Person Image

  Education

  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2557

  Expertise Cloud

  Career Preparation Application LINEBack Painclassroom action researchcounselingCOVID-19Elderly PeopleGuidance ActivitiesKey Words: Guidance ActivitiesMedical Instrument IndustryPerceiving Career Self-EfficacyPerceiving Career Self-Efficacy and Career PreparationProduct DevelopmentPsychology for Teacher Psychology and College StudentQuality of LifeResearch Development NetworkSelf Help Lifting PadSelf-study PackageStudentsundergraduate studentswell beingกรอบคิดแบบพัฒนาการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพการประเมินความพึงพอใจการประเมินหลักสูตรการปรึกษาเชิงจิตวิทยาการปรึกษาเชิงจิตวิทยาออนไลน์การปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวพุทธศาสตร์การยกระดับการรับรู้ความสามารถของตนด้านอาชีพการรู้คิดแห่งตนด้านอาชีพและการตัดสินใจด้านอาชีพกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมแนะแนวอาชีพกิจกรรมแนะแนวอาชีพ โยนิโสมนสิการ การรู้คิดแห่งตนด้านอาชีพและการตัดสินใจด้านอาชีพ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคณะศึกษาศาสตร์ครูการศึกษาพิเศษ บุคลิกภาพของครูการศึกษาพิเศษ เจตคติของครูการศึกษาพิเศษครูประจำชั้นความพึงพอใจความสามารถคิดบริหารจัดการตนคุณภาพและความปลอดภัยเครือข่ายเครื่องมือแพทย์จิตวิทยาจิตวิทยาการปรึกษาจิตวิทยาการปรึกษาตามแนวพุทธศาสตร์ จิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวจิตวิทยาสำหรับครูชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง การแนะแนวในสถานศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวชุดฝึกอบรมชุดฝึกอบรม ทักษะการปรึกษา ครูที่ปรึกษาทักษะการปรึกษาทักษะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทักษะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนักศึกษาระดับปริญญาตรีนักศึกษาระดับอุดมศึกษานิสิตนิสิตระดับปริญญาตรีนิสิตระดับอุดมศึกษาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บุคลิกภาพ หลักการแนะแนว แบบทดสอบ MBTIแบบวัดโปรแกรมการโค้ชพัฒนาแบบวัด แรงจูงใจ แรงจูงใจใฝ่ความเป็นเลิศแท้พุทธศาสตร์โยนิโสมนสิการแรงจูงใจใฝ่ความเป็นเลิศแรงจูงใจใฝ่ความเป็นเลิศ การปรึกษาเชิงจิตวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ การปรึกษาแบบกลุ่มวิจัยและพัฒนาวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการสุขภาพกายสุขภาพจิตสุขภาวะหลักสูตรแอปพลิเคชันแอปพลิเคชัน สุขภาวะ สุขภาพจิต สุขภาพกาย นิสิตระดับปริญญาตรี

  Interest

  จิตวิทยาการศึกษา , จิตวิทยาการปรึกษา, จิตวิทยาการปรึกษาตามแนวพุทธศาสตร์ , วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 103 ชั้น 1 อาคาร3
   • ห้อง 305 ชั้น 3 อาคาร 2
   • ห้องกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ชั้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
   • ห้องห้อง 408 ชั้น 4 อาคาร3

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 18 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (35)