Person Image

  Education

  • กศ.บ(การแนะแนว), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2535
  • ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540
  • วท.ม.(ประชากรและการพัฒนา), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย, 2544
  • ปร.ด.(การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ), มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น, ไทย, 2551

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของมนัสนันท์