Person Image

Administration

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Education

 • กศ.บ(การแนะแนว), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2535
 • ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540
 • วท.ม.(ประชากรและการพัฒนา), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย, 2544
 • ปร.ด.(การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ), มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น, ไทย, 2551

Expertise Cloud

- การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (English Language Learning Empowerment) - ความพร้อม (Readiness) - ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)- การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (English Language Learning Empowerment) - ความพร้อม (Readiness) - ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) - การทำงาน (Working)Active learningASEAN CommunityCore competencyEnglish Language Learning Empowerment Activity ModulesMulti-disciplinesOne HealthPsychology for Teacher Psychology and College StudentReadinessSelf-study Packagesystem thinkingTrainerกรอบมาตรฐานคุณวุฒิกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษากระบวนการกลุ่มและภาวะผู้นำการจัดการความรู้การจัดการชั้นเรียนการประเมินความพึงพอใจการประเมินหลักสูตรการเรียนรูปแบบออนไลน์ความต้องการจำเป็นความพึงพอใจความพึงพอใจ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว๗ 2550คู่มืออาจารย์จิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวจิตวิทยาสำหรับครูจิตสาธารณะชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง การแนะแนวในสถานศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวทักษะชีวิตเทคนิคการสอนนักศึกษานักศึกษาระดับอุดมศึกษานิสตินิสิตนิสิต นักศึกษานิสิตระดับปริญญาตรีบอร์ดเกมส์บุคลิกภาพบุคลิกภาพ รุปแบบการดำเนินชีวิต แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปัญหาปัญหาเป็นฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ภาวะผู้นำภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเยาวชนรูแบบการดำเนินชีวิตรูปแบบการจัดการกิจกรรมรูปแบบการเรียนรูปแบบการเรียนรู้แรงจูงใจแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์วิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินไวรัสโคโรนา 2019ศาสตร์แห่งแผ่นดินศึกษาทั่วไปหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรอัตลักษณ์อุดมศึกษาอุมศึกษา

Interest

จิตวิทยาการศึกษา, บุคลิกภาพ, แรงจูงใจ, กระบวนการกลุ่มและภาวะผู้นำ

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง 305 ชั้น 3 อาคาร 2

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 16 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก