ผลงานสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2016

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

37

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

6

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

60

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

11

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มผลงานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (51 คน)
ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2016

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (51 คน)
ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2016

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2016

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (51 คน)
ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2016

Publish Year International Journal 12
2016 exน.ส.ปาริชาติ ธรรมนราทิพย์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, exฺฺB. Vardhanabhuti, "Extraction and characterisation of Riceberry bran protein hydrolysate using enzymatic hydrolysis.", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 51, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, หน้า 194-202
2016 exWarakom Suwanthai, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Optimization of biodiesel production from a calcium methoxide catalyst using a statistical model", Korean Journal of Chemical Engineering , ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, หน้า 90-98
2016 exSunthornvarabhas, J., inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, exAouf, C., exRungjang, W., exSangseethong, K., exLecomte, J., inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, exBoonreungrod, C., exDubreucq, E., exFulcrand, H., "Tara tannin as active ingredient in electrospun fibrous delivery system", Journal of Applied Polymer Science, ปีที่ 133, ฉบับที่ 27, กรกฎาคม 2016
2016 inดร.ทรงยศ โชติชุติมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, ex Kunn Kangvansaichol, inดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์, "Effects of sulfur and phosphorus application on the growth, biomassyield and fuel properties of leucaena (Leucaena leucocephala (Lam.) deWit.) as bioenergy crop on sandy infertile soil", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 50, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, หน้า 54-59
2016 inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exChakrit Tachaapaikoonc, exKhanok Ratanakhanokchai, exDr.Akihiko Kosugi, "Effect of cassava pulp supplement on 1,3-propanediol production by Clostridium butyricum", Journal of Biotechnology, ปีที่ 230, ฉบับที่ 2016, กรกฎาคม - มิถุนายน 2016, หน้า 44-46
2016 inดร.พรพรรณ สิระมนต์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Bioconversion of glycerol from biodiesel production to ethanol by Enterobacter aerogenes TISTR 1468", Journal of Pure and Applied Microbiology, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, มกราคม 2016, หน้า 1781-1786
2016 exViktor J. Bruckman,, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, exFlorian Kraxner, exRaymond Miller, exAndras Darabant, exGnhoung Choumnit, exSithong Thongmanivong, exMemh Ko Ko Gyi, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, "ACMECS BIOENERGY 2015: Three Years of Efforts Towards a Regional Bioenergy Network", IUFRO Occasional Paper No. 31, ปีที่ -, ฉบับที่ 31, เมษายน - ตุลาคม 2016, หน้า 1-29
2016 exนายวชิรวิทย์ ปิยพันธุ์รุ่งเรือง, inดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, "Comparison of Anthocyanin Extraction Methods From High Anthocyanin Purple Corn Cob Hybrid: KPSC 901, and Quality of the Extract Powder", Journal of Food Processing and Preservation, ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2016, หน้า 1125-1133
2016 exFuwei Pi, exJiping Wang, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, exXing Chen, exJianming Zhang, "Dependence of poly(3-hydroxybutyrate) crystal modifications on film thickness as revealed by reflection-absorption infrared spectroscopy", Vibrational Spectroscopy, ปีที่ 86, ฉบับที่ 1, กันยายน 2016, หน้า 35-39
2016 inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, exHayami, A, inนางสาวอันฟาล ตาเละ, exChin, CFS, exTashiro, Y, exSakai, K, "Simultaneous production of L-lactic acid with high optical activity and a soil amendment with food waste that demonstrates plant growth promoting activity", JOURNAL OF BIOSCIENCE AND BIOENGINEERING, ปีที่ 122, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2016, หน้า 105-110
2016 exSo, T., exRuthrof, K.X., inนางสาวมณฑาทิพย์ โสมมีชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDell, B., "Response of directly seeded high-value timber species to microorganisms, fertiliser and a water retention polymer: Implications for reforestation of agricultural lands in Southeast Asia", , ปีที่ 62, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2016, หน้า 126-136
2016 exTekleyohannes Berhanu , exGirma Abebe , inดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, inดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์, "Grazing Management of Goats and Strategies to Alleviate DrySeason Feed Shortage in Pastoral and Agro-Pastoral Districts ofSouth Omo Zone, Ethiopia", Journal of Natural Sciences Research , ปีที่ 6, ฉบับที่ 23, มกราคม 2016, หน้า 9-14
Publish Year National Journal 7
2016 exPanida U-thai, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inนางสาวอันฟาล ตาเละ, inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "Production of Fumaric acid from Oil Palm Empty Fruit Bunch", KKU Research Journal , ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2016, หน้า 221-228
2016 exSasi Mongkolchaiarunya, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of nitrogen source on ethanol production from weeds by a simultaneous saccharification and fermentation process", KKU Research Journal , ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2016, หน้า 210-213
2016 exฤกษ์พงษ์ โคตรมา, inดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, "มวลชีวภาพเหนือดิน และปริมาณธาตุอาหารในไม้อะเคเซียลูกผสมสายต้นต่างๆ ที่ปลูกในดินเสื่อมโทรม จังหวัดกาญจนบุรี", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 21-30
2016 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, exภารดี อสุโกวิท, "ฤทธิ์การต้านอักเสบ ความเป็นพิษ และต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดสมุนไพรของตำรับทาพระเส้นโอสถพระนารายณ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมนวดทาพระเส้นตำรับโอสถพระนารายณ์.", วารสารการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก(ฉบับเสริม), ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 72-72
2016 inดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, "An Economic Consideration Guideline for the Selection of Corrosion - Control Strategies", วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 133-139
2016 exปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exสุมิตร เชื่อมชัยตระกูล, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้อินฟราเรดย่านใกล้ตรวจสอบปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในผลลำไยสด", Agricultural Sci. J. , ปีที่ 47, ฉบับที่ 3(supply), กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 107-110
2016 exชุติมา บุญเรืองรอด, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, inดร.สุมัลลิกา โมรากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณสมบัติทางเคมีและชีวภาพของสารสกัด lignin และประสิทธิภาพทางพลังงานของกากอ้อยที่เหลือหลังจากการสกัดแยก lignin ด้วยกรดและด่าง", Naresuan University Journal : Science and Technology, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2016, หน้า 195-206

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 23
2016 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, inดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, exJitrapan Tiampayotorn, "Development of Night Cream for Dendrobium crumenatum Sw and Dendrobium Kho Jiranand “Khao Sanan”", The 12th Asia Pacific Orchid Conference (APOC12), 19 - 22 มีนาคม 2016, นนทบุรี ประเทศไทย
2016 inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, exลัฐิกา วิมลศิริ, exรัตนา เมืองมนตรี, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, "Rapid analysis of sugarcane quality using near-infrared spectroscopy", The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016) , 16 - 17 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exลัฐิกา วิมลศิริ, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, "Rapid analysis of gluten content and detection of gluten adulteration in gluten-free cookies by using near-infrared spectroscopy", The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016) , 16 - 17 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exQuynh Thi Nhu Nguyen1, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, "Rapid and non-destructive quantitative and qualitative analysis of pasteurized coconut water using near-infrared spectroscopy", The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016) , 16 - 17 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exParawee Pukkasorn, inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, exชนัญญา ช่วยศรีนวล, "Consumer Survey on Aflatoxin Contaminated Peanut and Ultra Superheated Steam Technology Usage", The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016) , 16 - 18 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, exพิมพ์พร อุทยารัตน์, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, "Self-assembled sericin/chitosan scaffold: physical and biocompatible properties", 36th Australasian Polymer Symposium, 20 - 23 พฤศจิกายน 2016, Montra Lorne เครือรัฐออสเตรเลีย
2016 exViktor J. Bruckman, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, exFlorian Kraxner, exRaymond Miller, exAndras Darabant, exGnhoung Choumnit, exSithong Thongmanivong, exMemh Ko Ko Gyi, exHo Thi Lan Huong, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, "Sustainable biomass for Asia's growing bioeconomy: regional initiatives and promising examples", IUFRO Regional Congress for Asia and Oceania 2016, 24 - 27 ตุลาคม 2016, ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2016 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, รองศาสตราจารย์, exนางสาวจิรชยา บุญญฤทธิ์, inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "CHEMICAL AND MECHANICAL TREATMENTS OF WATER HYACINTH FIBER FOR TEXTILE FIBER", The 3rd International Congress on Advanced Materials (AM 2016) , 27 - 30 พฤศจิกายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inนายชัยพร สามพุ่มพวง, inนายเคียวเพชร ลบแย้ม, inนายวุฒินันท์ คงทัด, inนางวีระศรี เมฆตรง, "THE EFFECTS OF TANNIN COATING SOLUTION EXTRACTED FROM ASTRINGENT PERSIMMON ON PAPER PROPERTIES", The 42nd Congress on Science and Technology of Thailand (STT 42), 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.รังสิมา ชลคุป, exสุคนธ์ทิพย์ เสือเฒ่า, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, รองศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, "Effects of carbon blacks on mechanical properties and heat build-up of rubber compounds", The 2016 International Elastomer Conference, 11 - 13 ตุลาคม 2016, Pittsburg อื่นๆ สหรัฐอเมริกา
2016 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, exจิรชยา บุญญฤทธิ์, inนายวุฒินันท์ คงทัด, "Development of oil palm trunk fiber and polyester fiber composites for sound absorption materials", the 36th Australasian Polymer Symposium, 20 - 23 พฤศจิกายน 2016, Lorne เครือรัฐออสเตรเลีย
2016 exปริยา อนงค์จรรยา, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, exวิศวพงษ์ วุฒิพุธนันท์, exกุลสตรี แซ่หลี, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Effect of cellulose nanocrystals from sugarcane bagasse on properties of whey protein isolate based films", The 6th International Symposium on Food Packaging-Scientific Developments Supporting Safety and Innovation, 16 - 18 พฤศจิกายน 2016, Barcelona ราชอาณาจักรสเปน
2016 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, "NIR spectroscopy on Quantitative Analysis of Bioactive Diterpenoids in Andrographis paniculata Nees for Both Plants and Herbal Medicines", The 5th Asian Near-Infrared Symposium and the 32nd Japanese NIR Forum, 2 ธันวาคม 2016, ญี่ปุ่น
2016 inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, inดร.ดุสิต ธนเพทาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, "Development of a Device for Sweetness Evaluation in Mangoes and Oranges using Near Infrared System", ANS2016, 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2016, คาโกชิม่า ญี่ปุ่น
2016 inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exAkihiko Kosugi, "Supplementation of lignocellulosic biomass enhances 1,3-propanediol production from glycerol by Clostridium butyricum", The 4th Asian Conference on Biomass Science, 13 - 14 ธันวาคม 2016, ปีนัง มาเลเซีย
2016 inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, exPanida U-thai, inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Potential of oil palm empty fruit bunch (EFB) as a carbon source for fumaric acid production by Rhizopus sp. K20", The 4th Asian Conference on Biomass Science, 13 - 14 ธันวาคม 2016, ปีนัง มาเลเซีย
2016 inนางสาวอันฟาล ตาเละ, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exPanida U-thai, inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, "Production of Itaconic Acid from Oil Palm Empty Fruit Bunch Using Aspergillus sp. K 17", The 4th Asian Conference on Biomass Science, 13 - 14 ธันวาคม 2016, ปีนัง มาเลเซีย
2016 inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, รองศาสตราจารย์, exจิรชยา บุญญฤทธิ์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Comparison of structure and properties of sericin and fibroin produced by Eri (Samia ricini) cultivated in Thailand and India", The 42nd Congress on Science and Technology of Thailand (STT42), 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.รังสิมา ชลคุป, inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, exจิรชยา บุญญฤทธิ์, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, "Development of epoxy composites reinforcement with oil palm empty fruit bunch fibers for improvement in mechanical and thermal properties for bumper beam in automobile", the 9th International Conference on Materials Science and Technology, 14 - 15 ธันวาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, exAkifumi Ikehata, "Kinetic Analysis of Visible-Near Infrared Spectra in Maillard Reaction", The 5th Asian Near-Infrared Symposium and the 32nd Japanese NIR Forum, 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2016, Kagoshima ญี่ปุ่น
2016 exSirikarn Boonpiam, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, exSontisuk Teerachaichayut, "Nondestructive Classification of Pork Meatball Containing Borax by Near Infrared Spectroscopy", The 5th Asian Near-Infrared Symposium and the 32nd Japanese NIR Forum, 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2016, Kagoshima ญี่ปุ่น
2016 inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, "Eucalyptus plantation management in Thailand", 11th Biennial Short Rotation Woody Crops Operation Working Group Meeting, 11 - 13 ตุลาคม 2016, ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
2016 inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, "Case Studies in Biomass Energy Development in some APEC Member Economies", APEC Workshop on Promoting the Development of Biomass Energy , 26 - 27 กรกฎาคม 2016, ฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Publish Year National Conference 14
2016 exปณิดา อู่ไทย, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, ex อันฟาล ตาเละ, exอันธิกา บุญแดง, "การหาสภาวะที่เหมาะสมในการหมักกรดอิทาโคนิกจากทะลายปาล์มน ้ามันโดยวิธีพื นผิว ตอบสนอง", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 54 2-5กพ 2559, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, "การปรับปรุงการต้านน้ำของกระดาษสาโดยกลูโคแมนแนน", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, exชนาพร งามโรจน์, exจิรชยา บุญญฤทธิ์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "การศึกษาศักยภาพของการใช้เส้นใยเซลลูโลสสำหรับเสริมแรงในวัสดุคอมพอสิท", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exจิรชยา บุญญฤทธิ์, inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, exชนาพร งามโรจน์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "สมบัติกายภาพของเส้นใยผักตบชวา สำหรับการปั่นเส้นด้าย O.E. ผสมเส้นใยผักตบชวาและฝ้าย", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, "การยับยั้งงเชื้ อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในห้องน้ำสาธารณะด้วยน้ำมันหอมระเหยพลู นํ้ามันหอมระเหยพลูผสมกับนํ้ามันหอมระเหยจากสมุนไพร และสูตรผสมนํ้ามันหอมระเหยที่มีนํ้ามันหอมระเหย พลูเป็นองค์ประกอบหลัก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, "การศึกษาคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์ไทโรซเนสของสารสกัดกล้วยไม้สกุลหวายบางชนิด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 inนายชัยพร สามพุ่มพวง, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, "การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้านเชื้อราเคลือบน้ำมันหอมระเหยจากใบยูคาลิปตัสและเสม็ดขาวเพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะม่วง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54 , 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิติ กันตังกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, exนายวิฑูรย์ เหลืองวิริยะแสง, "การรวบรวมการปลูกไม้โตเร็วสำหรับจัดทำแผนที่นำทางงานวิจัยการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน", งานสัมมนาวิจัยพลังงานสู่การนำไปใช้จริงอย่างยั่งยืน ปีที่ 2, 26 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, exภารดี อสุโกวิท, "ฤทธิ์การต้านอักเสบ ความเป็นพิษ และต้านอนุมูลอิสระของสารสกัด สมุนไพรของตำรับทาพระเส้นโอสถพระนารายณ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมนวดทาพระเส้นตำรับโอสถพระนารายณ์.", การประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ, 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพนิดา วงษ์แหวน, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางจิตราพรรณ พิลึก, รองศาสตราจารย์, "Propagation techniques for Dendrobium crumenatum Sw", The 12th Asia Pacific Orchid Conference 2016” (APOC12), , 19 - 22 มีนาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inดร.ณัฐพล จิตมาตย์, รองศาสตราจารย์, exนส.ศิริมาดา มงคลวิทย์, "SIMULTANEOUS ANALYSIS OF SUGARCANE QUALITIES AFTER HARVESTING BY NEAR-INFRARED SPECTROSCOPY", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (วทท42), 1 ธันวาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exธัญลักษณ์ สีลาจันทร์, inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, exสิรินุช ยางงาม , "สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของโปรตีนและโปรตีนไฮโดรไลเสทรำข้าวหีบเย็นสกัดไขมัน", The 42 th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 42), 1 ธันวาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, exดร. อำนาจ เจรีรัตน์, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, exณัฐธิดา สุดรุ่ง, exนางสาวเมธาพร วงศ์อุ่น, "การสกัดและสมบัติของใยอาหารทั้งหมด ใยอาหารที่ไม่ละลายนำ้และใยอาหารที่ละลายนำ้ ที่สกัดจากรำข้าว", ?The 42 th Congress on Science and and Technology of Thailand (STT 42). , 1 ธันวาคม 2016 - 1 มีนาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exเวธนี สุรวณิชนิรชร, inดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนายธนภูมิ มณีบุญ, "Production of freeze-dried Mao juice powders and their functional properties.", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 5
2016 inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, "โครงร่างเลี้ยงเซลล์ (scaffold) ระหว่างเซริซินและไคโตซาน และกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2016
2016 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, "ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและกำจัดเห็บหมัดที่มีสารสกัดจากถอบแถบน้ำเป็นองค์ประกอบ", สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (โดยทางเราอยู่ในฐานะผู้ประดิษฐ์), 2016
2016 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, "วัสดุคอมพอสิตจากเส้นใยธรรมชาติและกระบวนการผลิตสำหรับเป็นวัสดุเสริมแรง", สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน), 2016
2016 inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inนางสาริมา สุนทรารชุน, "กรรมวิธีการผลิตกาวแป้งข้าวเคลือบกระดาษ", Kasetsart University, 2016
2016 inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inนายชัยพร สามพุ่มพวง, "กรรมวิธีการผลิตเยื่อและกระดาษ", สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), 2016

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201920182008 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=25&BudgetYear=2016]