ผลงานสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2015

22

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

33

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

7

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

84

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

8

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มผลงานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (51 คน)
ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2015

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (51 คน)
ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2015

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2015

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (51 คน)
ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2015

Publish Year International Journal 18
2015 exSangseethong, K., inดร.ปฐมา จาตกานนท์, exWansuksri, R., inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Influence of reaction parameters on carboxymethylation of rice starches with varying amylose contents", Carbohydrate Polymers, ปีที่ 115, ฉบับที่ -, มกราคม 2015, หน้า 186-192
2015 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exPhanawan Thongsuntie, exPhatthara Khomkamon, exDarunee Srichana, "Possibility of forage crops as the second generation for ethanol in Thailand", African Journal of Biotechnology , ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, มกราคม 2015, หน้า 119-124
2015 inดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "Evaluation of Astringency and Tannin Content in ‘Xichu’ Persimmons Using Near Infrared Spectroscopy", International Journal of Food Properties, ปีที่ 18, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม - กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 1014-1028
2015 inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Effect of pineapple leaf fiber-reinforced thermoplastic starch/poly(lactic acid) green composite: Mechanical, viscosity, and water resistance properties", JOURNAL OF THERMOPLASTIC COMPOSITE MATERIALS, ปีที่ 28, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2015, หน้า 717-729
2015 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, exKarine Mougin, exMichel NARDIN, "Characterization of sericin biomaterial from silk cocoon waste.", Journal of Materials Sciences and Applications, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2015, หน้า 45-50
2015 exSupachok Tanpichai, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, "Mechanical properties of All-cellulose Composites Made from Pineapple Leaf Microfibers", Key Engineering Materials, ปีที่ 659, ฉบับที่ 2015, เมษายน 2015, หน้า 453-457
2015 inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inนายวุฒินันท์ คงทัด, "Statistical Approach for Optimization of Ethanol Production from Fast-growing Trees: Acacia mangium and Acacia hybrid", BioResources , ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, เมษายน 2015, หน้า 3154-3168
2015 exRolere, Sebastien, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, exVaysse, Laurent, exSainte-Beuve, Jerome, exBonfils, Frederic, "Investigating natural rubber composition with Fourier Transform Infrared (FT-IR) spectroscopy: A rapid and non-destructive method to determine both protein and lipid contents simultaneously", POLYMER TESTING, ปีที่ 43, พฤษภาคม 2015, หน้า 83-93
2015 exPitt, J. I., exManthong, C., inนางปริศนา สิริอาชา, exChotechaunmanirat, S., exMarkwell, P. J., "Studies on the biocontrol of aflatoxin in maize in Thailand", BIOCONTROL SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 25, ฉบับที่ 9, มิถุนายน 2015, หน้า 1070-1091
2015 exTran, T., exDa, G., exMoreno-Santander, M.A., exVรฉlez-Hernรกndez, G.A., exGiraldo-Toro, A., inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exDufour, D., "A comparison of energy use, water use and carbon footprint of cassava starch production in Thailand, Vietnam and Colombia", Resources, Conservation and Recycling, ปีที่ 100, ฉบับที่ -, เมษายน 2015, หน้า 31-40
2015 inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exSatoru Ushiwaka, exKozo Morimitsu, exMasashi Machida, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exYoshinori Murata, exAkihiko Kosugi, "A new pretreatment using ammonia gas absorption fiber expansion for saccharification of cassava pulp", Biomass Conversion and Biorefinery , ปีที่ 0, ฉบับที่ 0, สิงหาคม 2015, หน้า 1-8
2015 exLubulwa, G. A. S., inนางปริศนา สิริอาชา, exMarkwell, P. J., exPitt, J. I., "Estimating the burden of market loss due to aflatoxins in maize: methods and estimates for Thailand", WORLD MYCOTOXIN JOURNAL, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2015, หน้า 459-464
2015 exRiyaphan, Jirawat, exPhumichai, Thitaporn, inดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, exSungsing, Krissada, inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล ภูมิไชย์, รองศาสตราจารย์, "Variability in chemical and mechanical properties of Para rubber (Hevea brasiliensis) trees", SCIENCEASIA, ปีที่ 41, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2015, หน้า 251-258
2015 inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, exSukhumaporn Sukkhum, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Enhanced of High Level of ?-xylosidase with ?-xylanase Production by Co-culturing of Bacillus Strains from Rice Straw using Response Surface Methodology", Chiang Mai J. Sci. , ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2015, หน้า 822-839
2015 ex S. Winthachai, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Determination of oil, fatty acid, tocopherol and antioxidant properties of Moringa oleifera seed oil varieties for commercial plantation", Asian Journal of Chemistry, ปีที่ 27, ฉบับที่ 9, กันยายน - ตุลาคม 2015, หน้า 3507-3510
2015 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, exดร.สุภโชค ตันพิชัย, "Properties of Cellulose Microfibers Extracted from Pineapple Leaves by Steam Explosion", Advanced Materials Research, ปีที่ 1131, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2015, หน้า 231-234
2015 exWeena Sitthithanaboon, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Characterization of extracted lipid obtained from subcritical water extraction of wet algae for biodiesel production", Asian Journal of Chemistry, ปีที่ 27, ฉบับที่ 8, เมษายน 2015, หน้า 3044-3048
2015 exKorawinwich Boonpisuttinant1, exUsa Sodamook, exWarintorn Ruksiriwanich, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, "In Vitro Anti-melanogenesis and Collagen Biosynthesis Stimulating Activities of Star Grass (Hypoxis aurea Lour.) Extracts", Asian Journal of Applied Sciences, ปีที่ 02, ฉบับที่ 04, สิงหาคม 2015, หน้า 405-413
Publish Year National Journal 4
2015 inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, "แปรรูปทะลายปาล์มน้ำมันเป็นเยื่อและกระดาษ", เคหการเกษตร, ปีที่ 39, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2015, หน้า 209-212
2015 exมานะ หนูแก้ว, inดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, exพัฒนา ชมภูวิเศษ, "ผลผลิตและปริมาณสารอาหารของยูคาลิปตัสสายต้นต่างๆ อายุ 5 ปี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 11-21
2015 exธีร์ เชาวนนทปัญญา, exชัยวัฒน์ พีระทัตสุวรรณ, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, "การกัดกร่อนของเหล็กกล้าภายใต้สภาวะบรรยากาศก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ของอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันและก๊าซ: กลไกและการทำนายการกัดกร่อน", วารสารวิชาการปทุมวัน, ปีที่ 5, ฉบับที่ 14, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 31-41
2015 inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exทศพล อุมะมานิต, inนางวารุณี ธนะแพสย์, "การคัดแยกกระเจี๊ยบเขียวที่มีแมลงเข้าทำลายอยู่ภายในด้วยการวิเคราะห์หลายตัวแปรด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโทสโกปี", เกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2015, หน้า 864-868

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 15
2015 inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exDr. Akihiko Kosugi, "Ammonia Gas Absorption Fiber Expansion: the Pretreatment of Cassava pulp for Ethanol production", 2nd Asia Conference on Biomass Science, 16 มกราคม 2015, Tsukuba ญี่ปุ่น
2015 inดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพนิดา วงษ์แหวน, exนางสาวศิรีนรี สุพรรณสมพร , exWarinee KITPRECHAWANICH, exYupa PANKAEW, "การขยายพันธุ์ต้นพะยูงด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", 2nd International Symposium on Agricultural Technology:Global Agriculture Trends for Sustainability, 1 - 3 กรกฎาคม 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2015 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, ex Wetanee Suravanichnirachorn, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, "Effects of Extraction Conditions on quality and antioxidant activity of Purple Corn Cob KPSC 903 extracts.", 12th Asian Congress of Nutrition (ACN2015), 14 - 18 พฤษภาคม 2015, Yokohama ญี่ปุ่น
2015 exKarine Mougin, exMarie-France VALLAT, exPhilippe KUNNEMANN, exSiriwat RADABUTRA, exSombat Thanawan, inดร.รังสิมา ชลคุป, exKanokwan RUNSANTHIEN, exPotjanart Suwanruji, exKlanarong Sriroth, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, "Influence of non-rubber components on NR surface modification by chlorination", the Second Asia Pacific Rubber Conference (APRC) 2015, 15 - 16 ตุลาคม 2015, ภูเก็ต ประเทศไทย
2015 exPanida U-thai, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inนางสาวอันฟาล ตาเละ, inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การผลิต Fumaric acid จาก Oil Palm Empty Fruit Bunch", The 6th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products, 29 - 31 กรกฎาคม 2015
2015 exLatthika Wimonsiri, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, "Feasibility of near-infrared (NIR) spectroscopy to predict moisture, fat and protein content of intact and milled gluten-free cookies", The 17th Food Innovation Asia Conference 2015 (FIAC 2015) Innovative ASEAN Food Research towards the World , 18 - 19 มิถุนายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exSupanee Danviriyakul, exPetpailin Hopanichwat, "Feasibility of Near-Infrared Spectroscopy to Predict Chemical Compositionand Physical Properties of Pasteurized Goat Milk", The 17th Food Innovation Asia Conference 2015 (FIAC 2015) Innovative ASEAN Food Research towards the World , 18 - 19 มิถุนายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exเขมรัฐ วงศ์สำราญ, inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Particle Size on Extruded Black Bean Flour Properties", The 17th Food Innovation Asia Conference 2015 (FIAC 2015) , 18 - 19 มิถุนายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพนิดา วงษ์แหวน, exSupanasomporn S, inนายยุทธนา บรรจง, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, "Micropropagation of Melaleuca cajuputi Powell", ComBio2015 (Combined ASBMB, ASPS, ANZSCDB, NZBMB and NZSPB Annual Meeting) , 27 กันยายน - 1 ตุลาคม 2015, เมลเบิร์น เครือรัฐออสเตรเลีย
2015 inดร.ปฐมา จาตกานนท์, exKunruedee Sangseethong, "Preparation and properties of hydrogels from carboxymethyl cassava starch blended with hydroxyethyl cellulose or rice starch", Starch Update 2015: The 8th International Conference on Starch Technology, 3 - 4 ธันวาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, exสุคนทิพย์ เสือเฒ่า, inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, รองศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, "Effect of the chemical agents on properties of rubber composite: preliminary study of energy-saved rubber compound", the 14th International Union of Materials Research Societies - International Conference on Advanced Materials (IUMRS-ICAM 2015), 25 - 29 ตุลาคม 2015, Jeju สาธารณรัฐเกาหลี
2015 inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exDr. Akihiko Kosugi, "Effect of starch supplementation on 1, 3-propanediol production by Clostridium butyricum ISI5-42", The 27th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 17 - 20 ธันวาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์, exนางสาวพัชริญา ทิพยรักษ์, exDr. Frederic , inนางสุชาดา อุชชิน, "Personal warning service for pest management using a crop calendar and BUS model", The 7th International Conference on Management of computational and collective intElligence in Digital EcoSystems, 25 - 29 ตุลาคม 2015, Caraguatatuba สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
2015 inนางสาวระวิวรรณ โชติพันธ์, exDr.Regis Lacote, inดร.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, exDr.Laurent Vaysse, exDr.Frederic Gay, "Nutrient management of rubber plantations: effect on yield and quality of natural rubber", Hevea Research Platform in Partnership Annual Meeting 2015, 7 - 9 ตุลาคม 2015, เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2015 inดร.วาทินี สวนผกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวจิตติมา โพธิ์แสง, exนางสาวขวัญเนตร ทองศรี, "Correlation of Some Environmental Factors to Natural Regeneration in Highland Restoration Forest at Doi Angkhang, Chiang Mai, Thailand", 2nd International Conference on Tropical Biology “Ecological Restoration in Southeast Asia: Challenges, Gains, and Future Directions”, SEAMEO BIOTROP, Bogor-INDONESIA, 12-13 OCTOBER 2015, 12 - 13 ตุลาคม 2015, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Publish Year National Conference 18
2015 inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exเคียวเพชร ลบแย้ม, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "ผลของการบำบัดภายหลังการระเบิดด้วยไอนํ้าของกิ่งสบู่ดำต่อปริมาณเอทานอล", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 3-6 กพ 2558, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exภาณุ ส้มเกลีย้ ง, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "การผลิตไซลิทอลจากไฮโดรไลเสทกิ่งสบู่ดำโดยเทคนิคการระเบิดด้วยไอนํ้า", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-6 กพ 2558, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inนายเคียวเพชร ลบแย้ม, exนางสมบูรณ์ ปลื้มปัญญา, inนายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, "ผลของการฟอกขาวปราศจากคลอรีนต่อสมบัติของเยื่ออะซิโตโซล์วจากไม้สน", การประชุมวิชาการครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศษสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, exสิริญาดา เกิดเมฆ, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "ผลของสารควบคุมความหนืดต่อสมบัติของยางคอมปาวด์", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, exกนกวรรณ รุ่งสันเทียะ, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "ผลของสารควบคุมความหนืดต่อสมบัติภายในและสมบัติเชิงกลพลวัตของยางธรรมชาติ", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, "การเสริมฤทธิ์ร่วมกันของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อราเอนโดไฟต์และน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการควบคุมการเน่าเสียของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, "การประเมินคุณสมบัติต้านอนุมูลอสระและต้านเชื้อแบคทีเรียของพืชสมุนไพรไทยบางชนิด", ประชุมวิชาการครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.วาทินี สวนผกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกิตติศักดิ์ จินดาวงศ์, inดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวริษา โพธิบุตร, exสมาน ณ ลำปาง, exขจร สุริยะ, exปราโมทย์ สุขสถิตย์, "การเปรียบเทียบสังคมพืชในป่าทุติยภูมิและป่าปลูกโตเร็วไม้ต่างถิ่น บริเวณสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 4 "องค์ความรู้นิเวศวิทยาเพื่อการจัดการที่ยั่งยืน", 22 - 23 มกราคม 2015, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
2015 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนายชัยพร สามพุ่มพวง, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, "การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยจากใบของต้นยูคาลิปตัสและเสม็ดขาว เพื่อเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ", งานการนำเสนอผลงานวิจัย โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557, 14 - 15 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, exดร.จักรพล สุนทรวราภาส , inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, exดร.กุลฤดี แสงสีทอง, inนายอำนาจ ธีระวนิช, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิติ กันตังกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชลลดา บุราชรินทร์, inนางกัณทิมา โอชารส, "การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตพลอยได้จากอุตสาหกรรมน้ำตาล", สัมมนาเชิงวิชาการ “งานวิจัยอ้อยและน้ำตาล”, 22 กรกฎาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, inดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, exผศ.ดร.สุธรรม ปทุมสวัสดิ์, exดร.ธีริน วาณิชเสรี, exดร.สุเทพ จันทร์เขียว, exนายสมปอง นิลพันธ์, exนายสมโภช พิศาภาคย์, exนายสุริยา เปรมสมัย, "การศึกษาศักยภาพของพื้นที่ดินเสื่อมโทรมในการปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า", สัมมนา"วิจัยพลังงานสู่การใช้งานจริงอย่างยั่งยืน", 14 พฤษภาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exปรีชญา กรรณสูต, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่มทำความสะอาดเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของนีโอโซมจากน้ำมันรำข้าวไรซ์เบอร์รี่", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exSasi Mongkolchaiarunya, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของแหล่งไนโตรเจนต่อการผลิตเอทานอลจาก Weeds โดยกระบวนการ Simultaneous Saccharification และ Fermentation Process", The 6th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products , 29 - 31 กรกฎาคม 2015, ขอนแก่น ประเทศไทย
2015 exนายวชิรวิทย์ ปิยพันธุ์รุ่งเรือง, inดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้าหวานเข้มข้นกลิ่นองุ่นแต่งสีด้วยผงสีจากซังข้าวโพดสีม่วงลูกผสมแอนโธไซยานินสูงพันธุ์ KPSC 901", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53: สาขาอุตสาหกรรมเกษตร. วันที่ 3-6 ก.พ. 2558. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ., 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exทศพล อุมะมานิต, inนางวารุณี ธนะแพสย์, "การคัดแยกกระเจี๊ยบเขียวที่มีหนอนฝังตัวอยู่ภายในด้วยการวิเคราะห์หลายตัวแปรในช่วงคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 “พืชสวนไทย ไร้พรมแดน”, 18 - 20 พฤศจิกายน 2015, ชลบุรี ประเทศไทย
2015 exทศพล อุมะมานิต, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, "การวิเคราะห์ปริมาณโฮโลเซลลูโลสในไผ่หวานอ่างขางโดยวิธีอินฟราเรดย่านใกล้", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 “พืชสวนไทย ไร้พรมแดน”, 18 - 20 พฤศจิกายน 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2015 inดร.ปฐมา จาตกานนท์, inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากชานอ้อยสำหรับผลิตภัณฑ์วัสดุชีวภาพ", Thailand Cane and Sugar Seminar 2015, 22 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, exดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, "การผลิตนีโอโซมที่กักเก็บน้ำมันรำข้าวก่ำอินทรีย์ (Oryza sativa) และฤทธิ์ทางชีวภาพของนีโอโซมน้ำมันรำข้าวก่ำอินทรีย์เพื่อการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์เซรัม", การนำเสนอผลงานวิจัย โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 , 14 - 15 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 7
2015 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exมลนพรรษ สงพิมพ์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการเตรียมเอนไซม์อินูลิเนสดิบจากยีสต์ Candida guilliermondii TISTR 5844", Kasetsart University, 2015
2015 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exนางสาวมลนพรรษ สงพิมพ์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "กรรมวิธีการผลิตเอนไซม์อินูลิเนส อินเวอร์เทส และบีตา-ฟรุกโทฟูราโนซิเดส", Kasetsart University, 2015
2015 inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inนางสาริมา สุนทรารชุน, "กรรมวิธีผลิตกระดาษสาดูดซับนำ้มัน", Kasetsart University, 2015
2015 exดร.กุลฤดี แสงสีทอง, exดร. ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exนางสาวศศิกานต์ บุญคำ, "กรรมวิธีการเตรียมไฮโดรเจลจากแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้เป็นสารช่วยแตกตัวในยาเม็ด", สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2015
2015 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางวารุณี ธนะแพสย์, "ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของยางเหลืองจากมังคุดสำหรับใช้ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อสิวและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2015
2015 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, "ผลิตภัณฑ์บาล์มที่มีส่วนผสมของสมุนไพรในตำรับยาทาพระเส้นโอสถพระนารายณ์", สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) , 2015
2015 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, "ผลิตภัณฑ์ครีมที่มีส่วนผสมของสมุนไพรในตำรับยาทาพระเส้นโอสถพระนารายณ์", สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) , 2015

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201920182008 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=25&BudgetYear=2015]