Person Image

  Education

  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2557

  Expertise Cloud

  Career Preparation Application LINEGuidance ActivitiesKey Words: Guidance ActivitiesMedical Instrument IndustryPerceiving Career Self-EfficacyPerceiving Career Self-Efficacy and Career PreparationProduct DevelopmentPsychology for Teacher Psychology and College StudentResearch Development NetworkSelf-study PackageStudentsundergraduate studentswell beingการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพการประเมินความพึงพอใจการประเมินหลักสูตรการปรึกษาเชิงจิตวิทยาการปรึกษาเชิงจิตวิทยาออนไลน์การปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวพุทธศาสตร์การยกระดับการรับรู้ความสามารถของตนด้านอาชีพการรู้คิดแห่งตนด้านอาชีพและการตัดสินใจด้านอาชีพกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมแนะแนวอาชีพกิจกรรมแนะแนวอาชีพ โยนิโสมนสิการ การรู้คิดแห่งตนด้านอาชีพและการตัดสินใจด้านอาชีพ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคณะศึกษาศาสตร์ครูการศึกษาพิเศษ บุคลิกภาพของครูการศึกษาพิเศษ เจตคติของครูการศึกษาพิเศษครูประจำชั้นความพึงพอใจคุณภาพและความปลอดภัยเครือข่ายเครื่องมือแพทย์จิตวิทยาจิตวิทยาการปรึกษาจิตวิทยาการปรึกษาตามแนวพุทธศาสตร์ จิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวจิตวิทยาสำหรับครูชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง การแนะแนวในสถานศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวชุดฝึกอบรมชุดฝึกอบรม ทักษะการปรึกษา ครูที่ปรึกษาทักษะการปรึกษาทักษะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทักษะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนักศึกษาระดับปริญญาตรีนักศึกษาระดับอุดมศึกษานิสิตนิสิตระดับปริญญาตรีนิสิตระดับอุดมศึกษาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บุคลิกภาพ หลักการแนะแนว แบบทดสอบ MBTIแบบวัดพัฒนาแบบวัด แรงจูงใจ แรงจูงใจใฝ่ความเป็นเลิศแท้พุทธศาสตร์โยนิโสมนสิการแรงจูงใจใฝ่ความเป็นเลิศแรงจูงใจใฝ่ความเป็นเลิศ การปรึกษาเชิงจิตวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ การปรึกษาแบบกลุ่มวิจัยและพัฒนาวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการสุขภาพกายสุขภาพจิตสุขภาวะหลักสูตรแอปพลิเคชันแอปพลิเคชัน สุขภาวะ สุขภาพจิต สุขภาพกาย นิสิตระดับปริญญาตรี

  Interest

  จิตวิทยาการศึกษา , จิตวิทยาการปรึกษา, จิตวิทยาการปรึกษาตามแนวพุทธศาสตร์ , วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง 103 ชั้น 1 อาคาร3
    • ห้อง 305 ชั้น 3 อาคาร 2
    • ห้องกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ชั้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
    • ห้องห้อง 408 ชั้น 4 อาคาร3

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
   • ทุนนอก 3 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 15 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก