Person Image

  Education

  • สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2559

  Expertise Cloud

  16S rDNA gene5S rDNAAnaplasma platysAquariumartificial coralassamese macaquesBartonella quintanaBlood donorBm86 genebroad-range nested polymerase chain reactionCanine parvovirus, VP2 genecanine parvovirusescELISAclinical biochemistryClostridium sp.Cryptosporidium parvumdetectiondiverse local genotypesdogectoparasiteEhrlichia canisendoparasiteEscherichia coli expression systemethicsgenetic variationGiardia deodenalisgltA genehaemoparasitehemoplasmahemotropic MycoplasmaHymenolepis diminutaIFATlong-tailed macaqueLong-tailed macaque (Macaca fascicularis)Lopburi provinceMacaca fascicularismycoplasmaNeospora caninumNested PCRNested polymerase chain reactionnitrogen wastePCRphylogenetic analysisPlasmodium knowlesiprevalencePseudomembranous colitisrecombinant proteinRhipicephalus (Boophilus) microplusrodentSan Phra Kan shrinesequenceSeroprevalenceTaqMan real-time polymerase chain reactionTrichinellaTrichuris trichiuraVaranus salvatorVP2 geneกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษากระบวนการสร้างเม็ดตะกอนที่มาการกำจัดยาปฏิชีวนะการจัดการความรู้การบำบัดน้ำเสียการย่อยการย่อยสลายไมโครพลาสติกขับถ่ายความเป็นพิษต่อเซลล์คู่มืออาจารย์จริยธรรมจากสาหร่ายขนาดเล็กกับแบคทีเรียเชื้อดื้อยาเชื้อที่นำโดยเห็บเซลลูเลสแถบสีทางเดินอาหารส่วนกลาง (midgut)เทคนิคพีซีอาร์นิสตินิสิตบอร์ดเกมส์แบคทีเรียกรดแลกติกไบโอเซ็นเซอร์ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโปรติโอมิกส์ผลลัพธ์การเรียนรู้พยาธิในเม็ดเลือดสุนัขโฟโตเฟนตันแบบวิวิธพันธ์โฟโตเฟอเรดเฟนตันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมาลาเรียของลิงเม็ดบีดส์ตรึงจุลินทรีย์ยีนBm86ระบบกักกันทางชีวภาพลิงลิงแสมแลมป์วิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินศาสตร์แห่งแผ่นดินศึกษาทั่วไปหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

  Interest

  ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์

  Administrative Profile

  • ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
  • พ.ย. 2565 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา (ผู้รักษาการแทน) คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาปรสิตวิทยา

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 21 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 14 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 10 เรื่อง (เชิงวิชาการ 10 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Molecular detection and prevalence of Giardia duodenalis and Cryptosporidium spp. among long-tailed macaques (Macaca fascicularis) in ThailandSricharern W., Sricharern W., Sricharern W., Inpankaew T., Keawmongkol S., Keawmongkol S., Keawmongkol S., Supanam J., Stich R., Jittapalapong S.2016Infection, Genetics and Evolution
  40,pp. 310-314
  31
  2Molecular identification of Trichuris trichiura and Hymenolepis diminuta in long-tailed macaques (Macaca fascicularis) in Lopburi, ThailandSricharern W., Sricharern W., Sricharern W., Inpankaew T., Inpankaew T., Inpankaew T., Kaewmongkol S., Jarudecha T., Inthong N.2021Veterinary World
  14(4),pp. 884-888
  3
  3Detection and genetic characterization of "Candidatus Mycoplasma haemomacaque" infection among long-tailed macaques (Macaca fascicularis) in Thailand using broad-range nested polymerase chain reaction assaySricharern W., Sricharern W., Sricharern W., Kaewchot S., Kaewmongkol S., Inthong N., Jarudecha T., Rucksaken R., Mangkit B., Wichianchot S., Inpankaew T., Inpankaew T., Inpankaew T.2021Veterinary World
  14(4),pp. 943-948
  1
  4Molecular detection and phylogeny of Ehrlichia canis and Anaplasma platys in naturally infected dogs in Central and Northeast ThailandPurisarn A., Wichianchot S., Maneeruttanarungroj C., Mangkit B., Raksajit W., Kaewmongkol S., Jarudecha T., Sricharern W., Rucksaken R.2022Veterinary World
  15(12),pp. 2877-2889
  1
  5Molecular detection of bartonella quintana among long-tailed macaques (Macaca fascicularis) in ThailandSricharern W., Sricharern W., Sricharern W., Kaewchot S., Saengsawang P., Kaewmongkol S., Inpankaew T., Inpankaew T., Inpankaew T.2021Pathogens
  10(5)
  0
  6Expression of recombinant 35 kDa fragment of VP2 protein of canine parvovirus using Escherichia coli expression systemInthong N., Inthong N., Inthong N., Kaewmongkol S., Meekhanon N., Suwan E., Sricharern W., Satchasataporn K., Sinsiri R., Sirinarumitr K., Sirinarumitr K., Sirinarumitr T., Sirinarumitr T.2021Veterinary World
  14(6),pp. 1682-1688
  0
  7Systematic evaluation of TaqMan real-time polymerase chain reaction assays targeting the dsb and gltA loci of Ehrlichia canis in recombinant plasmids and naturally infected dogsSumpavong P., Sricharern W., Inthong N., Kaewmongkol G., Kaewmongkol S.2022Veterinary World
  15(3),pp. 701-706
  0