Journal

Aquaculture (ISSN: 00448486)
497
-
184-188
ธันวาคม 2018
นานาชาติ
Traditional
-
-

Author

Output From Project

ระบาดวิทยาของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในปลานิลและปลาทับทิม

Outcome

  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมประมง การใช้ประโยชน์ :วิธีการตรวจวินิจฉัยโรคที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่ ได้ถูกบรรจุในระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ำ พ.ศ.2563 ,18 พ.ค. 2020 - 13 ส.ค. 2020
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01542691 ชื่อวิชา Advan.Res.Metho.Animal Health Biomedi.Sci.,6 ม.ค. 2020 - 7 ม.ค. 2020