การผลิตเยื่อและกระดาษด้วยมือโดยต้มด้วยหม้อความดันเพื่องานหัตถกรรมและบรรจุภัณฑ์

Publish Year National Conference 2
2011 inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inนางสาริมา สุนทรารชุน, "ศึกษาสมบัติเชิงกลของกระดาษทำด้วยมือจากกาบกล้วยที่ต้มโดยใช้หม้อต้มความดัน", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนายวุฒินันท์ คงทัด, inนางสาริมา สุนทรารชุน, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, "ศึกษาสมบัติเชิงกลของกระดาษทำด้วยมือจากกาบกล้วยที่ต้มโดยใช้หม้อตัมความดัน", การประชุมวิชาการประจำปี 2553 ครั้งที่ 8 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร, 29 กรกฎาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย