ผลงานสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2021

28

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

28

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

30

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

1

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (51 คน)
ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2021

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (51 คน)
ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2021

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2021

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (51 คน)
ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2021

Publish Year International Journal 26
2021 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, exRattaket Choeyklin , exThitiya Boonpratuang, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, "Biological Activities of the Mycelial Crude and ?-Glucan Extracts of Auricularia cornea", International Journal of ChemTech Research, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 147-161
2021 inดร.รังสิมา ชลคุป, exSupitta Suethao, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวจิรชยา บุญญฤทธิ์, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, "Mechanical properties and dissipation energy of carbon black/rubber composites", COMPOSITES AND ADVANCED MATERIALS, ปีที่ 30, ฉบับที่ -, เมษายน 2021, หน้า 1-6
2021 exSurattiya Srisomboon, inดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์, ex Dr. Laurent Vaysse, exDr. J?r?me Sainte?Beuve, inดร.เนตรดาว มุสิกมาศ, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, ex Dr. Fr?d?ric Bonfls, inดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Dr. C?line Bottier, "Optimization of a protein extraction method from natural rubber sheets made of Hevea brasiliensis latex", Journal of Rubber Research, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2021, หน้า 27-39
2021 inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, exAkihiko Kosugi, exTakamitsu Arai, exKumar Sudesh, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Enhanced polyhydroxybutyrate (PHB) production by newly isolated rare actinomycetes Rhodococcus sp. strain BSRT1-1 using response surface methodology", Scientific Reports, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, หน้า 1896-1-14
2021 exMr.Jian Su, exนายภัควัฒน์ เลาคา, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exดร.ศิริธร เลิศพานิช, exดร.สุนีย์ โชตินีรนาท, exดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, "Semi-dry Impregnation Method of Rice Starch with Xanthan Gum Prior to Modification by Dry Heat Treatment", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2021, หน้า 429-433
2021 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exKunat Kongsin , inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inนางสาวจิรชยา บุญญฤทธิ์, exอำนาจ เจรีรัตน์, exKumar Sudesh, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Biosynthesized Poly(3-hydroxybutyrate) on Coated Pineapple Leaf Fiber Papers for Biodegradable Packaging Application", Polymers, ปีที่ 13, ฉบับที่ 11, มิถุนายน 2021, หน้า 1-15
2021 exThridsawan Prasopdee, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, exพิมพ์พร อุทยารัตน์, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, "The albumin/starch scaffold and its biocompatibility with living cells", Materials Today Communications, ปีที่ 27, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2021, หน้า 102164-1-8
2021 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, exPariya Anongjanya, exคุณัชญ์ คงสิน, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Rambutan (Nephelium lappaceum) peel extract: Antimicrobial and antioxidant activities and its application as a bioactive compound in whey protein isolate film.", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 37-44
2021 exOrapin Insuan , inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, exBenchaluk Thongchuai , exRujirek Chaiwongsa , exSupaporn Khamchun , exSomphot Saoin , inนางสาววิมลรัตน์ อินศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPeraphan Pothacharoen , inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Anti-Inflammatory Effect of Pineapple Rhizome Bromelain Through Downregulation of the NF-kB-and MAPKs-Signaling Pathways in Lipopolysaccharide (LPS)-Stimulated RAW264.7 Cells", Current Issues in Molecular Biology, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, หน้า 93-106
2021 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, exWichudaporn Seangyen, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Prospects for rambutan peel extract as natural antioxidant on the aging properties of vulcanized natural rubber", SPE Polymers, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2021, หน้า 199-209
2021 exPatcharakamon Nooeaid, exPiyachat Chuysinuan, inดร.วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, inนายดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์, exSupanna Techasakul, inดร.เดชา เดชตรัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Eco-Friendly Polyvinyl Alcohol/Polylactic Acid Core/Shell Structured Fibers as Controlled-Release Fertilizers for Sustainable Agriculture", Journal of Polymers and the Environment, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 552-564
2021 inดร.ปัทมา ทองกอก, exJittraporn Chusrisom, inนางสาวผุสดี สุขพิบูลย์, inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, inนางสาวปวีณา บาดาล, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, inนางสาวเทพา ผุดผ่อง, inดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ, อาจารย์, exYuttana Banchong, inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, "In Vitro Propagation of Acacia Hybrid From Axillary Buds", Advances in Agriculture, Horticulture and Entomology, ปีที่ 2021, ฉบับที่ 04, เมษายน 2021, หน้า 1-7
2021 exKatherine Alvarado, exErwann Durand, exLaurent Vaysse, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, exSylvie Gaillet, exCharles Coudray, exFranc?ois Casas, exChristine Feillet-Coudray, "Potential beneficial effects of furan fatty acids, bioactive food lipids", Cahiers de Nutrition et de Dietetique, ปีที่ 56, ฉบับที่ 2, เมษายน 2021, หน้า 117-125
2021 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, inนางสาวสุนีย์ จึงธีรพานิช, "Rapid selection of Andrographis paniculata medicinal plant materials based on major bioactive using near-infrared spectroscopy", Chemical papers, ปีที่ 75, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2021, หน้า 5633-5644
2021 exNattarat Chayanont, inดร.สุจินต์ เจนวีรวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิราพร เชื้อกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, inดร.ธนพล ไชยแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทรงยศ โชติชุติมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Plant spacing and variety of field corn (Zea mays l.) affecting yield, yield components and silage quality", Walailak Journal of Science and Technology, ปีที่ 18, ฉบับที่ 6, มีนาคม 2021, หน้า 9038-1-14
2021 exPeraphan Pothacharoen , exRujirek Chaiwongsa , exTheerawut Chanmee, exOrapin Insuan , exThanchanok Wongwichai, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Bromelain extract exerts antiarthritic effects via chondroprotection and the suppression of TNF-?–onduced NF-?B and MAPK signaling", Plants, ปีที่ 10, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2021, หน้า 2273-1-14
2021 inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, exธัญญชล อภิพัทธ์ปภา, exนภัสสร จันกา, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Bio-synthesis of itaconic acid as an anti-crease finish for cellulosic fiber fabric", RSC Advances, ปีที่ 11, ฉบับที่ 42, กรกฎาคม 2021, หน้า 25943-25950
2021 inดร.ปัทมา ทองกอก, exJittraporn Chusrisom, inนางสาวผุสดี สุขพิบูลย์, inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, inนางสาวปวีณา บาดาล, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, inนางสาวเทพา ผุดผ่อง, inดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ, อาจารย์, inดร.นิสา เหล็กสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, "Effects of Plant Growth Regulators on In vitro Root Development of Eucalyptus Hybrid Clones", Journal of Tropical Forest Research, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, เมษายน - กรกฎาคม 2021, หน้า 21-28
2021 inดร.จารุพร รักใหม่, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, exดร.อุษา ย้อนโคกสูง, "Development of gluten-free and low glycemic index rice pancake: Impactof dietary fiber and low-calorie sweeteners on texture profile, sensoryproperties, and glycemic index", Food Hydrocolloids for Health, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2021, หน้า 100034-1-7
2021 exNawaphop Sutaswiriya, exSupreeda Homklin, exTorpong Kreetachat, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exNathiya Kreetachat, "Monitoring estrogen and androgen residues from livestock farms in Phayao Lake, Thailand", Environmental Monitoring and Assessment, ปีที่ 193, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2021, หน้า 1-16
2021 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, inนางสาวนัดดามาศ โตมอญ, inนางสาวจตุพร ชัยยุทธ, inนายทักษิณ ฤกษ์สำราญ, inนายยุทธนา บรรจง, inดร.ปิยาภัทร ไตรสนธิ, inดร.ซาฟียะห์ สะอะ, inดร.เนตรดาว มุสิกมาศ, "Phytochemical Composition and Biological activities of crude extract from flowers and leaves of Rhododendron arboreum from Northern Thailand", Malaysian Applied Biology Journal, ปีที่ 50, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, หน้า 1-15
2021 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inนางสาวจิราภรณ์ มีลักษณะ, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inนางสาวจิรชยา บุญญฤทธิ์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Improvement of pineapple leaf fiber quality by pectinase produced from newly isolated Bacillus subtilis subsp. inaquosorum P4-1", Fibers and Polymers , ปีที่ 2021, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, หน้า 1-13
2021 exKhrongkhwan Yotkuna, inดร.รังสิมา ชลคุป, exTanawat Imboon, exVenkatramanan Kannan, inดร.ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์, "Effect of flame retardant on the physical and mechanical properties of natural rubber and sugarcane bagasse composites", Journal of Polymer Research, ปีที่ 28, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2021, หน้า 455-1-455-13
2021 exChhom, M., inดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, "Selecting a suitable method and conditions for drying galangal (Alpinia galanga L.) rhizomes and holy basil (Ocimum sanctum L.) leaves based on physical characteristics, bioactive contents and bioactivities", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 55, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2021, หน้า 915-924
2021 inดร.นภัส แก้วตระกูลชัย, exWachiraporn Gunpum, exMasayoshi Fuji, exApiluck Eiad?Ua, "Cattail (Typha angustifolia) flower?derived porous carbons as support of electroplated Ni and Cu catalysts for hydrogenation of methyl levulinate to Y-valerolactone", Biomass Conversion and Biorefinery, ปีที่ -, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2021
2021 inดร.รังสิมา ชลคุป, inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, exManeenuch Premchookiat, exKanyanut Piriyasatits, exHataitip Nimitkeatkai, exAmnat Jarerat, "Eco-friendly rice straw paper coated with longan (Dimocarpus longan) peel extract as bio-based and antibacterial packaging", Polymers, ปีที่ 13, ฉบับที่ 18, กันยายน 2021, หน้า 3096(1-13)
Publish Year National Journal 2
2021 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางสาวสุนีย์ จึงธีรพานิช, inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exSatoru Miyata, "Near-Infrared Spectroscopic Analysis for Rapid Evaluation of Major Chemical Components in Sugarcane Bagasse", Thai Journal of Agricultural Science , ปีที่ 54, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2021
2021 exเกสร วงศ์เกษม, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, inดร.พิธาลัย ผู้พัฒน์, อาจารย์, inดร.ปวริน ตันตริยานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, exณัฐวัชร นิธิทองสกุล, exรัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์, inนางอุไรวรรณ นิลเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศิวิลัย สิริมังครารัตน์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "การพัฒนาคุณภาพเส้นไหมอีรี่ปั่นมือและผ้าทอจากสไลเวอร์", FIBER FABRIC & FASHION RESEARCH JOURNAL, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 1-11

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 24
2021 exจิรชยา บุญญฤทธิ์, inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, exอาจารย์ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Pineapple Leaf Fiber Treatments by Different Chemical treatments for Improvement Fiber Qualities", Thai Society for Biotechnology International Conference Online "Green Energy & Zero Waste Society", 2 เมษายน 2021, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, exTan Hua Tiang, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exBakiah Shaharuddin, exKumar Sudesh, "Fabrication and characterization of poly(3-hydroxybutyrate-co-4-hydroxybutyrate)/silk sericin films for wound healing applications", Thai Society for Biotechnology International Conference Online , 2 เมษายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, inนางสาวสุนีย์ จึงธีรพานิช, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inนางสาวจิราภรณ์ มีลักษณะ, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Wine Fermentation Process Monitoring by NIR Analysis Method", 20th International Conference on NIR spectroscopy, 18 - 21 ตุลาคม 2021, Beijing สาธารณรัฐประชาชนจีน
2021 inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางสาวสุนีย์ จึงธีรพานิช, "Unstable Light Radiation Effect of Light Source for NIR Mobile Device", 20th INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEAR INFRARED SPECTROSCOPY, 18 - 21 ตุลาคม 2021, Beijing สาธารณรัฐประชาชนจีน
2021 inนางสาวสุนีย์ จึงธีรพานิช, inดร.วิเชียร กีรตินิจกาล, รองศาสตราจารย์, exดร.รื่นฤดี แก้วชื่นชัย, inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "Nondestructive prediction of oil content in a breeding program of corn by near-infrared spectroscopy", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021, 15 ตุลาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, exนายคุณัชญ์ คงสินธุ์, exดร. ลัดดาวัลย์ โกวิทย์เจริญ, "Preparation and characterization of crystalline nanocelluloses, carboxymethyl cellulose, and phenolic acid-rich extracts from sugarcane bagasse", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021, 15 ตุลาคม 2021, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inดร.จารุพร รักใหม่, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, inนางสาวสุนีย์ จึงธีรพานิช, "Selection of edible bird’s nest type and effects of amplitude and time of sonication on N-acetylneuraminic acid (NANA) content through ultrasonic assisted extraction", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021, 15 ตุลาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inนางสาวดลฤดี โตเย็น, inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, exนายกฐิรดล วิทยาพันธ์ุ , inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of UV-C on Shelf-Life Extension in Sea Grapes (Caulerpa lentillifera)", 3rd Edition of Euro-Global Conference on Food Science and Technology, 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2021, กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2021 exธัญญชล อภิพัทธ์ปภา, exพิมพลอย เกาฏีระ, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, รองศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, exนันทวุฒิ นิยมวงษ์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inดร.รังสิมา ชลคุป, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, "FEASIBILITY OF SILK FABRIC DYEING WITH A NATURAL PIGMENT PRODUCED BY ACTINOMYCETES", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy , 15 ตุลาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inดร.ปฐมา จาตกานนท์, inดร.จารุพร รักใหม่, inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนายพรเทพ เย็นพิรุณ, exดร.สุนีย์ โชตินีรนาท, "Development of water soluble film packaging from cellulose fiber in sugarcane bagasse", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy, 15 ตุลาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exดร.สุพัฒชลี โสภณธรรมพัฒน์, ex ดร.โรเบิร์ต เอดิเวียน, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, "Utilising waste CO2 to increase algal biomass for biofuel production", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021, 15 ตุลาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, inนางสาวสุนีย์ จึงธีรพานิช, exนันทวุฒิ นิยมวงษ์, "Comparison of pineapple wine fermentation among yeast Saccharomyces cerevisiae var. burgundy, S. cerevisiae var. montache, and S. cerevisiae var. kyokai", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy , 15 ตุลาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 ex ดร.โรเบิร์ต เอดิเวียน, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, ex ดร.สุพัฒชลี โสภณธรรมพัฒน์ , "A review green economy and biocircular economy model in Thailand and other countries", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021, 15 ตุลาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inนางสาวจิราภรณ์ มีลักษณะ, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, "Effect of enzyme type on peptide size and antioxidant activity of partially purified albumin extract from Khao Dawk Mali 105", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021, 15 ตุลาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, exSiriorn Anootthato, inนายทศพล อุมะมานิต, "DEVELOPMENT OF SHAMPOO PRODUCT FROM LOCAL HERBS IN BANG KA CHAO COMMUNITY FOR SUSTAINABLE ENHANCE INCOME AND LIFE QUALITY IMPROVEMENT IN COMMUNITY", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy , 15 ตุลาคม 2021, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exคุณัชญ์ คงสินธุ์ , inนางปรียานุช สีโชละ, exธัญญชล อภิพัทธ์ปภา, inนางสาวจิรชยา บุญญฤทธิ์, exพีรยา อู๋หนู, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Development of filter paper for cloth face masks from bacterial cellulose mixed with eucalyptus pulp", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy, 15 ตุลาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exนางสาวจิตราภรณ์ ชูศรีโสม, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, inนางสาวเทพา ผุดผ่อง, inดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ, อาจารย์, inนายทศพล อุมะมานิต, inดร.ปัทมา ทองกอก, "Effect of salinity stress on phenolic compounds and antioxidant activityin Grammatophyllum speciosum", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy, 15 ตุลาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, inนางสาวเทพา ผุดผ่อง, inนางสาวผุสดี สุขพิบูลย์, exนายอานนท์ รกไพร, inดร.ปัทมา ทองกอก, exนายพงษ์พิชัย กลัดวัง, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, "Coppicing ability of Acacia species in Thailand", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy, 15 ตุลาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inนางสาวปวีณา บาดาล, inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, exนางสาวชุติมน โพธิ์ทอง, exนายนิพพิชฌน์ สมรรถการ, exนางสาววรรณพร แดนโคกสูง, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, "Fuel properties of two bamboo species, Bambusa beecheyana and Dendrocalamus sericeus, cultivated in Thailand", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy, 15 ตุลาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inนางสาวจิรชยา บุญญฤทธิ์, inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.รังสิมา ชลคุป, inนางปรียานุช สีโชละ, "Production of water resistant paper from pineapple pulp mixed with banana pulp or cattail pulp for packaging application.", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy, 15 ตุลาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, inนางสาวจิรชยา บุญญฤทธิ์, exชิชนันท์ ช้างเนียม, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Business feasibility assessment of environmental – friendly sound and thermal interior building insulation material from pineapple leaf fiber", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy, 15 ตุลาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, exสุริสา สากยโรจน์, exทิพาพร ทองคำ, exณัฐภรณ์ เปรสันเทียะ, exอภิสรา บุหงารัตน์ , inนายเคียวเพชร ลบแย้ม, "Synergistic antibacterial and antioxidant efficacy of fruit peel extracts", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy, 15 ตุลาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, exสุริสา สากยโรจน์, exทิพาพร ทองคำ, exณัฐภรณ์ เปรสันเทียะ, exอภิสรา บุหงารัตน์ , "Environmentally friendly approaches toward the synthesis of silver nanoparticles by herb and their possible application as antifungal agents in agricultural area", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy, 15 ตุลาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, exสุริสา สากยโรจน์, exณัฐภรณ์ เปรสันเทียะ, exทิพาพร ทองคำ, exอภิสรา บุหงารัตน์ , inนายเคียวเพชร ลบแย้ม, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, "In vitro phytochemical compounds, antioxidant and ?-glucosidase inhibition activities of flowers and stem extracts from Dendrobium chrysotoxum Lindl.", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy, 15 ตุลาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 4
2021 exนางสาวลาภิน หงษ์คำดี, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, "การสำรวจพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติสำหรับผู้หญิงอายุ 50 ปีขึ้นไป", การประชุมวิชาการครั้งที่ 59 (The 59th KU Annual Conference), 10 - 12 มีนาคม 2021, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inดร.ปัทมา ทองกอก, exวีรศิลป์ สอนจรูญ, exเอกพงษ์ ธนะวัติ, exผุสดี สุขพิบูลย์, exเทพา ผุดผ่อง, exปวีณา บาดาล, exเกษม หฤทัยธนาสันติ์, "การพัฒนาเทคนิคการฟอกฆ่าเชื้ออะเคเซียลูกผสม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inนายยุทธนา บรรจง, inดร.ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาอนุกรมวิธานทางเคมีของพืชสกุลพริกไทยในประเทศไทยด้วยวิธีโครมาโทกราฟีแผ่นบาง", การประชุมวิชาการ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในวิถีปกติใหม่: อนุกรมวิธานและซิสเทมาติดส์ในประเทศไทย, 21 - 23 พฤษภาคม 2021, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exArisara Hiriotappa, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, exPatcharanun Suksangpanomrung, exMintra Nugthum, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, "Rapid analysis of sugarcane qualities in raw sugar milling process using near-infrared spectroscopy", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 3
2021 inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, "วิธีการผลิตกาวน้ำจากน้ำยางพารากับเฟอร์ฟูรอล และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากวิธีการเหล่านั้น", Kasetsart University, 2021
2021 inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, exนางสาวรุ่งรัศมี สุขทรัพย์, exนางสาวแคทลียา อิ่มแก้ว, "ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในยางพาราที่มีส่วนผสมของสารต้านอนุมูลอิสระจากเปลือกผลไม้", Kasetsart University, 2021
2021 inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, exประภัสสร รักษาวร, "แผ่นมาส์กหน้าต้านอนุมูลอิสระยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์และกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2021

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201920182008 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=25&BudgetYear=2021]