Conference

Article
Detection of Total Immunoglobulin G in swine serum by Direct Sandwich ELISA
Conference
การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56 (ISBN: 9786162784347)
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018
Location
บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-

Author

Output From Project

การตรวจภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสในสุกรด้วย วิธีอิไลซ่า (ELISA)

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :ให้บริการตรวจแอนติบอดีต่อ IgG รวมในสุกรแก่เกษตรกรฟาร์มด้วยชุดตรวจที่พัฒนาขึ้น,1 ม.ค. 2018 - 12 ก.ค. 2018