Journal

การพัฒนาชุดตรวจ Indirect ELISA เพื่อตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัส Porcine Epidemic Diarrhea ในตัวอย่างนมน้ำเหลืองสุกร
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. (KKU Sci. J) (ISSN: 25869531)
46
1
84-92
มกราคม - มีนาคม 2018
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การตรวจภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสในสุกรด้วย วิธีอิไลซ่า (ELISA)

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :เปิดให้บริการการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรคติเชื้อพีอีดีด้วยชุดตรวจสอบที่พัฒนาขึ้นใช้เอง ทำให้เกษตรกรมีทางเลือกในราคาค่าตรวจตัวอย่างถูกกว่าชุดตรวจจากต่างประเทศ,1 ม.ค. 2018 - 12 ก.ค. 2018
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ทันโรค ทันเหตุการณ์ กับการเลี้ยงสุกร ปีที่ 14 ทีมวิชาการ "หมอหมู" เกษตรศาสตร์,7 ธ.ค. 2015 - 7 ธ.ค. 2015