Conference

Article
การหาสภาวะที่เหมาะสมในการหมักกรดอิทาโคนิกจากทะลายปาล์มน ้ามันโดยวิธีพื นผิว ตอบสนอง
Conference
การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 54 2-5กพ 2559 (ISBN: 0000000000)
Class
ชาติ
Date
2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016
Location
ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-