนายสุธี รัตนภิรมย์, exLeartsang, W, exKitkha, S, "The presence of seminal plasma, especially derived from stallion semen, helps preserve chilled Asian elephant (Elephas maximus) sperm motility", ANDROLOGIA, ปีที่ 49, ฉบับที่ 6, สิงหาคม 2017
2017 exChukijrungroat, N, exKhamphaya, T, exWeerachayaphorn, J, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, exSaengsirisuwan, V, "Hepatic FGF21 mediates sex differences in high-fat high-fructose diet-induced fatty liver", AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM, ปีที่ 313, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2017, หน้า E203-E212
2017 exKawabe, S, exTsunekawa, N, exKudo, K, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAkishinonomiya, F, exEndo, H, "Morphological variation in brain through domestication of fowl", JOURNAL OF ANATOMY, ปีที่ 231, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2017, หน้า 287-297
2017 inนางสาวสุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAngkawanish, T., exBoonprasert, K., exSombutputorn, P., exLangkaphin, W., exDitcham, W., exWarren, K., "Successful treatment of a clinical elephant endotheliotropic herpesvirus infection: The dynamics of viral load, genotype analysis, and treatment with acyclovir", Journal of Zoo and Wildlife Medicine, ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, มกราคม 2017, หน้า 1254-1259
2017 exTawichasri, P., exLaopichienpong, N., exChanhome, L., exPhatcharakullawarawat, R., exSingchat, W., exKoomgun, T., exPrasongmaneerut, T., inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, exSillapaprayoon, S., inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, exSuntrarachun, S., exBaicharoen, S., exPeyachoknagul, S., inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Using blood and non-invasive shed skin samples to identify sex of caenophidian snakes based on multiplex PCR assay", Zoologischer Anzeiger, ปีที่ 271, มกราคม 2017, หน้า 6-14
2017 exKitkha, S., inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพิชัย จิรวัฒนาพงศ์, อาจารย์, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, "Effects of altrenogest treatment in sows on the variation of piglet birth weight and pre-weaning piglet performance", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 51, ฉบับที่ 4, มกราคม 2017, หน้า 303-309
2017 inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTangkawattana, S., exSereerak, P., inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exSripa, B., "Social network analysis of food sharing among households in opisthorchiasis endemic villages of Lawa Lake, Thailand", Acta Tropica, ปีที่ 169, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 150-156
2017 inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, exOstner, J., exSchรผlke, O., "A first report of non-invasive adenovirus detection in wild Assamese macaques in Thailand", Primates, ปีที่ 58, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 307-313
2017 exVinh, H.Q., inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTangkawattana, S., exSmith, J.F., exKaewkes, S., exDung, D.T., exDuong, T.T., exSripa, B., "Risk factors for Clonorchis sinensis infection transmission in humans in northern Vietnam: A descriptive and social network analysis study", Parasitology International, ปีที่ 66, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 74-82
2017 exPanneum, S., inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "Diagnosis of Caprine Arthritis Encephalitis Virus infection in dairy goats by ELISA, PCR and Viral Culture", Polish Journal of Veterinary Sciences, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 347-353
2017 exPanneum, S., inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "Cocultivation of caprine arthritis encephalitis virus-infected macrophages with primary goat synovial cells", Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 153-160
2017 exPuangkham, S., inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.อุสุมา เจิมนาค, รองศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรรณวิมล ตันหัน, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Monitoring and health risk of mycotoxins in imported wines and beers consumed in Thailand", World Mycotoxin Journal, ปีที่ 10, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 401-409
2017 exIngkasri, T., exTheeraphun, W., inดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม, รองศาสตราจารย์, "Treatment outcomes of canine nasal tumor irradiation", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 53-60
2017 exSri-Ngam, S., inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, "Effects of ivabradine on left ventricular function in dogs with congestive heart failure", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 71-78
2017 exKitkha, S., inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพิชัย จิรวัฒนาพงศ์, อาจารย์, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, "Effect of dosage and duration of altrenogest treatment on follicular development and ovulation in sows", Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, ปีที่ 41, ฉบับที่ 6, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 733-740
2017 inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, exLailerd, N, inดร.อัจฉรา ขยัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "In vitro and in vivo assessment of inhibitory effect of stevioside on proinflammatory cytokines", AVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2017, หน้า 101-106
2017 exPham, HTT, exPeyre, M, exTrinh, TQ, exNguyen, OC, exVu, TD, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, exAntoine-Moussiaux, N, "Application of discrete choice experiment to assess farmers' willingness to report swine diseases in the Red River Delta region, Vietnam", PREVENTIVE VETERINARY MEDICINE, ปีที่ 138, มีนาคม 2017, หน้า 28-36
2017 exKaessmeyer, S, exSehl, J , inนางสาวมณีนุช เขียวอินทร์, อาจารย์, exMerle, R, exRichardson, K, exPlendl, J, "Subcellular Interactions during Vascular Morphogenesis in 3D Cocultures between Endothelial Cells and Fibroblasts", International Journal of Molecular Sciences, ปีที่ 18, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2017
2017 exAhmed Abdelmoniem Mousa, exRoche, Daniel Barry, exTerkawi, Mohamad Alaa, exKameyama, Kyohko, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, exVudriko, Patrick, exSalama, Akram, exCao, Shinuo, exOrabi, Sahar, exKhalifa, Hanem, exAhmed, Mohamed, exAttia, Mabrouk, exElkirdasy, Ahmed, exNishikawa, Yoshifumi, exXuan, Xuenan, exCornillot, Emmanuel, "Human babesiosis: Indication of a molecular mimicry between thrombospondin domains from a novel Babesia microti BmP53 protein and host platelets molecules", PlosOne, ปีที่ 12, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2017, หน้า 1-17
2017 exNunyarat KOOMKRONG,, inดร.นิรัตน์ กองรัตนานันท์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, inดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อัจฉรา ขยัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Fiber characteristics of pork muscle exhibiting different levels of drip loss", Animal Science Journal, ปีที่ 88, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2017, หน้า 2044-2049
2017 inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, "Pacemaker implantation in horse with bradycardia-tachycardia syndrome", AJAVA , ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2017, หน้า 35-42
Publish Year National Journal 15
2017 inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inนางสาวศุภร ทองยวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "ชนิดความหลากหลายและความไวยาของเชื้อ Staphylococcus ที่แยกได้จากมูลไก่เนื้อในบางฟาร์ม ประเทศไทย", วารสารสาธารณสุขศาสตร์, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 44-55
2017 exศศิประภา ชูช่วย, inนายประกรณ์ จาละ, inนายธนภูมิ มณีบุญ, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, "การตรวจวิเคราะห์อะฟลาทอกซินบี 1 ในวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยไม่ผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ด้วยเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง", Journal of science and technology Mahasarakham University, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 1-6
2017 exชัชวาล แถวถาทา, inดร.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, exณันญรัตน์ คุ้มครอง, inดร.อัจฉรา ขยัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของยีน MYPN ต่อคุณภาพเนื้อในสุกรลูกผสมเชิงการค้า", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ฉบับพิเศษ), ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 1116-1122
2017 exสมพิศ แย้มเกษม, inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exจิราพร เกษรจันทร์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของการเกิดโรคตัวแดงดวงขาวในฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลในจังหวัดระยอง", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 14-25
2017 exปานปัณณ์ วรนุช, inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exจิราพร เกสรจันทร์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, "ความน่าจะเป็นของปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคตัวแดงดวงขาวในฟาร์มกุ้งทะเล จังหวัดระยอง: การวิเคราะห์เครือข่ายแบบเบย์เชียน", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 1-13
2017 inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนุชจนาถ หีบแก้ว, inนางสุภาพร บุณยประสิทธิ์, inดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ชุดอินเฮาสแซนด์วิชอีไลส้าสำหรับตรวจระดับโทรโปมัยโอซิน ๔ และเปอร็อกซิรีด๊อกซิน ๒", พุทธชินราชเวชสาร, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 49-59
2017 exวรรษมน หมอยาดี, inดร.ทัศนีย์ เจริญทรง, รองศาสตราจารย์, exนารถดรุณ จิตเอื้อเฟื้อ, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inดร.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, "ค่าโลหิตวิทยาและค่าชีวเคมีโลหิตในแมวที่ป่วยด้วยโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 1212-1218
2017 exApichaya SUDSUKH, exTridsana Jedsukontorn, ex Napatsorn Thammachot, exSakolwan Lumlertmatee, exรศ.ดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "EFFECTS OF RESTRAIN ON FECAL CORTISOL LEVEL, HEMATOLOGY AND BLOODCHEMISTRY IN RUSA DEER (RUSA TIMORENSIS)", Journal of Wildlife in Thailand, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2017, หน้า 75-82
2017 exวิจิตร สุทธิประภา, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "การผ่าตัดแก้ไขไส้เลื่อนฝีเย็บในสุนัขด้วยซาร์โค-อิชเชียลสลิง", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2560, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 55-64
2017 exChanyanuch Intachat, exPalin Jiwaganont, exSornsawan Wannasilp, exOranun Udompattanakorn, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, inนางสิริลักษณ์ จาละ, exดุษฎี แก้ววงษ์วาลย์, exPipatpong Chandang, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความชุกทางซีรัมวิทยาต่อ Encephalitozoon cuniculi ในโรงฆ่ากระต่ายเนื้อ ณ ตอนกลางของประเทศไทย", สัตวแพทย์มหานครสาร, ปีที่ 2, ฉบับที่ 12, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 35-45
2017 inดร.อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กำเนิดและประวัติของสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 166-179
2017 exนภาภรณ์ เสนารัตน์, exภัทรวดี ธรรมสถิต, exกนกวรรณ คิมรัมย์, exทักษอร จำนาญศิลป์, exปิยธิดา อาจอ่ำ, exนิธิดา บุญวิทยา, exสิรันดร์ ถึกอ่ำ, inดร.พจนา วรรธนะนิตย์, อาจารย์, "รายงานสัตว์ป่วย : การใช้เลเซอร์ระดับสี่ร่วมกับการรักษาแผลตามปกติในการรักษาแผลที่มีขนาดใหญ่และติดเชื้ออย่างรุนแรงในสุนัขหนึ่งตัวและแมวหนึ่งตัว", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 155-165
2017 exนิราวัฒน์ นารอด, inดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภัทรพงศ์ จักรทอง, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โรคนิวคาสเซิลในนกล่าเหยื่อ", Journal of Kasetsart Veterinarians, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 180-190
2017 exภาคภูมิ สหพิบูลย์ชัย, inดร.มนชนก วิจารสรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นฤดี เกษมสันต์, อาจารย์, inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รายงานกลุ่มสัตว์ป่วย:การซ่อมแซมกระดูกขากรรไกรล่างหักด้วยเทคนิคการใช้หมุดยึดและแกนซีเมนต์กระดูกในสุนัขป่วย 4 ราย", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 140-154
2017 inนายเสลภูมิ ไพเราะ, อาจารย์, inนายทศพล องค์วิเศษไพบูลย์, exปิยทิพย์ ชูเฉลิมพร, exภัทรวดี ธรรมสถิต, exพงษ์ศักดิ์ จันทร์ลอยนภา, inนางสาวสิริกุล สุนทรารักษ์, อาจารย์, inดร.นฤดี เกษมสันต์, อาจารย์, "รายงานสัตว์ป่วย: การพร่องกลูโคคอร์ติคอยด์จากภาวะต่อมหมวกไตชั้นนอกทําางานน้อยกว่าปกติชนิดปฐมภูมิในสุนัข พันธุ์ยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย", วารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย , ปีที่ 29, ฉบับที่ 3-4, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 93-104

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 36
2017 exNunyarat Koomkrong, inดร.นิรัตน์ กองรัตนานันท์, รองศาสตราจารย์, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัจฉรา ขยัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Relationship between Muscle pH and Water-holding Capacity in Pork", The National and International Graduate Research Conference 2017, 10 มีนาคม 2017, ขอนแก่น ประเทศไทย
2017 exNonzee Hanchanachai, inดร.นพรัตน์ สระแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน, รองศาสตราจารย์, inนายณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, "Histopathological Investigation of Porcine Respiratory Diseases", Research 4.0 Innovation and Development SSRU’s 80th Anniversary, 16 มีนาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exRebecca Traub, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exLinh Bui Khanh , exPeter Irwin, exGad Baneth, exGabriela P?rez Tort, exFilipe Dantas Torres, "Addressing canine deworming guidelines in the tropics – not as simple as it seems!", 26th International Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology, 4 - 8 กันยายน 2017, Kuala Lumpur มาเลเซีย
2017 inดร.รุ่งเรือง ยอดชีวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอมรเทพ อาชวกุลเทพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์, exอ.อตถพร รุ่งสิทธิชัย, "การตรวจวินิจฉันมะเร็งในมดลูกของเจฟฟรอยมาร์โมเส็ท", The 16th Chulalongkorn University Veterinary Conference, 22 - 24 มีนาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.รุ่งเรือง ยอดชีวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอ.อตถพร รุ่งสิทธิชัย, "การเกิดวัณโรคในลิงจากภาคตะวันตกของประเทศไทย", The 16th Chulalongkorn University Veterinary Conference, 22 - 24 มีนาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, exKarin Allenspach, exRosana Lopes, exJonathan A. Lidbury, exJan S. Suchodolski, exJoerg M. Steiner, "SERUM 3-BROMOTYROSINE CONCENTRATIONS IN DOGS WITH CHRONIC ENTEROPATHY", 2017 American College of Veterinary Internal Medicine Forum m, 8 - 10 มิถุนายน 2017, National Habor แมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา
2017 inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, exสุภาพร จ๋วงพานิช, exThawanrut Kiatyingangsulee, exApasara Worarach, exTonlawat Sibu, "Colistin Resistant E. coli from Swine in Various Regions of Thailand", 33rd world veterinary congress, 28 - 31 สิงหาคม 2017, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2017 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "TILAPIA LAKE VIRUS: A NOVEL PATHOGEN THAT THREATEN WORLDWIDE TILAPIA CULTURE HOW TO HANDLE A SITUATION?", World Aquaculture 2017, 26 - 29 มิถุนายน 2017, Cape Town สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
2017 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวปุณธนาฒย์ ทัตติยพงศ์, exน.สพ.ทวีศักดิ์ เจนธนกิจ, exนางสาวนันทวรรณ นนทเบญจวรรณ, exศ.น.สพ.ดร.อลงกร อมรศิลป์, "TILAPIA LAKE VIRUS: CONTROL MULTPLE INFECTIONS AND PROBLEM MANAGEMENT", World Aquaculture Society: Asian-Pacific Aquaculture 2017, 24 - 27 กรกฎาคม 2017, Kuala Lumpur มาเลเซีย
2017 inดร.ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์, inดร.เสรี เจริญกิจมงคล, อาจารย์, "An Evaluation of Food Safety Strategy in Thailand: knowledge of Pig Farmers", 2017International Symposium on Economics and Social Science-Summer Session (ISESS- Summer 2017) , 25 สิงหาคม 2017, Sapporo ญี่ปุ่น
2017 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวปุณธนาฒย์ ทัตติยพงศ์, exน.สพ.ทวีศักดิ์ เจนธนกิจ, exนางสาวนันทวรรณ นนทเบญจวรรณ, exศ.น.สพ.ดร.อลงกร อมรศิลป์, "Emergence of Tilapia Lake Virus in Thailand", 10th Symposium on Diseases in Asian Aquaculture , 28 สิงหาคม 2017, Bali สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2017 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาววรวัลย์ เดชาวิชิตเลิศ, exนางสาวปุณธนาฒย์ ทัตติยพงศ์, "Virus characterization, Clinical presentation and Pathology of TiLV", Emergency Regional Consultation for Prevention and Management of Tilapia Lake Virus (TiLV) in the Asia-Pacific, 27 - 28 กันยายน 2017, Guangzhou สาธารณรัฐประชาชนจีน
2017 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "One Month Mortality Syndrome: the Paradigm Shift to Tilapia Business in Thailand", 16th Chulalongkorn University Veterinary Conference 2017, 22 - 24 มีนาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, รองศาสตราจารย์, exนันทวรรณ เพชรัตน์, exChaiwat Prawettongsopon, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "PORCINE CIRCOVIRUS TYPE 2 INTERACTS WITH CYTOPLASMIC DYNEIN MOTOR PROTEIN FOR INTRACELLULAR TRAFFICKING", The 6th congress of Asian Association of Veterinary Anatomists, 15 - 16 ตุลาคม 2017, กูชิง มาเลเซีย
2017 inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Inherited Disease in Cats and Genetic Tools for Their Investigation", ASIA-PACIFIC FELINE CONGRESS , 7 - 9 พฤศจิกายน 2017, กะรน ภูเก็ต ประเทศไทย
2017 inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, exChea Rortana, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exCharuwan Hrianpreecha, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, "Plasmid-mediated antimicrobial resistances of V. parahaemolyticus from Pacific white shrimp and E. coli from diarrheal swine", Medical and Clinical Microbiology International Conference, 3 - 4 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพ
2017 inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกาวิล นันท์กลาง, exสิทธิเดช มหาสาวังกุล, exประมิน ทองโต, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, exรักษ์ศิริ น้อมศิริ, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, inนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), inนายจิตรกร วิริยารัมภะ, "DETERMINING NORMAL URINALYSIS PARAMETERS IN ASIAN ELEPHANTS (Elephas maximus)", ISSAAS 2017 International Congress & General Meeting, 14 - 16 ตุลาคม 2017, Hanoi สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2017 inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, exChanyanuch Intachat, exPalin Jiwaganont, exSornsawan Wannasilp, exOranun Udompattanakorn, exพิพัฒน์พงษ์ จันทร์แดง, inนางสิริลักษณ์ จาละ, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวโน้มที่แตกต่างกันของความชุกทางซีรัมวิทยาของเชื้อ Encephalitozoon cuniculi ระหว่างเครือข่ายการผลิตกระต่ายเนื้อ และระหว่างปี 2015 และ 2016", International conference on veterinary science (ICVS) , 22 - 24 พฤศจิกายน 2017, ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย
2017 inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนางภัทรา มูลจิตร, inนายเบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, ex Panya Youngprapakorn, exKornvika Youngprapakorn, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "Karyotyping Technique from fibroblast cells of eyelid skin, aorta and blood of Siamese crocodile (Crocodylus Siamensis)", 10th International Meeting Of Asian Society of Conservation Medicine, 20 - 23 ตุลาคม 2017, Kuching, Sarawak มาเลเซีย
2017 inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, exพรชัย พรพนม, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ, รองศาสตราจารย์, inนายภัทรพงศ์ จักรทอง, "Ultrastructural and molecular characterization of Plasmodium sp. and Trypanosoma corvi in an Asian barred owlet", Regional Conference on Materails & ASEAN Microscopy Conference 2017 ณ โรงแรม Olive Tree รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย วันที่ 12-13 ธันวาคม 2560, 12 - 13 ธันวาคม 2017, ปีนัง มาเลเซีย
2017 exพรชัย พรพนม, inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Hematological values, cytochemistry and morphology of blood cells in white-bellied sea-eagle (Haliaeetus leucogaster) of Thailand", Regional Conference on Materails & ASEAN Microscopy Conference 2017 ณ โรงแรม Olive Tree รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ณ วันที่ 12-13 ธันวาคม 2560 , 12 - 13 ธันวาคม 2017, ปีนัง มาเลเซีย
2017 exพรชัย พรพนม, inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภัทรพงศ์ จักรทอง, "Trypanosoma corvi and Trypanosoma avium in raptors in Thailand", The 10th Asian Raptor Research and Conservation Network Symposium ระหว่างวันที่ 18 – 22 ตุลาคม 2560 ณ Ateneo de Davao University เมือง Davao (ดาเวา) ประเทศฟิลิปินส์ , 18 - 22 ตุลาคม 2017, ดาเวา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2017 exปัญญ์ ศรีบุญญาพิรัตน์, exสุปรียา ศรีสัมพันธ์, exณัฐณัฐ อินพิทักษ์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "Extradural and intradural?intramedullary spinal cord atypical meningiomasin an 8?years old male Chihuahua: A case report", Thailand ICVS 2017: Asean Veterinary Profession with Thailand 4.0, 22 - 24 พฤศจิกายน 2017, Nonthaburi
2017 inนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์, exPattarapan Sukhontarad, "Determination of beta-hydroxybutyrate in bovine serum using near Infrared spectroscopy", The International Conference on Veterinary Sciences 2017 , 22 - 24 พฤศจิกายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์, exPattarapan Sukhontarad, "Preliminary study of measurement of blood profiles in cow serum by near infrared spectroscopy", The International Conference on Veterinary Sciences 2017 , 22 - 24 พฤศจิกายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Stray animals (dogs and cats) as sources of soil-transmitted parasite eggs/cysts in temple grounds of Bangkok metropolitan, Thailand.", 26th International Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology, 4 - 8 กันยายน 2017, Kuala Lumpur มาเลเซีย
2017 inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.อุสุมา เจิมนาค, รองศาสตราจารย์, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, exนางสาวปภัสสรา คุณเลิศ, inดร.พรรณวิมล ตันหัน, รองศาสตราจารย์, "Monitoring of Cypermethrin Contaminations in Macrobrachium Rosenbergii", 8th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis, 7 - 10 พฤศจิกายน 2017, Prague สาธารณรัฐเช็ก
2017 inดร.พรรณวิมล ตันหัน, รองศาสตราจารย์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.อุสุมา เจิมนาค, รองศาสตราจารย์, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, exนางสาวปภัสสรา คุณเลิศ, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Heavy metals residues in freshwater shrimp (Macrobrachium resenbergii) farmings in Thailand", 8th International Symposium on Recent Advances in Food analysis, 7 - 10 พฤศจิกายน 2017, Prague สาธารณรัฐเช็ก
2017 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exPornkamol Phoosangwalthong, exSudarat Prasroedsang, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Molecular detection of canine tick borne pathogens in stray dogs residing in temples in Bangkok, Thailand", 26th International Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology, 4 - 8 กันยายน 2017, Kuala Lumpur มาเลเซีย
2017 exClaire M Edwards, exYoshinori Ikenaka, inนางอักษร แสงเทียนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMayumi Ishizuka, exJohan HJ van Vuren, exRichard Greenfield, "Novel sequencing of genes in a South Africa sentinal fish species", 9th International Toxicology Symposium in Africa, 7 - 8 กันยายน 2017, ฺBenin city สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
2017 inดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.เพชรรัตน์ นันทธีราพงศ์, exภญ.ดร.ปองทิพย์ สิทธิสาร , exภญ.ดร.ปิยนุช โรจน์สง่า, "Differential antimicrobial activities of four structural closely related flavonoids baicalein, baicalin, chrysin and biochanin A on clinical isolated Staphylococcus intermedius and Streptococcus suis in vitro", the 8th International Symposium on recent advances in food analysis , 7 - 10 พฤศจิกายน 2017, Prague สาธารณรัฐเช็ก
2017 exHazuki Mizukawa, exYoshinori Ikenaka, exShouta MM Nakayama, exKei Nomiyama, exMisaki Maehara, inนางอักษร แสงเทียนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTsend-ayush Sainnoxoi, exKraisiri Khidkhan, exNozomu Yokoyama, exKazuyoshi Sasaoka, exOsamu Ichii, exMitsuyoshi Takiguchi, exKhoki Takaguchi, exHiroki Nishikawa, exNana Takai, exShinsuke Tanabe, exMayumi Ishizuka, "Short-term or long-term in vivo exposure to organohalogen compounds in cats: Elucidate the metabolic capacities and effects on thyroid function", 9th International Toxicology Symposium in Africa, 7 - 8 กันยายน 2017, Benin city สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
2017 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.พรรณวิมล ตันหัน, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf Mario GIORGI, exProf Susumu KUMAGAI, exProf Jana HAJSLOVA, "Health Risk of Patulin and Pyrethroids in Fruit Juices Consued in Thailand", 8th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis (RAFA 2017), 7 - 10 พฤศจิกายน 2017, Prague สาธารณรัฐเช็ก
2017 inนายวันชาติ ยิบประดิษฐ์, exผศ.น.สพ.ดร.อตถพร รุ่งสิทธิชัย, "Pulmonary Lobectomy in Dog", THE 16TH CHULALONGKORN UNIVERSITY VETERINARY CONFERENCE (CUVC 2017), 22 - 24 มีนาคม 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 inนายวันชาติ ยิบประดิษฐ์, inนายณรงค์ชัย พูลทรัพย์เจริญ, inนางสาววงศ์สุดา ยาละ, exผศ.น.สพ.ดร.อตถพร รุ่งสิทธิชัย, "Treatment of Idiopathic Canine Chylothorax with Thoracic Duct Ligation,Pericardiectomy, and Omentalization", THE 16TH CHULALONGKORN UNIVERSITY VETERINARY CONFERENCE (CUVC 2017), 22 - 24 มีนาคม 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, ex Thianthada Pothipongsathorn, exPiangjai Chalermwong, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, exSaruda Tiwananthakorn, exRuttayaporn Ngasaman, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exMarc Desquesnes, "Trypanosoma evansi was found as vesicle like form in the cytoplasm of nucleated cells of horses, Sukhothai, Thailand", 26th International Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology, 4 - 8 กันยายน 2017, Kuala Lumpur มาเลเซีย
Publish Year National Conference 26
2017 inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, inนางสิริลักษณ์ จาละ, exดุษฎี แก้ววงษ์วาลย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเบื้องต้นของความชุกต่อเชื้อ Encephalitozoon cuniculi จากซีรัมกระต่ายเนื้อ", การประชุมวิชาการครั้งที่ 55 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exน.ส. ปวีณา เอ็นดู, exน.ส. รามนรี เนตรวิเชียร, inนางสุวรรณา ทิพยรักษ์, exSutha Khaodhia, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Contamination at risk of Lead and Cadmium in Duck Meats from Free Grazing and Large Scale Duck farms in Nakhon Pathom Province, Thailand", The 55th Kasetsart University Annual Conference, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, inนายณรงค์ อาบกิ่ง, "การศึกษาผลของวัคซีนไบโอฟิล์ม Streptococcus agalactiae ในปลานิล", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exสุธาสินี บุญยินดี, exลลิตา สุวรรธนะ, inดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, exสิริภัทรา เนตรมัย เดชกัลยา, exนิธิดา บุญวิทยา, exวรรณภา สุนา, "การศึกษาย้อนหลังเนื้องอกในสุนัขที่มารักษาที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ บางเขน ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2547-มิถุนายน พ.ศ.2559", การประชุมทางวิชาการมหาลัยเกษตร์ศาสตร์ ครั้งที่ 55, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exNungnuch Pinyopanuwat, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exPhatcharatorn Sinking, exสินสมุทร แซ่โง้ว, inนายศราวุธ อย่างธารา, exDuangkhamoi Sararuangchai, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Prevalence of external parasites of stray cats and dogs residing in monasteries of Bangkok metropolitan areas, Thailand", The 55th Kasetsart Annual Conference, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exNwaioo Khine, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Molecular detection of Giardia duodenalis from stray dogs residing in monasteries of Bangkok, Thailand", The 55th Kasetsart Annual Conference, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exTanadon Kijsumritroj, exWitchuta Eiamsuk, exSarita Jeedepram, exPanittha Rattanasriampaipong, exSirilak Ruangaram, exNongnuch Pinyopanuwat, inดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Prevalence of soil-transmitted and gastro-intestinal parasites of dogs in Bangkhen areas of Kasetsart University", The 55th Kasetsart Annual Conference, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inนางอภันตรี ด้วงเงิน, inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของอุณหภูมิที่ใช้ในการเก็บรักษาที่มีต่อคุณภาพซากนิ่มของสุนัขและแมวที่คงสภาพด้วยวิธีการใช้สารละลายอิ่มตัวของเกลือ", The 40th Annual Conferences of The Anatomy Association of Thailand, 17 - 19 พฤษภาคม 2017, ชลบุรี ประเทศไทย
2017 inดร.ชมพูเนกข์ ยุรญาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ. ดร. อริยา จินดามพร, exWongdindam, S, ex Jianjiraphong, C, exProfessor Dr. Wieland Meyer, "Establishment of a Thai yeast culture collection for human pathogenic yeasts", การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีอาวุโส สกว. ครั้งที่ 16, 11 - 13 มกราคม 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exแป้งร่า ประทีป ณ ถลาง, inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, รองศาสตราจารย์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, "ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติต่อการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากของชาวประมงพื้นบ้านในจังหวัดระยอง ประเทศไทย", นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม, 20 - 21 กรกฎาคม 2017, พิษณุโลก ประเทศไทย
2017 exณัฐชัย วรสุทธิ์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, exประภาส ภิญโญชีพ, exนพวรรณ บัวมีธูป, "การวิเคราะห์เครือข่ายการเคลื่อนย้าย โค กระบือ ปี 2012-2014 ของประเทศไทย", นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม, 20 - 21 กรกฎาคม 2017, พิษณุโลก ประเทศไทย
2017 exชญานิศ ประสานวงศ์, inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, "ความรู้ ทัศนคติและวิธีปฎิบัติของควาญช้างต่อความเป็นไปได้ของการแพร่กระจายโรคผ่านการเคลื่อนย้ายช้างเลี้ยงในปางที่มีจานวนการเคลื่อนย้ายช้างสูงของประเทศไทย", นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม, 20 - 21 กรกฎาคม 2017, พิษณุโลก ประเทศไทย
2017 exนางสาวดวงมณี บุญช่วย , inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาจุลกายวิภาคของผิวหนังตัวเงินตัวทองเพื่อประยุกต์ใช้สำหรับการผลิตงานเครื่องหนัง", การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 , 17 - 19 พฤษภาคม 2017, สัตหีบ ชลบุรี ประเทศไทย
2017 inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, inดร.ทัศนีย์ เจริญทรง, รองศาสตราจารย์, inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, inดร.อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อัจฉรา ขยัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ค่าโลหิตวิทยาในแมวที่ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อไวรัสลิวคีเมียแมว", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6, 21 - 24 มิถุนายน 2017, นครปฐม ประเทศไทย
2017 exนารถดรุณ, exวรรษมน, inดร.อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เชื้อแบคทีเรียและผลการทดสอบความไวยาจากแมวที่มีหนองในช่องอกและแมวป่วยโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบ", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6, 21 - 24 มิถุนายน 2017, นครปฐม ประเทศไทย
2017 exวรธิดา แสงรัตน์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์เชิงพื้นที่และเวลาของโรคปากและเท้าเปื่อยในประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2557-2559", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2017 exลัทธพรรณ เฮงตระกูล, inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์อนุกรมเวลาของการพบโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558-2559", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2017 exวรรธิดา ห.เพียรเจริญ , inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, รองศาสตราจารย์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยเสี่ยงของการพบเชื้อ Streptococcus spp. ในโคนมที่เป็นโรคเต้านมอักเสบแบบแสดงอาการในเขตพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2017 inดร.พจนา วรรธนะนิตย์, อาจารย์, inนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), inนางสาวกาวิล นันท์กลาง, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inดร.เสรี กุญแจนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสิทธิเดช มหาสาวังกุล, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเบื้องต้นเทคนิคการคัดแยกอสุจิเพื่อเพิ่มคุณภาพน้ำเชื้อในช้างเอเชีย", งานประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2560, 10 - 11 สิงหาคม 2017, ลำปาง ประเทศไทย
2017 inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inนางภัทรา มูลจิตร, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "Applied Technique for Chromosome Slide Preparation of Animal Fibroblast Cells for Karyotyping", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exนายคณวัฒน์ บุตรศรี, exนายปัณณ์ พนมวัลย์, inนางภัทรา มูลจิตร, inนายรุ่งโรจน์ แจ่มอ้น, อาจารย์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนายนรินทร์ อุประกรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รอยโรคภาวะเสียสมดุลของเชื้อแบคทีเรียในทางเดินอาหารไก่เนื้อที่ติดเชื้อ Eimeria acervulina", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 14, 7 - 8 ธันวาคม 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2017 exสุดาพร พรมปลูก, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพและลักษณะทางประสาทสัมผัสของเครื่องดื่มนมแพะผสมอกไก่บ้านตะนาวศรี", การประชุมวิชาการสัตว์ศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6 , 22 - 23 มิถุนายน 2017, นครปฐม ประเทศไทย
2017 exนางสาวสุธาสินี บุญยินดี, exนางสาวลลิตา สุวรรธนะ, inดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, exสิริภัทรา เนตรมัย เดชกัลยา, inนางสาวนิธิดา บุญวิทยา, exวรรณภา สุนา, "การศึกษาย้อนหลังเนื้องอกในสุนัขที่มารักษาที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ระหว่าง เดือนมกราคม พ.ศ. 2547 – มิถุนายน พ.ศ. 2559", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inนางสิริภัทรา เนตรมัย เดชกัลยา, "Doxorubicin for the treatment of Cutaneous Transmissible Venereal Tumor in dog: a case report", The 10th VPAT Regional Veterinary Congress - VRVC 2017, 23 - 26 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inนางสาวกนกวรรณ คิมรัมย์, inนายภัคธร ลิ่วเฉลิมวงศ์, "Modified Blake drain technique in traumatic brain injury craniectomy dog - a case report", The 10th VPAT REGIONAL VETERINARY CONGRESS 2017, 24 - 26 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exChea Rortana, inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exCharuwan Hrianpreecha, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, ex Sirinart Chaichanathong, exSompit Yaemkasem, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "Sequencing analysis of qnrVC1 fromVibrio parahaemolyticus isolated from shrimp culture pond water in Thailand", การประชมุวิชาการระดับชาต ิครัง้ที่ 14 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน , 7 - 8 ธันวาคม 2017, อื่นๆ ประเทศไทย

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2003 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202018 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2008 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=10&BudgetYear=2017]