Conference

Article
ศึกษาสมบัติเชิงกลของกระดาษทำด้วยมือจากกาบกล้วยที่ต้มโดยใช้หม้อตัมความดัน
Conference
การประชุมวิชาการประจำปี 2553 ครั้งที่ 8 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
Class
ชาติ
Date
29 กรกฎาคม 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-