ผลงานสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2010

30

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

54

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

83

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

9

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มผลงานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (51 คน)
ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2010

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (51 คน)
ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2010

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2010
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (51 คน)
ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2010
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 22
2010 exPorndarun Junlakun, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Study of Physico-Chemical Properties of Hom Mali Brown Rice Flour Extract Powder and Optimum Concentration in Aspergillus niger Culture Media", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2010, หน้า 262-270
2010 inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, รองศาสตราจารย์, "Extracted sericin from silk waste for film formation.", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 32, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2010, หน้า 17-22
2010 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inนางสุชาดา อุชชิน, "Influence of Eri silk fiber on physical characteristics and dyeing properties of Eri silk/cotton blended yarn", Color Technol., ปีที่ 126, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2010, หน้า 42-47
2010 inดร.พรพรรณ สิระมนต์, exYoshito Ohtani, exRini Pujiarti, "New Utilization Methods of Essential Oils from Woody Biomass", Transactions of the Materials Research Society of Japan, ปีที่ 34, ฉบับที่ 4, มกราคม 2010, หน้า 715-718
2010 inดร.รังสิมา ชลคุป, exSmitthipong, W, exEisenbach, CD, exTirrell, M, "Phase Behavior and Coacervation of Aqueous Poly(acrylic acid)-Poly(allylamine) Solutions", MACROMOLECULES, ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, มีนาคม 2010, หน้า 2518-2528
2010 inดร.รังสิมา ชลคุป, exSmitthipong, W, exChworos, A, "Specific interaction of DNA-functionalized polymer colloids", POLYMER CHEMISTRY, ปีที่ 1, ฉบับที่ 5, กรกฎาคม 2010, หน้า 658-662
2010 exVaraporn Vittayaporn, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, "Preference Mapping of Thai Consumers for Commercial Green Tea with Roasted Brown Rice", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 652-663
2010 inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exSutthiprabha, S, exYoosook, C, inนางยุพา ปานแก้ว, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Determination of a Pyranocoumarin and Three Carbazole Compounds in Clausena excavata by RP-HPLC", JOURNAL OF CHROMATOGRAPHIC SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 6, กรกฎาคม 2010, หน้า 445-449
2010 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.วิเชียร กีรตินิจกาล, รองศาสตราจารย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exProf.Yukihiro Ozaki, "Near infrared quantitative analysis of totalcurcuminoids in rhizomes of Curcuma longaby moving window partial least squaresregression", Journal of Near Infrared Spectroscopy, ปีที่ 18, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2010, หน้า ---
2010 exดร.ศิรินนภา สราญวงศ์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exProf.Sumio Kawano, "Applying near infrared spectroscopy tothe detection of fruit fly eggs and larvae inintact fruit", JOURNAL OF NEAR INFRARED SPECTROSCOPY, ปีที่ 18, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2010, หน้า 1-10
2010 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, exนางสาวอรชีรา เพ็ชรช้อย, exนายจิรเวท เจทจันทร์, "Production of ligninolytic enzymes by white-rot fungus Datronia sp. KAPI0039 and their application for reactive dye removal", International Journal of Chemical Engineering, ปีที่ "-", ฉบับที่ "-", สิงหาคม 2010, หน้า 1-6
2010 exManosroi, A., exBoonpisuttinant, K., inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, exManosroi, W., exManosroi, J., "Free radical scavenging and tyrosinase inhibition activity of oils and sericin extracted from Thai native silkworms (Bombyx mori)", Pharmaceutical Biology, ปีที่ 48, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2010, หน้า 855-860
2010 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, exOncheera Petchoy, exJirawate Chedchant, "Decolorization of Reactive Dye by White-Rot Fungus Datronia sp. KAPI0039", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2010, หน้า 879-890
2010 inดร.วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, exธีระ สูติะบุตร, inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเจษฎาพร พิทักษ์สุธีพงษ์, "Isolation and Characterization of Chalcone Synthase Gene Isolated from Dendrobium Sonia ‘Earsakul’", Pakistan Journal of Biological Sciences, ปีที่ 13, ฉบับที่ 20, ตุลาคม 2010, หน้า 1000-1005
2010 exJunlakun, P., inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Horn Mali brown rice flour extract on Aspergillus niger growth", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010, หน้า 100-106
2010 exChotineeranat, S., exWansuksri, R., inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, exพิพัฒน์ วีระถาวร, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Effect of calcium ions on ethanol production from molasses by Saccharomyces cerevisiae", Sugar Tech, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2010, หน้า 120-124
2010 exศรีเวียง ทิพย์กานนท์, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, exWitoon Prinyawiwatkul, exXu, Z., "Optimizing time and temperature of enzymatic conversion of isoflavone glucosides to aglycones in soy germ flour.", J. Agricultural and Food Chemistry , ปีที่ 58, ฉบับที่ 21, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 11340 -11345
2010 inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, "Optimization of Rice Bran Protein Hydrolysate Production Using Alcalase", Asian Journal of Food and Agro-Industry, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2010, หน้า 221-231
2010 inดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, exวลัยลักษณ์ ยิ่งยงยุทธ, "Determination of physical, chemical and sensory characteristics of yentafo sauces", Asian Journal of Food and Agro-Industry, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010, หน้า 120-131
2010 exPonthep Meunpong, inดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์, inดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMamoru Kanzaki, exKongsak Meekaew, "Carbon Pools of Indigenous and Exotic Trees Species in a Forest Plantation, Prachuap Khiri Khan, Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2010, หน้า 1044-1057
2010 inดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, exSoar Siwichai, exTheerayuth Juntanam, "Effect of Forage Sorghum on Milk Production", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2010, หน้า 1100-1106
2010 exSirinnapa Saranwong, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exSumio Kawano, "Applying near infrared spectroscopy to the detection of fruit fly eggs and larvae in intact fruit", Journal of Near Infrared Spectroscopy, ปีที่ 18, ฉบับที่ 4, กันยายน 2010, หน้า 271-280
Publish Year National Journal 8
2010 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนายนคร เหลืองประเสริฐ, inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนางสาวนิภา เขื่อนควบ, "สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากมะขามป้อม 12 สายพันธุ์", วารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก (Journal of Alternative Medicine Bureau.), ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 20-27
2010 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, "การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัด และน้ำมันหอมระเหยจากใบพลูในการต้านเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในห้องน้ำสาธารณะ", วารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก (Journal of Alternative Medicine Bureau.), ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010
2010 inนางวารุณี ธนะแพสย์, exสนธิสุข ธีระชัยชยุติ, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exอาทิตย์ จันทร์หิรัญ, exศิรินนภา ศรัณย์วงศ์, exสุมิโอะ คาวาโน, exยูกิ นิตตะ, exคาซูเอกิ ซิจิฟูจิ, exคาซูเอกิ คิจิ, "การคัดแยกเนื้อแก้วและยางไหลในมังคุดแบบไม่ทำลายโดยวิธีการวัดการดูดกลืนแสงในย่านใกล้อินฟราเรด", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 369-372
2010 inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, inนางสุนันทา จันทกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสมเจตน์ จันทวัฒน์, exชาญชัย มณีดุลย์, "ศักยภาพของการใช้ถั่วอาหารสัตว์ในระบบการปลูกพืชเพื่อการจัดการดินลูกรังอย่างยั่งยืน", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 143-154
2010 exธีระพัฒน์ เจริญศักดิ์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exดร.ปิติพร ฤทธิ์เรืองเดช, "การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีแบบไม่ทำลายตัวอย่างของเนยแข็งเกาดาและเนยแข็งเชดดาในระหว่างการบ่มโดยใช้สเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด", วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2010, หน้า 239-248
2010 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exอาทิตย์ จันทร์หิรัญ, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ปริมาณน้ามันปาล์มในผลปาล์มแบบไม่ทาลายด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 61-64
2010 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, exจริยา ประศาสน์ศรีสุภาพ, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exซาโตรุ มิยาตะ, "การวิเคราะห์ปริมาณองค์ประกอบทางเคมีในวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 65-68
2010 inดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, inดร.นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์, inนายโกศล เจริญสม, รองศาสตราจารย์, exฐิติฌากรณ์ คล้ายแก้ว, "การศึกษาการระบาดของเพลี้ยไก่ฟ้า (Heteropsylla cubana Crawford)กระถินยักษ์ทารัมบาในประเทศไทย", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 133-140

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 13
2010 exรยากร นกแก้ว, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exธีรยุทธ ขุนรอง, "Acid impregnation and steam explosion of oil palm frond for ethanol production", Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2010), 21 - 23 มกราคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2010 exน.ส. ศรีเวียง ทิพย์กานนท์, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, exWitoon Prinyawiwatkul, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, "ผลของเวลาและอุณหภูมิต่อการเปลี่ยน isoflavone glucosides เป็น aglycones ใน เจิร์มถั่วเหลืองด้วย เอ็นไซย์ glucosidase", IFT10 - IFT Annual Meeting & Food Expo, 17 กรกฎาคม 2010, ชิคาโก อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
2010 exนาง ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "ลักษณะทางประสาทสัมผัสและเนื้อสัมผัสของบัตเตอร์เค้กจากแป้งสาลี และแป้งข้าวเจ้าผสมแป้งข้าวเหนียว", IFT 2010, 18 กรกฎาคม 2010, ชิคาโก อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
2010 exนาง วราภรณ์ วิทยาพร, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, "ลักษณะของกลิ่นและกลิ่นรสของชาเขียวผสมข้าวคั่ว:ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลจากผู้ทดสอบเชิงพรรณณากับเครื่อง electronic nose", IFT 2010, 19 กรกฎาคม 2010, ชิคาโก อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
2010 inดร.รังสิมา ชลคุป, exดร. วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, "Mechanical and thermal properties of polyethylene composites reinforced with coir and palm fibers", Proceeding of the Sixth International Workshop on Green Composites (IWGC-6), 8 - 10 กันยายน 2010, Gyungbuk สาธารณรัฐเกาหลี
2010 inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, "Mechanical Properties of Natural Rubber Filled Palm Oil Bunch Fiber composites", The Sixth International Workshop on Green Composites, 8 - 10 กันยายน 2010, Gumi สาธารณรัฐเกาหลี
2010 exดร.สุนีย์ โชตินีรนาถ, exน.ส.รุ่งทิวา วันสุขศรี, exดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, exPipat Weerathaworn, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Effect of calcium ions on ethanol production from molasses by Saccharomyces cirivisiae", XXVII International Society of Sugar Cane Technologista Congress, 7 - 11 มีนาคม 2010, Veracruz สหรัฐเม็กซิโก
2010 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.วิเชียร กีรตินิจกาล, รองศาสตราจารย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exProf. Yukihiro Ozaki, "Use of Near Infrared Spectroscopy in Combination with Chemometrics for Quantitative and Discriminant Analyses of Turmerics", ANS2010, 15 - 19 ตุลาคม 2010, เซียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
2010 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exนายอาทิตย์ จันทร์หิรัญ, "Non-destructive Determination of Palm Oil Content in Palm Fruit by Comparison of Short and Long Wavelength Near Infrared Regions", ANS2010, 15 - 19 ตุลาคม 2010, เซียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
2010 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exจาริยา ประสานศรีสุภาพ, exนายซาโตรุ มิยาตะ, "Quantitative Determination of Chemical Constituents in Sugarcane Bagasse by using Near Infrared Spectroscopy", ANS2010, 15 - 19 ตุลาคม 2010, เซียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
2010 inนางวารุณี ธนะแพสย์, exนายอาทิตย์ จันทร์หิรัญ, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exนางสาวจิราพร อนุสรณ์วงศ์ชัย, "Nondestructive Measurement of Dry Matter and Total Soluble Solids in Papaya by Transmittance Mode NIR Instrument", ANS2010, 15 - 19 ตุลาคม 2010, เซียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
2010 inดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, inดร.นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์, "Effectiveness of Chemical Control Against The Gall-Forming Wasp, Leptocybe invasa Fisher & La Salle (Hymenoptera: Eulophidae) in Eucalyptus Nursery, Thailand", Asian Agricultural Symposium 16th (AAS) and 1st International Symposium on Agricultural Technology (ISAT), 25 - 27 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, inนายธีระ สูตะบุตร, ศาสตราจารย์, inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเจษฏาพร พิทักษ์สุธีพงษ์, "Isolation and Characterization of Dihydroflavonol 4- reductase Gene From Dendrobium Sonia Earsakul", ISSAAS INTERNATIONAL CONGRESS 2010, 14 - 18 พฤศจิกายน 2010, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Publish Year National Conference 41
2010 exมลนพรรษ สงพิมพ์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอนไซม์อินูลิเนสและอินเวอร์เทสจากยีสต์ Candida guilliermondii TISTR 5844 ", The Proceedings of 48th Kasetsart University Annual Conference: Agro-Industry, February, 3-5, Bangkok, Thailand, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exภาณุ ส้มเกลี้ยง, "การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมไฮโดรไลเสทกิ่งสบู่ดำโดยเทคนิคการระเบิดด้วยไอน้ำเพื่อผลิตไซลิทอล", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exสุวิชญา รอดกำเนิด, "การเตรียมไฮโดรไลเสทที่ได้จากการระเบิดหญ้าแฝกด้วยไอน้ำเพื่อผลิตไซลิทอล ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exเคียวเพชร ลบแย้ม, "การเตรียมกิ่งสบู่ดำโดยวิธีการระเบิดด้วยไอน้ำเพื่อการผลิตเอทานอล ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.วิเชียร กีรตินิจกาล, รองศาสตราจารย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exน.ส.รื่นฤดี แก้วชื่นชัย, "การพัฒนาสมการสำหรับทำนายปริมาณน้ำมันทั้งหมดในเมล็ดข้าวโพดด้วยเทคนิค NIRS สำหรับใช้ในโปรแกรมการปรับปรุงพันธุ์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.ปฐมา จาตกานนท์, exนางสาวรุ่งทิวา วันสุขศรี, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของการแช่และการย่อยด้วยกรดต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งมันสำปะหลัง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, "ผลของช่วงเวลาเก็บเกี่ยวที่มีต่อปริมาณและองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันทีทรี ที่ปลูกในพื้นที่สูงของจังหวัดเชียงใหม่", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, exเมทิกา ลีบุญญานนท์, exพจมาน พิศเพียงจันทน์, "สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การต้านอนุมูลอิสระ และการต้านเชื้อแบคทีเรียก่อสิวของสารสกัดจากเปลือกผลไม้", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, exเมทิกา ลีบุญญานนท์, "สมบัติทางเคมี-ฟิสิกส์ องค์ประกอบทางเคมี และประสิทธิภาพในการต้านจุลินทรีย์และอนุมูลอิสระของน้ำมันทีทรีในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนางวารุณี ธนะแพสย์, exอาทิตย์ จันทร์หิรัญ, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exจิราพร อนุสรณ์วงศ์ชัย, "การใช้เทคนิคแสงย่านใกล้อินฟราเรดสำหรับการหาปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าได้ในผลลิ้นจี่", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, inนางสุชาดา อุชชิน, "การศึกษาสมบัติเชิงกลของคอมโพสิทของเส้นใยสับปะรดกับเอทิลีนไวนิลอะซิเตต", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Free Radical Scavenging and Tyrosinase Inhibition Activity of Eri Silk Cocoons (Philosamia recini) Protein Hydrolysate. ", the proceeding of 48 th Kasetsart university Annual conference. Subject: Science, 6, 3-5 February 2010. 252-259p. , 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exสรัลรัตน์ พ่วงบริสุทธิ์, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, "ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ การยับยั้งกิจกรรมเอนไซม์ไทโรซิเนส สมบัติทางกายภาพ และเคมีบางประการของผงโปรตีนไหมพันธุ์โนนฤาษีที่เตรียมโดยการสกัดวิธีต่างๆ.", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exจันทิมา หอมกลบ, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inนายนคร เหลืองประเสริฐ, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, "ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ ฤทธ์ิยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส และปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของสารสกัดเอทิลอะซีเตดจากผลมะขามป้อมจากแหล่งในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, "ระยะสุกและอุณหภูมิที่มีอิทธิพลต่อปริมาณกรดไขมันอิสระในน้ำมันสบู่ดำระหว่างการเก็บรักษา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, อื่นๆ ประเทศไทย
2010 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exจิราพร อนุสรณ์วงศ์ชัย, exวีระพล พลรักดี, exทักษิณา ศันสยะวิชัย, exซาโตรุ มิยาตะ, "การตรวจสอบคุณภาพอ้อยด้วยแสงย่านใกล้อินฟราเรด", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย พืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 4, 22 - 23 กรกฎาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exนายอาทิตย์ จันทร์หิรัญ, "การวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันปาล์มในผลปาล์มแบบไม่ทำลายด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย พืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 4, 22 - 23 กรกฎาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, exจริยา ประศาสน์ศรีสุภาพ, exซาโตรุ มิยาตะ, "การวิเคราะห์ปริมาณองค์ประกอบทางเคมีในวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย พืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 4, 22 - 23 กรกฎาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนายวุฒินันท์ คงทัด, inนางสาริมา สุนทรารชุน, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, "ศึกษาสมบัติเชิงกลของกระดาษทำด้วยมือจากกาบกล้วยที่ต้มโดยใช้หม้อตัมความดัน", การประชุมวิชาการประจำปี 2553 ครั้งที่ 8 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร, 29 กรกฎาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, "ผลึกนาโนเซลลูโลสจากเส้นใยปอแก้วที่ผ่านกระบวนการ oxygen/organosolv", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36, 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.พรพรรณ สิระมนต์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Optimization Studies on ACid Impregnation-Steam Explosion Pretreatment and ENzymatic Hydrolysis of Oil Palm Empty FRuit Bunch", The Sixth THailand Material Science and TEchnology Conference, 26 - 27 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exอาทิตย์ จันทร์หิรัญ, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exจิราพร อนุสรณ์วงศ์ชัย, "การตรวจสอบของแข็งที่ละลายน้ำได้ในผลลำไยด้วยเครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าย่านใกล้อินฟราเรด", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 1 - 3 กันยายน 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 exนางสาวโรสลาวาตี โตะแอ, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, exนางสาวรุ่งทิวา วันสุขศรี, exดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "การเตรียมแป้งข้าวละลายนํ้าเย็นจากข้าวที่มีปริมาณแอมิโลสต่างกัน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.รังสิมา ชลคุป, exดร. วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, "Layer-by-layer technique for cationized silk fabric: dyeing properties", The Proceeding of Thailand Textile Symposium 2010, 26 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนางฤดี ธีระวนิช, "การผลิตและการตลาดกล้วยไม้ในพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่ใกล้เคียง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, "การศึกษาการเตรียมและสมบัติของวัสดุคอมโพสิตของยางธรรมชาติกับเส้นใยกาบมะพร้าวและปาล์มน้ำมัน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, exนางสาวนันทิยา ชุ่มชื่น, inนายวุฒินันท์ คงทัด, inนางสาริมา สุนทรารชุน, "การผลิตเอธานอลจากกาบมะพร้าวโดยกระบวนการไฮโดรไลซิสและหมักแยกขั้นตอนและกระบวนการไฮโดรไลซิสและหมักรวมขั้นตอน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inนางวารุณี ธนะแพสย์, "การหาปริมาณเมทิลเอสเทอร์ทั้งหมด ลิโนเลอิกเมทิลเอสเทอร์ และน้ำพร้อมกันในไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มด้วยการวิเคราะห์ทางเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี", วทท 36, 27 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exนางสาวรื่นฤดี แก้วชื่นชัย, inดร.วิเชียร กีรตินิจกาล, รองศาสตราจารย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "เปรียบเทียบวิธีการเตรียมตัวอย่างสำหรับสร้างสมการทำนายปริมาณน้ำมันทั้งหมดในเมล็ดข้าวโพดโดยใช้เนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี", ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย ครั้งที่ 36 (วทท. 36), 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนายรุ่งอรุณ สุ่มแก้ว, inนางยุพา ปานแก้ว, inดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.สมคิด สิริพัฒนดิลก, รองศาสตราจารย์, exสมบัตร โคกกระเทียม, "การผลิตกล้ายูคาลิปตัส คามาลดูเลนซีสด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยระบบ Temporary Immersion แบบขวดคู่", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exทวีสิริ มาลาพันธุ์, exภัทร คมกมล, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, exAkihiko Kosugi, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exYutaka Mori, "การคัดแยกเชื้อราที่มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์ glucosidase เพื่อการใช้ประโยชน์ชีวมวล", the 36th Congress on Science and Technology Thailand (STT 36), 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exYoshinori Murata, exAkihiko Kosugi, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exYutaka Mori, "สายพันธุ์ยีสต์ที่มีความสามารถในการผลิตเอธานอลจากไซโลสของชีวมวล", the 36th Congress on Science and Technology Thailand (STT 36), 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exพิชชาภัทร์ กุลมา, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อม RBBR ด้วยถ่านกัมมันต์จากไม้สนและไม้สัก", the 36th Congress on Science and Technology Thailand (STT 36), 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.พรพรรณ สิระมนต์, "การใช้ประโยชน์จากช่อดอกเกสรตัวผู้ของต้นปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตเป็นธูปไล่ยุง", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท) ครั้งที่ 36, 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, "การดัดแปรพื้นผิวเส้นไหมด้วยเทคนิคของชั้นพอลิอิเล็กโทรไลต์เพื่อสมบัติการย้อมสีและการคงทนของสีต่อการซัก", การเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ไหมไทยก้าวสู่สากล” , 22 พฤศจิกายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, "การผลิตเยื่อและกระดาษด้วยมือจากกาบกล้วยนํ้าว้าที่เก็บผลผลิตแล้วเพื่อใช้งานหัตถกรรมและบรรจุภัณฑ์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exศิวพร บุตราช, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inนายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, "ผลของการระเบิดเยื่อด้วยไอนํ้าและการแช่ด้วยอัลคาไลน์ต่อการผลิตเยื่อกลเชิงเคมีของสบู่ดำ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, exอรัญญา มโนสร้อย, exจีรเดช มโนสร้อย, exกรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์, "ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสและองค์ประกอบกรดไขมันในนํ้ามันดักแด้ไหมพันธุ์ไทยพื้นเมือง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exอาริยา ผกากรอง, inดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, inดร.เนตรดาว มุสิกมาศ, exโลรองต์ เวสต์, "อิทธิพลของสารเร่งเอทธิฟอนต่อคุณสมบัติของยางธรรมชาติ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, exเพ็ญศรี อติวรรณาพัฒน์, exชัยรัตน์ ดุลยพัชร์, "การผลิตเยื่อและการฟอกสีเยื่อจากปอคิวบาสำหรับอุตสาหกรรมขนาดย่อม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, exเอกพงษ์ ธนะวัติ, exศักดา พรมเลิศ, exเอกชัย บ่ายแสงจันทร์, "ศักยภาพของกระถินยักษ์ ยูคาลิปตัส กระถินเทพา และกระถินเทพณรงค์ในการปลูกเป็นสวนป่าพืชพลังงาน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201920182008 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=25&BudgetYear=2010]