Person Image

  Education

  • กศ.บ(การแนะแนว), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2535
  • ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540
  • วท.ม.(ประชากรและการพัฒนา), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย, 2544
  • ปร.ด.(การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ), มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น, ไทย, 2551

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2015 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 5 1 0 0
  2020 การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 1 0 0 0
  2018 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ รูปแบบการดำเนินชีวิต และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัย สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2017 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียน ภาวะผู้นำ และจิตสาธารณะของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพงานวิจัยในการทำวิจัยของอาจารย์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ 1 0 0 0
  2017 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา: เรื่องการแนะแนวในสถานศึกษา สำหรับนิสิตสาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 0 0 0 0
  2016 การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่อง จิตวิทยาสำหรับครู ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยกลุ่มวิชาการ 3 คณะ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะศึกษาศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 1 1 0 0
  2012 ความพร้อมของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการจัดการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ. ศ. ๒๕๕๘ ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2011 การเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งคำถามในวิชาวิตวิทยาการศึกษา ของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2011 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2010 การศึกษาความพึงพอใจของมหาบัณฑิต ผู้ใช้มหาบัณฑิต และ นิสิตปัจจุบัน ที่มีต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ปีพ.ศ.2550 ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 2 3 0 0
  2017 สุขภาพหนึ่งเดียว:รูปแบบการฝึกสมรรถนะหลักสำหรับผู้ฝึก ผู้ร่วมวิจัย USAID Office: GH/HIDNAward Number: AID-OAA-A-15-00014Award Recipient: University of Minnesota 2 1 0 0
  2016 สมรรถนะหลักเพื่อสุขภาพหนึ่งเดียวสำหรับนิสิตหลากสาขาในม เกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย USAID (THOHUN network) 0 0 0 0
  2013 ผลของโปรแกรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของเยาวชนผู้ได้รับทุนมูลฯิธิไฟเวอร์ประเทศไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนครั้งที่7 หัวหน้าโครงการ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาชุดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานในประชาคมอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 2 0 0