Conference

Article
การศึกษาการเพาะเลี้ยงเซลล์เม็ดเลือดขาวสุกรเพื่องานทางวิทยาศาสตร์
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2564 (LRU Conference 2021)
Class
ชาติ
Date
25 กุมภาพันธ์ 2021
Location
เลย เลย ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพในเบื้องต้นของต้นแบบวัคซีนพีอาร์อาร์เอสในสุกร