ผลงานสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2023

26

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

48

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (51 คน)
ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (51 คน)
ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2023

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (51 คน)
ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2023

Publish Year International Journal 25
2023 inดร.รังสิมา ชลคุป, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, exธัญญชล อภิพัทธ์ปภา, exสุธีรา วิทยากาญจน์, exณัฐวัชร นิธิทองสกุล, exรัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์, "A Study on the Woven Construction of Fabric Dyed With Natural Indigo Dye and Finishing for Applying to Product Design for Home Textile Products", Autex Research Journal, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, หน้า 116-125
2023 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, inนางสาวสุนีย์ จึงธีรพานิช, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Mid-infrared and near-infrared spectroscopies to classify improper fermentation of pineapple wine", Chemical Papers, ปีที่ 77, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, หน้า 335-349
2023 inดร.คณิต มานะธุระ, รองศาสตราจารย์, exรองศาสตราจารย์ ดร. เบญจพล เฉลิมสินสุวรรณ, inดร.นภัส แก้วตระกูลชัย, exEilhann E. Kwon, exWei-Hsin Chen, "Machine learning and statistical analysis for biomass torrefaction: A review", Bioresource Technology, ปีที่ 369, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 128504
2023 exHedthong, R., exKittikorn, T., exDamsongsee, P., exKadea, S., inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Investigation of physico-chemical degradation through weathering acceleration of hemp/PLA biocomposite: thermal analysis", Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, มกราคม 2023
2023 exChantaso, M., exChaiyong, K., exMeesupthong, R., exYingkamhaeng, N., exDiem, L.N., exTorgbo, S., inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, inดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.บัวผัน พวงศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปรียานุช สีโชละ, "Sugarcane leave-derived cellulose nanocrystal/graphene oxide filter membrane for efficient removal of particulate matter", International Journal of Biological Macromolecules, ปีที่ 234, เมษายน 2023
2023 exAsasutjarit, R., exLeenabanchong, C., exTheeramunkong, S., exFristiohady, A., exYimsoo, T., exPayuhakrit, W., inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, exFuongfuchat, A., "Formulation optimization of sterilized xanthones-loaded nanoemulgels and evaluation of their wound healing activities", International Journal of Pharmaceutics, ปีที่ 636, เมษายน 2023
2023 inดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, รองศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inนางสาวปิยาภรณ์ ตุ้มนาค, อาจารย์, exน.ส.อันดามัน กลมกล่อม, exPiyapong Prasertsri, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Synergistic Effects of Combined Concurrent Training and Eri-Polyunsaturated Fatty Acid Supplementation on Bone Mineral Density, Muscle Strength, and Inflammation", Preventive Nutrition and Food Science, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2023, หน้า 10-20
2023 exนันทวุฒิ นิยมวงษ์, inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, "Fermentation Characteristics and Aromatic Profiles of Plum Wines Produced with Hanseniaspora thailandica Zal1 and Common Wine Yeasts", molecules, ปีที่ 28, ฉบับที่ 7, เมษายน 2023, หน้า 1-12
2023 inนางสาวอันธิกา บุญแดง, exจุรีพร เกือบพิมาย, inนางปรียานุช สีโชละ, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, exนันทวุฒิ นิยมวงษ์, "Optimization of Textile Waste Blends of Cotton and PET byEnzymatic Hydrolysis with Reusable Chemical Pretreatmen", Polymers, ปีที่ 15, ฉบับที่ 8, เมษายน 2023, หน้า 1-12
2023 exCheirsilp, B., exSatansat, J., exWanthong, K., exChaiyasain, R., inดร.จารุพร รักใหม่, exSuwannarach, N., exKumla, J., exPathom-aree, W., exWang, G., exSrinuanpan, S., "Bioprocess Improvement for fermentation of pigmented Thai glutinous rice-based functional beverage (Sato) with superior antioxidant properties", Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, ปีที่ 50, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2023
2023 inดร.คณิต มานะธุระ, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร. เบญจพล เฉลิมสินสุวรรณ, inดร.นภัส แก้วตระกูลชัย, exProf. Yei-Chin Chao, exProf. Yueh-Heng Li, "Co-torrefaction of rice straw and waste medium density fiberboard: A process optimization study using response surface methodology", Results in Engineering, ปีที่ 18, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2023
2023 exRobert G.J. Edyvean, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, exSupatchalee Sophonthammaphat, "The Bio-Circular Green Economy model in Thailand โ€“ A comparative review", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 57, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 51-64
2023 inดร.ปัทมา ทองกอก, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJittraporn Chusrisom, inนางสาวเกษวรา เมทเมรุรัตน์, exSupaporn Prempree, inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, "Callus Development of the Seagrass Enhalus acoroides (L.f.) Royle", Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2023, หน้า 25-36
2023 inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, exSoon Zher Neoh, exKumar Sudesh, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Statistical optimization of P(3HB-co-3HHx) copolymers production by Cupriavidus necator PHB-4/pBBR_CnPro-phaCRp and its properties characterization", Scientific Reports, ปีที่ 13, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2023, หน้า 1-13
2023 inดร.พรรณภัทร พรหมเพ็ญ, อาจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวจิรชยา บุญญฤทธิ์, inดร.พิธาลัย ผู้พัฒน์, อาจารย์, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, inดร.ปวริน ตันตริยานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนวรัตน์ ชาติวิวัฒน์พรชัย, อาจารย์, exApipatpapha, T., inดร.รังสิมา ชลคุป, "Biosynthesis of Silver Nanoparticles Enhanced Antibacterial Silk Face Covering", Journal of Natural Fibers, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2023
2023 exDore, L., exDurand, E., exBonafos, B., inนางสาวจตุพร ชัยยุทธ, exVaysse, L., inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, exGaillet, S., exPessemesse, L., exLambert, K., exBertrand-Gaday, C., exCoudray, C., exSultan, A., exCasas, F., exFeillet-Coudray, C., "Preventive nutritional supplementation with furan fatty acid in a DIO mouse model increases muscle mass and reduces metabolic disorders", Biomedicine and Pharmacotherapy, ปีที่ 164, สิงหาคม 2023
2023 exRoungpaisan, N., exSrisawat, N., inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, inนางสาวนวรัตน์ ชาติวิวัฒน์พรชัย, อาจารย์, inนางสาวจิรชยา บุญญฤทธิ์, exKittikorn, T., inดร.รังสิมา ชลคุป, "Effect of Recycling PET Fabric and Bottle Grade on r-PET Fiber Structure", Polymers, ปีที่ 15, ฉบับที่ 10, พฤษภาคม 2023
2023 exDiem, L.N., exTorgbo, S., exBanerjee, I., exPal, K., inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, "Sugarcane Bagasse-Derived Cellulose Nanocrystal/Polyvinyl Alcohol/Gum Tragacanth Composite Film Incorporated with Betel Leaf Extract as a Versatile Biomaterial for Wound Dressing", International Journal of Biomaterials, ปีที่ 2023, กรกฎาคม 2023
2023 exKadea, S., exKittikorn, T., inดร.รังสิมา ชลคุป, exHedthong, R., exChumprasert, S., inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, "Influences of epoxidized natural rubber and fiber modification on injection molded-pulp/poly(lactic acid) biocomposites: Analysis of mechanical-thermal and weathering stability", Industrial Crops and Products, ปีที่ 201, ตุลาคม 2023
2023 exMeerasri, J., exKongsin, K., inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, "Characterization and functional properties of novel nanocomposite sericin-based films incorporated with sericin nanoparticles", Chemical Engineering Journal Advances, ปีที่ 16, พฤศจิกายน 2023
2023 exPelletier, F., exDurand, E., inนางสาวจตุพร ชัยยุทธ, exBronstein, C., exPessemesse, L., exVaysse, L., inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, exGaillet, S., exBrioche, T., exBertrand-Gaday, C., exCoudray, C., exSultan, A., exFeillet-Coudray, C., exCasas, F., "Furan fatty acid extracted from Hevea brasiliensis latex increases muscle mass in mice", Biomedicine and Pharmacotherapy, ปีที่ 166, ตุลาคม 2023
2023 exSrichola, P., inดร.กัลตวิทย์ วิทโยฬารโกวิท, อาจารย์, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, inนายชัยพร สามพุ่มพวง, inนายเคียวเพชร ลบแย้ม, exKampakun, P., exToomtong, R., "Recycling of Nanocellulose from Polyester–Cotton Textile Waste for Modification of Film Composites", Polymers, ปีที่ 15, ฉบับที่ 15, สิงหาคม 2023
2023 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inนางสาวสุนีย์ จึงธีรพานิช, inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Assessing Fermentation Broth Quality of Pineapple Vinegar Production with a Near-Infrared Fiber-Optic Probe Coupled with Stability Competitive Adaptive Reweighted Sampling", Molecules, ปีที่ 28, ฉบับที่ 17, กันยายน 2023, หน้า 1-21
2023 inดร.เยาวลักษณ์ มั่นธรรม, อาจารย์, inนายอรรถวุฒิ กันทะวงศ์, inนางสาวณัฎฐิกาฑ์ เหมภัทรสุวรรณ, อาจารย์, exRoengthong, C., inดร.ปัทมา ทองกอก, inนางสาวจิตราภรณ์ ชูศรีโสม, inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, "The Effect of Shore Height on the Distribution of Upper Intertidal Seagrass in the Andaman Sea, Thailand", Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2023, หน้า 73-84
2023 inดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์, exCastano, S., exVaysse, L., exBonfils, F., exPeruch, F., inดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, exLecomte, S., exBottier, C., "Interactions of REF1 and SRPP1 rubber particle proteins from Hevea brasiliensis with synthetic phospholipids: Effect of charge and size of lipid headgroup", Biochemical and Biophysical Research Communications, ปีที่ 679, ตุลาคม 2023, หน้า 205-214
Publish Year National Journal 1
2023 inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, inนางสาวจิรชยา บุญญฤทธิ์, inนางสาวชิชนันท์ ช้างเนียม, inนายชัยพร สามพุ่มพวง, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Potential of Pineapple Leaf Fibers as Sound and Thermal Insulation Materials in Thailand", Progress in Applied Science and Technology, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2023, หน้า 26-32

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2023 inดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ, อาจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inนางสาวเกษวรา เมทเมรุรัตน์, exJittraporn Chusrisom, exTeerapat Tepkeaw, inดร.ปัทมา ทองกอก, "Elevated photosynthesis in terms of gas exchange in melon plants during fruit growth byCPPU application in plant factory using dynamic root floating technique (DRFT)", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2023, 31 สิงหาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201920182008 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=25&BudgetYear=2023]