Person Image

  Education

  • กศ.บ(การแนะแนว), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2535
  • ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540
  • วท.ม.(ประชากรและการพัฒนา), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย, 2544
  • ปร.ด.(การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ), มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น, ไทย, 2551

  Expertise Cloud

  - การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (English Language Learning Empowerment) - ความพร้อม (Readiness) - ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)- การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (English Language Learning Empowerment) - ความพร้อม (Readiness) - ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) - การทำงาน (Working)Active learningASEAN CommunityCore Competencycorona virus 2019English Language Learning Empowerment Activity Modulesfactors analysisfaculty of forestryGeneral EducationGeneral StudiesgraduateidentityKnowledge StatusMulti-disciplinesOne Healthonline learningopinionsPDCA CycleproblemsPsychology for Teacher Psychology and College StudentReadinessSelf-study PackageSoft Skillsstudentssystem thinkingTrainerVerifyingกรอบมาตรฐานคุณวุฒิกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษากระบวนการกลุ่มและภาวะผู้นำการจัดการความรู้การจัดการชั้นเรียนการทวนสอบการประเมินความพึงพอใจการประเมินหลักสูตรการเรียนรู้การเรียนรูปแบบออนไลน์การศึกษาทั่วไปคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ความต้องการจำเป็นความพึงพอใจความพึงพอใจ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว๗ 2550คู่มืออาจารย์งานวิจัยเชิงคุณภาพจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวจิตวิทยาสำหรับครูจิตสาธารณะชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง การแนะแนวในสถานศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวทักษะชีวิตทักษะในชีวิตประจําวันเทคนิคการสอนนักศึกษานักศึกษาระดับอุดมศึกษานิสตินิสิตนิสิต นักศึกษานิสิตระดับปริญญาตรีบอร์ดเกมบอร์ดเกมส์บุคลิกภาพบุคลิกภาพ รุปแบบการดำเนินชีวิต แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปัญหาปัญหาเป็นฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ภาวะผู้นำภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเยาวชนรูแบบการดำเนินชีวิตรูปแบบการจัดการกิจกรรมรูปแบบการเรียนรูปแบบการเรียนรู้แรงจูงใจแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์วงจรคุณภาพวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินไวรัสโคโรนา 2019ศาสตร์แห่งแผ่นดินศึกษาทั่วไปสถานภาพองค์ความรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรอัตลักษณ์อัตลักษณ์บัณฑิตอุดมศึกษาอุมศึกษา

  Interest

  จิตวิทยาการศึกษา, บุคลิกภาพ, แรงจูงใจ, กระบวนการกลุ่มและภาวะผู้นำ

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มี.ค. 2561 - พ.ย. 2563 รองหัวหน้าภาควิชา คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
  • พ.ค. 2555 - พ.ค. 2559 รองหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 305 ชั้น 3 อาคาร 2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 22 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก