Person Image

  Education

  • ปร.ด. การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, Thailand

  Expertise Cloud

  ASSURE ModelPsychology for Teacher Psychology and College StudentSelf-study Packageการคิดเชิงอนาคตด้านอาชีพการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพการประเมินความพึงพอใจการประเมินหลักสูตรการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21การเรียนรู้ร่วมกันการศึกษาความต้องการจำเป็นการศึกษาต่อและอาชีพกิจกรรมแนะแนวครูที่ปรึกษาครูในสถานศึกษาขนาดเล็กความต้องการจำเป็นความพึงพอใจความรู้ความรู้และเจตคติเครือข่ายเครื่องมือแพทย์งานแนะแนวจิตวิทยาการศึกษาและการแนะจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวจิตวิทยาสำหรับครูเจตคติชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง การแนะแนวในสถานศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวทักษาะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3นักเรียนเพิ่อนที่ปรึกษานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษานักศึกษาระดับอุดมศึกษานักศึกษาวิชาชีพครูนิสิตระดับปริญญาตรีแนวการศึกษาต่อและอาชีพโปรแกรมการแนะแนวโปรแกรมแนะแนวผลของโปรแกรมแนะแนวมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนต้น วิจัยและพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็กสถานศึกษาขนาดใหญ่หนังสือประกอบการจัดกิจกรรมหนังสือประกอบการจัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร

  Interest


  Administrative Profile

  • พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 305 ชั้น 3 อาคาร 2
   • ห้องห้อง 408 ชั้น 4 อาคาร3

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 8 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก