คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

action researchAugmented RealityBlended Learningcompetencycontemplative educationcooperating teacherCore CompetencyCOVID-19Educational Technologye-learningevaluationfield experiencehigher educationKnowledge ManagementNature of ScienceOne HealthParticipationpedagogical content knowledgePhysical Fitnesspre-service science teacherpre-service science teachersPreservice TeacherPre-Service Teacherpre-service teachersprofessional developmentProject-based LearningScience Educationscience teacher educationScience TeachersSTEMSTEM educationstudent teacherStudentsteacher educationTechnologyundergraduate studentsvocational educationการจัดการความรู้การจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนรู้การใช้เวลาว่างการประปานครหลวงการประเมินการประเมินโครงการการประเมินผลการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมการพัฒนาการพัฒนาครูการพัฒนาหลักสูตรการรับรู้การเรียนรู้การศึกษาการศึกษานอกระบบการสอนคณิตศาสตร์ การสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ครูประจำการครูวิทยาศาสตร์ความฉลาดรู้ทางอาหารความพึงพอใจคหกรรมศาสตรศึกษาคอมพิวเตอร์จิตตปัญญาศึกษาจิตวิทยาการศึกษา เด็กปฐมวัยทักษะการคิดเทคโนโลยีการศึกษาธุรกิจศึกษานวัตกรรมนักเรียนนิสิตนิสิตครูนิสิตครูวิทยาศาสตร์นิสิตระดับปริญญาตรีประเมินโครงการประเมินหลักสูตรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้สูงอายุพฤติกรรมพฤติกรรมสุขภาพพลศึกษาภาวะผู้นำภาษาไทยภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โมเดลเชิงสาเหตุวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงสมรรถนะสมรรถภาพทางกายสุขศึกษาหลักสูตรหลักสูตรและการสอน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาชีวศึกษาอาเซียนอาหารไทยอีเลิร์นนิ่ง

Executives

รองคณบดี

ดร. ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร

E-Mail: feducnc@ku.ac.th

Tel.: 025797114 (115)

นาย สุริยัน สุวรรณกาล, อาจารย์

ฝ่ายพัฒนานิสิต

E-Mail: fedusys@ku.ac.th

Tel.: 02-5797149ต่อ414

ดร. อวยพร ตั้งธงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: feduoptc@ku.ac.th

Tel.: 0-25797149

ดร. พิกุล เอกวรางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail: fedupke@ku.ac.th

Tel.:

ดร. อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: feduulk@ku.ac.th

Tel.: 025793993 # 134

ดร. นลินรัตน์ รักกุศล, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

E-Mail: fedunrr@ku.ac.th

Tel.: 025797143Resource

นักวิจัยทั้งหมด 8 คน (นักวิจัย ชำนาญการ 1 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 คน, นักวิชาการศึกษา 2 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน, นักวิชาการเงินและบัญชี 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 51 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 39 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 24 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 657 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 559 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 38 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 240 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 576 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 466 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 31 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 300 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 2059 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1443 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 616 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 30 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 14 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 14 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 139 เรื่อง (Unknown 139 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 318 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 223 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 36 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 51 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 8 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 90 รางวัล (เกียรติบัตร 25 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 23 รางวัล, ประชุมวิชาการ 42 รางวัล)