Person Image

  Education

  • วท.บ. (จุลชีววิทยา) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • ปร.ด. (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554

  Expertise Cloud

  ?-glucanantioxidantAntioxidantsanti-tyrosinase activityBiocircular economyBioenergyBioreactorBiosynthesisbromelaincassava pulpEnzymatic hydrolysisenzymatic recoveryethanalEthanolFumaric acidGanoderma lucidumisolation and screeningItaconic acidoptimizationPHBPHB productionPHB)phenolic compoundsPhotobioreactorPigmentpilot plantpolyhydroxybutyratePolyhydroxybutyrate (Poly-?-hydroxybutyratePolymerpolyphasic taxonomicpretreatmentpro-inflammatory cytokinespurificationqualityRecoveryRenewable energyresponse surface methodologyresponse surface methodology (RSM)Rhizopus arrhizusRhizopus oryzaeRhodococcusRice bran protein hydrolysateSaccharomyces cerevisiaeSaccharomyces cerevisiae var. burgundySaccharomyces cerevisiae var.burgundySalak flavoredSclerotium rolfsiisearching combination moving window partial least squaresSensory testseparate hydrolysis and fermentationseparate hydrolysis and fermentation (SHF)separate hydrolysis fermentation (SHF)sequential fermentationSilkSilk threadSilver nanoparticlesSimultaneous saccharification and fermentationSimultaneous saccharification and fermentation (SSF)skin anti-ageingthermotolerantWineYeastกรดฟูมาริคกรดอิทาโคนิคกระบวนการทางอาหารกระบวนการผลิตกระบวนการหมัก กระบวนการหมักในระดับนำร่องกล้วยหอมทองกะลามะพร้าวกัญชงกาโนเดอริกกาบมะพร้าวการเจริญเติบโตการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร การใช้ประโยชน์จุลินทรีย์การติดตามการติดตามประเมินผลการทำบริสุทธิ์พอลีโฮดรอกซิบิวทิเรตการปรับปรุงคุณภาพการปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์การผลักดันการใช้ประโยชน์การผลิต พอลิไฮดรอกซิบิวทิเรตการผลิตพอลีไฮดรอกซิบิวทิเรตการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพาะเห็ดการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งออกการหมักการไฮโดรไลซ์ด้วยเอนไซม์ไคโตซานถังหมักแบบลอยตัวทะลายปาล์มน้ำมันทะลายเปล่าปาล์มน้ำมันน้ำหมักเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปีฟลาโวนอยด์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหม่อนเห็ดหลินจือเขากวางอ่อน

  Interest

  อนุกรมวิธานของเชื้อแอคติโนมัยสีท , เอนไซม์จากเชื้อจุลินทรีย์, กระบวนการหมัก , การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 58 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 25 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 33 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (164)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Enhanced polyhydroxybutyrate (PHB) production by newly isolated rare actinomycetes Rhodococcus sp. strain BSRT1-1 using response surface methodologyTrakunjae C., Trakunjae C., Boondaeng A., Apiwatanapiwat W., Kosugi A., Arai T., Sudesh K., Vaithanomsat P.2021Scientific Reports
  11(1)
  50
  2Microbispora siamensis sp. nov., a thermotolerant actinomycete isolated from soilBoondaeng A., Ishida Y., Tamura T., Tokuyama S., Kitpreechavanich V.2009International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  59(12),pp. 3136-3139
  21
  3Anti-Inflammatory Effect of Pineapple Rhizome Bromelain through Downregulation of the NF-κB- and MAPKs-Signaling Pathways in Lipopolysaccharide (LPS)-Stimulated RAW264.7 CellsInsuan O., Janchai P., Thongchuai B., Chaiwongsa R., Khamchun S., Saoin S., Insuan W., Pothacharoen P., Apiwatanapiwat W., Boondaeng A., Vaithanomsat P.2021Current issues in molecular biology
  43(1),pp. 93-106
  11
  4Statistical approach for optimization of ethanol production from fast-growing trees: Acacia mangium and Acacia hybridBoondaeng A., Vaithanomsat P., Apiwatanapiwat W., Trakunjae C., Kongtud W.2015BioResources
  10(2),pp. 3154-3168
  9
  5Herbidospora sakaeratensis sp. nov., isolated from soil, and reclassification of streptosporangium claviforme as a later synonym of Herbidospora cretaceaBoondaeng A., Suriyachadkun C., Ishida Y., Tamura T., Tokuyama S., Kitpreechavanich V.2011International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  61(4),pp. 777-780
  8
  6Bio-synthesis of itaconic acid as an anti-crease finish for cellulosic fiber fabricBoondaeng A., Suwanruji P., Vaithanomsat P., Apiwatanapiwat W., Trakunjae C., Janchai P., Apipatpapha T., Chanka N., Chollakup R.2021RSC Advances
  11(42),pp. 25943-25950
  8
  7Fermentation Condition and Quality Evaluation of Pineapple Fruit WineBoondaeng A., Kasemsumran S., Ngowsuwan K., Vaithanomsat P., Apiwatanapiwat W., Trakunjae C., Trakunjae C., Janchai P., Jungtheerapanich S., Niyomvong N.2022Fermentation
  8(1)
  5
  8Optimization, purification and characterization of β-xylanase by a novel thermotolerant strain of microbispora siamensis, DMKUA 245TBoondaeng A., Krajangsang S., Trakunjae C., Lomthong T., Lomthong T., Tokuyama S., Kitpreechavanich V.2018Chiang Mai Journal of Science
  45(6),pp. 2267-2282
  3
  9Ethanol production from cassava stem using Saccharomyces cerevisiae TISTR 5339 through simultaneous saccharification and fermentationNiyomvong N., Boondaeng A.2019Agriculture and Natural Resources
  53(6),pp. 667-673
  2
  10Functionality of Yeast β-Glucan Recovered from Kluyveromyces marxianus by Alkaline and Enzymatic ProcessesVaithanomsat P., Boonlum N., Trakunjae C., Apiwatanapiwat W., Janchai P., Boondaeng A., Phalinphattharakit K., Nimitkeatkai H., Jarerat A.2022Polymers
  14(8)
  2
  11Mushroom β-Glucan Recovered from Antler-Type Fruiting Body of Ganoderma lucidum by Enzymatic Process and Its Potential Biological Activities for Cosmeceutical ApplicationsVaithanomsat P., Boonlum N., Chaiyana W., Tima S., Anuchapreeda S., Trakunjae C., Apiwatanapiwat W., Janchai P., Boondaeng A., Nimitkeatkai H., Jarerat A.2022Polymers
  14(19)
  2
  12Simultaneous Monitoring of the Evolution of Chemical Parameters in the Fermentation Process of Pineapple Fruit Wine Using the Liquid Probe for Near-Infrared Coupled with ChemometricsKasemsumran S., Boondaeng A., Ngowsuwan K., Jungtheerapanich S., Apiwatanapiwat W., Janchai P., Meelaksana J., Vaithanomsat P.2022Foods
  11(3)
  2
  13Comparison of the Chemical Properties of Vinegar Obtained via One-Step Fermentation and Sequential Fermentation from Dragon Fruit and PineappleNiyomvong N., Sritawan R., Keabpimai J., Trakunjae C., Trakunjae C., Boondaeng A.2022Beverages
  8(4)
  1
  14Fermentation Characteristics and Aromatic Profiles of Plum Wines Produced with Hanseniaspora thailandica Zal1 and Common Wine YeastsNiyomvong N., Trakunjae C., Boondaeng A.2023Molecules (Basel, Switzerland)
  28(7)
  0
  15The Bio-Circular Green Economy model in Thailand – A comparative reviewEdyvean R.G.J., Apiwatanapiwat W., Vaithanomsat P., Boondaeng A., Janchai P., Sophonthammaphat S.2023Agriculture and Natural Resources
  57(1),pp. 51-64
  0
  16Optimization of Textile Waste Blends of Cotton and PET by Enzymatic Hydrolysis with Reusable Chemical PretreatmentBoondaeng A., Keabpimai J., Srichola P., Vaithanomsat P., Trakunjae C., Niyomvong N.2023Polymers
  15(8)
  0
  17Mid-infrared and near-infrared spectroscopies to classify improper fermentation of pineapple wineKasemsumran S., Boondaeng A., Ngowsuwan K., Jungtheerapanich S., Apiwatanapiwat W., Janchai P., Vaithanomsat P.2022Chemical Papers
  0
  18Medium optimization using response surface methodology to produce antifungal substance from Streptomyces samsunensis RB-4 against Rhizoctonia solaniNiyomvong N., Vaithanomsat P., Apiwatanapiwat W., Trakunjae C., Trakunjae C., Janchai P., Boondaeng A.2022Agriculture and Natural Resources
  56(4),pp. 773-780
  0
  19Recovery and Purification of Fumaric Acid from Fermented Oil Palm Empty Fruit Bunches Using a Simple Two‐Stage Precipitation ProcedureBoondaeng A., Khanoonkon N., Vaithanomsat P., Apiwatanapiwat W., Trakunjae C., Trakunjae C., Janchai P., Niyomvong N.2022Fermentation
  8(3)
  0
  20Improvement of Pineapple Leaf Fiber Quality by Pectinase Produced from Newly Isolated Bacillus subtilis subsp. inaquosorum P4-1Vaithanomsat P., Trakunjae C., Meelaksana J., Boondaeng A., Apiwatanapiwat W., Janchai P., Boonyarit J., Chollakup R.2021Fibers and Polymers
  0
  21Biosynthesis of P(3HB-co-3HHx) Copolymers by a Newly Engineered Strain of Cupriavidus necator PHB4/pBBR_CnPro-phaCRp for Skin Tissue Engineering ApplicationTrakunjae C., Sudesh K., Neoh S.Z., Boondaeng A., Apiwatanapiwat W., Janchai P., Vaithanomsat P.2022Polymers
  14(19)
  0
  22Comparison of the Chemical Properties of Pineapple Vinegar and Mixed Pineapple and Dragon Fruit VinegarBoondaeng A., Kasemsumran S., Ngowsuwan K., Vaithanomsat P., Apiwatanapiwat W., Trakunjae C., Trakunjae C., Janchai P., Jungtheerapanich S., Niyomvong N.2022Fermentation
  8(11)
  0