Person Image

  Education

  • สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2559

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 0 0 0 0
  2024 การบำบัดยาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำเสียด้วยกระบวนการสร้างเม็ดตะกอนที่มาจากสาหร่ายขนาดเล็กกับแบคทีเรีย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2024 ระบาดวิทยาของเชื้อ Plasmodium knowlesi และเชื้อมาลาเรียของลิงอื่น ๆ ในลิงแสม (Macaca fascicularis) ที่สามารถติดต่อสู่คนในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2024 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียในการลดการเกิดเชื้อดื้อยาด้วยกระบวนการไฟฟ้าเคมีโดยใช้ขั้วเพชรเจือโบรอนและโฟโตเฟอเรดเฟนตัน ร่วมกับกระบวนการสร้างเม็ดตะกอนจากสาหร่ายและแบคทีเรีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2024 การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบแถบสีสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรียอุบัติใหม่ที่เกิดจากเชื้อ Plasmodium knowlesi และสำรวจเชื้อมาลาเรียในลิงแสม (Macaca fascicularis) ที่สามารถติดต่อสู่คนในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2024 การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบแถบสีสำหรับการตรวจเชื้อ Plasmodium knowlesi ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ภายใต้แผนงานการพัฒนาบุคลากรด้านการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ภาคเหนือ) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2010 การวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 5S rDNA และความชุกของพยาธิ Trichinella ที่แยกได้จากหนูในจังหวัดน่าน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 8 7 0 0
  2023 การพัฒนาระบบบำบัดในการย่อยสลายไมโครพลาสติกแบบผสมผสานด้วยนาโนคอปเปอร์ออกไซด์/บิสมัทวานาเดตและเม็ดบีดส์แอลจิเนตตรึงจุลินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 นวัตกรรมเม็ดบีดส์แอลจิเนตตรึงจุลินทรีย์ในการกำจัดไมโครพลาสติกจากแหล่งน้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 ความชุกและความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ Plasmodium knowlesi ที่พบในลิงแสมที่สามารถติดต่อสู่คนในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
  2017 การศึกษาวิธีการตรวจหาเชื้อที่นำโดยเห็บแบบใหม่โดยการใช้เทคนิคชีวโมเลกุลค้นหาในตัวเห็บสุนัข (Rhipicephalus sanguineus) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การใช้เทคนิคโปรตีโอมิกส์ตรวจหาออโตแอนติบอดีต่อแอนติเจนของเม็ดเลือดแดงในโรคพยาธิในเม็ดเลือดสุนัขที่เกิดจากการติดเชื้อ Babesia spp. เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรค ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2014 การตรวจหาการติดเชื้อและจำแนกพันธุกรรมของเชื้อ Cryptosporidium และ Giardia ที่แยกได้จากลิงในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2011 การใช้ปะการังทียมเพื่อช่วยลดของเสียไนโตรเจนในตู้เลี้ยงปลา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 ความชุกของแอนติบอดีต่อการติดเชื้อ Neospora caninum ในสุนัขทางภาคกลางของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน VP2 ของเชื้อ canine parvovirus ที่แยกได้จากสุนัขในประเทศไทยในปี 2010 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2008 การศึกษาความแปรผันของยีน Bm86 ในทางเดินอาหารส่วนกลาง (Midgut) ของเห็บ โค Rhipicephalus (Boophilus) microplus ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2009 ความสามารถในการย่อยและขับถ่ายอาหารแห้งและอาหารเปียกในสุนัข ผู้ร่วมวิจัย เอกชน 0 0 0 0