ผลงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2008

101

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

120

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

64

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

1

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

9

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มผลงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (276 คน)
ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (276 คน)
ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (276 คน)
ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 82
2008 inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, exSunthorn Rungruang, inดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, exTheo Wensing, "Performance of Periparturient Dairy Cows Fed Alfalfa Hay in Total Mixed Ration : A Field Trial in Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2008, หน้า 11-18
2008 exSurasak Jittavisutthikul, inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "Development of Immunological Test Kit for the Detection of PorcineReproductive and Respiratory Syndrome Virus (PRRSV) in Swine", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2008, หน้า 19-30
2008 exPiyanan Leekaew, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, inดร.อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Simple Method to Extract Mitochondrial DNA in a Non-invasive Phylogenetic Study of Domestic Native Thai Ducks", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2008, หน้า 41-50
2008 exEndris Feki Ahmed, inดร.กัญจนะ มากวิจิตร์, ศาสตราจารย์, inดร.ศรเทพ ธัมวาสร, ศาสตราจารย์, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Parasitological and Hematological Study on Fasciola spp. Infections in Local Breeds of Sheep in Middle Awash River Basin, Afar Region, Ethiopia", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2008, หน้า 271-277
2008 inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, exSunthorn Rungruang, "Seroprevalence of Bovine Leukemia Virus (BLV) Infection in Pregnant Replacement Dairy Heifers in Saraburi Province, Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2008, หน้า 278-281
2008 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exPoapolathep, S, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWannapat, N, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, exKusutjarit, N, exKumagai, S, "Distribution and residue depletion of oxytetracycline in giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii)", Journal of Food Protection?, ปีที่ 71, ฉบับที่ 4, เมษายน 2008, หน้า 870-873
2008 exMiyamoto, D, exHasegawa, S, exSriwilaijaroen, N, inนายแสงชัย ยิ่งศักดิ์มงคล, อาจารย์, exHiramatsu, H, exTakahashi, T, exHidari, K, exGuo, CT, exSakano, Y, exSuzuki, T, exSuzuki, Y, "Clarithromycin inhibits progeny virus production from human influenza virus-infected host cells", BIOLOGICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN, ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 217-222
2008 exBoonprong, S, inดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, inนางชูศรี ศรีเพ็ญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exParvizi, N, inนายชาญวิทย์ วัชรพุกก์, ศาสตราจารย์, "Productivity of Thai Brahman and Simmental-Brahman crossbred (Kabinburi) cattle in central Thailand", INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOMETEOROLOGY, ปีที่ 52, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2008, หน้า 409-415
2008 exZhu, L, exZhang, Z, exFeng, F, exSchweitzer, P, inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exVernier-Singer, M, exCorey, E, exFriedenberg, S, exMateescu, R, exWilliams, A, exLust, G, exAcland, G, exTodhunter, R, "Single nucleotide polymorphisms refine QTL intervals for hip joint laxity in dogs", ANIMAL GENETICS, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, เมษายน 2008, หน้า 141-146
2008 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exSaikhun, J, exMahasawangkul, S, inนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), exPongsopavijitr, P, exSongsasen, N, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, "Potential factors affecting semen quality in the Asian elephant (Elephas maximus)", REPRODUCTIVE BIOLOGY AND ENDOCRINOLOGY, ปีที่ 6, มีนาคม 2008
2008 exSaikhun, J, exSriussadaporn, S, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, exKitiyanant, Y, "Nuclear maturation and development of IVM/IVF canine embryos in synthetic oviductal fluid or in co-culture with buffalo rat liver cells", THERIOGENOLOGY, ปีที่ 69, ฉบับที่ 9, มิถุนายน 2008, หน้า 1104-1110
2008 inนายแสงชัย ยิ่งศักดิ์มงคล, อาจารย์, exMiyamoto, D, exSriwilaijaroen, N, exFujita, K, exMatsumoto, K, exJampangern, W, exHiramatsu, H, exGuo, CT, exSawada, T, exTakahashi, T, exHidari, K, exSuzuki, T, exIto, M, exIto, Y, exSuzuki, Y, "In vitro inhibition of human influenza a virus infection by fruit-juice concentrate of Japanese plum (Prunus mume SIEB. et ZUCC)", BIOLOGICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN, ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2008, หน้า 511-515
2008 exTang, C, exYamada, H, exShibata, K, exMaeda, N, exYoshida, S, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, exOhara, N, exYamada, T, exKinoshita, T, exYoshikai, Y, "Efficacy of recombinant bacille Calmette-Guerin vaccine secreting interleukin-15/antigen 85B fusion protein in providing protection against Mycobacterium tuberculosis", JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, ปีที่ 197, ฉบับที่ 9, พฤษภาคม 2008, หน้า 1263-1274
2008 inดร.ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์, inนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), exAree Laikul, exSudarat Amornsak, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, "Effects of Extenders and Glutamine on the Cooled Storage of Semen of Thai Native Crossbred and Full-Size Purebred Horses", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2008, หน้า 473-484
2008 exWudtichai Manasatienkij, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, inนายนรินทร์ อุประกรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Expression and Purification of NS1 Protein of Highly Pathogenic Avian Influenza Virus H5N1 in Escherichia coli", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2008, หน้า 485-494
2008 inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, exJenjira Suksiri, exNonthasit Chutiyanawat, exNathakorn Kaewsakhorn, exSunthorn Rungruang, "Relationship between the Sodium Nitroprusside Test for Ketone Bodies in Urine and Serum -Hydroxybutyrate Concentrations in Dairy Cows", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2008, หน้า 457-462
2008 inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, รองศาสตราจารย์, exจรินทร์ ฉัตรศิริเวช, exวิไลลักษณ์ เลิศอัฉริยกุล, exอาธารี รุ่งโรจน์, inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, "การดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Escherichia coli ที่แยกได้จากสุนัขในโรงพยาบาลสัตว์และสุนัขในโรงเรือนเลี้ยงสุนัขโดยวิธีการวางแผ่นยาบนอาหารเลี้ยงเชื้อ", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2008, หน้า 263-270
2008 exOrnpreya Suptawiwat, exAlita Kongchanagul, exWisoot Chan-it, exArunee Thitithanyanont, exWitawat Wiriyarat, exKrisada Chaichuen, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, exYasuo Suzuki, exPilaipan Puthavathana, exPrasert Auewarakul, "A simple screening assay for receptor switching of avian influenza viruses", JOURNAL OF CLINICAL VIROLOGY, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2008, หน้า 186-189
2008 exKiatpathomchai, W, exJaroenram, W, exArunrut, N, exGangnonngiw, W, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exSithigorngul, P, "Experimental infections reveal that common Thai crustaceans are potential carriers for spread of exotic Taura syndrome virus", DISEASES OF AQUATIC ORGANISMS, ปีที่ 79, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2008, หน้า 183-190
2008 inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, inนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ, รองศาสตราจารย์, exNarkkon, NA, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, exPattanarangsan, R, "Hematologic, cytochemical, ultrastructural, and molecular findings of Hepatozoon-infected flat-headed cats (Prionailurus planiceps)", VETERINARY CLINICAL PATHOLOGY, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2008, หน้า 31-41
2008 exThathaisong, U, exManeewatch, S, exKulkeaw, K, exThueng-In, K, exPoungpair, O, exSrimanote, P, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, exTongtawe, P, exTapchaisri, P, exChaicurnpa, W, "Human monoclonal single chain antibodies (HuScFv) that bind to the polymerase proteins of influenza A virus", ASIAN PACIFIC JOURNAL OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2008, หน้า 23-35
2008 exTamada, T, exSiriaroonrat, B, exSubramaniam, V, exHamachi, M, exLin, LK, exOshida, T, inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, exMasuda R., "Molecular diversity and phylogeography of the Asian leopard cat, Felis bengalensis, inferred from mitochondrial and Y-chromosomal DNA sequences", ZOOLOGICAL SCIENCE, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 154-163
2008 exKhammanit, R, inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKitiyanant, Y, exSaikhun, J, "Effect of serum starvation and chemical inhibitors on cell cycle synchronization of canine dermal fibroblasts", THERIOGENOLOGY, ปีที่ 70, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2008, หน้า 27-34
2008 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exSarataphan, N, exHerbreteau, V, exHugot, JP, exMorand, S, exStich, RW, "Molecular detection of divergent trypanosomes among rodents of Thailand", Infection, Genetics and Evolution, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2008, หน้า 445-449
2008 inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBooddee, O, inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "Production of monoclonal antibodies against 3AB nonstructural protein of foot and mouth disease virus", Infection, Genetics and Evolution, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2008, หน้า S39-S39
2008 exSanyathitiseree, P, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThougtip, N, exPhatthanakunanan, S, exJala, S, exTanwattana, W, exThaewnern, J, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "Identification of Theileria in endangered serow and endangered eld's deer in Thailand", Infection, Genetics and Evolution, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2008, หน้า S45-S45
2008 exLertwatcharasarakul, P, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBooddee, O, inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "Foot-and-mouth disease virus isolated from pig in Thailand in 2005 related to Cathay Topotype in Vietnam", Infection, Genetics and Evolution, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2008, หน้า S38-S39
2008 inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, exSingthusingha, C, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, exNunklang, G, exRattanakunuprakarn, J, exOunsiri, S, exPhatthanakunanan, S, exJala, S, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "Identification of Babesia canis vogeli from domestic dogs in Nakhon Phathom, Thailand in 2005", Infection, Genetics and Evolution, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2008, หน้า S39-S39
2008 exMotsenbocker, C, inดร.ธนู ภิญโญภูมิมินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Sustainable agriculture in the "Land of Smiles" - LSU in Thailand Study Abroad", HortScience, ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2008, หน้า 1217-1217
2008 inดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "Detection of avian influenza virus in lung tissues of naturally infected chickens in Thailand by in situ hybridization", Infection, Genetics and Evolution, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2008, หน้า S28-S28
2008 exJittavisutthikul, S, inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBooddee, O, inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, exJala, S, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "Development of immunological test kit for detection of porcine reproductive and respiratory syndrome in swine", Infection, Genetics and Evolution, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2008, หน้า S37-S37
2008 exThitaram, C, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exSomgird, C, exColenbrander, B, exvan Boxtel, DCJ, exvan Steenbeek, F, exLenstra, JA, "Evaluation and selection of microsatellite markers for an identification and parentage test of Asian elephants (Elephas maximus)", CONSERVATION GENETICS, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2008, หน้า 921-925
2008 exBoonsuk, P, exPayungporn, S, exChieochansin, T, exSamransamruajkit, R, exAmonsin, A, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, exChaisingh, A, exChamnanpood, P, exChutinimitkul, S, exTheamboonlers, A, exPoovorawan Y., "Detection of influenza virus types A and B and type A subtypes (H1, H3, and H5) by multiplex polymerase chain reaction", TOHOKU JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE, ปีที่ 215, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2008, หน้า 247-255
2008 inดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ, รองศาสตราจารย์, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inนางสุวรรณา ทิพยรักษ์, inนางสาวจุรีย์ ปานกำเหนิด, inนายธเนศร ทิพยรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของโลชั่นเคยูต่อเชื้อมาราสซีเซียแพสชีเดอมาไตตีส", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - กันยายน 2008, หน้า 1-6
2008 exTraub, Rebecca J.], inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exSutthikornchai, C, exSukthana, Y, exThompson, RCA, "PCR-based coprodiagnostic tools reveal dogs as reservoirs of zoonotic ancylostorniasis caused by Ancylostoma ceylanicum in temple communities in Bangkok", VETERINARY PARASITOLOGY, ปีที่ 155, ฉบับที่ 1-2, สิงหาคม 2008, หน้า 67-73
2008 inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, inนายเกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ, รองศาสตราจารย์, exN.A. Narkkong, exS. Apibal, exD. Trogthainun, "Hematology, Cytochemistry and Ultrastructure of Blood Cells in Clouded Leopard (Neofelis nebulosa)", Journal of Animal and Veterinary Advances, ปีที่ 7, ฉบับที่ 7, มิถุนายน - กรกฎาคม 2008, หน้า 847-853
2008 inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAkalak Kunsorn, exChaiwat Wongchai, "Nesting records of Eastern Grass Owl Tyto (capensis) longimembris in Chiang Rai, northern Thailand", BirdingASIA , ปีที่ 9, ฉบับที่ -, มกราคม - มิถุนายน 2008, หน้า 91-93
2008 exYong Ding Li, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Status of the Himalayan Griffon Gyps himalayensis in South-East Asia", Forktail , ปีที่ 24, มกราคม - ตุลาคม 2008, หน้า 57-62
2008 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exPoapolathep, S, exSugita-Konishi, Y, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSinthusing, C, exItoh, Y, exKumagai, S, "Fate of fusarenon-X in broilers and ducks", POULTRY SCIENCE, ปีที่ 87, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2008, หน้า 1510-1515
2008 inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exKinuyo Iwata, exMohammad Shahab, exYoshihisa Uenoyama, exShunji Yamada, exMika Kinoshita, exFarida Y Bari, exHelen I'anson, exHiroko Tsukamura, exKei-Ichiro Maeda, "Central lipoprivation-induced suppression of LH pulses is mediated by paraventricular catecholaminergic inputs in female rats ", Endocrinology, ปีที่ 149, ฉบับที่ 6, กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 3016-3024
2008 inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exYoshihisa Uenoyama, exShunji Yamada, exMika Kinoshita, exKinuyo Iwata, exFarida Bari, exHelen I'anson, exHiroko Tsukamura, exKei-Ichiro Maeda, "Paraventricular ?1- and ?2-Adrenergic Receptors Mediate Hindbrain Lipoprivation-induced Suppression of Luteinizing Hormone Pulses in Female Rats ", Journal of Reproduction and Development, ปีที่ 54, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2008, หน้า 198-202
2008 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, exSugita-Konishi Y, exKumagai S, "Detection of deoxynivalenol contamination in wheat products in Thailand", Journal of Food Protection?, ปีที่ 71, ฉบับที่ 9, กันยายน 2008, หน้า 1931-1933
2008 exSartsoongnoen N, exKosonsiriluk S, exPrakobsaeng N, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, exRozenboim I, exHalavani ME, exChaiseha Y, "The dopaminergic system in the brain of the native Thai chicken, Gallusdomesticus : Localization and differential expression across the reproductive cycle", Gen Comp Endocrinal, สิงหาคม 2008, หน้า 14-14
2008 exYoshihisa Uenoyama, exHiroko Tsukamura, exMika Kinoshita, exShunji Yamada, exKinuyo Iwata, exVutha Pheng, inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exM Sakakibara, exT. Ohtaki, exH. Matsumoto, exKei-Ichiro Maeda, "Oestrogen-Dependent Stimulation of Luteinising Hormone Release by Galanin-Like Peptide in Female Rats ", Journal of Neuroendocrinology , ปีที่ 20, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2008, หน้า 626-631
2008 exSuwannakarn, K, exPayungporn, S, exChieochansin, T, exSamransamruajkit, R, exAmonsin, A, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, exChaisingh, A, exChamnanpood, P, exChutinimitkul, S, exTheamboonlers, A, exPoovorawan, Y, "Typing (A/B) and subtyping (H1/H3/H5) of influenza A viruses by multiplex real-time RT-PCR assays", Journal of Virological Methods, ปีที่ 152, ฉบับที่ 1-2, กันยายน 2008, หน้า 25-31
2008 exChantratita W, exSukasem C, exKaewpongsri S, exSrichunrusami C, exPairoj W, exThitithanyanont A, exChaichoune K, exRatanakron P, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, exDamrongwatanapokin S, exLandt O, "Qualitative detection of avian influenza A (H5N1) viruses : A comparative evaluation of four real-time nucleic acid amplification methods", Molecular and Cellular Probes, กรกฎาคม 2008, หน้า 11-11
2008 exPornruangwong, S., exSriyapai, T., exPulsrikarn, C, exSawanpanyalert, P, inนางสุมาลี บุญมา, รองศาสตราจารย์, exBangtrakulnonth, A, "The epidemiological relationship between Salmonella enterica serovar typhimurium and Salmonella enterica serovar 4,[5], 12:i: - Isolates from humans and swine in Thailand", Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health , ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2008, หน้า 288-296
2008 inดร.สุนันท์ พินิตเกียรติสกุล, อาจารย์, exMattsson, J.G, exLunde?n, A, "Quantitative analysis of parasite DNA in the blood of immunized and nai?ve mice after infection with Neospora caninum", Journal of Parasitology , ปีที่ 135, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 175-182
2008 inนายเกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ, รองศาสตราจารย์, exนวลอนงค์ นาคคง, exApibal, Suntaree, "Acute monoblastic leukemia in a FeLV-positive cat", JOURNAL OF VETERINARY SCIENCE, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2008, หน้า 109-110
2008 inดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ, รองศาสตราจารย์, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inนางสุวรรณา ทิพยรักษ์, inนางสาวจุรีย์ ปานกำเหนิด, inนายธเนศร ทิพยรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Efficacy of KU Herbal-Extract Lotions Against Malassezia pachydermatitis", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 649-654
2008 inนายเกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายคมกฤษ พิเศษไพศาล, อาจารย์, "Comparison between Manual and Automated Methods for Determination of Canine and Feline Hematocrit and Hemoglobin Concentration", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 655-659
2008 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exจำเนียน สายขุน, exสิทธิเดช มหาสาวังกุล, inนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), inนางสาวปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Pentoxifylline on the Motility Characteristics and Viability of Spermatozoa in Asian Elephants (Elephas maximus) with Low Semen Quality", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, กันยายน 2008, หน้า 37-45
2008 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.อุสุมา เจิมนาค, รองศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณัฐวุฒิ วันพัฒน์, exYoshiko Sugita-konishi, exSusumu Kumagai, "Muscle tissue kinetics of oxytetracycline following intramuscular and oral administration at two dosages to giant freshwater shrimp (Macrobrachium rosenbergii)", Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, ปีที่ 31, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2008, หน้า 517-522
2008 exKeSu Dong, exYoshiko Sugita-Konichi, exJing Yu, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, exSusumu Kumagai, "The effects of subcutaneous administration of T-2 toxin on liver drug metabolizing enzymes in piglets.", Toxicological Environ. Chem., ปีที่ 90, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2008, หน้า 401-413
2008 inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, exVanLeeuwen, John A., exDohoo, Ian R, exKeefe, Greg P., exBurton, Shelley A., exLissemore, Kerry D., "Relationships among milk urea-nitrogen, dietary parameters, and fecal nitrogen in commercial dairy herds", CANADIAN JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH-REVUE CANADIENNE DE RECHERCHE VETERINAIRE, ปีที่ 72, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2008, หน้า 449-453
2008 exKeiko Hata, exYasuo Suzuki, inนายแสงชัย ยิ่งศักดิ์มงคล, อาจารย์, "Limited Inhibitory Effects of Oseltamivir and Zanamivir on Human Sialidases", Antimicrobial Agents and Chemotherapy, ปีที่ 52, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2008, หน้า 3484-3491
2008 inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI H5N1 virus in Asia: Evolution and Vaccination)", Veterinary World Journal, ปีที่ 1, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2008, หน้า 368-374
2008 exChatsirin Nakharuthai, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inนายกิจจา อุไรรงค์, รองศาสตราจารย์, inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "Occurrence of swine influenza virus in swine with respiratory disease complex", The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, ปีที่ 39, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2008, หน้า 1045-1053
2008 exSuzuki, M, exDing, Q, exMuranaka, S, exKigure, M, exKojima, M, exTerada, M, exKataoka, N, exHagiwara, A, inนางสาวพัชรพร กรมขันธ์, อาจารย์, exMoritani, N, exHashimoto, H, exYokosuka, M, exSakurai, F, exTanaka, M, exSaito, TR, "Correlation between Body Weight (Epididymal Fat) and Permeation Rate of Serum Leptin through the Blood-Brain Barrier (BBB) in Male Rats Aged 8 Months", EXPERIMENTAL ANIMALS, ปีที่ 57, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2008, หน้า 485-488
2008 inนางชเนตตี จันทิก, exSawanya Anama, exKrissanee Buathet, "The prevalence of positive intradermal allergy tests in 114 dogs with atopic dermatitis in the Bangkok metropolis, Thailand", VETERINARY IMMUNOLOGY AND IMMUNOPATHOLOGY, ปีที่ 126, ฉบับที่ 3-4, ธันวาคม 2008, หน้า 256-262
2008 exKosonsiriluk, S, exSartsoongnoen, N, exChaiyachet, OA, exPrakobsaeng, N, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, exRozenboim, I, exEl Halawani, M, exChaiseha, Y, "Vasoactive intestinal peptide and its role in continuous and seasonal reproduction in birds", GENERAL AND COMPARATIVE ENDOCRINOLOGY, ปีที่ 159, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2008, หน้า 88-97
2008 exTang, Ce, exHisakata Yamada, exKensuke Shibata, exHiromi Muta, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, exEckhard R. Podack, exYasunobu Yoshikai, "A Novel Role of CD30L/CD30 Signaling by T-T Cell Interaction in Th1 Response against Mycobacterial Infection", JOURNAL OF IMMUNOLOGY, ปีที่ 181, ฉบับที่ 9, พฤศจิกายน 2008, หน้า 6316-6327
2008 inดร.ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอารีย์ ไหลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, "Morphology and head morphometric characters of sperm in Thai native crossbred stallions", ACTA VETERINARIA SCANDINAVICA, ปีที่ 50, ฉบับที่ 41, ตุลาคม 2008
2008 exMateescu, R.G, exBurton-Wurster, N.I, exTsai, K, inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exZhang, Z, exMurphy, K.E, exLust, G, exTodhunter, R.J, "Identification of quantitative trait loci for osteoarthritis of hip joints in dogs", American Journal of Veterinary Research , ปีที่ 69, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2008, หน้า 1294-1300
2008 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exPhichitrasilp, T, exChanphao, H, inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, exStich, RW, "Immunization with Tick Salivary Gland Extracts Impact on Salivary Gland Ultrastructure in Rhipicephalus (Boophilus) microplus Collected from Immunized Naturally Infested Cattle", ANIMAL BIODIVERSITY AND EMERGING DISEASES: PREDICTION AND PREVENTION, ปีที่ 1149, กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 200-204
2008 exKosoy, MY, exBai, Y, exLerdthusnee, K, exRichardson, JH, inนางสุมาลี บุญมา, รองศาสตราจารย์, exPeruski, LF, exSuttirattana, S, exMaloney, SA, "PHYLOGENETIC RELATIONS BETWEEN BARTONELLA STRAINS IDENTIFIED IN ANIMALS AND HUMANS FROM THAILAND", AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE, ปีที่ 79, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2008, หน้า 416
2008 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inนายกัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์, exRoger W. Stich, "Molecular Cloning, Sequence Analysis, and Immune Recognition of Bm95 from Thai Strains of Rhipicephalus (boophilus) microplus", Animal Biodiversity and Emerging Diseases: Ann. N.Y. Acad. Sci., ปีที่ 1149, ธันวาคม 2008, หน้า 45-48
2008 inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exVaraporn Hirunvong, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บุษบา ยงสมิทธ์, ศาสตราจารย์, inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWorrakarn Chitanont, exPakorn Talsook, "Effect of Feed Supplementation of Lactic Acid Bacteria on Microbial Changes in Broiler Intestine.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 269-276
2008 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.อาคม สังข์วรานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, exสินสมุทร แซ่โง้ว, exPornparn Pumhom, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, exTanit Anakewit, exIan D. Robertson, "Seroprevalence of Neospora caninum Infections of Dairy Cows in the North-east of Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 61-66
2008 inดร.วรรณดา สุจริต, รองศาสตราจารย์, inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ, inนางธนัตพร พรหมพา, inนายพิบูลย์ เรืองสุภาภิชาติ, inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Prenatal Development of Gonads in Siamese Crocodile Embryos(Crocodylus siamensis)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 76-82
2008 exRuhanee Munyala, inนางมาลีวรรณ เหลี่ยมศิริเจริญ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ, inดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภินันท์ สุประเสริฐ, ศาสตราจารย์, "Characterization of Glycoconjugates in the Sublingual Salivary Gand of Malayan Pangolin (Manis javanica )", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 88-94
2008 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.อาคม สังข์วรานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, exChainirund Sununta, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, "Current Status of Brucellosis in Dairy Cows of Chiang Rai Province, Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 67-70
2008 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.อาคม สังข์วรานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Ectoparasites of Stray Cats in Bangkok Metropolitan Areas,Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 71-75
2008 inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอารีย์ ไหลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Application of the Polyvinylchloride Pipe as a Splint for Comminuted Fracture of the Proximal Phalanx (P1) in a Pony", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 106-110
2008 exPrakobsaeng, N, exSartsoongnoen, N, exKosonsiriluk, S, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, exRozenboim, I, exEl Halawani, ME, exChaiseha, Y, "Changes in vasoactive intestinal peptide immunoreactivity in the brain of nest-deprived native Thai hens.", POULTRY SCIENCE, ปีที่ 87, มีนาคม 2008, หน้า 86-86
2008 inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ, inนางมาลีวรรณ เหลี่ยมศิริเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Comparative Histology of the Malayan Pangolin Kidneys in Normal and Dehydration Condition", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 83-87
2008 inนางสุมาลี บุญมา, รองศาสตราจารย์, exMarkvichitr, K, exChaunchom, S, exChanda, C, exBangtrakulnonth, A, exPornrunangwong, S, exYamamoto, S, exSuzuki, D, exKozawa, K, exKimura, H, exMorita, Y, "Salmonella Prevalence in Slaughtered Buffaloes and Pigs and Antimicrobial Susceptibility of Isolates in Vientiane, Lao People's Democratic Republic", JOURNAL OF VETERINARY MEDICAL SCIENCE, ปีที่ 70, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2008, หน้า 1345-1348
2008 inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRichard E Paul, exสุรพล ยิ้มสำราญ, exศุภลาภ พวงสะอาด, exนิพนธ์ ธัญวาณิชย์, exวันชัย มณีบุญยัง, exสุทธิพร พรหมมงคล, exสมาน สอนกล่อม, exวุฒิชัย ชัยมุงคุณ, exIrwin F Chavez, exHerve Blanc, exศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ, exอนวัช ศกุนตาภัย, exประตาป สิงหศิวานนท์, "Longitudinal study of Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax in a Karen population in Thailand", Malaria Journal, ปีที่ 2008(7), ฉบับที่ 99, มิถุนายน 2008
2008 inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYong Ding Li, "The Status of the HImalayan Griffon GYps himalayensis in South-East Asia", Forktail, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม - สิงหาคม 2008, หน้า 57-62
2008 inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPaul R, exWitoonpanich B, exTurbpaiboon C, exPeerapittayamongkol C, exLouicharoen C, exCasademont I, exTungpradabkul S, exKrudsood S, exKaewkunwal J, exSura T, exLooareesuwan S, exSinghasivanon P, exSakuntabhai A, "Heritability of P. falciparum and P. vivax malaria in a Karen population in Thailand", PLoS One, ปีที่ 2008;3, ฉบับที่ 12, พฤศจิกายน 2008
2008 exSakuntabhai A, exNdiaye R, exCasademont I, exPeerapittayamongkol C, exRogier C, exTortevoye P, exTall A, exPaul R, exTurbpaiboon C, inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTrape JF, exSpiegel A, exHealth S, exMercereau-Puijalon O, exDieye A, exJulier C, "Genetic Determination and Linkage Mapping of Plasmodium falciparum Malaria Related Traits in Senegal", PLoS One, ปีที่ 2008;3, ฉบับที่ 4, มีนาคม 2008
2008 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.อาคม สังข์วรานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exชัญญา เก่งระดมกิจ, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, exS Maruyama, "SEROPREVALENCE OF Toxoplasma gondii Infection in DAIRYCOWS in NORTHEAStern Thailand", SOUTHEAST ASIAN J TROP MED PUBLIC HEALTH, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม 2008, หน้า 1-5
Publish Year National Journal 19
2008 inนางมาลีวรรณ เหลี่ยมศิริเจริญ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ, รองศาสตราจารย์, inดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ, inนายพิบูลย์ เรืองสุภาภิชาติ, inดร.อภินันท์ สุประเสริฐ, ศาสตราจารย์, "Macroscopic and Microscopic Study of the Integument and Accessary Organs of Malayan Pangolin (Manis javanica)", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2008, หน้า 12-22
2008 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exสุธิดา ทองมี, exเบญจมาภรณ์ โชติรัตนะศิริ, exหทัยวรรณ โชคชูวัฒนาเลิศ, exปวีณุช ภูพวก, inนางจันทนา นันทวาทการ, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาชุดตรวจหมู่เลือดแมวในประเทศไทย", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2008, หน้า 23-31
2008 inนายเกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ, รองศาสตราจารย์, exอาจิตร ตีรกาญจนา, exรัชนี สุวรรณุรักษ์, inนายพายุ ศรีศุภร, อาจารย์, "ระดับปัจจัยยับยั้งการเกิดลิ่มเลือดในสุนัข", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2008, หน้า 32-36
2008 inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางพิมล วีรสิทธิ์, inนายสมพงษ์ บันลือพงศ์พันธุ์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "การประเมินผลของชุดตรวจสอบที่ทำในเชิงพาณิชย์ 2 ชนิด สำหรับการวินิจฉัยโรคบรูเซลโรซิสในสุนัข", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - พฤษภาคม 2008, หน้า 38-46
2008 inดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of polyclonal antibodies against recombinant FlaB protein for detection of Leptospira spp. ", วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.(KKU. Veterinary Journal), ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2008
2008 inนางชูศรี ศรีเพ็ญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKosit Sribhen, "Stress-related Myocardial Damage and Dysfunction: Biochemical and Pathophysiological Considerations", Sirijaj Medical Journal, มกราคม 2008
2008 exพีรดา มณีประเสริฐ, inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, exวรรณสิทธิ์ จันทรวงศ์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบความดันโลหิตในสุนัขที่บ้านและที่โรงพยาบาลสัตว์ โดยเครื่องมือวัดแรงดันโลหิตทางอ้อม 2 วิธี", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2008, หน้า 190-199
2008 exวีรศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, exไพบูลย์ รุ่งสุริยะศิลป์, exศุภร ทองยวน, exนำชัย ชากรเมตตากุล, exรุ่งนภา ตับกบดี, exนันทนา หมื่นแกล้วกล้าวิชิต, exศักดา สุรินทร์กุล, inดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, "รายงานสัตว์ป่วย: Craniomandibular osteopathy ในสุนัขพันธุ์อเมริกัน พิทบูล เทอร์เรีย ในประเทศไทย", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2008, หน้า 200-205
2008 inดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รายงานสัตว์ป่วย:โรคอินคลูชั่นบอดี เฮปาไตติส", สัตวแพทยสาร, ปีที่ 59, ฉบับที่ 1-2, เมษายน - สิงหาคม 2008, หน้า 110-114
2008 inดร.ศิริพร วิหคโต, inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "การชักนำการสร้างภูมิคุ้มกันไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยโดยรีคอมไบแนนท์โปรตีน วีพี 1 ที่ผลิตในเอชเชอริเชียร์ โคไล", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2008, หน้า 54-62
2008 exคมสัน นามตะคุ, inนางชูศรี ศรีเพ็ญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาฮีโมโกลบินฟีโนไทป์ในปลาดุกและปลาตะเพียนในประเทศไทย", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2008, หน้า 70-79
2008 inดร.อาคม สังข์วรานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, "ปรสิตภายนอกที่พบในแพะเนื้อลูกผสมจากฟาร์มแพะของเกษตรกรในอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2008, หน้า 80-89
2008 inดร.ปรียพันธุ์ อุดมประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนายกิจจา อุไรรงค์, รองศาสตราจารย์, "ซับซ้อนดูน่าสนใจ เรียบง่ายนำสู่ปฏิบัติ", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2008, หน้า 90-97
2008 exกีรติ จิรวัฒน์จรรยา, inดร.สันติ แก้วโมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การโคลนและแสดงออกของยีนเลปตินและตัวรับในไก่พื้นเมืองไทย", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - สิงหาคม 2008, หน้า 177-189
2008 inดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, inนายนิรุตติ์ สุวรรณา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, inดร.อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "ความชุกของระบบกลุ่มเลือดสุนัข DEA 1.1 ในสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน", วารสารสัตวแพทย์ , ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2008, หน้า 63-68
2008 exอารินี ชัชวาลชลธีระ, exจินดา หวังบุญสกุล, inดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม, รองศาสตราจารย์, exอรุณี บุตรตาสี, exประสาทพร บริสุทธิ์เพ็ชร, exมัณฑนา ศรียามาตย์, exน้ำผึ้ง นามปากดี, exวรางครัตน์ เลาหวัฒน์, "ฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดจากใบฝรั่งและสารสกัดจากกระเทียม ต่อเชื้อ Aeromonas hydrophila และ Streptococcus spp. ที่แยกได้จากปลาป่วย", วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.(KKU. Veterinary Journal), ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2008, หน้า 46-53
2008 inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChaiwat Chinuparawat, "CURRENT STATUS OF BOOTED EAGLE HIERAAETUS PENNATUS IN THAILAND", วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2008, หน้า 68-73
2008 exBenchapol Lorsunyaluck, exPeerasit Tandavanitj, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "AUTUMN MIGRATION OF CHINESE SPARROWHAWK ACCIPITER SOLOENSIS AND JAPANESE SPARROWHAWK ACCIPITER GULARIS AT RADAR HILL, PRACHUAP KHIRI KHAN, THAILAND", วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2008, หน้า 74-79
2008 inดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำในสุนัข", วารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 20, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 88-96

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 41
2008 inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "Seroprevalence of bovine leukemia virus infection in dairy farms in Western Thailand", XXV World Buiatrics Congress, 5 - 12 กรกฎาคม 2008, Budapest สาธารณรัฐฮังการี
2008 inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "Application of PCR and hematological findings in replacement dairy heifers with ELISA seropositive to bovine leukosis virus infection", XXV World Buiatrics Congress, 5 - 12 กรกฎาคม 2008, Budapest สาธารณรัฐฮังการี
2008 inดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม, รองศาสตราจารย์, "Three dimentional prelical computed tomographic angiography technigue for diagnosing canine portosystemic shunt", 2nd international Symposium of Veterinary Surgery, 21 - 24 เมษายน 2008, สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
2008 inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, "Histopathological changes of cotton shrimp disease in culture banana shrimp Penaeus merguiensis", seventh symposium on diseases in Asian aQuaculture Communication Co-operation, Co-ordination, 22 - 26 พฤษภาคม 2008, ไต้หวัน
2008 inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, exNattarat Thangthamniyom, exChutharat Lidchan, exWudtichai Manasatienkij, exNantawan Phecharat, exWorawidh Wajjwalku, "Development of reverse genetic system for the production of influenza A virus in cell lines", Bangkok International Conference on Avian Influenza 2008, 23 - 25 มกราคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Autumn Migration of Chinese and Japanese Sparrowhawks at Hawk Hill, Southern Thailand", Asian Raptor Research & Conservation Network The 5th Symposium on Asian Raptors, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2008, Tam Dao สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2008 inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, "Seroprevalence and risk factors influenced transmission of Toxoplasma gondii in dogs and cats in dairy farms in Western Thailand.", The 15th Congress of the Federation of Asian Veterinary Association, FAVA & OIE Symposium, 27 - 30 ตุลาคม 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Seroprevalence and Risk Factors of Neosporosis in Dairy Cows in Western Thailand.", The XXVth World Buiatrics Congress, 7 - 11 กรกฎาคม 2008, บูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการี
2008 exDontri T, inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์, inดร.บุษบา ยงสมิทธ์, ศาสตราจารย์, inมร.สุนทรานี ทองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นุษรา สินบัวทอง, "Supplementation of Red Mold Rice from an Egg Yolk Pigmented and Cholesterol Lowering Monascus Strain on Egg Performance and Quality in Laying Hens", The 13th Animal Science congress of the Asian-Australasian Association of Animal Production Societies, 25 กันยายน 2008, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2008 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Dispositions and residue depletion of oxytetracycline in muscle tissue of giant freshwater shrimp (Macrobrachium rosenbergii)", World Aquaculture 2008, 19 - 23 พฤษภาคม 2008, สาธารณรัฐเกาหลี
2008 exSugita-Konishi, Y, exKubosaki, A, exSugiyama, K, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exKumagai, S, "Effects of T-2 toxin on hepatic drug metabolizing enzymes and the binding activity of aflatoxin B1 to DNA in rats", SOT 47th Annual Meeting and ToxExpo, 16 - 20 มีนาคม 2008, วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
2008 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Residue depletion of enrofloxacin and its metabolite ciprofloxacin in giant freshwater shrimp (Macrobrachium rosenbergii)", The 5th World Fisheries Congress, 20 - 24 ตุลาคม 2008, ญี่ปุ่น
2008 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Absorption and dispositions of enrofloxacin in hemolymph of giant freshwater prawns (Macrobrachium rosenbergii)", 15th Congress of the Federation of Asian Veterinary Associations, 27 - 30 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Pharmacokinetics of oxytetracycline in hemolymph of giant freshwater prawns (Macrobrachium rosenbergii) using a microbiological assay ", 15th Congress of the Federation of Asian Veterinary Associations, 27 - 30 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exSugita-Konishi, Y, exMachii, K, exItoh, Y, exKumagai, S, "Effects of naringenin on dispositions od deoxynivalenol in pigs", The 64th Annual Meeting of Mycotoxicology, Japan, 29 สิงหาคม 2008, ญี่ปุ่น
2008 inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, "Knowledge, Attitude and Practice of Fighting Cock Raisers in Central and Western Part of Thailand", The 5th Taiwan - Thailand Bilateral Conference, 7 - 9 พฤษภาคม 2008, Pingtung ไต้หวัน
2008 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Elephant Reproduction Study in Thailand ", 15th Congress of the Federation of Asian Veterinary Associations , 27 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวศิริพร คงสร้อย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Cross-sectional Study of MDR Salmonella Isolated from Pig Farms. ", Proceeding of The 15th Congress of the Federal of Asian Veterinary Associations., 28 ตุลาคม 2008
2008 inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Quinolone resistance Campylobacter jejuni isolated from poultry product", Proceeding of The 15th Congress of the Federal of Asian Veterinary Associations., 28 ตุลาคม 2008
2008 inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, exศรีรัตน์ พรเรืองวงศ์, exพัชรา เผือกภู่, "Emerging strain Salmonella enterica 1,4,5,12:i:- in Thailand. ", Proceeding of Pathogenesis and Control of Emerging Infections and Drug Resistant Organisms. Keystone Symposia on Molecular and Cellular Biology., 23 ตุลาคม 2008
2008 inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, inนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ, รองศาสตราจารย์, inนายเกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ, รองศาสตราจารย์, exน.สงดารกา ทองไทยนันท์, inนางสาวนิรชรา โรจนแพทย์, "Hematology, Cytochemistry and Morphology of Blood Cells in Leopard Cats (Prionailurus bengalensis)", the 9th Asia-Pacific Microscopy Conference (APMC9) in conjunction with the 39th Annual Meeting of the Korean Society of Microscopy, 2 - 7 พฤศจิกายน 2008, เจจู สาธารณรัฐเกาหลี
2008 inนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, exนวลอนงค์ นาคคง, exสุเมษ กมลนรนารถ, inนางสาวปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์, "Morphology and ultrastructure of blood cells in Jungle cats (Felis chaus)", The 9th Asia-Pacific Microscopy conference (APMC9) in conjunction with the 39th Annual meeting of the Korean Society of Microscopy, 2 - 7 พฤศจิกายน 2008, เจจู
2008 inดร.จันทิมา พฤกษากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exScott L. O’Neill, exPattamaporn Kittayapong, "EFFECTS OF THE POPCORN-STRAIN WOLBACHIA ON DENGUE VIRUS INFECTION IN MOSQUITO CELL CULTURES", The Second International Conference on Dengue and Dengue Haemorrhagic Fever: Global Innovation to Fight Dengue, 15 - 17 ตุลาคม 2008, ภูเก็ต ประเทศไทย
2008 inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายศุภชัย นิติพันธ์, exนางสาวจิติภรณ์ ประชุมวรรณ์, "Genetic variations of Leptospira spp.: classified by LipL36 genes and capillary electrophoresis techniques.", The 15th Congress of the Federal of Asian Veterinary Associations: OIE-FAO Joint Symposium on Emerging Diseases, 27 - 30 ตุลาคม 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, exT. Jantafong, exA. Boonsoongnern, exC. Lekcharoensuk, exS. Wongnarkpet, exP. Poolperm, exK. Urairong, "Association between PCV2 and Production Loss from PMWS in Piglets", 15th Congress of the Federation of Asian Veterinary Associations, 27 - 30 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวธัญญลักษณ์ ขันธะมูล, อาจารย์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Development of Disease Monitoring and Follow-up System in Cattle Slaughter House.", 15th Congress of the Federation of Asian Veterinary Associations, 27 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอมรเทพ อาชวกุลเทพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inนางสาวจุรีย์ ปานกำเหนิด, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนางสุวรรณา ทิพยรักษ์, inนางสาวธัญญลักษณ์ ขันธะมูล, อาจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Monitoring of Microbiological contamination in Beef Cutting process.", The 15th Congress of the Federation of Asian Veterinary Associations FAVA-OIE Joint Symposium on Emerging Diseases., 27 - 30 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวธัญญลักษณ์ ขันธะมูล, อาจารย์, inนายอมรเทพ อาชวกุลเทพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, รองศาสตราจารย์, "Veterinary Education: Problem-base Learning in Veterinary Public Health Issue.", The 15th Congress of the Federation of Asian Veterinary Associations FAVA-OIE Joint Symposium on Emerging Diseases., 27 - 30 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ แก้วโมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสิรันดร์ ถึกอ่ำ, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, "The efficacy of calcium sulfate as a cefazolin-loaded material compares with polymethylmethacrylate beads: An In Vitro study", 15th Congress of the Federation of Asian Veterinary Associations, 27 - 30 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, exทิพวรรณ ปรักมะวงศ์, inดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, exประสิทธิ์ ชัยทวีทรัพย์, "Risk assessment of introduction of HPAI to commercial broiler farms in Thailand", The 15th Congress of the Federal of Asian Veterinary Associations: OIE-FAO Joint Symposium on Emerging Diseases, 27 - 30 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inนางสาวศิริพร คงสร้อย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวจุรีย์ ปานกำเหนิด, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนางสุวรรณา ทิพยรักษ์, "Longitudinal study of Salmonella spp. in pig farms in Thailand", The 15th Congress of the Federal of Asian Veterinary Associations: OIE-FAO Joint Symposium on Emerging Diseases, 27 - 30 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสุมาลี บุญมา, รองศาสตราจารย์, exProf. dr. Barbara Anne Croy, "Effects of Insulin-Like Growth Factor-1 on Migratory Ability of Peripheral Blood Lymphocytes in Dairy Cows", The 15th Conference of the Federation of Asian Veterinary Associations , 28 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "การโคลนระดับโมเลกุลของตัวรับฮอร์โมนเลปตินของเป็ด", 15th Congress of the Federation of Asian Veterinary Associations, 27 - 30 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชยกฤต สินธุสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, "Fate and dispositions of oxytetracycline in Thai native chicken following intravenous and intramuscular injection", Proceeding of the 15th Congress of the Federation of Asian Veterinary Associatons (FAVA 2008), 27 - 30 ตุลาคม 2008
2008 inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณัฐวุฒิ วันพัฒน์, inนายคัมภีร์ พัตนะธนัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Study on pharmacokinetics of oxytetracycline in hemolymph of giant freshwater prawns (Macrobrachium rosenbergii) using a microbiological assay", Proceeding of the 15th Congress of the Federal of Asian Veterinary Associations (FAVA 2008), 27 - 30 ตุลาคม 2008
2008 inดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, exTatsuya Hori, exEiichi Kawakami, exToshihiko Tsutsui, "Effect of Catalase and Superoxide Dismutase on Motility, Viability and Acrosomal Integrity of Frozen-Thawed Cat Spermatozoa", The 6th International Symposium on Canine and Feline Reproduction and 6th Biennial Congress of the European Veterinary Society for Small Animal Reproduction, 9 - 11 กรกฎาคม 2008, Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย
2008 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSoichi Maruyama, "Epidemiology of toxoplasmosis of stray cats in Bangkok, Thailand. ", Joint International Tropical Medicine Meeting, Thailand, 13 - 14 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, exณชัย ศราธพันธ์, exN. Maruyama, S, exDesquesnes, M. , "Seroprevalence of Brucella abortus, Neospora caninum and Toxoplasma gondii infections of dairy cows in the South of Thailand. ", 15th Congress of the Federation of Asian Veterinary Associations, 27 - 30 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exDesquesnes, M., , exKamyingkird, K, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, exPruvot, M, exณชัย ศราธพันธ์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Standardisation of an ELISA for Trypanosoma evansi and its application to dairy cattle in Thailand. ", 15th Congress of the Federation of Asian Veterinary Associations, 27 - 30 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exJiyipong , T, inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTasker, S. , inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Molecular Epidemiology of Mycoplasma haemofelis and ‘Candidatus Mycoplasma haemominutum’ of stray cats in Bangkok. ", 15th Congress of the Federation of Asian Veterinary Associations, 27 ตุลาคม - 30 กันยายน 2008, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, exKadlec K., ex Schwarz S, "Molecular basis of resistance to tetracycline among staphylococci and streptococci from farm and companion animals collected in Bft-GermVet study. ", DVG-Fuchgruppe “Bacteriologie" Braunschweig, Germany., 25 - 27 มิถุนายน 2008, Braunschweig สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
Publish Year National Conference 79
2008 inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "ระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนกในระดับหมู่บ้านในพื้นที่ภาคกลาง 5 จังหวัด", การสัมมนาเรื่อง "งานวิจัยไข้หวัดนก เพื่อการเลี้ยงสัตว์ปีกอย่างปลอดภัย", 28 มีนาคม 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกระดับหมู่บ้าน เพื่อสร้างหมุ่บ้านต้นแบบปลอดโรคไข้หวัดนก", การสัมมนาเรื่อง "งานวิจัยไข้หวัดนก เพื่อการเลี้ยงสัตว์ปีกอย่างปลอดภัย", 28 มีนาคม 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาแบบจำลองสัตวแพทย์ มก. ของข้อต่อ Carpal ในม้าสำหรับการศึกษาทางกายวิภาคและฝึกปฏิบัติทางคลินิก", The 31st Annual Conference of the Anatomy Asociation (Thailand) , 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2008, เพชรบุรี ประเทศไทย
2008 inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ภาวะน้ำใสปนเลือดร่วมกับการพบติ่งเนื้อเมือกในจมูกม้าพันธุ์ผสม", VPAT Regional Veterinary Congress 2008 (ประมวลเรื่องการประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 14), 27 - 30 เมษายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, รองศาสตราจารย์, exจรินทร์ ฉัตรศิริเวช, exวิไลลักษณ์ เลิศอัฉริยกุล, exอาธารี รุ่งโรจน์, inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, "การดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Escherichia coli ที่แยกได้จากสุนัขในโรงพยาบาลสัตว์และสุนัขในโรงเรือนเลี้ยงสุนัขโดยวิธีการวางแผ่นยาบนอาหารเลี้ยงเชื้อ", การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 14, 28 - 30 เมษายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exภัคธร ลิ่วเฉลิมวงศ์, inนางดวงกมล ลิ่วเฉลิมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exฐิติวรรณ พัฒนเสถียรกุล, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างการใช้น้ำโอโซนกับการใช้น้ำประปาทั่วไปในการอาบน้ำสุนัข ", การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 14, 28 - 30 เมษายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาการตรวจหาเชื้อ Brucella canisด้วยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เลส โดยใช้คู่ไพรเมอร์ที่จำเพาะBrucella canisของเชื้อBrucella canis", การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 และการประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่14, 27 - 30 เมษายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exวีณา พ่วงปิ่น, inนายชัยวัฒน์ กิตติกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชรี สุนทรนันท, รองศาสตราจารย์, exจารุณี สาตรา, exวิลาสิณี ท้าวเพชร, inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีเพื่อใช้ในการตรวจหาไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าเทียมในสุกร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.อาคม สังข์วรานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, exสินสมุทร แซ่โง้ว, exพรพรรณ พุ่มหอม, "ความชุกทางซีรั่มของการติดเชื้อ Neospora caninum ของโคนมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exภรภัทร สำอางค์, exบุญส่ง คงคาทิพย์, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การพัฒนาผลิตน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจากแพทชูลีที่ออกฤทธิ์ยับยั้ง เชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิว", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวราภรณ์ หิรัญวงษ์, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บุษบา ยงสมิทธ์, ศาสตราจารย์, inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวรการ ชิตานนท์, exปกรณ์ ตาลสุข, "คุณสมบัติที่เหมาะสมของแบคทีเรียกรดแลคติกต่อการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในลำไส้ไก่กระทง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exดาวรุ่ง ศิลาอ่อน, inนายสมชัย พงศ์จรรยากุล, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความสัมพันธ์ของไตที่เกิดวิการจุดขาวกับการพบเชื้อเลปโตสไปร์ในโค", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exคมศิลป์ สหตระกูล, exกมลพร ธนารุณ, exชนิตา สุจริตธัญตระกูล, exปริญญา สาครเจริญ, exมานิตา ธนสันติ, exสนธยา มานะวัฒนา, inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "การตรวจคุณภาพน้ำเชื้อเต่าหญ้า (Lepidochelys olivacea)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายสมชัย พงศ์จรรยากุล, รองศาสตราจารย์, inนางมลิวัลย์ ชุนถนอม, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ, inนางกฤษณา แสงประไพทิพย์, inนางนุช พึ่งโพธิ์สภ (โชติช่วง), "ความสัมพันธ์ระหว่างวิการในไตและระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคฉี่หนูในโคจากจังหวัดที่มีความชุกของโรคต่ำในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exกีรติ จิรวัฒน์จรรยา, inดร.สันติ แก้วโมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การโคลนและแสดงออกของยีนเลปตินและตัวรับของเลปตินในไก่พื้นเมืองไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exปนัดดา อมรรุ่งโรจน์, exวาลินี งามสง่า, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างหินปูนน้ำลายและเหงือกอักเสบในสุนัข", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exกฤษณี บัวเทศ, inนางชเนตตี จันทิก, exสวรรยา อนะมาน, "การศึกษาย้อนหลังของการวินิจฉัยโรคผิวหนังอักเสบจากการแพ้อาหารในสุนัข 149 รายที่มีอาการคัน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอารีย์ ไหลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ท่อโพลีไวนิลคลอไรด์ เป็นอุปกรณ์ดามขาม้าที่มีการหักเป็นชิ้นย่อยของกระดูกนิ้วเท้าที่ I", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exนิตยา ศรีแก้วเขียว, inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgG ต่อเชื้อ Burkhoderia pseudomallie โดยวิธี ELISA และวิธี indirect haemagglutination test (IHA)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "การศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค Toxoplasmosis ในโคนมเขตภาคตะวันตก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศศิธร คณะรัตน์, inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตรวจ genotyping ของ Campylobacter jejuni และ Campylobacter coli ในฟาร์มไก่เนื้อและโรงฆ่าไก่ ด้วยวิธี amplified fragment length polymorphism", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม, รองศาสตราจารย์, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, inนายสุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอารินี ชัชวาลชลธีระ, inดร.สุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์, "การสำรวจพืชสมุนไพรที่ใช้กับปศุสัตว์ในเขตจังหวัดลพบุรี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exรักษิณีย์ คำมานิตย์, inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจำเนียร สายขุน, inดร.กันทิมาณี พันธุ์วิเชียร ประเดิมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบการเหนี่ยวนำเซลล์ไฟโบรบลาสต์ผิวหนังสุนัข เพื่อให้เข้าสู่ระยะ G0/G1 ของวงจรชีวิตเซลล์ โดยใช้วิธีการลดซีรั่ม, การเลี้ยงให้เต็มพื้นที่ และการให้ roscovitine", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายจนัธ นิยมสุจริต, inดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inนางอาภา เทศประทีป, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสิริรัตน์ นิยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์, inนางมาฆะศิริ เชาวกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การรักษาทางศัลยกรรมแก้ไขมะเร็งชนิด squamous cell carcinoma ในสุนัขที่บริเวณผิวเรียบของจมูกด้านบนและส่วนหน้าของกระดูกกรามบน ด้วยวิธี modified combined resection of the nasal planum and premaxilla", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exจุฑารัตน์ ลิดจันทร์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, exนรินทร์ ร่มลำดวน, exนันทวรรณ เพชรรัตน์, "การพัฒนาวัคซีนหวัดนกสายพันธุ์ H5N1 โดยเทคนิค reverse genetics (rgH5N1)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.ศุภชาติ ปานเนียม, inนายกฤษฎา บำรุงกิจ, exธีระชาติ เสร็จกิจ, exอังคณา ขันทะบุตร, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, "การใช้ progesterone ร่วมกับ gonadotropin-releasing hormone และ prostaglandin F2 alpha ในการเหนี่ยวนำให้ตกไข่และผสมเทียมแบบกำหนดเวลาในโคเนื้อ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.อาคม สังข์วรานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, exสินสมุทร แซ่โง้ว, inดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พยาธิภายนอกของแมววัดในเขตกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนางสาวปริญทิพย์ วงศ์ไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวธีราภรณ์ พูลพิพัฒน์, อาจารย์, inนางภัทรา มูลจิตร, "ผลกระทบของเมลามีนต่อฟาร์มกบขุน: รายงานสัตว์ป่วย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิญญู การทิพย์, exณัฐเนตร ศรีตระกูล, "รายงานสัตว์ป่วย: การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาแบบ Homologous full thickness keratoplasty ใน สุนัข", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ, รองศาสตราจารย์, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inนางสุวรรณา ทิพยรักษ์, inนางสาวจุรีย์ ปานกำเหนิด, inนายธเนศร ทิพยรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของโลชั่นสมุนไพรและกรดอินทรีย์ต่อเชื้อยีสต์ Malassezia pachydermatitis ในหลอดทดลอง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, รองศาสตราจารย์, inนายประกรณ์ จาละ, inนายวิทย์ เลิศแสง, exสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, "การสำรวจหาการปนเปื้อนสารพิษฟูโมนิซินในข้าวโพดอาหารสัตว์ที่ผลิตภายในประเทศ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.วรรณดา สุจริต, รองศาสตราจารย์, inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ, inนางธนัตพร พรหมพา, inนายพิบูลย์ เรืองสุภาภิชาติ, inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาการพัฒนาต่อมเพศในตัวอ่อนจระเข้ไทย (Crocodylus siamensis)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.อุสุมา เจิมนาค, รองศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอักษร แสงเทียนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, inนางสาววนิดา พัสดุรักษ์, "การศึกษาเปรียบเทียบชีวสมมูลของยาแอมม็อกซี่ซิลลินในไก่กระทงโดยวิธีการให้ทางกิน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนางอักษร แสงเทียนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุสุมา เจิมนาค, รองศาสตราจารย์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, inนางอรวรางค์ นฤนาท, "เภสัชจลนศาสตร์ของยาเอนโรฟลอซาซินในปลานิล", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exวัชรี เทิดสิโรตม์, exออมใจ แสงแก้ว, exพรพยนต์ สถิตยางกูร, exมนตรี ภัทรพนาวัน, exวิลาสินี ภุมรินทร์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, inดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, inดร.อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเก็บตัวอย่างและสกัดไมโตคอนเดรียดีเอนเอจากสุนัขด้วยวิธีที่ง่ายและไม่เจ็บปวด และการวิเคราะห์พันธุกรรมไมโตคอนเดรียดีเอนเอของสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายสุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สันติ แก้วโมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของภาวะเครียดต่อลักษณะทางจุลกายวิภาคของผิวหนัง อวัยวะภายในและระบบภูมิคุ้มกันที่ไม่จำเพาะของปลาดุก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, inนายประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, "การศึกษาระดับการตกค้างของอะฟลาท๊อกซินบี-1 ในเนื้อและตับ และผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันในปลาดุก (Clarias batrachus) หลังการได้รับเป็นเวลานาน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ, inนางมาลีวรรณ เหลี่ยมศิริเจริญ, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของไตลิ่นชวาในภาวะปกติและภาวะขาดน้ำ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ, รองศาสตราจารย์, exดนัย เพียรจริง, inนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ, inดร.อภินันท์ สุประเสริฐ, ศาสตราจารย์, "ศึกษาเนื้อเยื่อผิวหนังชั้นในของจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทย ที่เลี้ยงแบบขังเดี่ยวและขังรวม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายวันชาติ ยิบประดิษฐ์, inนายมนต์ชัย เล็กเจริญวงศ์, inนางสาวนัจพร แจ่มจันทร์, exอิทธิรัตน์ ชายสงค์, inดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, "การรักษาทางศัลยกรรมร่วมกับการใช้สารเคมีบำบัดรักษาในสุนัขป่วยด้วยมะเร็งที่ม้ามชนิด hemangiosarcoma", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exรุฮานี หมีนยะลา, inนางมาลีวรรณ เหลี่ยมศิริเจริญ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ, inดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภินันท์ สุประเสริฐ, ศาสตราจารย์, "ลักษณะเฉพาะของเคมีไกลโคคอนจูเกตในเนื้อเยื่อของต่อมน้ำลายใต้ลิ้นของลิ่นชวา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ, inดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, "ผลกระทบของอาหารที่ปนเปื้อนสารเมลามีนในสุกรอนุบาล: รายงานสัตว์ป่วย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.อาคม สังข์วรานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, exชัยนิรันดร์ สุนันต๊ะ, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, "สถานการณ์ปัจจุบันของโรคแท้งติดต่อที่พบในโคนมในจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exสุธิดา ทองมี, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "การกระจายตัวของหมู่เลือดแมวในกรุงเทพมหานคร ", การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 14, 27 - 30 เมษายน 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 exพีรดา มณีประเสริฐ, inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, exวรรณสิทธิ์ จันทรวงศ์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "ค่าความดันโลหิตในสุนัขที่บ้านและที่โรงพยาบาลสัตว์โดยการใช้เครื่องวัดความดันโลหิตแบบใช้เครื่องตรวจจับการไหลของเลือดด้วยคลื่นเสียงสะท้อน", การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 14, 27 - 30 เมษายน 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 exมณฑิรา โชติกพนิช, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "การวัดค่าดัชนีความหลวมข้อสะโพกของสุนัขโดยใช้วิธีถ่างข้อสะโพก 2 รูปแบบ", การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 14, 27 - 30 เมษายน 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, exกุลกานต์ ชนะศักดิ์, exทักษอร ดวงอุไร, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบสัดส่วนออกซิเจนในอากาศที่หายใจเข้าจากการให้ออกซิเจน 5 รูปแบบ. ", การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 14, 27 - 30 เมษายน 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inนายสุวิชัย โรจนเสถียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเตชิต โชตินันท์, exเทิดศักดิ์ ญาโน, "ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไข้หวัดนกในฟาร์มไก่ไข่ในเขตภาคเหนือ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายสุวิชัย โรจนเสถียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเตชิต โชตินันท์, exเทิดศักดิ์ ญาโน, "ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไข้หวัดนกในไก่ชนและสนามชนไก่ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชรี สุนทรนันท, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาวิธีการตรวจเชื้อซัลโมเนลาด้วยวิธี dot ELISA โดยใช้โพลีโคลนอลแอนติบอดี", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 10, 11 - 12 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์, "รังสีวิทยาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก ", การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่14 ประจำปี 2551, 30 เมษายน 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, "Lower Lip Papilloma in Flower Horn Cichlid (Cichlasoma trimaculatus): a case report.", Congress Proceedings. The Veterinary Practitioner Association of Thailand Regianl Veterinary Congress 2008, 30 เมษายน 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inนายประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, รองศาสตราจารย์, inนายประกรณ์ จาละ, "การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการพบอะฟลาทอกซินในอาหารโคนมในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย", ประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ มข. ครั้งที่ 9 "สัตวแพทย์ทางเลือกวันนี้", 11 - 12 มิถุนายน 2008, อ.เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2008 inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inนายจตุรงค์ วงศ์สนิท, อาจารย์, inดร.ศุภชาติ ปานเนียม, "การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของปัญหากีบและขาเจ็บและความสัมพันธ์ของวิการกับปัญหากีบและขาเจ็บในโคนม", ประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ มข. ครั้งที่ 9 "สัตวแพทย์ทางเลือกวันนี้", 11 - 12 มิถุนายน 2008, อ.เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2008 inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exกนกพร วาณิชานุรักษ์, exวรนิษฐา เก่งปฏิยุทธ์, exพงษ์สันต์ โรจนปัญญากุล, exพีรยุทธ เลาวเลิศ, exศิวา จิระสุขทวีกุล, inนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความสัมพันธ์ของการตั้งท้องและการใช้ Progesterone ร่วมกับ PGF2? และ GnRH สังเคราะห์ GnRH ธรรมชาติ หรือ hCG ในโคเนื้อสาว", The 9th KKU veterinary Annual conference, 11 - 12 มิถุนายน 2008, ขอนแก่น ประเทศไทย
2008 exสุธาทิพย์, inดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, รองศาสตราจารย์, inนายชาญวิทย์ วัชรพุกก์, ศาสตราจารย์, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาตรวจสอบผลการเจือจางน้ำเชื้อในฟาร์มสุกรจากค่าความเข้มข้นก่อนเจือจาง โดยใช้เครื่องวัดการผ่านของแสง.", การประชุมเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. , 3 - 4 เมษายน 2008, สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
2008 inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "Diagnosis and Treatment of Canine Prostatic Diseases", การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 และการประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 14, 27 - 30 เมษายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.อารีย์ ทยานานุภัทร์, รองศาสตราจารย์, "VISION LOSS", การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 14 ประจำปี 2551, 27 - 30 เมษายน 2008, ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, exสนธยา มานะวัฒนา, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), inนางสาวปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์, exอุษณี บุญเนือง, exสิริรัตน์ สิริภัทราวรรณ, exยลยง วุ้นวงษ์, exวรจรรย์ เพชรสมุทร, exภัทราวรรณ ลิมปสันติศิลป์, exยมุนา พัฒน์ทอง, exปรีดาภรณ์ เจียมจตุรวงศ์., "การศึกษาเบื้องต้นของค่าเม็ดเลือดอัดแน่น โปรตีนในเลือดและระดับฮอร์โมนในเต่าทะเล ", รายงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล 2551 , 25 - 27 สิงหาคม 2008, ภูเก็ต ประเทศไทย
2008 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Intestinal Anastomosis", การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 14 ประจำปี 2551, 27 - 30 เมษายน 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.มนชนก วิจารสรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Fracture Management for Practitioners", การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 14 ประจำปี 2551, 27 - 30 เมษายน 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inนายนรินทร์ อุประกรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายรุ่งโรจน์ แจ่มอ้น, อาจารย์, inดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนำดี แซ่เฮง, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "การสำรวจการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ในสัตว์ชนิดต่างๆ ", งานวิจัยไข้หวัดนก เพื่อการเลี้ยงสัตว์ปีกอย่างปลอดภัย จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลกสาขาประเทศไทย, 28 มีนาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inนางสาวจุรีย์ ปานกำเหนิด, exสุธา ขาวเธียร, "ระดับการปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella spp. และ Escherichia coli ในอาหารสัตว์ น้ำเสีย และน้ำใช้ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรในจังหวัดราชบุรี.", การประชุมเชิงวิชาการเรื่อง การจัดการมลพิษจากฟาร์มสุกร. กรมควบคุมมลพิษ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม., 26 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายนรินทร์ อุประกรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายรุ่งโรจน์ แจ่มอ้น, อาจารย์, inดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "การสำรวจหาระดับภูมิคุ้มกันของ การติดเชื้อ ไวรัสไข้หวัดนก ชนิด H5N1 ในสัตว์ปีก ", งานวิจัยไข้หวัดนก เพื่อการเลี้ยงสัตว์ปีกอย่างปลอดภัย จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลกสาขาประเทศไทย, 28 มีนาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.ศุภชาติ ปานเนียม, inนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exธีระชาติ เสร็จกิจ, "สมรรถภาพการสืบพันธุ์โคสาวลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนระดับสายเลือดแตกต่างกันของสมาชิกสหกรณ์โคนมท่าม่วงจำกัด จ.กาณจนบุรี", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนครั้งที่ 5, 8 - 9 ธันวาคม 2008, นครปฐม ประเทศไทย
2008 inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Diagnosis Approach of Canine Cutaneous Neoplasia", การประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ มทม. ครั้งที่ 2 ประจำปี 2551 เรื่อง "สัตว์แพทย์ในยุควิกฤติเศรษฐกิจ" , 28 - 29 พฤศจิกายน 2008, คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ, inนางกฤษณา แสงประไพทิพย์, "การเปลี่ยนแปลงของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีตับภายหลังได้รับพิษงูเขียวหางไหม้ ศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเลกตรอน", การประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ มทม.ครั้งที่ 2 , 28 - 29 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชินภัตติ์ เพชรแก้ว, exธนกฤต ความสุข, exเบญจวรรณ สายสวาท, exประภาศรี ศิริสร้างถาวร, exสมจิตร ปาวรีย์, "การตกค้างของยากลุ่มซัลโฟนาไมด์ในกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนครั้งที่ 5, 8 ธันวาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exกษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญกิจ, exอัญชลี จาละ, inดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม, รองศาสตราจารย์, inนายสมชัย พงศ์จรรยากุล, รองศาสตราจารย์, "การใช้น้ำหมักชีวภาพร่วมกับน้ำสกัดจากพืชสมุนไพรเป็นน้ำดื่มให้ลูกสุกรที่หย่านมก่อนกำหนด", เวทีวิจัยธรรมศาสตร์ 2551, 12 - 13 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exกษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญกิจ, exอัญชลี จาละ, inดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม, รองศาสตราจารย์, inนายสมชัย พงศ์จรรยากุล, รองศาสตราจารย์, "ผลการเสริมน้ำหมักชีวภาพที่ได้จากการหมักด้วยเชื้อแบคทีเรียแลคติกที่แยกบริสุทธิ์ชนิดต่าง ๆ", เวทีวิจัยธรรมศาสตร์ 2551, 12 - 13 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนายสมยศ ก้านขุนทด, inนายสมพงษ์ บันลือพงศ์พันธุ์, exวีระพันธุ์ นกแก้ว, inนายณัฐพล เมืองทอง, inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exตรศักดิ์ นิภานันท์, "การเกิดโรคมงคล่อเทียมในกวางม้าและผลทดสอบความไวของเชื้อต่อยาปฏิชีวนะ", สัมมนาวิชาการเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทยครั้งที่ 29th : เทคโนโลยีกับความก้าวหน้าในการอนุรักษ์สัตว์ป่าไทย, 18 - 19 ธันวาคม 2008, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายสุวิชัย โรจนเสถียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุวิทย์ โชตินันท์, exเทิดศักดิ์ ญาโน, exภาวิน ผดุงทศ, "ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตนของประชาชนด้านสุขศาสตร์ ในช่วงก่อนและหลังการระบาดของโรคไข้หวัดนกในเขตภาคเหนือ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exจิรธัช แก้วกัน, exณัฐเนตร ศรีตระกูล, inนายภูดิท มณีสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิญญู การทิพย์, exโอสธี เดชกัลยา, inดร.อารีย์ ทยานานุภัทร์, รองศาสตราจารย์, "รายงานสัตว์ป่วย: การใช้กระดูกอ่อนของหนังตาที่สามเพื่อปลูกถ่ายแทนกระจกตาและเปลือกตาขาวในสุนัขที่ป่วยเป็นเนื้องอกชนิด melanoma ที่ limbus", การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 14 ประจำปี 2551, 28 - 30 เมษายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exสุนิสา สงวนพรรค, exปวีนุช ภูพวก, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มนชนก วิจารสรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนเกล็ดเลือด Buccal Mucosal Bleeding Time (BMBT) และ ระยะเวลาการแข็งตัวของเลือดขณะผ่าตัดในสุนัข", การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 14, 28 - 30 เมษายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชยกฤต สินธุสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), "ผลการศึกษาเบื้องต้นในการรักษาโรคแท้งติดต่อในสุนัขด้วยยาปฏิชีวนะ", การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 14, 28 - 30 เมษายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ฮีโมโกลบินของสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน: การแยกให้บริสุทธิ์โดยเจลฟิลเทรชันคอลัมน์โครมาโตกราฟฟีและศึกษาน้ำหนักโมเลกุลโดยแมสสเปกโทรเมทรี และโซเดียมโดดีซิลซัลเฟตพอลิอะคริลาไมด์เจลอิเล็กโตรโฟรีซีส", การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 14 ประจำปี 2551, 28 - 30 เมษายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exวรุฬลักษณ์ ศรีวิโรจน์, inดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ, inนางกฤษณา แสงประไพทิพย์, inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของน้ำยางสมุนไพรหนุมานนั่งแท่นในการกระตุ้นขบวนการหายของแผลแบบ excision ในสุนัข", การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์ (ประเทศไทย) ครั่งที่ 31, 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2008, เพชรบุรี ประเทศไทย
2008 exNuantan p., inดร.นวลจันทร์ พารักษา, รองศาสตราจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์, "Study of the Optimum Dietary Metabolisable Energy for Meat-type Duck (Cherry Valley) under the Evaporative-cooling House.", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 4 (Symposium on Thermotolerance in Domestic Animals", 31 มกราคม 2008, ขอนแก่น ประเทศไทย
2008 inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชรี สุนทรนันท, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาผลของสารสกัดขมิ้นชันต่อคความสามารถในการทำลายเชื้อแบคทีเรียของเลือดกุ้งขาว", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 11 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2003 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 9
2015 inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, inดร.ประมวล ทรายทอง, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, "กรรมวิธีการผลิตแป้งถั่วเหลืองที่ผ่านกระบวนการเพาะงอก", Kasetsart University, 2015
2015 exดร.กุลฤดี แสงสีทอง, exดร. ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exนางสาวศศิกานต์ บุญคำ, "กรรมวิธีการเตรียมไฮโดรเจลจากแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้เป็นสารช่วยแตกตัวในยาเม็ด", สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2015
2016 inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, "โครงร่างเลี้ยงเซลล์ (scaffold) ระหว่างเซริซินและไคโตซาน และกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2016
2015 inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผงโรยข้าวคลุกสำหรับสุนัขเสริมแคลเซียมอินทรีย์และกาบา ", Kasetsart University, 2015
2016 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการผลิตเส้นขนมจีนแห้งกึ่งสำเร็จรูปคืนรูปเร็ว", Kasetsart University, 2016
2016 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการผลิตน้ำยาขนมจีนผงกึ่งสำเร็จรูป", Kasetsart University, 2016
2014 inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "กาวน้ำจากน้ำยางธรรมชาติกับเรซินลูกผสมและกรรมวิธี", Kasetsart University, 2014
2015 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางวารุณี ธนะแพสย์, "ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของยางเหลืองจากมังคุดสำหรับใช้ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อสิวและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2015
2015 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, "ผลิตภัณฑ์บาล์มที่มีส่วนผสมของสมุนไพรในตำรับยาทาพระเส้นโอสถพระนารายณ์", สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) , 2015

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2008 >>
Publish Year International Plant & Animal Regis. and Cert. / KU Invention 2
2008 inนายปรีชา อินนุรักษ์, inดร.สมชัย จันทร์สว่าง, รองศาสตราจารย์, inนายสุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง, รองศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชัยวัฒนสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์, รองศาสตราจารย์, inนายชาญวิทย์ วัชรพุกก์, ศาสตราจารย์, inดร.กัญจนะ มากวิจิตร์, ศาสตราจารย์, inดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.สุเจตน์ ชื่นชม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, inดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.ประวีร์ วิชชุลตา, รองศาสตราจารย์, inดร.พรศรี ชัยรัตนายุทธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์, รองศาสตราจารย์, inนายวรเทพ ชมภูนิตย์, inนายปรารถนา พฤกษะศรี, ศาสตราจารย์, inดร.สมิต ยิ้มมงคล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, inนางผกาพรรณ สกุลมั่น (บุณยะเวชชีวิน), inนายเกรียงศักดิ์ แก้วสมประสงค์, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inนายริเชษฐ์ พึ่งชัย, inนายสมทบ ขันทอง, inดร.ชัยณรงค์ คันธพนิต, รองศาสตราจารย์, inนางเสาวลักษณ์ ผ่องลำเจียก, inนายคงปฐม กาญจนเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศรเทพ ธัมวาสร, ศาสตราจารย์, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, exศักดิ์ชัย โตภานุรักษ์, exน.สพ.ภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง, exน.สพ.จีรุฒม์ รัตนเทพ, "โคเนื้อพันธ์กำแพงแสน", Kasetsart University, 2008
2008 inนายปรีชา อินนุรักษ์, inดร.สมชัย จันทร์สว่าง, รองศาสตราจารย์, inนายสุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง, รองศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชัยวัฒนสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์, รองศาสตราจารย์, inนายชาญวิทย์ วัชรพุกก์, ศาสตราจารย์, inดร.กัญจนะ มากวิจิตร์, ศาสตราจารย์, inดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.สุเจตน์ ชื่นชม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, inดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.ประวีร์ วิชชุลตา, รองศาสตราจารย์, inดร.พรศรี ชัยรัตนายุทธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์, รองศาสตราจารย์, inนายวรเทพ ชมภูนิตย์, inนายปรารถนา พฤกษะศรี, ศาสตราจารย์, inดร.สมิต ยิ้มมงคล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, inนางผกาพรรณ สกุลมั่น (บุณยะเวชชีวิน), inนายเกรียงศักดิ์ แก้วสมประสงค์, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inนายริเชษฐ์ พึ่งชัย, inนายสมทบ ขันทอง, inดร.ชัยณรงค์ คันธพนิต, รองศาสตราจารย์, inนางเสาวลักษณ์ ผ่องลำเจียก, inนายคงปฐม กาญจนเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศรเทพ ธัมวาสร, ศาสตราจารย์, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, exศักดิ์ชัย โตภานุรักษ์, exน.สพ.ภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง, exน.สพ.จีรุฒม์ รัตนเทพ, "โคเนื้อพันธ์กำแพงแสน", Kasetsart University, 2008
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=10&BudgetYear=2008]