Conference

Article
การใช้ประโยชน์จากช่อดอกเกสรตัวผู้ของต้นปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตเป็นธูปไล่ยุง
Conference
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท) ครั้งที่ 36 (ISBN: 9789742259297)
Class
ชาติ
Date
26 - 28 ตุลาคม 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-