Journal

มวลชีวภาพเหนือดิน และปริมาณธาตุอาหารในไม้อะเคเซียลูกผสมสายต้นต่างๆ ที่ปลูกในดินเสื่อมโทรม จังหวัดกาญจนบุรี
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ISSN: 08570108)
34
2
21-30
พฤษภาคม - สิงหาคม 2016
ชาติ
-
-
-
-