ผลงานสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2019

21

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

36

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

39

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

3

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

1

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มผลงานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (51 คน)
ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2019

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (51 คน)
ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2019

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2019

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (51 คน)
ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2019

Publish Year International Journal 20
2019 inนางสาวอันธิกา บุญแดง, exChanwit Suriyachadkun, exYuumi Ishida, exTomohiko Tamura, exShinji Tokuyama, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Ethanol production from cassava stem using Saccharomyces cerevisiae TISTR 5339 through simultaneous saccharification and fermentation", AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES, ปีที่ 53, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2019, หน้า 667-673
2019 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, รองศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, "New approach on structure-property relationships of stabilized natural rubbers", JOURNAL OF POLYMER RESEARCH, ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, มกราคม 2019
2019 exTanpichai, S., inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, exBoonmahitthisud, A., "Study on structural and thermal properties of cellulose microfibers isolated from pineapple leaves using steam explosion", Journal of Environmental Chemical Engineering, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2019
2019 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.พิชิต สมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจตุพร คงทรัพย์ , inนายชัยพร สามพุ่มพวง, inนายเคียวเพชร ลบแย้ม, "Activated Carbon Loaded Lignocellulosic Fibers by Pulp Refining Process for Dye and Metal Ion Absorbing Paper", Key Engineering Materials, ปีที่ 379, ฉบับที่ 384, เมษายน 2019, หน้า 379-384
2019 exSuksup, R, exSun, Y, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, "Foam rubber from centrifuged and creamed latex", JOURNAL OF POLYMER ENGINEERING, ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, เมษายน 2019, หน้า 336-342
2019 exSunthornvarabhas, J, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, exLerksamran, T, inนางสาวชลลดา บุราชรินทร์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Utilization of Lignin Extracts from Sugarcane Bagasse as Bio-based Antimicrobial Fabrics", SUGAR TECH, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, เมษายน 2019, หน้า 355-363
2019 exBiswas, SK, exTanpichai, S, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, exYang, XP, exShams, MI, exYano, H, "Thermally Superstable Cellulosic-Nanorod-Reinforced Transparent Substrates Featuring Microscale Surface Patterns", ACS NANO, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 2015-2023
2019 exBottier, C., exGross, B., exWadeesirisak, K., exSrisomboon, S., exJantarasunthorn, S., inดร.เนตรดาว มุสิกมาศ, exRoytrakul, S., inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, exVaysse, L., exKunemann, P., exVallat, M.-F., exMougin, K., "Rapid evolution of biochemical and physicochemical indicators of ammonia-stabilized Hevea latex during the first twelve days of storage", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, ปีที่ 570, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2019, หน้า 487-498
2019 inดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, inดร.ทรงยศ โชติชุติมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNakamanee, K, exKangwansaichol, K, "Dual use of leucaena for bioenergy and animal feed in Thailand", TROPICAL GRASSLANDS-FORRAJES TROPICALES, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 193-199
2019 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, exRattaket Choeyklin , exThitiya Boonpratuang, exปณิดา อู่ไทย, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, "Extraction of fungal mycelium beta-glucan: a source for immunomodulator", International Journal of Science and Innovative Technology, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 18-25
2019 exTanpichai, S., inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, exSrimarut, Y., exWoraprayote, W., exMalila, Y., "Porosity, density and mechanical properties of the paper of steam exploded bamboo microfibers controlled by nanofibrillated cellulose", Journal of Materials Research and Technology, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2019, หน้า 3612-3622
2019 inนางสาวลาวัลย์ หล้าสุพรม, exRungroj, N., inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทิมา พฤกษากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKongkiatpaiboon, S., exChen, C., inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, "In vitro antibacterial activity of mangosteen (Garcinia mangostana Linn.) crude extract against Staphylococcus pseudintermedius isolates from canine pyoderma", Veterinary Dermatology, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มีนาคม 2019
2019 exTanpichai, S., exBoonmahitthisud, A., inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, "Use of steam explosion as a green alternative method to prepare pulp from pineapple leaves", Journal of Metals, Materials and Minerals, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2019, หน้า 110-114
2019 inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, exS. Jantarasunthorn, exW. Rungjang, exJ. Sunthornvarabhas, exJ. Tanthana, "Investigation of the potential for utilization of sugarcane bagasse lignin for carbon fiber production: Thailand case study", Investigation of the potential for utilization of sugarcane bagasse lignin for carbon fiber production: Thailand case study, ปีที่ 2019, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2019, หน้า 1-7
2019 inนางสาวอันธิกา บุญแดง, exนางสาวปณิดา อู่ไทย , inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Statistical optimization of itaconic acid fermentation from oil palm empty fruit bunch by Aspergillus terreus K17 for the application in textile industry", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 52, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2019, หน้า 119-130
2019 inนางสาวระวิวรรณ โชติพันธ์, exLaurent Vaysse, exRegis Lacote, exEric Gohet, exPhilippe Thaler, inดร.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, รองศาสตราจารย์, exCeline Bottier, exChristine Char, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, exFrederic Gay, "Can fertilization be a driver of rubber plantation intensification?", Industrial Crops and Products, ปีที่ 141, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2019, หน้า 1-11
2019 inดร.ปัทมา ทองกอก, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, "Effects of plant growth regulators on in vitro seed germination and seedling development of Enhalus acoroides, a tropical seagrass", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 53, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2019, หน้า 600-607
2019 exDr.Korawinwich Boonpisuttinant, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, exPURIN AKKARAKULTRON, exSARINPORN UDOMPONG, "In vitro alpha-glucosidase and alpha-amylase enzyme-inhibited activities by water-lily (Nymphaea genus) Extracts", Malaysian Applied Biology Journal, ปีที่ 2019, ฉบับที่ 48(4), ตุลาคม 2019 - ธันวาคม 2020, หน้า 121-127
2019 exนางสาวโรสลาวาตี โตะแอ, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, inดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, ศาสตราจารย์, inดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์, exดร.สุนีย์ โชตินีรนาท, exนางสาวรุ่งทิวา วันสุขศรี, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, exดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, "Outstanding Characteristics of Thai non-GM Bred Waxy Cassava Starches Compared with Normal Cassava Starch, Waxy Cereal Starches and Stabilized Cassava Starches", Plants, ปีที่ 8, ฉบับที่ 11, ตุลาคม - พฤศจิกายน 2019, หน้า 1-14
2019 exสุธาสินี บุญมาวัตร, inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of superheated steam heating on quality and antioxidant activities of riceberry bran", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 53, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2019, หน้า 130-138
Publish Year National Journal 1
2019 exประภาพรรณ ตุ้มทองคำ, exณิชกานต์ บัวแต่งตันสกุล, inดร.รังสิมา ชลคุป, exอำนาจ เจรีรัตน์, exสิริยุภา เนตรมัย, inนายวุฒินันท์ คงทัด, "การพัฒนากระดาษจากเส้นใยทะลายปาล์มน้ำมัน เปลือกหุ้มผลปาล์มน้ำมันและเปลือกปอสา และสารเคลือบไคโตซาน", วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 37-49

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 30
2019 exนายคุณัชญ์ คงสินธุ์, exดร. พิมพ์ชนก พิมพ์ทนต์, exดร. พิมพ์พร อุทยารัตน์, exดร. ทัศนีย์ เพิ่มไทย, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Fabrication of Cytocompatible Porous Poly(lactic acid) Scaffold by Porogen Leaching Method for Bone Tissue Engineering", Pure and Applied Chemistry International Conference 2019, 7 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exJirachaya Boonyarit, exJiraporn Meelaksana, exChanaporn Trakooljae, inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, "Bacterial Pectinase for Improvement of Pineapple Fiber Quality", Pure and Applied Chemistry International Conference 2019, 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, inดร.เนตรดาว มุสิกมาศ, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, "ศักยภาพสารสกัดจากสมุนไพรไทยในการชะลอผมขาว", Proceedings of International conference on biodiversity. (IBD2019), 22 - 24 พฤษภาคม 2019, กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย
2019 exภาวิณี แย้มเพ็ง, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันรำข้าวสังข์หยดและน้ำมันรำข้าวทับทิมชุมแพ", Proceedings of International conference on biodiversity. (IBD2019), 22 - 24 พฤษภาคม 2019, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exThitaporn Phumichai, ex Thamonwan Kewrum, exRiyaporn Rungtumnan, inดร.ทรงยศ โชติชุติมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "Rubber wood properties testing for biomass energy by using near infrared spectroscopy", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2019 , 6 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exดร.โอภาส โตจิระ, "DETERMINATION OF LYSINE IN THE FERMENTATION PROCESS OF PINEAPPLE STEM BY VISIBLE-NEAR INFRARED SPECTROSCOPY", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2019, 5 - 8 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย
2019 inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวอันฟาล ตาเละ, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "EFFECT OF THAI RICE VARIETY AND CONDITION ON PRODUCTION OF KOJIC ACID BY ASPERGILLUS ORYZAE FOR APPLICATION OF COSMETICS", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2019: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy, 5 - 8 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exKunat Kongsin , exKanyanut Piriyasatits, exManeenuch Premchookiat, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนายวุฒินันท์ คงทัด, exAmnat Jarerat, exJirachaya Boonyarit, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Performance of rice straw paper coated with longan peel extract for antimicrobial paper packaging", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2019: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy, 6 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exKunat Kongsin , exJirachaya Boonyarit, exPatsaranan Phobsawang, exChayuda Kanjanasatienporn, inนายวุฒินันท์ คงทัด, inนายชัยพร สามพุ่มพวง, inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Physical and mechanical properties of pineapple fiber paper coated with polyhydroxybutyrate", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2019: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy, 6 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, exKunat Kongsin , exPatsaranan Phobsawang, exChayuda Kanjanasatienporn, exKumar Sudesh, inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Application of polyhydroxybutyrate on coating technique of pineapple fiber papers", The International Polymer Conference of Thailand (PCT-9), 13 - 14 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exMr. Tan Hua Tiang, exProf. K. Sudesh Kumar, "Development of polyhydroxyalkanoate polymers for wound healing applications", International Conference on Ageing: Ageing with Dignity(ICA2019), 7 - 8 มีนาคม 2019, penang มาเลเซีย
2019 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, exนางสาว ศิริมาดา มงคลวิทย์, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, "Rapid Analysis of Alpha-Mangostin Content in Anti-Acne Gel by Near-Infrared Spectroscopy", The 2nd Suan Sunandha National and International Academic Conference on Science and Technology (SsSci 2019), 8 พฤศจิกายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exArisara Hiriotappa, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "RAPID ANALYSIS OF FRESH SUGAR CANE JUICE BY NEAR-INFRARED SPECTROSCOPY", The 45th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 45), 7 - 9 ตุลาคม 2019, เชียงราย ประเทศไทย
2019 inนางสาวอันธิกา บุญแดง, exนันทวุฒิ นิยมวงษ์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Efficiency improvement of mixed sugar fermentation from oil palm empty fruit bunch hydrolysate by Kluyveromyces marxianus mutant 166 and Pichia stipitis", The 31st Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 10 - 12 พฤศจิกายน 2019, ภูเก็ต ภูเก็ต ประเทศไทย
2019 exนันทวุฒิ นิยมวงษ์, exแก้วกานดา กาญจนประเสริฐ, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, "Pigment Producing Actinomycetes from Forest Soils and Potential in Silk Dyeing", The 31st Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 10 - 12 พฤศจิกายน 2019, ภูเก็ต ภูเก็ต ประเทศไทย
2019 inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inนางสาวอันฟาล ตาเละ, "Influence of Thai Rice Variety and Condition on Kojic Acid Production by Aspergillus oryzae for Application in Cosmetics", The 31st Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 10 - 12 พฤศจิกายน 2019, ภูเก็ต ประเทศไทย
2019 exKunat Kongsin , inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exKumar Sudesh, exManeenuch Premchookiat, inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Biodegradable composite based on pineapple fiber papers coated with polyhydroxybutyrate", The 7th International Conference on Bio-Based Polymer, 11 - 13 พฤศจิกายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, exAkihiko Kosugi, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Biosynthesis of biodegradable polyhydroxybutyrate by the newly isolated strain of Rhodococcus sp. BSRT1-1 in 10L bioreactor", The 7th International Conference on Bio-Based Polymer, 11 - 13 พฤศจิกายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exHua Tiang Tan, exKumar Sudesh, "Enhanced poly(3-hydroxybutyrate-co-4-hydroxybutyrate) copolymer production by a newly engineered strain of Cupriavidus necator Re2058/pSK01/phaCcs using Response Surface Methodology for wound healing applications", The 7th International Conference on Bio-Based Polymer, 11 - 13 พฤศจิกายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, exนรินทร์ เทศสร, inนางสาวเทพา ผุดผ่อง, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, exคงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์, "Gains after one generation of breeding cycle of Casuarina junghuhniana in Thailand", Sixth international Casuarina workshop 2019 "Casuarina for green economy and environmental sustainability", 21 - 25 ตุลาคม 2019, กระบี่ ประเทศไทย
2019 exธนาภา เทพชาตรี, exวันวิสา ภูไชยศรี, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, exคงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์, "Coppice management in Casuarina junghuhniana – a preliminary results", Sixth international Casuarina workshop "Casuarina for green economy an environmental sustainability", 21 - 25 ตุลาคม 2019, กระบี่ ประเทศไทย
2019 exผุสดี สุขพิบูลย์, exอรชา แซ่ตัน, exปวีณา บาดาล, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, exคงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์, "Selection of Casuarina junghuhniana clones in Thailand", Sixth International Casuarina Workshop 2019 "Casuarinas for Green Economy and Environmental Sustainability", 21 - 25 ตุลาคม 2019, เมืองกระบี่ กระบี่ ประเทศไทย
2019 inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนายธนภูมิ มณีบุญ, "Cholesterol-lowering agent and pigments production from Hom Thong banana peels by Monascus purpureus", The International Halal Science and Technology Conference 2019 , 20 - 22 ธันวาคม 2019, บางนา อื่นๆ ประเทศไทย
2019 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, "Bioactive compounds from young persimmon fruit and its potential use as cosmetic active ingredients", International Halal Science and Technology Conference (ISHATEC); The 12th Halal Science Industry and Business (HASIB), 20 - 22 ธันวาคม 2019, กรุงเทพ อื่นๆ ประเทศไทย
2019 inดร.ปฐมา จาตกานนท์, exดร.กุลฤดี แสงสีทอง, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, "Development of gelling agent from cassava starch modified by simultaneous carboxymethylation and crosslinking for application in herbal gel products", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2019 Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy , 6 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, exสุริสา สากยโรจน์, exทิพาพร ทองคำ, exณัฐภรณ์ เปรสันเทียะ, "EFFICIENCY OF ACTINOMYCETES AS A BIOLOGICAL FACTORY TO SYNTHESIZE SILVER NANOPARTICLES", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2019 (ABB 2019), 6 มิถุนายน 2019, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, exทิพาพร ทองคำ, exสุริสา สากยโรจน์, exณัฐพร เปรสันเทียะ, "IN VITRO ANTIOXIDANT, ?-GLUCOSIDASE, ?-AMYLASE INHIBITORY ACTIVITIES AND MAIN CHEMICAL CONSTITUENTS OF DENDROBIUM EXTRACT", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2019 (ABB 2019), 6 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.พิธาลัย ผู้พัฒน์, อาจารย์, inดร.พิมพวรรณ คุ้มภัย, อาจารย์, inดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, exจิรชยา บุญญฤทธิ์, exChonlakorn Plangmon, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Application of Kawabata evaluation system for the tactile properties of woven silk fabrics in textile industry", The International Conference on Materials Research and Innovation (ICMARI) , 16 - 18 ธันวาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exSuding Kadea, exJariya Seekaew, exSittipon Thongmala, exRattanawadee Hedthong, inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, inดร.รังสิมา ชลคุป, exThorsak Kittikorn , "Characterization of polylactic-epoxidized natural rubber/modified cellulosic fiber biocomposites with different silane coupling agents", The International Conference on Materials Research and Innovation (ICMARI) , 16 - 18 ธันวาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, exรัตนพล มงคลชัยสิทธิ์, inดร.พิธาลัย ผู้พัฒน์, อาจารย์, exNawarat Chartvivatporncha, exSivilai Sirimungkararat, exKasorn Wongkasem, inดร.ปวริน ตันตริยานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNattawat Nithithongsakol, inดร.รังสิมา ชลคุป, "UV-protection property of Eri silk fabric dyed with natural dyes for eco-friendly textiles", The International Conference on Materials Research and Innovation (ICMARI), 16 - 18 ธันวาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 6
2019 inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, exโอภาส โตจิระ, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exศิริมาดา มงคลวิทย์, exบุษบา ปัญญาชน, "การใช้เนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีทำนายปริมาณสารฟีนอลิกในเห็ดมิลค์กี้", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, exนางสาวจิรชยา บุญญฤทธิ์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "การศึกษาสมบัติทางกลและกายภาพของกระดาษหัตถกรรมจากเยื่อทะลายปาล์มและเยื่อปอสาเคลือบด้วยกลูโคแมนแนน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57 , 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exนางสาวธัญญชล อภิพัทธ์ปภา, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, exผศ.ดร. รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์, exนายณัฐวัชร นิธิทองสกุล, inดร.รังสิมา ชลคุป, "การศึกษาโครงสร้างผ้าทอย้อมครามสำหรับผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, "Extraction of Phenolic Compounds from Mango Seed Kernel and Their Biological Activities", The 31st Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 10 - 12 พฤศจิกายน 2019, ภูเก็ต ประเทศไทย
2019 inดร.วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, exสุจารี เฮงสิน, exปทิตญา เอี้ยวสุวรรณ, inนายดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์, inดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ, อาจารย์, exรัตติยา เจริญศักดิ์, "ผลของแสง LED และน้ำตาลต่อการเจริญเติบโตและการสร้างสารสำคัญในรากโสมไทยที่เลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ", การประชุมวิชาการ พืชสวน แห่งชาติ ครั้งที่ 18, 5 - 7 พฤศจิกายน 2019, นนทบุรี ประเทศไทย
2019 inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, exอรชา แซ่ตัน, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, exกันย์ กังวานสายชล, inนางสาวเทพา ผุดผ่อง, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, "ผลผลิตไม้รอบตัดฟันสั้นเพื่อพลังงานในพื้นที่ดินเค็มชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาคร", การประชุมวิชาการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2562, 19 - 21 สิงหาคม 2019, อื่นๆ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=25&BudgetYear=2019]