Journal

The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene (ISSN: 00029637)
103
3
1228-1233
กันยายน 2020
นานาชาติ
Open Access
-
-

Author

Output From Project

การสำรวจเชื้อมาลาเรียในลิง ความหลากหลายของชนิดและการกัดเหยื่อของยุงพาหะในพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อมาลาเรียในประเทศไทย