การสำรวจเชื้อมาลาเรียในลิง ความหลากหลายของชนิดและการกัดเหยื่อของยุงพาหะในพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อมาลาเรียในประเทศไทย

Publish Year International Journal 3
2022 exVannarat SAECHAN, exDaraka Tongthainan, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, รองศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, exGittiyaporn Ieamsaard, exRuttayaporn Ngasaman, "Natural infection of leptospirosis and melioidosis in long-tailed macaques (Macaca fascicularis) in Thailand", Journal of Veterinary Medical Science, ปีที่ 84, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2022, หน้า 700-706
2021 exน.ส.จรรยา อุดม, exKanutcharee Thanispong, exSylvie Manguin, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, รองศาสตราจารย์, "Trophic Behavior and Species Diversity of the Anopheles barbirostris Complex (Diptera: Culicidae) in Thailand", Journal of Medical Entomology, ปีที่ 58, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2021, หน้า 2376-2384
2020 exน.ส. ดารกา ทองไทยนันท์, exNanthanida Mongkol, exKultida Jiamsomboon, exSarocha Suthisawat, inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, exYong Poovorawan, exGittiyaporn Ieamsaard, exBencharong Sangkharak, exKanokwan Taruyanon, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, รองศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, exผ.ศ. ดร. กอบพร บุญนาค, "Seroprevalence of Dengue, Zika, and Chikungunya Viruses in Wild Monkeys in Thailand", The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, ปีที่ 103, ฉบับที่ 3, กันยายน 2020, หน้า 1228-1233