คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

action researchaugmented realityBlended Learningcompetencycontemplative educationcooperating teacherCore CompetencyEducational Technologye-Learningevaluationfield experiencehigher educationKNOWLEDGE MANAGEMENTNature of ScienceOne healthParticipationpedagogical content knowledgePhysical Fitnesspre-service science teacherpre-service science teachersPreservice TeacherPre-Service Teacherprofessional developmentProject-Based LearningScience Educationscience teacher educationSTEMSTEM educationstudent teacherteacher educationTechnologyundergraduate studentsvocational educationการจัดการความรู้การจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนรู้การใช้เวลาว่างการประปานครหลวงการประเมินการประเมินโครงการการประเมินผลการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมการพัฒนาครูการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้การศึกษานอกระบบการสอนคณิตศาสตร์ การสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ครูประจำการครูวิทยาศาสตร์ความฉลาดรู้ทางอาหารความพึงพอใจคหกรรมศาสตรศึกษาคอมพิวเตอร์จิตตปัญญาศึกษาจิตวิทยาการศึกษา จิตสาธารณะเด็กปฐมวัยทักษะการคิดเทคโนโลยีการศึกษาธุรกิจศึกษานักเรียนนิสิตครูนิสิตครูวิทยาศาสตร์นิสิตระดับปริญญาตรีประชาคมอาเซียนประเมินประเมินโครงการประเมินหลักสูตรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้สูงอายุพฤติกรรมพฤติกรรมสุขภาพพลศึกษาภาวะผู้นำภาษาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โมเดลเชิงสาเหตุรูปแบบโรงเรียนขนาดเล็กวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงสมรรถนะสมรรถภาพทางกายสังคมศึกษาสื่อสังคมสุขภาพสุขศึกษาหลักสูตรหลักสูตรและการสอน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาชีวศึกษาอาเซียนอาหารไทยอีเลิร์นนิ่ง

Executives

รองคณบดี

ดร. ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร

E-Mail: feducnc@ku.ac.th

Tel.: 025797114 (115)

นาย สุริยัน สุวรรณกาล, อาจารย์

ฝ่ายพัฒนานิสิต

E-Mail: fedusys@ku.ac.th

Tel.: 02-5797149ต่อ414

ดร. พิกุล เอกวรางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail: fedupke@ku.ac.th

Tel.:

ดร. อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: feduulk@ku.ac.th

Tel.: 025793993 # 134

ดร. นลินรัตน์ รักกุศล, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

E-Mail: fedunrr@ku.ac.th

Tel.: 025797143Resource

นักวิจัยทั้งหมด 147 คน (รองศาสตราจารย์ 24 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 46 คน, อาจารย์ 66 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 1 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 คน, นักวิชาการศึกษา 1 คน, นักวิจัย 1 คน, ครู 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 คน, เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 คน, นักวิชาการเงินและบัญชี 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 50 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 40 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 13 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 24 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 606 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 519 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 29 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 209 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 545 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 440 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 24 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 288 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1556 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1016 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 540 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 20 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 13 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 7 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 312 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 222 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 34 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 49 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 7 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 87 รางวัล (เกียรติบัตร 25 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 22 รางวัล, ประชุมวิชาการ 40 รางวัล)