คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

23

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

1

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

action researchaugmented realityBlended Learningcompetencycontemplative educationcooperating teacherCore CompetencyEducational Technologye-Learningevaluationfield experiencehigher educationKnowledge ManagementNature of ScienceOne healthParticipationpedagogical content knowledgePhysical Fitnesspre-service science teacherpre-service science teachersPreservice TeacherPre-Service Teacherprofessional developmentProject-based LearningScience Educationstudent teacherteacher educationTechnologyundergraduate studentsvocational educationการจัดการความรู้การจัดการเรียนรู้การใช้เวลาว่างการประปานครหลวงการประเมินการประเมินโครงการการประเมินผลการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมการพัฒนาครูการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้การศึกษานอกระบบการสอนคณิตศาสตร์ การสอนวิทยาศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์คณิตศาสตร์ครูประจำการครูวิทยาศาสตร์ความคิดสร้างสรรค์ความฉลาดรู้ทางอาหารความพร้อมความพึงพอใจคหกรรมศาสตรศึกษาคอมพิวเตอร์จิตตปัญญาศึกษาจิตวิทยาการศึกษา จิตสาธารณะเด็กปฐมวัยทักษะการคิดทักษะชีวิตเทคโนโลยีการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ธุรกิจศึกษานักเรียนนิสิตครูนิสิตครูวิทยาศาสตร์นิสิตระดับปริญญาตรีประชาคมอาเซียนประเมินประเมินโครงการประเมินหลักสูตรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้สูงอายุพฤติกรรมพฤติกรรมสุขภาพพลศึกษาภาวะผู้นำภาษาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โมเดลเชิงสาเหตุรูปแบบโรงเรียนขนาดเล็กวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงสมรรถนะสมรรถภาพทางกายสังคมศึกษาสื่อสังคมสุขภาพสุขศึกษาหลักสูตรหลักสูตรและการสอน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาชีวศึกษาอาเซียนอาหารไทยอีเลิร์นนิ่ง

Executives

รองคณบดี

ดร. ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร

E-Mail: feducnc@ku.ac.th

Tel.: 025797114 (115)

นาย สุริยัน สุวรรณกาล, อาจารย์

ฝ่ายพัฒนานิสิต

E-Mail: fedusys@ku.ac.th

Tel.: 02-5797149ต่อ414

ดร. พิกุล เอกวรางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail: fedupke@ku.ac.th

Tel.:

ดร. อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: feduulk@ku.ac.th

Tel.: 025793993 # 134

ดร. นลินรัตน์ รักกุศล, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

E-Mail: fedunrr@ku.ac.th

Tel.: 025797143Resource

นักวิจัยทั้งหมด 145 คน (รองศาสตราจารย์ 24 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 46 คน, อาจารย์ 64 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 1 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 คน, นักวิชาการศึกษา 1 คน, นักวิจัย 1 คน, ครู 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 คน, เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 คน, นักวิชาการเงินและบัญชี 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 48 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 38 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 599 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 514 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 27 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 206 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 543 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 438 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 24 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 288 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1499 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 972 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 527 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 19 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 12 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 7 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 310 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 221 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 34 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 48 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 7 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 85 รางวัล (เกียรติบัตร 25 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 22 รางวัล, ประชุมวิชาการ 38 รางวัล)