ผลงานสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2011

35

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

28

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

67

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

9

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มผลงานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (51 คน)
ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2011

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (51 คน)
ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2011

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2011
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (51 คน)
ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2011
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 32
2011 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, inนางสุชาดา อุชชิน, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Pineapple Leaf Fiber Reinforced Thermoplastic Composites: Effects of Fiber Length and Fiber Content on Their Characteristics", JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, ปีที่ 119, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 1952-1960
2011 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exWaraporn Apiwatanapiwat, exNanthaya Chumchuent, exWuttinunt Kongtud, inนางสาริมา สุนทรารชุน, "The Potential of Coconut Husk Utilization for Bioethanol Production", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 159-164
2011 exSunthornvarabhas, J., inดร.ปฐมา จาตกานนท์, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Electrospun polylactic acid and cassava starch fiber by conjugated solvent technique", Materials Letters, ปีที่ 65, ฉบับที่ 6, มีนาคม 2011, หน้า 985-987
2011 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exมลนพรรษ สงพิมพ์, exทวีสิริ มาลาพันธุ์, exAkihiko Kosugi, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exYutaka Mori, "Production of ?-glucosidase from a newly isolated Aspergillus species using Response Surface Methodology", International Journal of Microbiology, ปีที่ 2011, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 1-9
2011 exSirinnapa Saranwong, exRonald P. Haff, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exอาทิตย์ จันทร์หิรัญ, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exSumio Kawano, "A feasibility study using simplified near infrared imaging to detect fruit fly larvae in intact fruit", Jourmal of Near Infrared Spectroscopy, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 55-60
2011 exSaranwong, S., exHaff, R.P., inนางวารุณี ธนะแพสย์, exJanhiran, A., inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exKawano, S., "Short communication A feasibility study using simplified near infrared imaging to detect fruit fly larvae in intact fruit", Journal of Near Infrared Spectroscopy, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 55-60
2011 inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, exYoshinori Murata, exAkihiko Kosugi, exRyosuke Yamada, exAkihiko Kondo, exTakamitsu Arai, exYutaka Mori, "การผลิตเอทานอลจากกากมันโดยตรงด้วยยีสต์ดัดแปลงพันธุกรรมที่แสดงกิจกรรมของเอนไซม์อะไมเลส2 ชนิด เซลลูลเลส 2 ชนิดและ เบต้ากลูโคสิเดส", Applied Microbiology and Biotechnology, ปีที่ 90, ฉบับที่ 1, เมษายน 2011, หน้า 377-384
2011 exผศ.สนธิสุข ธีระชัยชยุติ, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exKazuaki Kiji, "Non-destructive prediction of hardening pericarp disorder in intact mangosteen by near infrared transmittance spectroscopy", Journal of Food Engineering, ปีที่ 106, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2011, หน้า 206-211
2011 inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, exPhornphimom Janchai, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exWaraporn Apiwatanapiwat, "Effect of Ripening Stage and Temperature on Free Fatty Acid Content of Jatropha curcas Oil During Storage", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2011, หน้า 275-283
2011 inดร.ปฐมา จาตกานนท์, exRungtiva Wansuksri, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Impact of Annealing on Susceptibility to Acid Hydrolysis and Physico-Chemical Properties of Cassava Starch", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2011, หน้า 284-294
2011 exPiyaporn Chueamchaitrakun, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "Physical Properties of Butter Cake Made from Mixed Hom-Mali and Glutinous Rice Flours", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2011, หน้า 295-304
2011 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, exJiradej Manosroi, exMasahiko Abe, exKorawinwich Boonpisuttinant, exAranya Manosroi, "Free Radical Scavenging Activity, Tyrosinase Inhibition Activity and Fatty Acids Composition of Oils from Pupae of Native Thai Silkworm (Bombyx mori L.)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2011, หน้า 404-412
2011 exRengsirikul, K., exKanjanakuha, A., exIshii, Y., exKangvansaichol, K., inดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exNakamanee, G., inดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, "Potential forage and biomass production of newly introduced varieties of leucaena (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.) in Thailand", Grassland Science, ปีที่ 57, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2011, หน้า 94-100
2011 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, "Physico-Chemical Properties, Chemical Composition and In Vitro Antimicrobial and Free Radical-Scavenging Capacity of Tea Tree Essential Oil in Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2011, หน้า 473-480
2011 exPiyaporn Chueamchaitrakun, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "Prediction of Pasting and Thermal Properties of Mixed Hom-Mali and Glutinous Rice Flours Using Near Infrared Spectroscopy", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2011, หน้า 481-489
2011 inดร.วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, inนายธีระ สูตะบุตร, ศาสตราจารย์, inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPitaksutheepong, C., "Isolation and characterization of dihydroflavonol 4-reductase gene in dendrobium flowers", Journal of Plant Sciences, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2011, หน้า 88-94
2011 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inนายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, exRagauskas, AJ, "Cellulose nanowhiskers hydrolyzed from oxygen/organosolv agricultural cellulose", ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, ปีที่ 241, มีนาคม 2011, หน้า Amer Chem
2011 exMahdi Egge, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, "Preferred Sources of Information among Sorghum Farmers in Awbere District of Somali Regional State, Ethiopia", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 32, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 319-326
2011 exT. Inagaki, R. Kato, Y. Kurata , exM. Schwanninger , exR .Kato , exY. kurata, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ประเทือง พุฒซ้อน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exS. Tsuchikawa, "Eucalyptus camaldulensis density and fiber length estimated by near-infrared spectroscopy", Wood Science and Technology, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1-3, มกราคม 2011, หน้า 143-155
2011 exRengsirikul, K., exIshii, Y., exKangvansaichol, K., exPripanapong, P., inดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exNakamanee, G., inดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, "Effects of inter-cutting interval on biomass yield, growth components and chemical composition of napiergrass (Pennisetum purpureum Schumach) cultivars as bioenergy crops in Thailand", Grassland Science, ปีที่ 57, ฉบับที่ 3, กันยายน 2011, หน้า 135-141
2011 inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exDubreucq, E., exVaysse, L., "Glycolipid composition of Hevea brasiliensis latex", Phytochemistry, ปีที่ 72, ฉบับที่ 14-15, ตุลาคม 2011, หน้า 1902-1913
2011 exศ.ดร.อรัญญา มโนสร้อย, exกรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, exวรผกา มโนสร้อย, exศ.ดร.จีรเดช อรัญญา มโนสร้อย, "Free Radical Scavenging and Tyrosinase Inhibition Activity of Physic Nut (Jatrophacurcas Linn.) Seed Oil Entrapped in Niosomes", Current Nanoscience, ปีที่ -, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม - ตุลาคม 2011, หน้า 825-829
2011 exDr. Piyaporn Chueamchaitrakun, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exProfessor Witoon Prinyawiwatkul, "Sensory Descriptive and Texture Profile Analyses of Butter Cakes Made from Composite Rice Flours", International Journal of Food Science & Technology, ปีที่ 46, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2011, หน้า 2358-2365
2011 exSriwiang Tipdkanon, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, exProfessor Witoon Prinyawiwatkul, exDr. Hong Kyoon No, exDr. Zhimin Xu, "Isoflavone content in soy germ flours prepared from two drying methods", International Journal of Food Science & Technology, ปีที่ 46, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2011, หน้า 2240-2247
2011 exAttaviroj, N, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exNoomhorm, A, "Rapid Variety Identification of Pure Rough Rice by Fourier-Transform Near-Infrared Spectroscopy", CEREAL CHEMISTRY, ปีที่ 88, ฉบับที่ 5, กันยายน 2011, หน้า 490-496
2011 exSriwiang Tipkanon, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, "Consumption Behavior, Need and Factors Influencing Buying Decision on Soy and Soy Germ Products of Menopausal Women in Thailand", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 32, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 493-502
2011 exMahdi Egge, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, "Collective Actions and the Management of Collectively Provided Rangeland Resources and Activities in Awbere District of Somali Regional State, Ethiopia", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 32, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 516-525
2011 exMolnapat Songpim, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Enhancement of inulinases and invertase production from Candida guilliermondii TISTR 5844", Kasetsart J. (Nat. Sci.) 45: 675-685, ปีที่ 45, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 675-685
2011 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exMolnapat Songpim, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "A statistical approach for culture condition improvement of invertase and inulinase from Candida guilliermondii TISTR 5844", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2011, หน้า 1083-1093
2011 exKhunrong, T, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exPomchaitaward, C. , "Production of Ethanol from Pulp Obtained by Steam Explosion Pretreatment of Oil Palm Trunk", Energy Sources, ปีที่ 33, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 221-228
2011 inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, exHarumi Sato, exJianming Zhang, exTakeji Hashimoto, "Effects of Intermolecular Hydrogen Bondings on IsothermalCrystallization Behavior of Polymer Blends of Cellulose AcetateButyrate and Poly(3-hydroxybutyrate)", Macromolecules, ปีที่ 44, ฉบับที่ 9, เมษายน 2011, หน้า 3467-3477
2011 inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, exHarumi Sato, exJianming Zhang, exTakeji Hashimoto, exYukihiro Ozaki, "Intermolecular interactions and crystallization behaviors of biodegradablepolymer blends between poly (3-hydroxybutyrate) and cellulose acetate butyratestudied by DSC, FT-IR, and WAXD", Polymer, ปีที่ 52, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2011, หน้า 461-471
Publish Year National Journal 3
2011 inดร.สุจิณณา กรรณสูต, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, "การศึกษาการใช้ของเสียกลีเซอรอลจากเครื่องผลิตไบโอดีเซลชุมชนเพื่อผลิตน้ำยาทำความสะอาดพื้น", วารสารอนามัยสิ่งเเวดล้อม, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, ตุลาคม - ธันวาคม 2011, หน้า ---
2011 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนายนคร เหลืองประเสริฐ, inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, inนางสาวนิภา เขื่อนควบ, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, "มะขามป้อม ผลไม้ลูกเล็กที่ประโยชน์ไม่เล็ก", วารสารเคหการเกษตร, ปีที่ 35, ฉบับที่ 3, มีนาคม - ตุลาคม 2011, หน้า 142-144
2011 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, "สบู่ธรรมชาติจากน้ำมันสบู่ดำ ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยให้ความชุ่มชื้น.", วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2/2554, สิงหาคม - ตุลาคม 2011, หน้า 71-75

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 13
2011 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, exProfessor Arthur J. Ragauskas, inนายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, "Cellulose nanowhiskers hydrolyzed from oxygen/organosolv agricultural cellulose", 241st ACS National Meeting & Exposition , 27 - 31 มีนาคม 2011, Anaheim เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
2011 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inนางสาวแอนนา สายมณีรัตน์, inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนัญกรณ์ ใจผ่อง, inนายกิตติเดช โพธิ์นิยม, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนายวุฒินันท์ คงทัด, "Multi-disciplinary research approaches on Jatropha curcas for biodiesel production", 16th Conference on biochemical engineering, 25 มิถุนายน 2011, Taipei ไต้หวัน
2011 exSriwiang Tipkanon, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, exProfessor Witoon Prinyawiwatkul, exDr. Hong Kyoon No, "Development of isoflavone aglycone-enriched soy germ flour: effects of soybean varieties, harvest seasons, and processing conditions.", 2011 IFT Annual Meeting, 17 - 21 มิถุนายน 2011, New Orleans ลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา
2011 exSriwiang Tipkanon, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, exProfessor Witoon Prinyawiwatkul, "Isoflavone Contents in Five Thai Soybean Varieties from Two Seasons", XI Asian Congress of Nutrition. July 13-16, 2011, 13 กรกฎาคม - 16 ธันวาคม 2011, Suntec Singapore International Convention& Exhibition Center อื่นๆ สาธารณรัฐสิงคโปร์
2011 inดร.พรพรรณ สิระมนต์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Utilization of Crude Glycerol, a By-Product from Jatropha-Biodiesel Production, as a Substrate for Ethanol Production", The 3rd International Symposium of Indonesian Wood Research Society (IWoRS), 3 - 4 พฤศจิกายน 2011, Yogyakarta อื่นๆ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2011 inดร.พรพรรณ สิระมนต์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Polyphenolics and Tannin Obtained from Stem Bark of Jatropha curcas (Linn) Tree Pruning from Thailand and Their Antioxidant Activities", The 3rd International Symposium of Indonesian Wood Research Society (IWoRS) , 3 - 4 พฤศจิกายน 2011, Yogyakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2011 exนางสาวมัญฑมน อุตโม, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inนายนคร เหลืองประเสริฐ, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, "การกักเก็บสารสกัดมะขามป้อมในไลโบโซมด้วยเครื่องไมโครฟลูอิกไดเซอชั่น", International Federation of Societies of Cosmetic Chemists (IFSCC) , 12 - 14 ธันวาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exMallika Tapanwong, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Optimization of Wax Esters Production from Palm Fatty Acid Distillate and Oleyl Alcohol Over Amberlyst 15 by Response Surface Methodology", 14th Asian Chemical Congress 2011 (14 ACC) “Contemporary Chemistry for Sustainability and Economic Sufficiency”, 8 - 10 กันยายน 2011, กรุงเทพฯ อื่นๆ ประเทศไทย
2011 inดร.รังสิมา ชลคุป, exF. Delor-Jestin, exA. Rivaton, exS. Th?rias, exJ.L. Gardette, "Photo- and Thermo-degradation of cellulose fibers reinforced polyethylene composites", European Congress and Exhibition on Advanced Material and Processes, Euromat 2011, 12 - 15 กันยายน 2011, Montpellier สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2011 inดร.รังสิมา ชลคุป, exF. Delor-Jestin, exA. Rivaton, exS. Therias, exJL. Gardette, "Changes in chemical structure, crystallinity and mechanical properties of LDPE and PP composites reinforced by cellulose fibres after exposure to accelerated phtoageing", The 46th Midwest/39th Great Lakes Joint Regional American Chemical Society Meeting, 19 - 22 ตุลาคม 2011, Saint Louis มิสซูรี สหรัฐอเมริกา
2011 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, exK. Mourin, exM. Nardin, "Self-assembled polyelectrolyte complex: Sericin/DDAB", The 46th Midwest/39th Great Lakes Joint Regional American Chemical Society Meeting, 19 - 22 ตุลาคม 2011, Saint Louis มิสซูรี สหรัฐอเมริกา
2011 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, exM. Nardin, "Surface modification of silk fabric using polyelectrolyte technique", The 46th Midwest/39th Great Lakes Joint Regional American Chemical Society Meeting, 19 - 22 กันยายน 2011, Saint Louis มิสซูรี สหรัฐอเมริกา
2011 inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, exNie, G., exLiu, R., exShi, Y., "Classification for Orange Varieties Using Near Infrared Spectroscopy", 2011 IEEE 11th International Conference on Data Mining Workshops, 11 ธันวาคม 2011, Vancouver แคนาดา
Publish Year National Conference 15
2011 inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exDomrongrut Kawila, "Biosorption of Synthetic Dyes by Biomass of White Rot Fungus,Lentinus strigosus", 20th National Grad Research Conference, Mahidol University, Salaya, 2-3 Feb 2012, 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2011, นครปฐม ประเทศไทย
2011 inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exWarit Samutnavee, "Preliminary screening of lignin-degrading enzymes activity from selected plant pathogenic fungi", 20th National Grad Research Conference, Mahidol University, Salaya, 2-3 Feb 2012, 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2011, นครปฐม ประเทศไทย
2011 inนายนคร เหลืองประเสริฐ, inนายวิสิฐ กิจสมพร, inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนางวีระศรี เมฆตรง, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, "คุณภาพผลและความหลากหลายทางพันธุกรรมของมะขามป้อมพื้นเมือง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, "สมบัติของเซริซินเพื่อใช้เตรียมสารเชิงซ้อนพอลิอิเล็กโทรไลต์", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 , 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inนายวุฒินันท์ คงทัด, inนายชัยพร สามพุ่มพวง, inนางวารุณี ธนะแพสย์, "การปรับปรุงคุณสมบัติของกระดาษรีไซเคิลจากกล่องลูกฟูกโดยวิธีผสมกับเยื่อใหม่และการเคลือบด้วยไคโตซาน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inนางสาริมา สุนทรารชุน, "ศึกษาสมบัติเชิงกลของกระดาษทำด้วยมือจากกาบกล้วยที่ต้มโดยใช้หม้อต้มความดัน", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exรื่นฤดี แก้วชื่นชัย, inดร.วิเชียร กีรตินิจกาล, รองศาสตราจารย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, "การวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันทั้งหมดในเมล็ดข้าวโพดด้วยแสงเนียร์อินฟราเรดในโปรแกรมการปรับปรุงพันธุ์", การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 35 , 24 - 27 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exสรัลรัตน พ่วงบริสุทธิ์, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมลดริ้วรอยที่มีส่วนผสมของนีโอโซมโปรตีนไหม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exSriwiang Tipkanon, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, ex Professor Witoon Prinyawiwatkul , "Development of instant soy milk containing isoflavone aglycone-enriched soy germ flour. Abstracts.", 5th Thailand Congress of Nutrition. , 5 - 7 กันยายน 2011, BITEC สมุทรปราการ ประเทศไทย
2011 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนางวารุณี ธนะแพสย์, "Quantitative determination of Thai Silkworm oil in lotion by near infrared spectroscopy", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37, 10 - 12 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exHarumi Sato, exProf.Yukihiro Ozaki, "Monitoring of crystallization behavior of poly(3-hydroxybutyrate) and hydroxypropyl cellulose blends investigated by near infrared imaging spectroscopy", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37, 10 - 12 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนายวีระยุทธ แสนยากุล, inนางวีระศรี เมฆตรง, "ช่วงเดือนเก็บเกี่ยวที่มีผลต่อความสามารถในการแตกกิ่งใหม่และปริมาณผลผลิตของทีทรี (Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel) ที่ปลูกในประเทศไทย", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exอาทิตย์ จันทร์หิรัญ, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exศิรินนภา ศรัณย์วงศ์, exสุมิโอะ คาวาโน, "การใช้เทคนิคแสงย่านใกล้อินฟราเรดตรวจสอบเนื้อแก้วและยางไหลในมังคุดด้วยเครื่องคัดระบบสายพาน", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 12, 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2011 exนางสาวจันทิมา หอมกลบ, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนายนคร เหลืองประเสริฐ, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลิปกลอสไขราข้าวที่มีส่วนผสมของไลโปโซมสารสกัดมะขามป้อม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49: สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนายวรพงษ์ อธิหิรัญวงศ์, inดร.ประเทือง พุฒซ้อน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf. Dr. Satoru Tsuchikawa, inนางวารุณี ธนะแพสย์, "Near Infrared Spectroscopy for Assessment of Wood Density and Fiber Characteristics from Eucalyptus Hybrids: A Comparison between PCR And PLSR", The 21st National Graduate Research Conference, The Graduate School of Rangsit University, Bangkok, Thailand, 26 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201920182008 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=25&BudgetYear=2011]